Скачать презентацию Змістовий модуль 1 Агреговані показники Кейнсіанська модель макроекономіки Скачать презентацию Змістовий модуль 1 Агреговані показники Кейнсіанська модель макроекономіки

Т1 Макро как наука+.pptx

  • Количество слайдов: 26

Змістовий модуль 1. Агреговані показники. Кейнсіанська модель макроекономіки ТЕМА 1: МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Лекція Змістовий модуль 1. Агреговані показники. Кейнсіанська модель макроекономіки ТЕМА 1: МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Лекція 1 Предмет макроекономіки як частини економічної теорії Розробив к. е. н. , доцент Макуха С. М. 03. 02. 2018 1

Питання лекції: n n n 1. Макроекономіка як наука та навчальна дисципліна. 2. Методи Питання лекції: n n n 1. Макроекономіка як наука та навчальна дисципліна. 2. Методи макроекономічного аналізу 3. Макроекономіка як теоретична основа економічної політики держави. 03. 02. 2018 2

Мета заняття: n вивчити відмінність предмету макроекономіки від предмету мікроекономіки. n розкрити місце макроекономіки Мета заняття: n вивчити відмінність предмету макроекономіки від предмету мікроекономіки. n розкрити місце макроекономіки в системі економічних наук. n розглянути методи макроекономічного аналізу та макроекономічні моделі. 03. 02. 2018 3

Література: n 1. Гальперин В. М. , Гребенников П. И. , Леусский А. И. Література: n 1. Гальперин В. М. , Гребенников П. И. , Леусский А. И. , Тарасевич Л. С. Макроэкономика: Учебник. – СПб. : СПб ГУЭФ, 1997. – 502 с. n 2. Задоя А. , Петруня Ю. Макроэкономика: Учебник. – 3 -е изд. , перераб. и доп. – К: О-во «Знання» , 2008. – 220 с. n 3. Макроекономіка: Навч. посібник / за заг. ред. проф. Звєрякова М. І. – Одеса: Атлант, 2016. – 281 с. 03. 02. 2018 4

1 питання Макроекономіка як наука та навчальна дисципліна 03. 02. 2018 5 1 питання Макроекономіка як наука та навчальна дисципліна 03. 02. 2018 5

Рівні дослідження економічних процесів і явищ. Мікроекономічний Мезоекономічний Макроекономіка Мегаекономічний 03. 02. 2018 6 Рівні дослідження економічних процесів і явищ. Мікроекономічний Мезоекономічний Макроекономіка Мегаекономічний 03. 02. 2018 6

Основи макроекономічного аналізу розробляли: Уильям Стаффорд (1554 - 1612) Томас Мен (1571 - 1641) Основи макроекономічного аналізу розробляли: Уильям Стаффорд (1554 - 1612) Томас Мен (1571 - 1641) Антуа н Монкретье н де Ваттевиль (1576 - 1621) Альфред Маршал (1842 - 1924) Артур Сесил Пигу (1877 - 1959) Джордж Стиглер (1911 – 1991) 03. 02. 2018 7

Макроекономіка це наука, яка вивчає розвиток національної економіки країни як єдиної цілісної системи, умови Макроекономіка це наука, яка вивчає розвиток національної економіки країни як єдиної цілісної системи, умови загальної рівноваги в економіці, засоби її підтримки та наслідки порушення 03. 02. 2018 8

Макроекономіка Позитивна макроекономіка – пояснює зміст макроекономічних явищ і процесів, характеризує сучасний рівень розвитку Макроекономіка Позитивна макроекономіка – пояснює зміст макроекономічних явищ і процесів, характеризує сучасний рівень розвитку національної економіки Нормативна макроекономіка – сукупність уявлень та показників, якою має стати національна економіка в коротко- або довгостроковій перспективі 03. 02. 2018 9

Функції макроекономіки n n n теоретико-пізнавальна; практична; світоглядно-виховна; методологічна; прогностична. 03. 02. 2018 10 Функції макроекономіки n n n теоретико-пізнавальна; практична; світоглядно-виховна; методологічна; прогностична. 03. 02. 2018 10

Об’єкт макроекономіки - економічна система в межах однієї країни, яка трансформує обмежені природні ресурси Об’єкт макроекономіки - економічна система в межах однієї країни, яка трансформує обмежені природні ресурси у необхідні суспільству матеріальні і духовні блага Предмет макроекономіки - механізм функціонування національної економіки, який має забезпечити найвищий рівень ефективності її розвитку 03. 02. 2018 11

Завдання дисципліни: n вивчення впливу поведінки економічних суб’єктів та економічної політики; n виявлення факторів Завдання дисципліни: n вивчення впливу поведінки економічних суб’єктів та економічної політики; n виявлення факторів зміни рівня цін, заробітної плати, обсягу грошової маси; n виявлення причин кон’юнктурних коливань; n дослідження впливу циклічних коливань на динаміку основних економічних показників; n визначення впливу макроекономічної політики на рівень розвитку національної економіки; n дослідження впливу світових тенденцій на розвиток національної економіки 03. 02. 2018 12

Висновки по 1 питанню 1. Макроекономіка досліджує економічну систему на рівні національної економіки як Висновки по 1 питанню 1. Макроекономіка досліджує економічну систему на рівні національної економіки як єдину цілісну систему 2. Як самостійна дисципліна макроекономіка має свій об'єкт, предмет, завдання та функції 03. 02. 2018 13

2 питання n Методи макроекономічного аналізу 03. 02. 2018 14 2 питання n Методи макроекономічного аналізу 03. 02. 2018 14

Рівні макроекономічного аналізу ex p ost – національне рахівництво ex a nte – прогностичне Рівні макроекономічного аналізу ex p ost – національне рахівництво ex a nte – прогностичне моделювання 03. 02. 2018 15

Групи методів наукового пізнання - загальнонаукові (універсальні) методи - специфічні методи 03. 02. 2018 Групи методів наукового пізнання - загальнонаукові (універсальні) методи - специфічні методи 03. 02. 2018 16

Загальнонаукові (універсальні) методи n n n - методи індукції і дедукції; - аналізу і Загальнонаукові (універсальні) методи n n n - методи індукції і дедукції; - аналізу і синтезу; - метод наукової абстракції; - економічний експеримент; - історичний і логічний методи; - метод економічного моделювання 03. 02. 2018 17

Специфічні методи n n n монографічний метод; економіко-статистичний; абстрактно-логічний; економіко-математичний; розрахунково-конструктивний; балансовий. 03. 02. Специфічні методи n n n монографічний метод; економіко-статистичний; абстрактно-логічний; економіко-математичний; розрахунково-конструктивний; балансовий. 03. 02. 2018 18

Основні суб’єкти макроекономічних процесів n домашні господарства; n підприємства (фірми); n держава. 03. 02. Основні суб’єкти макроекономічних процесів n домашні господарства; n підприємства (фірми); n держава. 03. 02. 2018 19

Висновки по 2 питанню 1. Макроекономічний аналіз може проводитися як на національному рівні, так Висновки по 2 питанню 1. Макроекономічний аналіз може проводитися як на національному рівні, так і на рівні прогностичного моделювання. 2. Під час макроекономічного аналізу використовуються загальнонаукові та специфічні методи. 03. 02. 2018 20

3 питання Макроекономіка як теоретична основа економічної політики держави 03. 02. 2018 21 3 питання Макроекономіка як теоретична основа економічної політики держави 03. 02. 2018 21

Економічна політика – n цілеспрямований вплив держави на виробництво, доходи, зайнятість, інфляцію та інші Економічна політика – n цілеспрямований вплив держави на виробництво, доходи, зайнятість, інфляцію та інші макроекономічні параметри за допомогою зміни пропозиції грошей, рівня оподаткування, державних витрат. 03. 02. 2018 22

Напрямки економічної політики n дослідження рівноваги економічної системи; n забезпечення стабільних темпів зростання; n Напрямки економічної політики n дослідження рівноваги економічної системи; n забезпечення стабільних темпів зростання; n забезпечення повної зайнятості населення та ефективне використання економічних ресурсів; n формування ефективної грошово-кредитної, фінансової, податкової системи; n створення інфраструктури національного ринку; n формування сприятливого інвестиційного клімату; n підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку. 03. 02. 2018 23

Складові економічної політики: n n - фіскальна (бюджетно-податкова), - монетарна (грошово-кредитна), - соціальна (політика Складові економічної політики: n n - фіскальна (бюджетно-податкова), - монетарна (грошово-кредитна), - соціальна (політика доходів) - зовнішньоекономічна політика 03. 02. 2018 24

Висновок: Розвиток макроекономіки пов’язаний з обґрунтуванням економічної політики, розробкою моделей, прогнозів і програм економічного Висновок: Розвиток макроекономіки пов’язаний з обґрунтуванням економічної політики, розробкою моделей, прогнозів і програм економічного зростання, а також проведенням аналізу соціально-економічних наслідків від її реалізації на практиці. 03. 02. 2018 25

Дякую за увагу ! 03. 02. 2018 26 Дякую за увагу ! 03. 02. 2018 26