Скачать презентацию Zmiany następują po kliknięciu myszką HISTORIA SZKOŁY Скачать презентацию Zmiany następują po kliknięciu myszką HISTORIA SZKOŁY

26887702dd9061ebcc9585be100adb4f.ppt

  • Количество слайдов: 40

Zmiany następują po kliknięciu myszką Zmiany następują po kliknięciu myszką

HISTORIA SZKOŁY W CIECIERZYNIE • Historia naszej szkoły rozpoczyna się w roku 1916, kiedy HISTORIA SZKOŁY W CIECIERZYNIE • Historia naszej szkoły rozpoczyna się w roku 1916, kiedy w Ciecierzynie założono jednoklasową Szkołę Powszechną. Szkoła ta mieściła się w domu gospodarza pana Kuśpita. • Informacje te znamy dzięki Kronice szkolnej, którą w roku 1927 założyła ówczesna kierownik szkoły p. Anna Pazderska.

ROK 1925/1926 ROK 1916/1917 • • W Ciecierzynie założono jednoklasową Szkołę Powszechną. Pierwszym nauczycielem ROK 1925/1926 ROK 1916/1917 • • W Ciecierzynie założono jednoklasową Szkołę Powszechną. Pierwszym nauczycielem był p. Henryk Waraczewski. W 1917 r do pracy w szkole dołączyła p. Koraczyńska i p. Wójtowicz. • ROK 1927/1928 • ROK 1921/1922 • • Zajęcia lekcyjne odbywały się w domu p. Piotra Gromaszka. Szkoła liczyła wtedy już cztery oddziały i nauczano w niej religii, języka polskiego, rachunków, historii, geografii, przyrody, robót ręcznych, robót kobiecych, rysunków i gimnastyki. Do szkoły uczęszczało 116 uczniów. Nauka odbywała się na 2 zmiany. Szkołę w Ciecierzynie, ze względu na brak właściwego lokalu, przyłączono do szkoły czteroklasowej w Dysie. Ciecierzyn wydzielono w odrębny rejon szkolny i zorganizowano dwuklasową Szkołę Powszechną, a obowiązki kierownika powierzono p. Annie Pazderskiej. Uczyło się w niej 104 dzieci. Lekcje odbywały się w budynku wynajętym od p. Gawrońskiego ROK 1929/1930 • Uczniowie mogli już korzystać z biblioteki szkolnej prowadzonej przez p. kierowniczkę. Zaczęli też oszczędzać swoje pieniądze w Kasie Oszczędności Szkolnych prowadzonej przez p. Teodorowską.

ROK 1939/1940 ROK 1932 • Jesienią dzieci mogły korzystać ze świetlicy szkolnej. ROK 1934/1935 ROK 1939/1940 ROK 1932 • Jesienią dzieci mogły korzystać ze świetlicy szkolnej. ROK 1934/1935 • W tym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 137 uczniów i była to szkoła pięciooddziałowa. Ćwiczenia cielesne (czyli wychowanie fizyczne), 10 minut codziennie, prowadzone były oddzielnie dla chłopców i dla dziewcząt. ROK 1938/1939 • Do tego roku szkoła w Ciecierzynie podlegała pod Inspektorat Szkolny w Lublinie, zaś z dniem kwietnia 1939 lubelski obwód szkolny zostaje podzielony na 3 mniejsze. Szkoła w Ciecierzynie podporządkowana została Inspektoratowi Szkolnemu w Lubartowie. • • • 1 • Nauka trwała z przerwami, gdyż lokal zajęło wojsko. Podczas okupacji wszystkie sprawy szkolne załatwiał radca szkolny Arthur Hannemann, pośrednikiem zaś między radcą a nauczycielami był polski inspektor szkolny Jan Strużyński. Szkoła często zmieniała swoją siedzibę, dzieci uczyły się nawet w stodole. Nie uczono historii i geografii Polski, nie było czytanek polskich. Języka polskiego uczono z broszurek wydanych przez Inspektorat Szkolny. Nauczyciele byli oddelegowywani do prac kontyngentowych, do sporządzania spisu zwierząt i użytków. W roku 1940 do pracy przyjęto nową nauczycielkę p. Michalinę Millerową

ROK 1942 • Kierowniczką szkoły zostaje p. Eugenia Mickiewiczowa ROK 1944/1945 • Po wyzwoleniu ROK 1942 • Kierowniczką szkoły zostaje p. Eugenia Mickiewiczowa ROK 1944/1945 • Po wyzwoleniu nauka odbywała się w jednej sali budynku należącego do p. Pawła Gawrońskiego. ROK 1945/1946 • • Dobra ciecierzyńskie uległy parcelacji. Budynek dworski (będący dotychczas własnością Wacława Olgierda Steckiewicza) zamieniono na szkołę. Tak wyglądał dwór, w którym po wojnie uczyły się dzieci z Ciecierzyna. Niestety, innych zdjęć tego budynku nie mamy. RODZINA PAŃSTWA STECKIEWICZÓW NA WERANDZIE SWOJEGO DWORKU (PRZED WOJNĄ) W CIECIERZYNIE Dworek otaczał park z mnóstwem drzew i krzewów

ROK 1951/1952 • • Kierownikiem szkoły zostaje p. Józef Paśnik. Nauczycielki to: p. Józefa ROK 1951/1952 • • Kierownikiem szkoły zostaje p. Józef Paśnik. Nauczycielki to: p. Józefa Paśnik oraz p. Halina Piotrowska. ROK 1963 • ROK 1953/1954 • Od tego roku szkoła w Ciecierzynie stała się szkołą siedmioklasową z liczbą dzieci 113. ROK 1957 • Ze względu na rosnącą liczbę uczniów, od 1 września 1957 roku otwarto w Boduszynie filię szkoły w Ciecierzynie. Była to szkoła trzyklasowa, która z dniem 1 września 1958 roku stała się placówką samodzielną. ROK 1959 • Do pracy zostaje zatrudniona p. Wanda Wierchoń. ROK 1962 • Do szkoły przychodzi kolejny nauczyciel - p. Marian Łukasik. Decyzją delegata Biura Projektów budynek szkolny został poddany kapitalnemu remontowi. Na fundamentach murowanego dworu wzniesiony został nowy budynek szkolny. Z dawnego dworu i jego otoczenia zachowano park z cennymi okazami drzew. Zlikwidowano duży gazon w północnej części parku, wycięto rosnące tam drzewa - dzięki czemu powstało boisko sportowe dla potrzeb szkoły. ROK 1964/1965 • Oddano do użytku wyremontowany budynek szkoły, w którym uczniowie mieli do dyspozycji 5 dużych sal lekcyjnych.

ROK 1965 • • Opiekę medyczną nad 221 • uczniami sprawuje lekarz z miejscowego ROK 1965 • • Opiekę medyczną nad 221 • uczniami sprawuje lekarz z miejscowego Ośrodka Zdrowia. Do pracy dochodzą nowi nauczyciele: p. Bogdan Owczarczyk, p. Aurelia Owczarczyk oraz p. Barbara Czabała. ROK 1966 • Zostają zatrudnione nowe nauczycielki: p. Alicja Łukasik oraz p. Julia Kochaniec. ROK 1968 • Dyrektorem szkoły zostaje śp. Bogdan Owczarczyk (pełnił tę funkcję do 1988 roku). ROK 1988 • Dyrektorem szkoły zostaje śp. Krzysztof Trojak (pełnił tę funkcję do 1996 roku). ROK 1990 16 września dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod nowe skrzydło budynku szkolnego.

Na placu za szkołą odbyła się uroczysta msza święta. Uczniowie zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem Na placu za szkołą odbyła się uroczysta msza święta. Uczniowie zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem nauczycieli program artystyczny. W tej ważnej dla społeczności szkolnej chwili uczestniczyli także rodzice uczniów i mieszkańcy Ciecierzyna.

BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY

NOWE SKRZYDŁO SZKOŁY ODDANO DO UŻYTKU W 1993 R. UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE ZYSKALI 9 NOWE SKRZYDŁO SZKOŁY ODDANO DO UŻYTKU W 1993 R. UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE ZYSKALI 9 NOWYCH SAL LEKCYJNYCH. ZACZĘŁY POWSTAWAĆ PRAWDZIWE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE.

POŚWIĘCENIE NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY POŚWIĘCENIE NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY

ROK 1996 • • 17 października oddano do użytku zastępczą salę gimnastyczną w budynku ROK 1996 • • 17 października oddano do użytku zastępczą salę gimnastyczną w budynku Klubu Rolnika. Obecnie mieści się tam świetlica szkolna. Poświęcenie zastępczej sali gimnastycznej

ROK 1996 • • Dyrektorem szkoły zostaje p. Mirosław Studniewski • (pełni tę funkcję ROK 1996 • • Dyrektorem szkoły zostaje p. Mirosław Studniewski • (pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego). Utworzono etat wicedyrektora • Od 1996 do 1999 wicedyrektorem był p. Andrzej Owczarczyk Szkoła w Ciecierzynie otrzymała nazwę Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. W placówce tej ma swoją siedzibę Szkoła Podstawowa, Gimnazjum nr 2 oraz Przedszkole. Wicedyrektorem ZPO zostaje p. Alina Gromaszek ROK 1999 • Uchwałą Rady Gminy obwód naszej szkoły został powiększony o obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Swobodzie. Decyzją Rady została też zlikwidowana filialna Szkoła w Elizówce oraz utworzono Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie. P. ANDRZEJ OWCZARCZYK PODCZAS WRĘCZANIA NAGRÓD SPORTOWCOM DYREKTOR SZKOŁY P. MIROSŁAW STUDNIEWSKI ORAZ WICEDYREKTOR P. ALINA GROMASZEK W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA

ROK 2004/2005 • W styczniu 2005 roku miała miejsce uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej. ROK 2004/2005 • W styczniu 2005 roku miała miejsce uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej. Uczniowie otrzymali do dyspozycji dwie sale: duża sala do gry i mała sala do ćwiczeń gimnastycznych, w której mieści się także siłownia. Sala gimnastyczna powstała bardzo szybko, w przeciągu dwu lat, między innymi dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Aliny Gromaszek radnej i wicedyrektora naszej szkoły.

Wstęgę przecina wójt gminy Niemce Pan Henryk Smolarz w obecności wicewojewody Pani Barbary Sikory Wstęgę przecina wójt gminy Niemce Pan Henryk Smolarz w obecności wicewojewody Pani Barbary Sikory

Przemawia poseł na Sejm i rektor Akademii Rolniczej profesor Marian Wesołowski Przemawia poseł na Sejm i rektor Akademii Rolniczej profesor Marian Wesołowski

ROK 2007/2008 • Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w projekcie „Przyspieszenie edukacyjne ROK 2007/2008 • Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w projekcie „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”. Jednym z działań projektowych było wskazanie „skarbu” Ciecierzyna - postaci historycznej pochodzącej z najbliższej uczniom okolicy. Uczniowie wskazali biskupa Władysława Gorala, którego portret od lat oglądali w kościele w Dysie. Od tego momentu dzieci zaczęły zbierać informacje o życiu i działalności biskupa.

ROK 2009/2010 • • • Rozpoczęto procedurę wybierania imienia dla szkoły. Swoich kandydatów przedstawili ROK 2009/2010 • • • Rozpoczęto procedurę wybierania imienia dla szkoły. Swoich kandydatów przedstawili uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. W drugiej turze wyborów wyłoniono trzech kandydatów: Papieża Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala. Patronem naszej szkoły został człowiek związany z okolicą Ciecierzyna pochodzeniem, miejscem nauki, miejscem powołania kapłańskiego. Związany z ludźmi tutaj mieszkającymi cnotą wiary, religijności, bezinteresownego pomagania bliźnim, patriotyzmu, cierpliwości, godnego znoszenia przeciwności losu.

Rok 2010/2011 • 10 marca szkoła otrzymała drzewce do przyszłego sztandaru wraz z pięknym, Rok 2010/2011 • 10 marca szkoła otrzymała drzewce do przyszłego sztandaru wraz z pięknym, historycznym orłem. Ofiarodawcą był wieloletni przyjaciel i gość naszej szkoły pan Edmund Krawczyk - Prezes Koła Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej im. gen. Mieczysława Smorawińskiego

18 CZERWCA 2010 ROKU NA NADZWYCZAJNYM WYJAZDOWYM POSIEDZENIU RADY GMINY NIEMCE SZKOŁA PODSTAWOWA I 18 CZERWCA 2010 ROKU NA NADZWYCZAJNYM WYJAZDOWYM POSIEDZENIU RADY GMINY NIEMCE SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 2 OTRZYMAŁY IMIĘ BŁOGOSŁAWIONEGO BISKUPA WŁADYSŁAWA GORALA.

NADZWYCZAJNE WYJAZDOWE POSIEDZENIE RADY GMINY NIEMCE NADZWYCZAJNE WYJAZDOWE POSIEDZENIE RADY GMINY NIEMCE

NADZWYCZAJNE WYJAZDOWE POSIEDZENIE RADY GMINY NIEMCE NADZWYCZAJNE WYJAZDOWE POSIEDZENIE RADY GMINY NIEMCE

ROK 2011 • • • 13 CZERWCA 2011 ROKU MIAŁO MIEJSCE PIERWSZE ŚWIĘTO PATRONA ROK 2011 • • • 13 CZERWCA 2011 ROKU MIAŁO MIEJSCE PIERWSZE ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY. UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ ODPRAWILI: KS. ROBERT BRZOZOWSKI KS. MARIUSZ NAKONIECZNY KS. PIOTR NIEDZIELA

 • TEGO DNIA GOŚCILIŚMY W SZKOLE: • RODZINĘ BISKUPA, • HENRYKA CIOCZKA – • TEGO DNIA GOŚCILIŚMY W SZKOLE: • RODZINĘ BISKUPA, • HENRYKA CIOCZKA – AUTORA KSIĄŻKI „BISKUP W PASIAKU”, • PROF. CEZAREGO TARACHĘ REDAKTORA KSIĄŻKI „WŁADYSŁAW GORAL BŁOGOSŁAWIONY BISKUP I MĘCZENNIK (1898 -1945), • PROF. KUL- u - JANA KONEFAŁA, • WÓJTA I RADNYCH RADY GMINY NIEMCE • ORAZ INNYCH SZANOWNYCH GOŚCI.

DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA ZAPREZENTOWAŁY PRZYGOTOWANĄ CZĘŚĆ ARTYSTYCZNĄ DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA ZAPREZENTOWAŁY PRZYGOTOWANĄ CZĘŚĆ ARTYSTYCZNĄ

Bardzo ciekawym elementem scenografii było ogromne, czerwone serce. W trakcie spektaklu było ono uzupełniane Bardzo ciekawym elementem scenografii było ogromne, czerwone serce. W trakcie spektaklu było ono uzupełniane przez uczniów – aktorów cechami Patrona wartymi naśladowania: • poświęcenie, • wiara, • nadzieja, • honor, • miłość, • patriotyzm, • bezinteresowność, • dążenie do realizacji zamierzeń.

PATRON SZKOŁY • • • Patron naszej szkoły. Te słowa nie są dla naszych PATRON SZKOŁY • • • Patron naszej szkoły. Te słowa nie są dla naszych uczniów słowami pustymi. Uczniowie już trzeci rok biorą udział w działaniach prowadzonych przez nauczycieli, związanych z poznawaniem sylwetki Patrona. Od dwu lat organizujemy w szkole Turniej Klas VI Szkół Podstawowych Gminy Niemce o Puchar im. Patrona Bł. Bpa W. Gorala. W tym turnieju bierze udział ok. 80 uczniów z klas VI szkół naszej gminy. Zorganizowano spotkanie uczniów z profesorem Cezarym Tarachą, który przedstawił sylwetkę Biskupa. W bibliotece szkolnej założyliśmy księgę, w której zbieramy wszelkie dostępne informacje, artykuły i zdjęcia dotyczące Biskupa Gorala. Organizujemy konkursy, które przybliżają uczniom postać Patrona.

NAJCIEKAWSZE KONKURSY TO: • • • • Wiersz o moim Patronie Sceny z życia NAJCIEKAWSZE KONKURSY TO: • • • • Wiersz o moim Patronie Sceny z życia Władka Gorala- konkurs plastyczny Portret Biskupa – praca plastyczna Plakat „Mój Patron” Kalendarium życia bł. bpa W. Gorala Prezentacja multimedialna „Mój Patron” Moneta i medal upamiętniający Patrona Praca literacka „Mój Patron- mój autorytet, mój wzór” Medal z wizerunkiem Biskupa (płaskorzeźba) Banknot z wizerunkiem Patrona Makieta budynku związanego z życiem i działalnością Błogosławionego Wycieczki piesze i rowe śladami biskupa Gorala I wiele innych … PRACE KONKURSOWE

TURNIEJ KLAS VI TURNIEJ KLAS VI

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. BPA WŁADYSŁAWA GORALA GIMNAZJUM NR 2 IM. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. BPA WŁADYSŁAWA GORALA GIMNAZJUM NR 2 IM. BŁ. BPA WŁADYSŁAWA GORALA W CIECIERZYNIE

Obecnie w szkole podstawowej uczy się 186 uczniów. Do gimnazjum uczęszcza 128 uczniów. W Obecnie w szkole podstawowej uczy się 186 uczniów. Do gimnazjum uczęszcza 128 uczniów. W przedszkolu opieką objęto 82 dzieci. W ZPO pracuje 39 nauczycieli. Pracowników obsługi i administracji jest 16.

PARK WOKÓŁ SZKOŁY PARK WOKÓŁ SZKOŁY

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowanie komputerowe: Barbara Gnysińska Opracowanie tekstów: Bogumiła Denisiuk Alina Gromaszek Zespół DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowanie komputerowe: Barbara Gnysińska Opracowanie tekstów: Bogumiła Denisiuk Alina Gromaszek Zespół redakcyjny „Taka szkoła” Uczniowie Kółka Informatycznego CIECIERZYN, MAJ 2012 R.