Скачать презентацию ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА Акредитација — Скачать презентацию ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА Акредитација —

bff5d55c9cd4c0c4a6f1e4c989e23018.ppt

  • Количество слайдов: 19

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА Акредитација - алат за унапређење квалитета рада ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА Акредитација - алат за унапређење квалитета рада

Дом здравља Пожега обезбеђује здравствену заштиту за 30. 294 становника, 12. 287 у урбаном Дом здравља Пожега обезбеђује здравствену заштиту за 30. 294 становника, 12. 287 у урбаном и 18. 007 у руралном подручју, на површини од 426, 5 км², у 42 насеља. Едукован и добро обучен кадар пружа осигураницима превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге у циљу спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести и повреда. Континуирано и често једини из Србије учествујемо у кампањама СЗО.

Структура запослених Рад у Дому здравља реализују 174 уговорена и 1 неуговорени радник: ü Структура запослених Рад у Дому здравља реализују 174 уговорена и 1 неуговорени радник: ü 40 лекара (од тога 2 примаријуса и 22 лекара специјалисте) ü 86 медицинских сестара и техничара (од тога 1. висока струковна сестра специјалиста, 1. висока струковна сестра, 1 високи струковни техничар и 12 са вишом стручном спремом) ü 3 стручна сарадника и ü 46 немедицинских радника (између осталих и 1 неуговорени опслужују и ДЗ и ИО Болнице у Пожеги)

Организациона структура 1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са Одсеком ХМП и теренским Организациона структура 1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са Одсеком ХМП и теренским амбулантама, 2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце, 3. Служба за здравствену заштиту запослених, 4. Служба за здравствену заштиту жена, 5. Служба за кућну негу и лечење, 6. Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 7. Служба поливалентне патронаже, 8. Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику, 9. Служба за лабораторијску дијагностику, 10. Служба физикалне медицине и рехабилитације, 11. Специјалистичко - консултативна служба и 12. Делови сектора: економских, правних и техничких послова.

АКРЕДИТАЦИЈА. . . 16 про 3 уре цед АКРЕДИТАЦИЈА. . . 16 про 3 уре цед

ПРИНЦИПИ РАДА üБЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ üДОСТУПНОСТ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА üПРАВИЧНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ üСАРАДЊА СА ПРИНЦИПИ РАДА üБЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ üДОСТУПНОСТ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА üПРАВИЧНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ üСАРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

ВРЕДНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖЕГА ü ПОСВЕЋЕНОСТ И СТРУЧНОСТ ü ТИМСКИ РАД ü ДОСТУПНОСТ И ВРЕДНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖЕГА ü ПОСВЕЋЕНОСТ И СТРУЧНОСТ ü ТИМСКИ РАД ü ДОСТУПНОСТ И СВЕОБУХВАТНОСТ ü ЈЕДНАКОСТ

МИСИЈА „ОЈ Дом здравља Пожега је установа примарне здравствене заштите која квалитетом здравствених услуга, МИСИЈА „ОЈ Дом здравља Пожега је установа примарне здравствене заштите која квалитетом здравствених услуга, ефикасним и рационалним организовањем рада ствара услове за континуирану професионалну подршку превенцији и заштити здравља становницима Пожеге и околине развијајући партнерства у заједници за здравији, квалитетнији и дужи живот. “

ВИЗИЈА ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА ЋЕ ВИСОКОКВАЛИТЕТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА, У СКЛАДУ СА МИЛЕНИЈУМСКИМ ЦИЉЕВИМА ОБЕЗБЕДИТИ ВИЗИЈА ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА ЋЕ ВИСОКОКВАЛИТЕТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА, У СКЛАДУ СА МИЛЕНИЈУМСКИМ ЦИЉЕВИМА ОБЕЗБЕДИТИ ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ И ДОПРИНЕТИ КОНТИНУИРАНОМ ОЧУВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ЗДРАВЉА У ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ И РЕГИОНУ.

Стратешка анализа - SWOT анализа S – СНАГЕ W – СЛАБОСТИ 1. Квалификован и Стратешка анализа - SWOT анализа S – СНАГЕ W – СЛАБОСТИ 1. Квалификован и искусан кадар 2. Континуирана медицинска едукација 3. Специфична здравствена заштита 4. Безбедност пацијената 5. Добра сарадња са медијима 6. Партнерство са представницима рањивих група 7. Едукација становништва 8. Локација установе 9. Конкурентност у цени 1. Обољевање од болести које се могу превенирати 2. Недостатак простора за рад 3. Високи трошкови одржавања 4. Изгарање на послу 5. Страх од промена O – ШАНСЕ Т – ОПАСНОСТИ 1. Оптимална кадровска структура 2. Боља сарадња са локалном самоуправом 3. Уједначена здравствена заштита становника 4. Опремање савременом опремом до оптимума 5. Санација и реконструкција објекта 6. Донатори који обезбеђују ресурсе за функционисање установе 7. Ширење активности у локалној заједници 1. Реформе здравственог система 2. Недостатак финансија 3. Тренд старења становништва 4. Недовољна мотивисаност запослених 5. Епидемија хроничних масовних незаразних болести

Општи стратешки циљеви до 2016. 1. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СВИХ СЛУЖБИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА Општи стратешки циљеви до 2016. 1. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СВИХ СЛУЖБИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВЉА 2. СМАЊЕЊЕ ВОДЕЋИХ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДА БОЉОМ ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА 4. РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА УСТАНОВЕ

. . . ЈАСНО ОБЕЛЕЖЕНА УСТАНОВА, . . . ЈАСНО ОБЕЛЕЖЕНА УСТАНОВА,

ПОВЕЋАНА БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА И. . . ПОВЕЋАНА БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА И. . .

. . . ЗАПОСЛЕНИХ, . . . ЗАПОСЛЕНИХ,

ПОБОЉШАНО УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ, ПОБОЉШАНО УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ,

ОДВОЈЕН УЛАЗ ЗА ЗДРАВУ И БОЛЕСНУ ДЕЦУ, ОДВОЈЕН УЛАЗ ЗА ЗДРАВУ И БОЛЕСНУ ДЕЦУ,

ОБЕЗБЕЂЕНА ПРОСТОРИЈА ЗА АУТОКЛАВ, И ОБЕЗБЕЂЕНА ПРОСТОРИЈА ЗА АУТОКЛАВ, И

СТАЛНО ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА. СТАЛНО ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА.

ДА СТЕ ЗДРАВИ! ДА СТЕ ЗДРАВИ!