Скачать презентацию Způsobová slovesa v angličtině MUST Ing Ivo REJC Скачать презентацию Způsobová slovesa v angličtině MUST Ing Ivo REJC

67ed0cafc61caa8b37bbfc86fb511bde.ppt

  • Количество слайдов: 16

Způsobová slovesa v angličtině MUST Ing. Ivo REJC 25. 12. 2013 Způsobová slovesa v angličtině MUST Ing. Ivo REJC 25. 12. 2013

Modální sloveso „muset“- MUST Opakování gramatiky anglického jazyka Tato prezentace slouží k výuce a Modální sloveso „muset“- MUST Opakování gramatiky anglického jazyka Tato prezentace slouží k výuce a zopakování či oživení již probraného učiva. Postupuje se bez časového omezení a pomocí stisknutí klávesnice mezerníku. Barevná tlačítka pak slouží k libovolnému postupu vpřed (zelené) nebo zpět (červené) avšak po celých snímcích!

Sloveso „MUST“ mast § má několik podobných významů, ve kterých se mírně liší. a) Sloveso „MUST“ mast § má několik podobných významů, ve kterých se mírně liší. a) Přísný závazek = musím (obligation) - Dnes odpoledne musíme jít nakupovat. We must go shopping. b) Vysoká pravděpodobnost = určitě to tak bylo/je/bude (certainity) - Ten muž, který přichází, musí být Petr. The man who is coming must be Petr.

Přítomný čas slovesa „must“ • Oznamovací věta Sloveso „MUST“ předchází významové sloveso ve větě. Přítomný čas slovesa „must“ • Oznamovací věta Sloveso „MUST“ předchází významové sloveso ve větě. nemění se ani v jedné osobě. Jednotné číslo 1. osoba - Já 2. osoba - Ty 3. osoba – On Ona To(ono) I must swim. You must do everything Tom must go with us. She must read. It must be.

Množné číslo 1. osoba - My We must write homework on Monday. 2. osoba Množné číslo 1. osoba - My We must write homework on Monday. 2. osoba - Vy You must play in your room. 3. osoba – Oni, They must see it. ony, ona (koťata) - sloveso významové je vždy ve tvaru infinitivu!

 • Tázací věta Sloveso „MUST“ má zde funkci a umístění pomocného slovesa staví • Tázací věta Sloveso „MUST“ má zde funkci a umístění pomocného slovesa staví se na začátek věty, popř. za tázací zájmeno. nemění se ani v jedné osobě. Jednotné číslo 1. osoba - Já 2. osoba - Ty 3. osoba – On Ona To(ono) Must I watch TV? When must you do it? Must he go out? Must she ride a bike with us? How much must it eat?

Množné číslo 1. osoba - My When must we come back? 2. osoba - Množné číslo 1. osoba - My When must we come back? 2. osoba - Vy How must you play with your pet? 3. osoba – Oni, Must they watch TV late night? ony, ona (koťata)

 • Záporná věta Sloveso „MUST“ MĚNÍ VÝZNAM SLOVESA NESMÍM/NESMÍTE!!! Proto se v záporu • Záporná věta Sloveso „MUST“ MĚNÍ VÝZNAM SLOVESA NESMÍM/NESMÍTE!!! Proto se v záporu NEMUSÍM/NEMUSÍŠ/NEMUSÍTE používá výraz „NEED NOT“ Které může mít zkrácený tvar v podobě „NEEDN´ T“ Má vlastnosti modálního slovesa …. nemění se ani v jedné osobě. Jednotné číslo 1. osoba - Já 2. osoba - Ty 3. osoba – On Ona To(ono) I needn´t tell you anything. You needn´t help me. He needn´t go out. She needn´t play with us. It needn´t happen.

Množné číslo 1. osoba - My We needn´t buy such a big house. 2. Množné číslo 1. osoba - My We needn´t buy such a big house. 2. osoba - Vy You need not play in the living room. 3. osoba – Oni, They need not watch TV late night. ony, ona (koťata)

 • Záporná věta Sloveso „MUST“ má i zde funkci a umístění pomocného slovesa. • Záporná věta Sloveso „MUST“ má i zde funkci a umístění pomocného slovesa. !!!MĚNÍ SE VÝZNAM SLOVESA NA NESMÍM/NESMÍTE „MUST“ může mít zkrácený tvar v podobě „MUSTN´ T“ nemění se ani v jedné osobě. Jednotné číslo 1. osoba - Já 2. osoba - Ty 3. osoba – On Oni I mustn´t tell you anything. You mustn´t help me. He mustn´t go out. They mustn´t play with us.

Cvičení: Teď Vás čeká několik cvičení, na kterých si ověříte zvládnutí látky: Jednotlivá cvičení Cvičení: Teď Vás čeká několik cvičení, na kterých si ověříte zvládnutí látky: Jednotlivá cvičení se od sebe liší a budou vždy uvedena pokyny k vypracování

Cvičení č. 1: V tomto cvičení budete pouze opakovat. Po stisknutí mezerníku se Vám Cvičení č. 1: V tomto cvičení budete pouze opakovat. Po stisknutí mezerníku se Vám objeví anglická věta, vy si ji sami přeložíte a teprve poté si dalším stisknutím vyvoláte správnou variantu. Toto cvičení není hodnoceno. 1. They must help us. Oni nám musí pomoci. 2. Susan must write homework in the evening. Zuzana musí psát domácí úkol večer. 3. Tom needn´t speak with Elise. Tom nemusí mluvit s Elise. 4. Peter must never swim in deep water. Petr nikdy nesmí plavat v hluboké vodě. 5. Must they come tomorrow? Musí přijít zítra? 6. Must I meet with him? Musím se s ním setkat?

Cvičení č. 2 Po stisknutí mezerníku se Vám objeví česká věta, vy si ji Cvičení č. 2 Po stisknutí mezerníku se Vám objeví česká věta, vy si ji sami přeložíte a teprve poté si dalším stisknutím vyvoláte správnou variantu. Toto cvičení není hodnoceno. 1. Musím vám pomáhat pokaždé, když chcete? Must I help you everytime you want? 2. Nesmíš dělat takové věci. You mustn´t do such things. 3. Lukáš vůbec nemusí chodit ven. Lucas needn´t go out at all. 4. Kdy musí jít do práce? When must they go to work? 5. Musíte použít vedlejší vchod. You must use the next entrance. 6. Proč nám nesmí Marie pomoci? Why mustn´t Mary help us?

Cvičení č. 3 Po stisknutí mezerníku se Vám objeví česká věta spolu s dvěma Cvičení č. 3 Po stisknutí mezerníku se Vám objeví česká věta spolu s dvěma variantami překladu. Jen jedna varianta je správná. Určete která a poté stiskněte mezerník. Semafor vám určí správnou odpověď. Toto cvičení není hodnoceno. 1. Můj bratr musí hrát tenis, a) My brother musts play tennis. b) My brother must play tennis. 2. Petr s Michalem nemusí jít s námi. a) Peter and Michael mustn´t go with us. b) Peter and Michael need not go with us. 3. Musíme si hrát s Hansem? a) Must we play with Hans? b) Do we must play with Hans? 4. Tam autem jet nesmíme. a) We don´t must get by car there b) We mustn´t get by car there.

5. Jak s ní musí mluvit? a) How they must talk to her? b) 5. Jak s ní musí mluvit? a) How they must talk to her? b) How must they talk to her? 6. Nesmím zpívat, když mne někdo slyší. a) I needn´t sing when somebody can hear me. b) I must not sing when somebody can hear me. 7. Co s tou záležitostí musíme dělat? a) What must we do with that matter? b) What do we must do with that matter? 8. Nesmím mít s tebou nic společného. 1. I mustn´t have anything common with you. 2. I needn´t have anything common with you. 9. Nemusím mít s tebou nic společného. 1. I needn´t have anything common with you. 2. I mustn´t have anything common with you.

Použité zdroje: [1] A Practical English Grammar; A. J. Thomson, A. V. Marinet, Oxford Použité zdroje: [1] A Practical English Grammar; A. J. Thomson, A. V. Marinet, Oxford University Press 1991 [2] Cvičebnice anglické gramatiky; Sarah Peters, Tomáš Gráf, POLYGLOT 1998