Скачать презентацию ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ Доц д-р Петко Салчев дм Скачать презентацию ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ Доц д-р Петко Салчев дм

2af720893b604ef253b7dda84592a46c.ppt

  • Количество слайдов: 29

ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ Доц. д-р Петко Салчев, дм ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ Доц. д-р Петко Салчев, дм

ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ Представите за здравето и болестта, живота и смъртта еволюират през вековете, ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ Представите за здравето и болестта, живота и смъртта еволюират през вековете, започвайки от тайнството на раждането и смъртта, мястото ни в обкръжаващия ни свят, живота и здравето като индивидуална ценност и грижа до здравето като социална ценност, право и цел.

Етапите в развитието на концепцията за здравето и болестта l l l l Емпирично Етапите в развитието на концепцията за здравето и болестта l l l l Емпирично - сетивно познание Хуморална концепция Механистично – системна концепция Биомедицинската концепция (етиологичната) Екологична концепция Психосоциалната концепция Холистичната концепция Социално-медицинска концепция

Емпирично - сетивно познание l l Характерно за първите опити на човека да разбере Емпирично - сетивно познание l l Характерно за първите опити на човека да разбере себе си и заобикалящия го свят. Човешкият живот и смърт, както здравето и болестта са били зависими от свръхестествени сили, които можели да бъдат умилостивени от магии и действия на шамани и лечители, целящи да премахнат вредата от тези сили

Хуморална концепция l l В развитието на хуморалната концепция за здравето и болестта, последната Хуморална концепция l l В развитието на хуморалната концепция за здравето и болестта, последната се разглежда като „нарушено равновесие на „хуморите” в човешкото тяло - Парацелз (1493 -1541). Основните „хумори” в човешкото тяло са кръв (sanguis), слуз (phlegma), жлъчка (cholera) и меланхолия (melancholia) – черна жлъчка.

Механистично – системна концепция l l Характерна е с развитието на познанията, свързани със Механистично – системна концепция l l Характерна е с развитието на познанията, свързани със структурата на човешкото тяло и откриване на част от физиологичните процеси Разглежда човешкото тяло като машина, заболяването като повреда в машината и основна задача на медицината е извършването на ремонт на тази машина

Биомедицинската концепция (етиологичната) l l Базира се на развитието на микробната теория за болестите Биомедицинската концепция (етиологичната) l l Базира се на развитието на микробната теория за болестите Развитието на тази концепция се основава на разбирането за възникването на заболяването от определен причинител в даден гостоприемник

Модел: причинител – гостоприемник – околна среда (етиологична) причинител Начин на предаване гостоприемник Модел: причинител – гостоприемник – околна среда (етиологична) причинител Начин на предаване гостоприемник

Разширен Модел: причинител – гостоприемник – околна среда (етиолого-патогенетична) развит с цел по-точно дефиниране Разширен Модел: причинител – гостоприемник – околна среда (етиолого-патогенетична) развит с цел по-точно дефиниране на трите компонента във връзка с развитието на медицинската наука и епидемиологията, както в областта на инфекциозните заболявания, така и при неинфекциозните заболявания. – – – Факторите, свързани с гостоприемника и влияещи върху здравето или болестта са : възраст, пол, генетични фактори, психологически фактори, начин на живот, образование, социално положение, заетост, култура и т. н. Факторите, свързани с причинителя могат да се определят като: биологични, генетични, хранителни, химични, физични, механични и т. н. Факторите на околната среда се определят като: физикохимични – въздух, вода, географско положение, надморска височина, запрашеност и т. н. ; генетични; социалноикономически; политически и други.

Разширен Модел: причинител – гостоприемник – околна среда (етиолого-патогенетична) Фактори: Физико-хичини, генетични, социално-икономически причинител Разширен Модел: причинител – гостоприемник – околна среда (етиолого-патогенетична) Фактори: Физико-хичини, генетични, социално-икономически причинител Начин на гостоприемник предаване Фактори: Биологични, генетични, хранителни, химични, механични Фактори: Пол, възраст, генетични, психологически, начин на живот

Психосоциалната концепция Развитието на психосоциалните науки и теории за влиянието на психологичните фактори върху Психосоциалната концепция Развитието на психосоциалните науки и теории за влиянието на психологичните фактори върху здравето и болестта

Екологична концепция за здравето l l Развива се от средата на ХХ век и Екологична концепция за здравето l l Развива се от средата на ХХ век и се основава на хипотезата, че здравето е динамично равновесие между човека и неговата околна среда „Здравето означава … продължителна адаптация и приспособяване към околната среда с цел осигуряване на оптимално функциониране” (Dubos, R. , 1965).

Холистичната концепция l l Здравето при тази концепция се описва като единен или многостранен Холистичната концепция l l Здравето при тази концепция се описва като единен или многостранен процес, включващ благополучието на човешкото същество в контекста на неговата околна среда „Здравето е начин на съществуване, позволяващ на несъвършения човек да постигне удовлетворение и не толкова болезнено съществуване, справяйки се със също толкова несъвършения свят. ” (Dubos, R. , 1968).

Социално-медицинска концепция За да бъдат разбрани здравето и болестта, при тази концепция ни се Социално-медицинска концепция За да бъдат разбрани здравето и болестта, при тази концепция ни се налага да си отговорим на няколко въпроса: – – – Кога започва и завършва здравето (респективно болестта)? Здравето (болестта) състояние на организма ли е или процес? Здравето (болестта) свойство ли е на организма или е просто проявление на влиянието на различни фактори? Как се измерва здравето? Какво представлява здравето като социална категория – ценност, право, цел? Здравето може ли да бъде измерител на жизненост, благосъстояние?

Модел на здравето – социално-медицинска концепция Жизнени процеси живот Трайна нерабостособност (инвалидизация) Неизвестен фактор Модел на здравето – социално-медицинска концепция Жизнени процеси живот Трайна нерабостособност (инвалидизация) Неизвестен фактор раждане здраве смърт болест Известен фактор хронификация Здравни дейности диагностика лечение рехабилитация Първична профилактика Вторична профилактика Промоция Третична профилактика

Жизнените (витални) процеси l Раждането е „пълно изтласкване или изваждане от тялото на майката Жизнените (витални) процеси l Раждането е „пълно изтласкване или изваждане от тялото на майката на продукта от зачатието, независимо от времетраенето на бременността, който показва признаци на живот, дишане, сърцебиене, пулсация на пъпната връв или ясно движение на волеви мускули” (СЗО, Х ревизия на МКБ). l Заболяването е динамичен процес, който преминава през стадии на възникване, протичане, лечение и излекуване. l Болестта е периода през който протича процеса на заболяването и отразява нарушаване на една или повече жизнени, социални и психични функции на организма. l Смъртта е констатирано окончателно и безвъзвратно прекратяване на признаците на живот, свързани с прекратяване на жизнените функции на един или няколко органа или системи

Определения за здраве На базата на отговорите посочени по-горе има осем типа определения за Определения за здраве На базата на отговорите посочени по-горе има осем типа определения за здраве: Ø Ø Ø Ø Здравето като състояние Здравето като свойство Здравето като процес Здравето като социална категория (ценност, цел) Здравето като право Здравето като съвкупност от статистически характеристики Здравето като измерител на жизнеността (качеството на живот) Здравето като интегрална категория

Здравето като състояние или като процес l l Здравето може да бъде определено като Здравето като състояние или като процес l l Здравето може да бъде определено като състояние само в един кратък (измерим момент), но в своята същност то е един непрекъснат процес на промяна на различни състояния (но не и прост сбор от тях). Следователно отговора на въпроса, здравето процес ли е или състояние, е следния – здравето е процес на постоянно променящи се състояния, под въздействието на факторите на външната и вътрешна среда на организма с цел запазване интегритета на индивида и постигане на оптимално равновесие.

Здравето като право Конституция на Р България „Чл. 52. (1) Гражданите имат право на Здравето като право Конституция на Р България „Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон. (2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон. (3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма. (4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи. (5) Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, както и върху производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху търговията с тях. ”

Здравето като съвкупност от статистически характеристики l Може ли да бъде измерено здравето? l Здравето като съвкупност от статистически характеристики l Може ли да бъде измерено здравето? l Как то може да бъде оценено и обективизирано? l Кога един човек е здрав и кога е болен и кои са показателите за това?

Здравето е многомерна категория l l Оценката на здравното състояние в даден момент е Здравето е многомерна категория l l Оценката на здравното състояние в даден момент е на базата на евристичното мислене на лекаря и анализ на постъпилата информация вследствие на анамнезата, статуса на пациента, измерените с различните технологии показатели – лабораторни, микробиологични, патогенетични, образна диагностика, както и на съпоставката на тези данни с влиянието на факторите на окръжаващата го среда Здравето е многомерна категория, функционираща в определени интервали с подвижни граници, осигуряващи оптималното функциониране на организма, където се отчитат и различни други фактори, свързани с биологичната, социалната или психичната същност на човека.

Пример: Разпределение на диастоличното и систоличното налягане на кръвта брой диастолично систолично норма mm Пример: Разпределение на диастоличното и систоличното налягане на кръвта брой диастолично систолично норма mm Hg 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Пример: Оценка на индивидуалния здравен статус F F F F F Основни настоящи оплаквания; Пример: Оценка на индивидуалния здравен статус F F F F F Основни настоящи оплаквания; Персонални данни: възраст, пол, етническа принадлежност, образование, семейно положение, жизнени ситуации; Професионална анамнеза; Фамилна анамнеза; Лична анамнеза; Функционален статус; Рискови фактори: фамилна обремененост, хипертония, диабет, пушене, употреба на алкохол, заседнал начин на живот, диета богата на мазнини, професионален стрес и др. ; Настоящи заболявания; Физикален преглед; Диференциална диагноза; Други медицински проблеми; Изследвания: лабораторни, образни, електрокардиографски и др. ; Работна диагноза; Лечение и негов ефект; Окончателна диагноза; Други медицински проблеми и последици от лечението Проследяване на състоянието; Дълготрайни здравни грижи – план

Здравето като измерител на жизнеността l l Когато се говори за здраве и болест Здравето като измерител на жизнеността l l Когато се говори за здраве и болест от съществено значение е в какво качество на живот продължават всички функции на човека и личността. Здравето е основен измерител на жизнеността и цел, но тази цел има и своите измерения и преди всичко основното – качеството на живот. „Качеството на живот е състояние на живот като резултат от комбиниране на ефектите от всички фактори, които определят здравето, щастието (включително комфорт във физическата среда и удовлетворяващо знание), образованието, социалните и интелектуалните достижения, свободата на действие, справедливостта и свободата на изразяване. ”

Здравето като интегрална категория ”Здравето е пълно физическо, психическо или социално благополучие на индивида, Здравето като интегрална категория ”Здравето е пълно физическо, психическо или социално благополучие на индивида, а не само липсата на болест или недъг” (СЗО- 7 април, 1948 г. )

Интегрален модел на здравето здраве личност Интегрален модел на здравето здраве личност

Дефиниция за здравето „Здравето е сложна многомерна категория, имаща триединна структура от хармонично единство Дефиниция за здравето „Здравето е сложна многомерна категория, имаща триединна структура от хармонично единство между биологични, психологични и социални качества, развиващо се като непрекъснат процес във времето и пространството под влиянието на факторите (детерминантите), както на обкръжаващата го среда, така и вътрешно присъщите на индивида, отразяващо интегралните свойствата на индивида в общността, изразяващо се и измеримо чрез постигнатото качество на живот. ” (Салчев)

Основни детерминанти на здравето l Факторите, свързани с начина и стила на живот l Основни детерминанти на здравето l Факторите, свързани с начина и стила на живот l Генетични фактори (наследственост) l Фактори от външната среда

Сила на влияние в % на различните фактори върху здравето Социално-икономически фактори – 50% Сила на влияние в % на различните фактори върху здравето Социално-икономически фактори – 50% Генетични – 10% 0% Начин на живот – 20% 100 % Физико-химически фактори на околната среда – 10% Здравна служба – 10 %