ЖЕКЕ МИКРОБИОЛОГИЯ -Ж палы аурулар оздыр ыштарын ұқ

Скачать презентацию ЖЕКЕ МИКРОБИОЛОГИЯ -Ж палы аурулар оздыр ыштарын ұқ Скачать презентацию ЖЕКЕ МИКРОБИОЛОГИЯ -Ж палы аурулар оздыр ыштарын ұқ

ghek_mik_№1Қd.ppt

 • Размер: 29.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 74

Описание презентации ЖЕКЕ МИКРОБИОЛОГИЯ -Ж палы аурулар оздыр ыштарын ұқ по слайдам

ЖЕКЕ МИКРОБИОЛОГИЯ -Ж палы аурулар оздыр ыштарын ұқ қ ғ Зерттейді. ЖЕКЕ МИКРОБИОЛОГИЯ -Ж палы аурулар оздыр ыштарын ұқ қ ғ Зерттейді.

оздыр ышты сипаттамасына Қ ғ ң жат ызылады: қ оздыр ышты латынды атауы Қоздыр ышты сипаттамасына Қ ғ ң жат ызылады: қ оздыр ышты латынды атауы Қ ғ ң қ Жалпы сипаттамасы: морфологиясы, да ылды асиеті, қ қ қ биохимиялы асиеті, антигенные, қ қ биологиялы асиеті қ қ Эпидемиологиясы, тудыратын ауруды патогенезі, ң Лабораториялы диагностику қ

Микроорганизмдерді жалпы ң сипаттамасына жатады : Морфологиялық қасиеті : пішіні, мөлшері, құрылысМикроорганизмдерді жалпы ң сипаттамасына жатады : Морфологиялық қасиеті : пішіні, мөлшері, құрылыс ерекшеліктері Тинкториальдық: Граммен боялуы Биохимиялық қасиетіне : ферментативті белсенділігі, оны бактерияларды идентификациялау үшін қолдануы Антигендік қасиеті : негізгі антигендер, сероварлардың болуы Биологиялық қасиеті : токсиндер, агрессия ферменттері

  Жеке миробилогияда ы ғ негізгі т сініктерді мазм ны ү ң Жеке миробилогияда ы ғ негізгі т сініктерді мазм ны ү ң ұ Эпидемиология – жұғу жолдары қоздырғыштың адам популяциясында немесе табиғатта таралуы Патогенез – аурудың дамуы: процестің локализациясы, организмге әсер етуі, клиникалық көрініс беруі Лабораториялық диагностикасы – қоздырғышты идентификациялауға көмектесетін әдістер және диагноз қою

Жұқпалы ауруларды диагностикалау әдістері Зерттелетін затта ы микробтарды ғ аны тау: қ 1. жаЖұқпалы ауруларды диагностикалау әдістері Зерттелетін затта ы микробтарды ғ аны тау: қ 1. жа ынды дайындау ғ 2. Граммен бояу 3. микроскопиялау

Жұқпалы ауруларды диагностикалау әдістері - зерттелетін заттан инфекциялы қ оздыр ышты б ліп алу:Жұқпалы ауруларды диагностикалау әдістері — зерттелетін заттан инфекциялы қ оздыр ышты б ліп алу: қ ғ ө 1. таза да ылды б ліп алу қ ө 2. идентификациялау: морфологиялы қ (микроскопия) , да ылды , биохимиялы қ қ қ ж не серологиялы асиеттері бойынша ә қ қ (серологиялы реакциялар). қ

Жұқпалы ауруларды диагностикалау әдістері серодиагностика -ауруды ан сары ң қ суындаЖұқпалы ауруларды диагностикалау әдістері серодиагностика -ауруды ан сары ң қ суында ы антиденелерді серологиялы ғ қ реакцияларды к мегімен аны тау. ң ө қ Кейдеантиденелерді аз м лшеріні ң ө ң болуыны зі ауруды бар екендігін к рсетеді. ң ө Д иагностикалы титр деп қ –диангостика а ғ ажетті антиденелерді е аз м лшері қ ң ң ө. 3. Серологиялы — серодиагностика қ

Ж палы ауруларды ұқ диагностик алау дістері ә и лаборатор иялы жануарларды заЖ палы ауруларды ұқ диагностик алау дістері ә и лаборатор иялы жануарларды за ымдау қ қ. За ымдауды ма саты қ ң қ : таза да ылды б ліп алуқ ө ( микроб тарды бар екендігін негіздеу ж не ң ә идентификаци я ж ргізу ү ), вирулент тілікті аны тау қ. Егер да ылды лаб. діспен б ліп алу иын қ ә ө қ болса, осы діс олданылады ә қ. 4. Биологи ялы қ

Ж палы ауруларды ұқ диагностик алау дістері ә - микробты аллергияны аны тауЖ палы ауруларды ұқ диагностик алау дістері ә — микробты аллергияны аны тау (баяу қ қ ж ретін гиперсезімталдылы типі) ү қ с йкес келетін аллергенмен тері ішілік ә бай ау ж ргізуді ою ар ылы қ ү қ қ. Мысалы: Мантубай ауы- туберкулезді қ диагностикалау шін. ү

Д ріс №ә 1  Патоген ді кокк алар Та ырыпты негізгіД ріс №ә 1 Патоген ді кокк алар Та ырыпты негізгі с ра тары: қ ң ұ қ 1. Жеке микробиологи я а кіріспе ғ 2. С тафилококк тарды ң , стрептококк тарды ң , менингококк тарды ң , гонококк тарды асиеттері ң қ. 4. Патогенез і , диагностика сы , профилактика сы ж не берілген ә инфекцияларды емдеу жолдары.

Номенклатура ж неә классификация. С т афилококка- лар Т ымдасы ұқНоменклатура ж неә классификация. С т афилококка- лар Т ымдасы ұқ Micrococcaceae Т рлері ү : Staphylococcus aureus, Staph. epidermidis, Staph. saprophyticus

С тафилококк ты ң морфологиясы Пішіні шар т різді ә Жа ындыда ж зімС тафилококк ты ң морфологиясы Пішіні шар т різді ә Жа ындыда ж зім ғ ү са а ына сас ғ ғ ұқ орналасады Грам о кокка ң Спор а т збейді ү , талшы тары жо қ қ микрокапсула сы болуы м мкін ү

Стафилококктарды ң да ылды қ қ -биохими ялы қ асиеттері. қ Факультатив ті анаэробСтафилококктарды ң да ылды қ қ -биохими ялы қ асиеттері. қ Факультатив ті анаэроб тар. Орта а талапшыл ғ емес, арапайым орталарда седі қ ө. Сорпада – біркелкі лайлану. Ты ыз орталарда ғ : колони ясы S – форма лы , дөңес, пигмент телген : алтын т сті ү — Staphylococcus aureus , сары — Staph. epidermidis , Staphylococcus saprophyticus ашы а т сті қ қ ү колони ялар. Зертханада 6 -10% т ұз қосылған ортада-сары уызды тұзды агар, сүтті-тұзды орта қолданады. Биохими ялы белсенділігі жо ары қ ғ : глицерин ді , глюкоз аны , мальтоз аны , лактоз аны , сахароз аны , маннит тіферментациялайды. ( ыш ылды газсыз т зеді қ қ ү , желатин ді с йылтады). ұ

Стафилококкты патогенді ң факторлары Агрессия ферменттері : плазмокоагулаза, фибринолизин, лецитиназа,Стафилококкты патогенді ң факторлары Агрессия ферменттері : плазмокоагулаза, фибринолизин, лецитиназа, лизоцим гиалуронидаза, желатиназа ж не т. б. ә. Экзотоксин дер : гемолизин, лейкоцидин — мембран аны за ымдаушы қ токсин дер. Олар адамны , оянны , ойды ң қ ң эритроцит терін лизиске шыратады ұ. Жануарларды венасы ішіне ң енгізгенде – леталь ді ( лімге) шыратады ө ұ. Лейкоцидины — лейкоцит терді б зылуын ң ұ ша ырады қ. Барлы ы ғ – жиырма а жуы экғ қ зотоксин дер мен агрессиялы қ фермен ттер бар.

Стафилококты патогенді ң факторлары Ф агоцитоз ды жаншитын немесе басатын факторлар (пептидогликан дарСтафилококты патогенді ң факторлары Ф агоцитоз ды жаншитын немесе басатын факторлар (пептидогликан дар , тейхо й ыш ылы қ қ , токсин дер ) Стафилококк ты аллерген дер Стафилококк ты энтеротоксин дер : т мен молекулалы ө а уыздар қ , ас орыту ферменттерімен қ ыдырамайды , та амды ғ қ интоксикаци яны ша ырады қ

Стафилококкты инфекциялар За ымдалу жолдарық : ауа-тамшы , за ымдал ан тері қСтафилококкты инфекциялар За ымдалу жолдарық : ауа-тамшы , за ымдал ан тері қ ғ ар ылы қ , алиментар лы жолмен ( та амменғ ) Ауру формасы: О ш а т ы Ж а й ы л м а л ы: қ Ірі ді ң сепсис, септикопиеми я абыну: қ фурункул алар , карбункул алар , р т рлі а заларды абынуы Ә ү ғ ң қ Та амды ғ қ интоксикация Т равмадан кейінгі ас ынулар: қ жараны ірі деуі ң ң , остеомиелит, перитонит.

Стафилококкты инфекциялар Ауруды ң фо рмасы зақымдалған ағзаға байланысты КӨЗДІҢ ШЫРЫШТЫ ҚАБЫҚШАСЫСтафилококкты инфекциялар Ауруды ң фо рмасы зақымдалған ағзаға байланысты КӨЗДІҢ ШЫРЫШТЫ ҚАБЫҚШАСЫ конъюнктивит ОРТАҢҒЫ ҚҰЛАҚТЫҢ ҚУЫСЫ отит Гайморова пазухасы гайморит Сүт бездері мастит Сүйек остеомиелит Қуық цистит

Стафилококкты инфекция абынуҚ , тіндердің некроз тканей  мүмкін болатын жағдайлар: Стафилококкты инфекция абынуҚ , тіндердің некроз тканей мүмкін болатын жағдайлар: аяғын толығымен жоғалтуы мүмкін, немесе бір бөлігі зақымдалады, летальді жағдайға әкеледі (гангренада)

Стафилококкты инфекция Та амды интоксикацияғ қ Стафилококктар та ам німдерінде к бейедіСтафилококкты инфекция Та амды интоксикацияғ қ Стафилококктар та ам німдерінде к бейеді ғ ө ө (с т німдері: айма та, ірімшікте, майдан ү ө қ қ жасал ан кремде ж не т. б. ) ғ ә т оксиндер жина талады қ (энтеротоксиндер) АІЖ –на т седі ү и н т о к с и к а ц и я (құсу, диарея, есінен айырылуы мүмкін)

Зертханалы диагностикақ Ірі нен бактериоскопиялы зерттеу мен ң қ бактериологиялы зерттеу ж ргізуге қЗертханалы диагностикақ Ірі нен бактериоскопиялы зерттеу мен ң қ бактериологиялы зерттеу ж ргізуге қ ү болады. ан, а ыры , н жісті Қ қ қ қ ә бактериологиялы зерттеу шін олдану а қ ү қ ғ болады. Таза да ыл б лінгеннен со т рді қ ө ң ү ң жеке асиеттері талданады. Егер қ Staphylococcus aureus қоздырғышы болса Плазмакоагулаза, гемолизин, А-протеин аны талады. қ

Стафилококкты инфекцияны ң лабораториялы диагностикасы қ Бактериологиялы : қ таза да ылды бСтафилококкты инфекцияны ң лабораториялы диагностикасы қ Бактериологиялы : қ таза да ылды б ліп алу қ ө ж не келесі белгілері бойынша ә идентифика : а) грам о кокктар, жа ындыда ж зім са а ы қ ғ ү ғ ғ т різді орналасады ә б) колонииясы S – формада, алтындал ан т сті ғ ү немесе сары т сті ү в) лецитиназаны болуы (сары уызды т зды ң ұ агарда- колонияны айналасы- опалесценция) ң Г) гемолизинні болуы ( анды агарда — гемолиз) ң қ Д) плазмокоагулазаны болуы (плазмокоагуляция ң реакциясы)

Фурункулез- Сыздауық Фурункулез- Сыздауық

Карбункул-ши ан (к рши ан). қ ө қ Жедел дамиды, жа ын қ орналасКарбункул-ши ан (к рши ан). қ ө қ Жедел дамиды, жа ын қ орналас ан қ к птеген ө фолликулдард ы жедел ң абынуы қ инфильтратты т зуі ж не ң ү ә некроз дамуы

Гидраденит- итемшек Апокринді безді тере ң ң ірі ді ң абынуы -ж й қГидраденит- итемшек Апокринді безді тере ң ң ірі ді ң абынуы -ж й қ ә тер бездері( олты қ қ асты орналас ан-, қ шаб айма ы ғ менсырт ы есту қ жолыны ірі ді ң ң абынуы. қ

 «Ячмень-теріскен– шаш абыны ірі ді абынуы – қ ң ң қ кірпік сті «Ячмень-теріскен– шаш абыны ірі ді абынуы – қ ң ң қ кірпік сті даму ү )

Панариций-к біртке ү Панариций-к біртке ү

Алдын алу 1. Инфекция к зімен к рес ж не бактерия ө ү әАлдын алу 1. Инфекция к зімен к рес ж не бактерия ө ү ә тасымалдаушылы ты аны тау қ қ 2. Емдік мекемеде стаф. тудыратын ауруларды алдын алу шін аурухана ң ү б лім. ж мыс т ртібін ада алау. ө ұ ә қ ғ 3. Жара ат ал ан нау астар а анатоксин қ ғ немесе иммунды глобуллинмен иммуниз. 4. Жа а ту ан балаларды иммунизациялау ң ғ 5. Созылмалы стаф. инфекцияны емдеу шін ү анатоксин, аутовакцина олдану. қ

Стрептококктарды систематика- ң сы ж не номенклатурасы ә Тұқымдас: Streptococcaceae Т рлері:Стрептококктарды систематика- ң сы ж не номенклатурасы ә Тұқымдас: Streptococcaceae Т рлері: ү Streptococcus pyogenes, Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Streptococcus pneumoniae

Стрептококктарды морфоло- ң гиясы 1. Шар т різді жасушалар, тізбек рып ә құСтрептококктарды морфоло- ң гиясы 1. Шар т різді жасушалар, тізбек рып ә құ орналасады , кейде ж птасып орналасады ұ (жа ындыда). ғ 2. оз алмайды, спорасы жо , капсула болуы Қ ғ қ м мкін. ү 3. Грам о . ң Streptococcus pneumonia : диплококктар, ланцет т різді, спорасы, ә талшы тары жо , вирулентті т рінде қ қ ү капсула бар.

    Стрептококки аннан жа ындыи, Қ ғ Стрептококки аннан жа ындыи, Қ ғ окраска по Граму

 Streptococcus -дақылдық қасиеті Ортаға талапшыл: глюкоза қосылған ортада , сары су ортасында, Streptococcus -дақылдық қасиеті Ортаға талапшыл: глюкоза қосылған ортада , сары су ортасында, қанды агарда жақсы өседі. Сорпада — қабырғалап өсу (пробирканың қабырғасында ұсақ колониялар)тығыз орталарда – ұсақ, жартылай мөлдір, түссіз колониялар. Қанды агарда — гемолиз аймағы: А) мөлдір — бета-гемолитикалық стрептококк, Б) жасылдау, жартылай мөлдір — альфа-гемолитикалық стрептококк. В)гемолиз жоқ — гемолитикалық емес -гамма- стрептококк.

С трептокок тарды ң систематикасы  Браун классификациясы : Гемолизин ні болуына байланыстыС трептокок тарды ң систематикасы Браун классификациясы : Гемолизин ні болуына байланысты ң : альфа-, бета- ж не ә гамма- стрептококк тар Альфа- ж не ә гамма-стрептококк тар сау адамдар мен жануарларды ішегі мен ң ауыз уысында те к п м лшерде қ ө ө ө кездеседі, сирек жа дайларда патогенді ғ болады, гемолити калы қ бета- стрептококк ты кейбір т рлері ң ү – адамдар мен с т оректілерді ж палы ү қ ң ұқ ауруларыны себебкерлері болады ң.

С трептококк тарды ң систематикасы Стрептококктарды топты асиетін ң қ қ аны тауС трептококк тарды ң систематикасы Стрептококктарды топты асиетін ң қ қ аны тау қ идентификаци я шін лкен ү ү ма ызы бар. ң Лансфильд классификациясы олданылады қ 20 серологи ялы топ белгілі қ (от A до V ). Адам шін ү Патоген ді мына топтарда A, B, D , сирек C, F, G ) Сары суды зертеу ар ылы пр қ еципитаци я Реакциясыны к мегімен аны талады ң ө қ

Патогенді стрептококтармен байланысты ( Streptococcus pyogenes )ауру Пио генді :  Патогенді стрептококтармен байланысты ( Streptococcus pyogenes )ауру Пио генді : 1. стрептодермии 2. Іріңді ангина-баспа 3. скарлатина 4. рожистое воспаление-тілме 5. менингит, сепсис Аутоиммунды : 1. ревматизм 2. ревмокардит 3. ревматоидты артрит

Стрептодермия Стрептодермия

Стрептодермия Стрептодермия

Стрептодермия Стрептодермия

Бетте-стрептококкты импетиго Балаларда жиі кездесетін ауру формасы, контагиозды. Морфологиялы қ элемент -Бетте-стрептококкты импетиго Балаларда жиі кездесетін ауру формасы, контагиозды. Морфологиялы қ элемент — фликтен- беткей эпидермальді пустула. беті р а , іші серозды құ ғ қ с йы ты а толы. ұ қ ққ

Бетте стрептококкты импетиго Бетте стрептококкты импетиго

Рожистое воспаление-тілме Тілме-рожистое воспаление, или рожа (erysipelas), - теріні ж не тері ң әРожистое воспаление-тілме Тілме-рожистое воспаление, или рожа (erysipelas), — теріні ж не тері ң ә асты жасушаны ң белгілі айма ыны ғ ң жедел за ымдалуы, қ β -гемолитикалы ты қ ң А тобы оздыр ышы. қ ғ

Рожистое воспаление-тілме Стрептококтар лимфа ж йесінде ү к бейеді. ө Ая ыны ісінуіРожистое воспаление-тілме Стрептококтар лимфа ж йесінде ү к бейеді. ө Ая ыны ісінуі ғ ң ж не ызару. ә қ

Бас а қ стрептококктар Streptococcus faecalis ,  Streptococcus faecies — ДБас а қ стрептококктар Streptococcus faecalis , Streptococcus faecies — Д тобындағы стрептококктар, энтерококктар тобына жинақталады , септикалық процесстер туғызады; энтероколиттің себебкері болады

Рожистое воспаление-тілме Рожистое воспаление-тілме

Скарлатина-ж нш у, ызамыә ә қ қ Скарлатина-ж нш у, ызамыә ә қ қ

Скарлатина Скарлатина

Стрептококкты инфекцияда болатын ас ынуларқ Стрептококкты инфекцияда болатын ас ынуларқ

Streptococcus pneumoniae Пневмококты  ң патогенді факторы: Капсула Пневмококты токсин: пневмолизин,Streptococcus pneumoniae Пневмококты ң патогенді факторы: Капсула Пневмококты токсин: пневмолизин, нейраминидаза, гиалуронидаза ж не ә адгезиндер (мыс. пневмококты А типті белок ). Мазок из исследуемого материала

Streptococcus pneumoniae Грамположительные диплококки, спор, жгутиков нет, имеют капсулу – фактор патогенности. Streptococcus pneumoniae Грамположительные диплококки, спор, жгутиков нет, имеют капсулу – фактор патогенности. К средам требовательны (сывороточные, кровяные)

Streptococcus pneumoniae Факторы патогенности пневмококка: Капсула Пневмококковые токсины: пневмолизин, нейраминидаза, гиалуронидазаStreptococcus pneumoniae Факторы патогенности пневмококка: Капсула Пневмококковые токсины: пневмолизин, нейраминидаза, гиалуронидаза и адгезины (например, пневмококковый поверхностный белок типа А). Мазок из исследуемого материала

 Стрептококктарды патогенді ң сері ә  Патогенді факторлары Патогенді әсері Стрептококктарды патогенді ң сері ә Патогенді факторлары Патогенді әсері М -белогы Адгезия, фагоцитозды басу капсула Фагоцитоздан қорғану эритрогенин — скарлатинозды токсин Пирогенді, аллергенді әсері, теріде бөртпе, иммунды супрессия гемолизин Эритроцитті бұзады, кардиотоксикалық әсер көрсетеді

 Скарлатина Зақымдалу жолы –ауа -тамшы  к р Скарлатина Зақымдалу жолы –ауа -тамшы к р і н і с б е р у іө : іріңді -септикалық процесстер (отит және т. б. ) Скарлатинозды токсинмен зақымдалу (эритрогенин) перифериялық қан тамырлары – ашық қызыл бөртпе, температура, интоксикация Организмнің сенсибилизациясы- ( полиартрит түріндегі асқыну, жүрек тамыр аурулары және т. б. )

 Streptococcus pneumoniae -ерекшеліктері Ерекшеліктері: грам оң диплококктар, спора, талшықтары жоқ, Streptococcus pneumoniae -ерекшеліктері Ерекшеліктері: грам оң диплококктар, спора, талшықтары жоқ, капсуласы бар –патогенді фактор. Ортаға талапшыл (сары су ортасы, қан қосылған орта) Зақымдалу жолдары : ауа -тамшы Локализациясы: мұрын-жұтқыншақ кпеө пневмония Басқа аурулар: менингит, отит, перитонит, септицемия

Адам шін патогендіү  нейссериялар Тұқымдас  Neisseriaceae  ТуысАдам шін патогендіү нейссериялар Тұқымдас Neisseriaceae Туыс Neisseria Түрлері: Neisseria Neisseria meningitidis gonorrhoeae возбудитель Менингит қоздырғышы гонорея және жаңа туған балалар дың бленнореиясы

Нейссерияларды морфологиялы ң қ ерекшеліктері Коккалар домалақ немесе бұршақ тәрізді пішінде, жұптасып орналасқан -Нейссерияларды морфологиялы ң қ ерекшеліктері Коккалар домалақ немесе бұршақ тәрізді пішінде, жұптасып орналасқан — диплококк. Кофе дәніне ұқсайды. Қозғалмайды, нәзік капсуласы болуы мүмкін. Спор а түзбейді. Грам теріс.

Neisseria meningitidis Менингококк дақылынан жағынды. Граммен бояу Диплококтар көрінеді, домал ақ, бірақ шарNeisseria meningitidis Менингококк дақылынан жағынды. Граммен бояу Диплококтар көрінеді, домал ақ, бірақ шар тәрізді емес.

 Менингококктар Менингококк тың таза дақылынан дайындалған жағынды ( Граммен бояу). Жарық микроскопы Менингококктар Менингококк тың таза дақылынан дайындалған жағынды ( Граммен бояу). Жарық микроскопы

Нейссерияны ң да ылды -биохимиялы асиеті қ қ Аэробтар Қоректік ортаға талапшыл (сарыНейссерияны ң да ылды -биохимиялы асиеті қ қ Аэробтар Қоректік ортаға талапшыл (сары су ортасы). Тығыз орталарда домалақ, нәзік, түссіз колониялар түзеді. Биохимиялық белсенділігі үлкен емес. Neisseria meningitidis — глюкозаны, мальтозуаны қышқыл түзгенше ыдыратады. N. gonorrhoeae тек глюкозаны ыдыратады. Желатиназа болмайды.

Нейссерияны да ылды асиетің қ қ қ Нейссерияның шоколадты және қанды агарда өсуі:Нейссерияны да ылды асиетің қ қ қ Нейссерияның шоколадты және қанды агарда өсуі: түссіз колонияларды көруге болады, гемолиз жоқт

Менингит эпидемиологиясы Менингококтар мұрын қуысында кездеседі және ауа-тамшы жолмен беріледі, адам ағзасынан тыс жерлердеМенингит эпидемиологиясы Менингококтар мұрын қуысында кездеседі және ауа-тамшы жолмен беріледі, адам ағзасынан тыс жерлерде 30 минуттыің ішінде өледі. Орташа менингококк тұрғындардың 1 -3% кездеседі, 25% -ға дейін эпидемиялық ошақтарда кездеседі. Инфекцияның ерекшелігі сол — сау бактерия тасымалдаушылардың саны бірнеше жүздеген есе аурулардың санынан артық болады (!) (мысалы 1 ауру адамға 200 тасымалдаушы ).

Менингококкты инфекция Ж тыру жолыұқ : ауа-тамшы Біріншілік локализациясы мен к беюі өМенингококкты инфекция Ж тыру жолыұқ : ауа-тамшы Біріншілік локализациясы мен к беюі ө м рын-ж т. ұ ұ қ г е н е р а л и з а ц и я (бактериемия) ми ж неж лын абы ша м ә ұ қ қ енингококцемия м е н и н г и т

Менингококты менингит.  Менингитті клиникасы: ң Өте қатты бастың ауыруы, температура ригидтілік(напряжение)Менингококты менингит. Менингитті клиникасы: ң Өте қатты бастың ауыруы, температура ригидтілік(напряжение) желке және мойын бұлшық еттерінің қатты тартылуы –еріксіз жағдай ( вынужденная поза).

Менингококцемия - менингококкты сепсис Менингококцемия а т н сипаттама. Кенеттен ауруды баста ғМенингококцемия — менингококкты сепсис Менингококцемия а т н сипаттама. Кенеттен ауруды баста ғ ә ң луы, жо ар ы температура геморрагиялы б ртпені к рініс ғ ғ қ ө ң ө беруі, б ртпе д рыс емес пішіндегі ж лдызша, тері мен шырыш ө ұ ұ ты абы шаларда ан йылу, (кровоизлияния в кожу и сли- қ құ зистые оболочки). С йкес келетін ем жасалмаса менингокок- ә цемиямен ауру адам ауруду 1 -ші 2 -ші т улігінде леді. ң ә ө

Б актериальді менингитті диагностикалау дістеріә  1. Микроскопиялы қ Б актериальді менингитті диагностикалау дістеріә 1. Микроскопиялы қ ж лын с йы ты ынан жа ынды, ұ ұ қ ғ ғ Граммен, метилен к гімен бояу ө 2. Бактериологиялы қ сары су ортасында таза да ылды қ б ліп алу, ө идентификация : морфологиялы , биохимиялы , қ қ серологиялы асиеттері бойынша қ қ (агглютинация реакциясы) 3. Серодиагностика: а)ликворда ы антигенді аны тау ғ қ (преципитация реакциясы), б)антиденелерді аны тау (ТЕГА-тура емес қ гемаглютинация)

Менингитті бактериоскопиялы ң қ диагностика дісі ә Жұлын сұйықты ғынан (ликвор) жағынды дайындау. ДиплококктарМенингитті бактериоскопиялы ң қ диагностика дісі ә Жұлын сұйықты ғынан (ликвор) жағынды дайындау. Диплококктар көрінеді –бос орналасқандар және фагоциттің ішінде орналасқан.

Менингококктар ликвордан дайындал ан жа ындыдағ ғ Менингококктар ликвордан дайындал ан жа ындыдағ ғ

Соза ты эпидемиологиялы қ ң қ ерекшелігі мен патогенезі Зақымдалу жолы: жынысты ,Соза ты эпидемиологиялы қ ң қ ерекшелігі мен патогенезі Зақымдалу жолы: жынысты , жаңа туған нәрестенің туу жолында зақымдалуы Инфекцияның формасы- ошақты: гонококктар уретраның, қынаптың, жатыр мойнының шырышты қабықшасы мен одан жоғары жатқан ағзаларды зақымдайды. Клиникасы іріңді қабыну: ауырсыну, зәрге отырғанда болатын ауырсыну белгілері. Жедел формасы созылмалы формаға айналуы мүмкін.

Жедел соза ты лабораториялы қ ң қ диагностикасы  діс Ә :Жедел соза ты лабораториялы қ ң қ диагностикасы діс Ә : бактериоскопи ял ы қ Ірі нен жа ынды ң ғ ( уретр адан, ынаптан қ б лінген зат ө ). Гонококктармен оршап қ алын ан ғ фагоцит терді к руге болады ө

Жа ындыда ы гонококктар (уретрадан ғ ғ б лінген ірі ). ө ң МетиленЖа ындыда ы гонококктар (уретрадан ғ ғ б лінген ірі ). ө ң Метилен к гімен бояу ө

  Студенттерге тілек: Стафилококк және стрептококк инфекциясының алдын ала білуге, Студенттерге тілек: Стафилококк және стрептококк инфекциясының алдын ала білуге, егер ауырса дер кезінде емдік шараларды жүргізуге бағытталуы керек. Ешқашан да менингитті кездестірмесін Ешқашан гонореямен ауырмаңыздар