Скачать презентацию ЖУРНАЛ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 15 РОКІВ У НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ Скачать презентацию ЖУРНАЛ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 15 РОКІВ У НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ

915057c3d7ba4a9daf485324e03d379a.ppt

  • Количество слайдов: 39

ЖУРНАЛ ЖУРНАЛ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА" 15 РОКІВ У НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ КЛИМЕНКО Борис Володимирович, д. т. н. , проф. головний редактор ГРЕЧКО Олександр Михайлович, к. т. н. , доц. відповідальний секретар Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут“ Харків, 26. 10. 2017 р.

ЗАПОЧАТКУВАННЯ Перший випуск – квітень 2002 р. Абревіатура назви журналу – ЕІЕ Головний редактор ЗАПОЧАТКУВАННЯ Перший випуск – квітень 2002 р. Абревіатура назви журналу – ЕІЕ Головний редактор – професор ДАНЬКО Володимир Григорович Заступник головного редактора – професор КЛИМЕНКО Борис Володимирович Відповідальний секретар – доцент ЛУПІКОВ Валерій Сергійович О. М. Гречко, Б. В. Клименко 2

ПЕРШІ ЗДОБУТКИ Постановою президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 1 -08/5 ПЕРШІ ЗДОБУТКИ Постановою президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 1 -08/5 журнал «Електротехніка і Електромеханіка» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та перереєстровано Наказом МОН України № 1328 від 21. 12. 2015 р. Починаючи з 2005 р. згідно з договором між редакцією журналу «Електротехніка і Електромеханіка» та Всеросійським інститутом наукової та технічної інформації Російської академії наук (ВИНИТИ РАН), інформація про статті з журналу розміщуються у Реферативному журналі та Базах даних ВИНИТИ О. М. Гречко, Б. В. Клименко 3

ЗМІНИ У РЕДАКЦІЇ (2004 … 2010 р. р. ) 2004 р. головний редактор – ЗМІНИ У РЕДАКЦІЇ (2004 … 2010 р. р. ) 2004 р. головний редактор – професор КЛИМЕНКО Борис Володимирович голова редакційної ради – професор ДАНЬКО Володимир Григорович відповідальний секретар – доцент ЛУПІКОВ Валерій Сергійович технічний секретар редакції 2004 … 2007 р. р. СЕБЯКІНА Наталя Валентинівна 2007 … 2010 р. р. ЗЛУНІЦИНА Наталя Ростиславівна з 2010 р. Доцент ГРЕЧКО Олександр Михайлович відповідальний секретар член редакційної колегії О. М. Гречко, Б. В. Клименко 4

ХОДІННЯ ПО БАЗАХ (НАУКОМЕТРИЧНИХ, ПОЧИНАЮЧИ з 2012 р. ) О. М. Гречко, Б. В. ХОДІННЯ ПО БАЗАХ (НАУКОМЕТРИЧНИХ, ПОЧИНАЮЧИ з 2012 р. ) О. М. Гречко, Б. В. Клименко 5

РИНЦ (з 2006 р. ) Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ, elibrary) О. М. Гречко, РИНЦ (з 2006 р. ) Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ, elibrary) О. М. Гречко, Б. В. Клименко 6

INDEX COPERNICUS (з 2012 р. ) Index Copernicus Value (ICV) журналу за роками: ICV INDEX COPERNICUS (з 2012 р. ) Index Copernicus Value (ICV) журналу за роками: ICV 2015 – 83. 98 ICV 2014 – 79. 35 (7. 55) ICV 2013 – 6. 11 О. М. Гречко, Б. В. Клименко ICV 2012 – 5. 55 7

МІСЦЕ ЕІЕ В INDEX COPERNICUS (ДАНІ ЗА 2015 р. ) Загальна кількість журналів, що МІСЦЕ ЕІЕ В INDEX COPERNICUS (ДАНІ ЗА 2015 р. ) Загальна кількість журналів, що індексуютья в Index Copernicus – 5402 Рейтинг журналів 1. Archives of Medical Science (Польща) 171. 55 2. Advances in Clinical and Experimental Medicine (Польща) 169. 43 3. Archives of Civil and Mechanical Engineering (Польща) 169. 18. . . . . . . . . . . . 877. Електротехніка і Електромеханіка 83. 98. . . . . . . . . . . . 5402. Praktyka Lekarska 5. 84 Кількість українських журналів, що індексуютья в Index Copernicus – 516. Рейтинг журналів 1. Journal of Nano- and Electronic Physics (Журнал нано- та електронної фізики) 123. 05 2. Chemistry and Chemical Technology (Хімія та хімічна технологія) 97. 04 3. Corporate Board: role, duties and composition 92. 04. . . . . . . . . . . . 11. Metallurgical and Mining Industry 12. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 13. Електротехніка і Електромеханіка. . . . . . . . 515 (5392). Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини 516 (5394). Comparative-Analytical Law (Порівняльно-аналітичне право) О. М. Гречко, Б. В. Клименко 86. 80 86. 28 83. 98 18. 14 17. 57 8

ЗМІНИ У СКЛАДІ ЗАСНОВНИКІВ ЕІЕ (2014 р. ) ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ЖУРНАЛУ – ДВА СПІВЗАСНОВНИКИ: Національний ЗМІНИ У СКЛАДІ ЗАСНОВНИКІВ ЕІЕ (2014 р. ) ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ЖУРНАЛУ – ДВА СПІВЗАСНОВНИКИ: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ» ) Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України» (ДУ «ІТПМ НАНУ» ) О. М. Гречко, Б. В. Клименко 9

МОН: Scopus або Web of Science Core Collection … до докторів наук прирівнюються науковопедагогічні МОН: Scopus або Web of Science Core Collection … до докторів наук прирівнюються науковопедагогічні працівники з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) за умови наявності у них 5 статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН … для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі показники: 1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН; … О. М. Гречко, Б. В. Клименко … - вчене звання професора присвоюється, окрім іншого, у разі наявності ". . . наукових праць, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше чотирьох (двох) публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. . . "; - вчене звання доцента присвоюється, окрім іншого, у разі наявності ". . . наукових праць, які опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. . . » 10

Scopus: ПЕРША СПРОБА 19 липня 2014 р. подано заявку до наукометричної бази Scopus 05 Scopus: ПЕРША СПРОБА 19 липня 2014 р. подано заявку до наукометричної бази Scopus 05 липня 2015 р. заявку було ВІДХИЛЕНО з такими заувагами: The journal may serve an important institutional purpose, however, because of its continuously poor citedness it fails to fulfill the requirements for inclusion in an international database such as Scopus. The editors should encourage the authors to write their papers in English in order to increase the readership and the appeal of the journal, while the website needs improvement. 1 – низький рівень цитування 2 – треба заохочувати авторів писати статті англійською 3 – сайт потребує удосконалення О. М. Гречко, Б. В. Клименко 11

Scopus: ЛИСТУВАННЯ ЩОДО САЙТУ http: //eie. khpi. edu. ua/ Hello, dear Karin Jongeneelen, Please, Scopus: ЛИСТУВАННЯ ЩОДО САЙТУ http: //eie. khpi. edu. ua/ Hello, dear Karin Jongeneelen, Please, explain me and answer the following questions: Our website needs improvement. What exactly needs to be improved? Dear Oleksandr M. Grechko, Thank you for your e-mail. Of course we don’t know what the website looked like back in 2015, when the title was reviewed by the CSAB. It looks OK and nothing much more should be done and you are welcome to re-suggest the title for Scopus review after 05 -Jul-2017 О. М. Гречко, Б. В. Клименко 12

Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Треба заохочувати авторів до написання статей англійською Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Треба заохочувати авторів до написання статей англійською У друкованій версії журналу, що розповсюджується серед передплатників України, мова статей у переважній більшості випадків – українська або російська і лише незначна кількість статей публікуються англійською, якщо автори надсилають статтю у такому вигляді. ISSN 2074 -272 X О. М. Гречко, Б. В. Клименко 13

Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Треба заохочувати авторів до написання статей англійською Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Треба заохочувати авторів до написання статей англійською Наприкінці 2015 р. було прийнято рішення перекладати усі статті на англійську, дотримуючись правила пагінації, й публікувати Online-версію (ISSN 2309 -3404) у двох форматах: a) оригінальному – такому, що відповідає друкованому формату, де статті публікуються мовою оригіналу на українській (PDF UKR), російській (PDF RUS) або англійській (PDF ENG) мовах, та b) англомовному, де журнал загалом є доступним на англійській мові. Починаючи з першого номера 2016 р. – вже два роки поспіль – наш журнал публікується саме так. Пантелят Михайло Гаррійович, доцент кафедри електричних апаратів, к. ф-м. н. , доцент О. М. Гречко, Б. В. Клименко 14

Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Всі статті мають англомовні метадані – назву, Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Всі статті мають англомовні метадані – назву, структуровану анотацію, ключові слова, список посилань згідно певного стилю (IEEE), інформацію про авторів з афіліацією, e-mail, ORCID ID тощо. О. М. Гречко, Б. В. Клименко 15

Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Треба заохочувати авторів до написання статей англійською Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Треба заохочувати авторів до написання статей англійською Підвищення вимог до якості статей (http: //eie. khpi. edu. ua/pages/view/2) Якість форми Матеріали всіх статей розглядаються редакцією журналу виходячи з їх відповідності таким критеріям: 1. Відповідність статті тематиці журналу, науковому напрямку розділу журналу. 2. Оригінальність матеріалу статті. 3. Відповідність назви статті її змісту. 4. Відповідність структури статті стандартним вимогам (вимогам ВАК України): 4. 1. Постановка проблеми та обґрунтування її актуальності; 4. 2. Огляд останніх публікацій по темі з виділенням невирішених завдань (проблем); 4. 3. Формулювання мети статті; 4. 4. Виклад оригінального матеріалу статті; 4. 5. Висновок (висновки, рекомендації). 5. Обґрунтованість представленого оригінального матеріалу і висновків. 6. Адекватність анотації матеріалами статті та її інформативність. Якість змісту Редакція журналу підтримує "одностороннє сліпе" рецензування, тобто рецензент знає ім'я автора, автор – не знає імені рецензента. О. М. Гречко, Б. В. Клименко 16

Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Починаючи з 2016 р. всім статтям в Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування Починаючи з 2016 р. всім статтям в журналі присвоюється унікальний номер – цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier) від організації Crossref (http: //crossref. org/). префікс видань НТУ "ХПІ" оригінальний суфікс журналу doi: 10. 20998/2074 -272 X. 2016. 1. 01 О. М. Гречко, Б. В. Клименко ISSN (p) рік виходу журналу номер журналу поточний номер статті у даному номері журналу 17

Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування У січні 2015 р. журнал включено до Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування У січні 2015 р. журнал включено до бази даних STM Source від компанії EBSCO (США) (https: //www. ebscohost. com/title. Lists/asr-journals. htm). О. М. Гречко, Б. В. Клименко 18

Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування З 2016 р. статті журналу є доступними Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування З 2016 р. статті журналу є доступними у базах даних Gale (США) – General Science Collection and Academic One. File (http: //galesupport. com/trialsite/php/generate_trial. php? un=8617324) О. М. Гречко, Б. В. Клименко 19

Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування У травні 2017 р. підписано договір з Scopus: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ Низький рівень цитування У травні 2017 р. підписано договір з компанією Pro. Quest (Ann Arbor, Mi, USА), яка володіє власними базами даних періодичних видань та надає свої послуги багатьом бібліотекам, університетам, дослідницьким центрам тощо. Зараз наш журнал вже включено до баз Pro. Quest. Julie CARROLL-DAVIS О. М. Гречко, Б. В. Клименко Helene STEWART 20

ЗА НАМИ СЛІДКУЮТЬ 21 ЗА НАМИ СЛІДКУЮТЬ 21

Scopus: ПОВТОРНА ЗАЯВКА 2017 7 липня 2017 р. , через 2 роки після відхилення Scopus: ПОВТОРНА ЗАЯВКА 2017 7 липня 2017 р. , через 2 роки після відхилення першої заявки, редакція подала повторну заявку щодо включення журналу до бази даних Scopus ЧЕКАЄМО … О. М. Гречко, Б. В. Клименко 22

Web of Science Core Collection: З ПЕРШОЇ СПРОБИ Враховуючи дослід, нагромаджений під час роботи Web of Science Core Collection: З ПЕРШОЇ СПРОБИ Враховуючи дослід, нагромаджений під час роботи з базою Scopus, у лютому 2016 р. редакція подала заявку щодо включення журналу до системи баз даних Web of Science (США) У квітні 2017 р. була отримана відповідь з позитивним рішенням – журнал був прийнятий до бази Web of Science™ Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI) 31 24 34 Кількість журналів у ресурсі "Наукова періодика України" Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського складає Scopus Web of Science 2582 журналів!!! Лише 31+24+34=89 українських журналів з 2582 представлені у наукометричних базах даних Web of Science та/або Scopus. (дата останнього оновлення 09. 10. 2017). 89 / 2582 3, 44 %. . . Разом 55 Разом 58 О. М. Гречко, Б. В. Клименко 23

СТРУКТУРА НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ Web of Science Core Collection Web of Science – це система СТРУКТУРА НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ Web of Science Core Collection Web of Science – це система баз з інформацією з книг, журналів, матеріалів конференцій тощо. Кожна з баз охоплює певне коло галузей. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Sciences Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (AHCI) Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) Book Citation Index – Science (BKCI-S) Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) Current Chemical Reactions (CCR-Expanded) Index Chemicus (IC) У 2015 р. до баз Web of Science Core Collection, які існували до того, була додана десята база – Emerging Sources Citation Index (ESCI), яка містить інформацію зі статей з журналів, які ще не охоплені розширеною базою Science Citation Index Expanded (SCIE), базою соціальних наук Social Sciences Citation Index (SSCI) або базою стосовно мистецтв і гуманітарних наук Arts & Humanities Citation Index (AHCI). Журнали, що увійшли до ESCI, відповідають достатнім мінімальним стандартам редакційної якості, своєчасності та результативності, а тому, що вони є відносно новими, вони повинні бути оцінені протягом певного періоду часу (2 роки), перш ніж вони почнуть (або ні) індексуватися в SCIE, SSCI або AHCI. О. М. Гречко, Б. В. Клименко 24

УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ одночасно в Scopus та Web of Science Core Collection 1. УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ одночасно в Scopus та Web of Science Core Collection 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Algebra and Discrete Mathematics Chemistry and Chemical Technology (Хімія та хімічна технологія) Condensed Matter Physics (Фізика конденсованих систем) Cybernetics and Systems Analysis Cytology and Genetics (Цитология и генетика) Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ) Economics and Sociology (Економіка і соціологія) International Applied Mechanics Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry (Журнал математической физики, анализа, геометрии) Journal of Nano- and Electronic Physics (Журнал нано- та електронної фізики) Journal of Physical Studies (Журнал фізичних досліджень) Journal of Superhard Materials (Надтверді матеріали) Journal of Water Chemistry and Technology (Хімія і технологія води) Kinematics and Physics of Celestial Bodies (Кінематика і фізика небесних тіл) Low Temperature Physics Materials Science Neurophysiology Powder Metallurgy and Metal Ceramics Strength of Materials Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) Theoretical and Experimental Chemistry Ukrainian Journal of Physical Optics Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал) Ukrainian Mathematical Journal О. М. Гречко, Б. В. Клименко ESCI SCIE ESCI ESCI SCIE SCIE SCIE ESCI SCIE 25

УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ в Scopus 1 2 3 4 5 6 7 8 УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ в Scopus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Banks and Bank Systems Biopolymers and Cell (Біополімери і клітина) Eastern European Journal of Enterprise Technologies ( Східно-Європейський журнал передових технологій) Electronic Journal of Theoretical Physics (Електронний журнал теоретичної фізики) Experimental Oncology (Експериментальна онкологія) Fiziolohichnyi Zhurnal (Фізіологічний журнал) Functional Materials Hydrobiological Journal (Гідробіологічний журнал) Investment Management and Financial Innovations ( Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації) Journal of Thermoelectricity (Термоелектрика) Klinicheskaia Khirurgiia (Клінічна хірургія) Likars'ka sprava / Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukraïny (Лікарська справа / Міністерство охорони здоров’я України) Metallofizika i Noveishie Tekhnologii ( Металофізика і новітні технології) Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Мікробіологічний журнал) Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології) Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu ( Науковий вісник Національного гірничого університету) Nonlinear Dynamics and Systems Theory (Нелінійна динаміка і системна теорія) Nonlinear Oscillations Nuclear and Radiation Safety (Ядерна та радіаційна безпека) Nuclear Physics and Atomic Energy (Ядерна фізика та енергетика) Problems and Perspectives in Management (Проблеми і перспективи менеджменту) Problems of Atomic Science and Technology (Питання атомної науки і техніки) Problems of Cryobiology and Cryomedicine (Проблеми кріобіології і кріомедицини) Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii (Проблеми радіаційної медицини та радіобіології) Radioelectronics and Communications Systems (Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника) Technical Electrodynamics (Технічна електродинаміка) Theory of Stochastic Processes Ukrainian Biochemical Journal (Український біохімічний журнал) Uspehi Fiziki Metallov (Успіхи фізики металів) Vestnik Zoologii (Вісник зоології) Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Питання хімії та хімічної технології) О. М. Гречко, Б. В. Клименко 26

УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ в Web of Science Core Collection (усі в ESCI) 1. УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ в Web of Science Core Collection (усі в ESCI) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Advanced Education (Новітня освіта) Advances in Astronomy and Space Physics Anthropological Measurements of Philosophical Research ( Антропологічні виміри філософських досліджень) Biosystems Diversity Bulletin of Dnipropetrovsk University, Series Chemistry (Вісник Дніпропетровського університету. Серія хімія) Dniprovsk University Bulletin Series-Geology Geography ( Вісник Дніпровського університету. Геологія, географія) Electrical Engineering & Electromechanics (Електротехніка і Електромеханіка) Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice ( Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики) Food Science and Technology (Харчова наука і технологія) Information Technologies and Learning Tools ( Інформаційні технології і засоби навчання) Interdisciplinary Studies of Complex Systems (Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем) Journal of Numerical and Applied Mathematics ( Журнал обчислювальної та прикладної математики) Judaica Ukrainica Kyiv-Mohyla Humanities Journal (Києво-Могилянський гуманітарний журнал) Marketing and Management of Innovations ( Маркетинг і менеджмент інновацій) Methods and Objects of Chemical Analysis ( Методи та об'єкти хімічного аналізу) Methods of Functional Analysis and Topology National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald ( Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв) Pathologia (Патологія) Ped. , Psych. , Med. -Biol. Probl. of Phys. Train. and Sports (Пед-ка, псих-я и мед. -биол. проблемы физического воспитания и спорта) Philosophy and Cosmology (Філософія і космологія) Physical Education of Students (Физическое воспитание студентов) Radio Electronics, Computer Science, Control (Радіоелектроніка, iнформатика, управління) Regulatory Mechanisms in Biosystems Science and Education (Наука і освіта) Science and Innovation Scientific Bulletin of Polissia (Науковий вісник Полісся) Social Welfare Interdisciplinary Approach Strength of Materials and Theory of Structures (Опір матеріалів і теорія споруд) Ukrainian Journal of Ecology Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia ( Вісник НТУУ КПІ. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування) Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology (Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Геологія) World of Medicine and Biology (Світ медицини та біології) Zaporozhye Medical Journal (Запорізький медичний журнал) О. М. Гречко, Б. В. Клименко 27

ЕІЕ у Web of Science 28 ЕІЕ у Web of Science 28

ЕІЕ у Web of Science 29 ЕІЕ у Web of Science 29

ЕІЕ у Web of Science Наші автори 30 ЕІЕ у Web of Science Наші автори 30

ЕІЕ у Web of Science Організації авторів статей 31 ЕІЕ у Web of Science Організації авторів статей 31

ЕІЕ у Web of Science Країни авторів статей 32 ЕІЕ у Web of Science Країни авторів статей 32

Іноземні автори статей у журналі за 2016 -2017 рр. 33 Іноземні автори статей у журналі за 2016 -2017 рр. 33

Наші цитування – поки що тільки самоцитування, окрім двох статей. 34 Наші цитування – поки що тільки самоцитування, окрім двох статей. 34

17 6 2017 35 17 6 2017 35

36 36

37 37

THANK YOU SO MUCH FOR YOUR ATTENTION ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ ДЛЯ ТОГО, THANK YOU SO MUCH FOR YOUR ATTENTION ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НАШ ЖУРНАЛ І НАДАЛІ ЛИШАВСЯ В WEB OF SCIENCE, В ЧОМУ ЗАЦІКАВЛЕНІ ВСІ СТОРОНИ – РЕДАКЦІЯ, АВТОРИ Й ЧИТАЧІ, ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ СТАТЕЙ МАЮТЬ БУТИ ПІДВИЩЕНІ !!! 38

PS ПЕРЕЛАТА НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» Вартість передплати на 2018 рік: на PS ПЕРЕЛАТА НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» Вартість передплати на 2018 рік: на рік (6 номерів) – 330, 18 грн. , на 2 місяці – 55, 03 грн. , на 4 місяці – 110, 06 грн. , на 6 місяців – 165, 09 грн. , на 8 місяців – 220, 12 грн. , на 10 місяців – 275, 15 грн. Передплатний індекс у каталозі ПАТ «Укр. Пошта» : 01216. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ – http: //eie. khpi. edu. ua/ 39