Скачать презентацию Zefektívňovanie štruktúry a činností MsÚ Štandardy kvality pre Скачать презентацию Zefektívňovanie štruktúry a činností MsÚ Štandardy kvality pre

1d7a20c4268c70441f243f38f0a33734.ppt

  • Количество слайдов: 22

Zefektívňovanie štruktúry a činností MsÚ Štandardy kvality pre samosprávu Snem a odborná konferencia APÚMS Zefektívňovanie štruktúry a činností MsÚ Štandardy kvality pre samosprávu Snem a odborná konferencia APÚMS v SR 30. -31. 3. 2009 Ing. Peter Jakubis – EUROCONTROL s. r. o. 1 www. eurocontrol. eu

Víťaz Národnej ceny za kvalitu 2005 2 www. eurocontrol. eu Víťaz Národnej ceny za kvalitu 2005 2 www. eurocontrol. eu

Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Každé mesto musí mať základnú štruktúru riadenia stanovenú v Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Každé mesto musí mať základnú štruktúru riadenia stanovenú v zmysle zákona o obecnom zriadení, ale: n spôsob riadenia práce n metódy a postupy n zabezpečovanie jednotlivých činností samosprávy toto všetko si mesto určuje individuálne. A práve v týchto oblastiach vie mesto ovplyvniť využívanie svojich finančných a ľudských zdrojov. 3 www. eurocontrol. eu

Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ V čase, keď samospráva preberá z roka na rok Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ V čase, keď samospráva preberá z roka na rok viac zodpovedností a zastupuje štát v službách občanovi, je vnímanie mesta širokou verejnosťou a jeho postavenie v rámci regiónu veľmi dôležité. Stále viac sa už aj vo verejnom sektore opakujú slová : n optimalizácia n znižovanie nákladov n zvyšovanie efektívnosti 4 www. eurocontrol. eu

Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Verejnosť pozorne sleduje ako si mestá v tejto oblasti Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Verejnosť pozorne sleduje ako si mestá v tejto oblasti počínajú. . . Aj vy cítite rezervy v efektívnosti vykonávaných činností, cítite potrebu optimalizovať a znižovať náklady ? Vieme Vám v tom pomôcť. . . 5 www. eurocontrol. eu

Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Ako na to? - procesno-personálno organizačný audit - procesno-organizačný Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Ako na to? - procesno-personálno organizačný audit - procesno-organizačný audit 6 www. eurocontrol. eu

Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Procesno-organizačný audit Definovanie a analýza procesov Rozhovory so zamestnancami Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Procesno-organizačný audit Definovanie a analýza procesov Rozhovory so zamestnancami organizácie – hľadanie: § duplicitných činností § neefektívnych činností § činností vykonávaných zbytočne 7 www. eurocontrol. eu

Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ VÝSTUPY Popis procesov s priradením funkcií zodpovedných za jednotlivé Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ VÝSTUPY Popis procesov s priradením funkcií zodpovedných za jednotlivé činnosti Návrhy: § možností na zlepšenie § poukázanie na slabé miesta organizácie § organizačnej štruktúry 8 www. eurocontrol. eu

Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Procesno-personálno organizačný audit NAVIAC Hodnotenie: § pracovných pozícii § Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Procesno-personálno organizačný audit NAVIAC Hodnotenie: § pracovných pozícii § efektívnosti zamestnancov § prístupu zamestnancov k vykonávaným činnostiam 9 www. eurocontrol. eu

Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Procesno-personálno organizačný audit Hodnotenie § vplyvu zamestnancov na medziľudské Zefektívňovanie štruktúry a činnosti MsÚ Procesno-personálno organizačný audit Hodnotenie § vplyvu zamestnancov na medziľudské vzťahy na pracovisku § vhodnosti zaradenia zamestnancov na jednotlivé pozície § potreby zníženia, presunu, resp. navýšenia ľudských zdrojov 10 www. eurocontrol. eu

Štandardy kvality pre samosprávu ISO 9001: 2008 Systém manažérstva kvality IWA 4: 2009 Návod Štandardy kvality pre samosprávu ISO 9001: 2008 Systém manažérstva kvality IWA 4: 2009 Návod na použitie ISO 9001: 2008 v samospráve 11 www. eurocontrol. eu

Prečo štandardy kvality v SAMOSPRÁVE? n Zdokonaliť služby zákazníkom n Dosahovať ciele organizácie: prevádzkové Prečo štandardy kvality v SAMOSPRÁVE? n Zdokonaliť služby zákazníkom n Dosahovať ciele organizácie: prevádzkové a finančné n Zlepšovať kvalitu riadenia: predpovedateľnosť a opakovateľnosť výsledkov n Zvyšovať prevádzkovú efektívnosť, skracovať dobu trvania poskytovania služieb, zlepšovať kvalitu služieb 12 www. eurocontrol. eu

Zmeny sa dotkli aj ISO 9001 a IWA 4 ISO 9001: 2000 ISO 9001: Zmeny sa dotkli aj ISO 9001 a IWA 4 ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008 IWA 4: 2005 IWA 4: 2009 13 www. eurocontrol. eu

ISO 9001: 2008 www. eurocontrol. eu ISO 9001: 2008 www. eurocontrol. eu

ISO 9001: 2008 Je základnou normou systému manažérstva kvality. Je určená pre organizácie, ktoré ISO 9001: 2008 Je základnou normou systému manažérstva kvality. Je určená pre organizácie, ktoré chcú preukázať svoju schopnosť poskytovať kvalitné služby, záleží im na budovaní mena cestou zvyšovania kvality a adekvátneho prístupu k zákazníkom. 15 www. eurocontrol. eu

ISO 9001: 2008 SMK podľa ISO 9001: 2008 sa zameriava na: § § 16 ISO 9001: 2008 SMK podľa ISO 9001: 2008 sa zameriava na: § § 16 Zefektívnenie činnosti organizácie formou procesného riadenia Jasné zadefinovanie kompetencií zamestnancov Znižovanie nákladov zabezpečením kvality „na prvýkrát“ Aktualizácia systémov kvality na požiadavky normy ISO 9001: 2008 www. eurocontrol. eu

ISO 9001: 2008 Trvalé zlepšovanie SMK Zodpovednosť manažmentu Zákazníci (a ďalšie zainteresované strany) Manažérstvo ISO 9001: 2008 Trvalé zlepšovanie SMK Zodpovednosť manažmentu Zákazníci (a ďalšie zainteresované strany) Manažérstvo zdrojov Požiadavky 17 vstup Zákazníci (a ďalšie zainteresované strany) Meranie, analýza, zlepšovanie Realizácia produktu www. eurocontrol. eu Produk t Spokojnosť výstup

IWA 4: 2009 www. eurocontrol. eu IWA 4: 2009 www. eurocontrol. eu

IWA 4: 2009 Poskytuje návod pre zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2008 IWA 4: 2009 Poskytuje návod pre zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2008 v samosprávach. Je zostavená tak, aby zavedením požiadaviek bola samospráva považovaná za spoľahlivú vo všetkých oblastiach poskytovania služieb občanom a širokej verejnosti 19 www. eurocontrol. eu

IWA 4: 2009 § § Zabezpečí transparentnosť fungovania mesta a jeho orgánov a otvorenosť IWA 4: 2009 § § Zabezpečí transparentnosť fungovania mesta a jeho orgánov a otvorenosť voči občanovi § 20 Implementácia IWA 4: 2009 umožňuje mestu naplnenie cieľovej orientácie na občana a procesného riadenia práce úradu Primátorovi a prednostovi poskytuje štandardizovaný nástroj pre efektívne riadenie úradu www. eurocontrol. eu

Význam nástrojov neustáleho zlepšovania pre mestá Rozvíjajúce sa mesto KVALITA ŽIVOTA V MESTE Prosperujúci Význam nástrojov neustáleho zlepšovania pre mestá Rozvíjajúce sa mesto KVALITA ŽIVOTA V MESTE Prosperujúci podnikatelia 21 Spokojní občania www. eurocontrol. eu

Ďakujeme za pozornosť EUROCONTROL® s. r. o. , Nám. Matice Slovenskej 6, Žiar nad Ďakujeme za pozornosť EUROCONTROL® s. r. o. , Nám. Matice Slovenskej 6, Žiar nad Hronom, Slovakia Tel. : +421 45 672 46 29, fax. : +421 45 672 46 29 e-mail: [email protected] sk 22 www. eurocontrol. eu