Скачать презентацию Захарен диабет честота качество на живот и Скачать презентацию Захарен диабет честота качество на живот и

6b956903d58a8ddc2d9699ed29012147.ppt

  • Количество слайдов: 26

Захарен диабет – честота, качество на живот и трудоспособност. Александър Шинков Университетска болница по Захарен диабет – честота, качество на живот и трудоспособност. Александър Шинков Университетска болница по ендокринология, София

Диабетът е често заболяване Около 150 милиона болни по света (болестност 5, 3 -9%) Диабетът е често заболяване Около 150 милиона болни по света (болестност 5, 3 -9%) Перспектива за 2025 г – 300 милиона Най-честа причина за смърт – сърдечно-съдови заболявания Водеща причина за слепота в северозападното полукълбо

Диабетът повлиява качеството на живот Ограничен физически капацитет Ограничения свързани с режима Чести посещения Диабетът повлиява качеството на живот Ограничен физически капацитет Ограничения свързани с режима Чести посещения при лекар и хоспитализации Нарушено социално функциониране Психотравма от хроничната болест и инвалидизация Нарушено сексуално общуване (еректилна дисфункция)

Тестове за качеството на живот при диабетно болни Диабетиците с усложнения имат по-нисък скор Тестове за качеството на живот при диабетно болни Диабетиците с усложнения имат по-нисък скор в тестовете за качество на живот Качеството на живот спада с увеличаване на тежестта и броя на усложненията Интензифицираното лечение повлиява негативно качеството на живот Elbert S et al, Diabetes Care 2007

Добрият гликемичен контрол е свързан с по-високо качество на живот Проучване ADVANCE Измереното качеството Добрият гликемичен контрол е свързан с по-високо качество на живот Проучване ADVANCE Измереното качеството на живот при лицата с отличен контрол е близко до това при здравите. По-ниско е КЖ при лицата с тежки макроваскуларни усложнения – мозъчен инсулт и инфаркт на миокарда Glasziou P, Health Qual. Life Outcomes, 2007

ЗД тип 2 сеткрива късно ЗД тип 2 се открива 5 -15 години след ЗД тип 2 сеткрива късно ЗД тип 2 се открива 5 -15 години след началото на заболяването Продължителното заболяване е свързано с микро- и макроваскуларни усложнения още при поставяне на диагнозата В резултат е налице повишена сърдечносъдова болестност и смъртност

ЗД води до нетрудоспособност Намален двигателен капацитет n n n Обезитет ИБС, ЗСН ХБН ЗД води до нетрудоспособност Намален двигателен капацитет n n n Обезитет ИБС, ЗСН ХБН Диабетна невропатия/ангиопатия n n n Диабетно стъпало, ампутации Вегетопатия Болка и страдание Загуба на зрение

Нетрудоспособността е скъпа Загуба на трудодни за болния Разходи за хоспитализация, медикаментозно и хирургическо Нетрудоспособността е скъпа Загуба на трудодни за болния Разходи за хоспитализация, медикаментозно и хирургическо лечение и рехабилитация Разходи за помощни средства Изгубени трудодни за грижи за болния Средства за категоризация/инвалидизация

Диабетът в България – нарастваща болестност * Пенчев И. и сътр. ** Стайков Т Диабетът в България – нарастваща болестност * Пенчев И. и сътр. ** Стайков Т и сътр. *** Коев Д. и сътр. # Коев Д. и сътр.

Епидемиологично проучване на Българско дружество по ендокринология 2006 г 2415 изследвани лица n n Епидемиологично проучване на Българско дружество по ендокринология 2006 г 2415 изследвани лица n n 1348 жени и 1067 мъже Възраст 20 -92 г Кърджали, София, Пловдив, Сандански, Троян, Велико Търново

Епидемиологично проучване на БДЕ (2) Анкета за налични заболявания, прием на лекарства, рискови факори Епидемиологично проучване на БДЕ (2) Анкета за налични заболявания, прием на лекарства, рискови факори и фамилност Измерване на ръст, телесна маса, обиколка на талия, АН и пулсова честота Венозна кръв след 8 -часов глад: к. з. , липиди, ТСХ, а-ТРО.

Критерии за оценка на въглехидратната обмяна Плазмена глюкоза на гладно n n n Норма: Критерии за оценка на въглехидратната обмяна Плазмена глюкоза на гладно n n n Норма: <6, 1 ммол/л Нарушен въглехидратен толеранс (повишена гликемия на гладно): 6, 1 -6, 9 ммол/л ЗД: >6, 9 ммол/л При НГТ се провежда станд. ОГТТ, със 75 г глюкоза и измерване на гликемия на 120’ n n n Норма < 7, 8 ммол/л НВТ 7, 8 -11, 0 ммол/л ЗД >11, 1 ммол/л

Резултати: Сърдечно-съдови заболявания Артериална хипертония n 1051 (43, 8%) Дислипидемия n 1361 (56, 8%) Резултати: Сърдечно-съдови заболявания Артериална хипертония n 1051 (43, 8%) Дислипидемия n 1361 (56, 8%) Абдоминално затлъстяване n 1461 (60, 8%)

Резултати: Честота на диабета Известен захарен диабет: n n n Общо за групата 121 Резултати: Честота на диабета Известен захарен диабет: n n n Общо за групата 121 (5%) Мъже 52 (4, 9%) Жени 69 (5, 1%) Новооткрит захарен диабет n n n Общо за групата 80 (3, 3%) Мъже 52 (4, 9%) Жени 28 (2, 1%)

Болестността нараства с възрастта Болестността нараства с възрастта

ЗД е свързан с по-висока честота на ССЗ и абдоминално затлъстяване Артериална хипертония n ЗД е свързан с по-висока честота на ССЗ и абдоминално затлъстяване Артериална хипертония n 79, 6% срещу 39, 0% при недиабетици ИБС n 8, 5% срещу 3, 0% при недиабетици Увеличена обиколка на талията n 85, 1% срещу 57, 9% при недиабетици

Данни за Кърджали Захарен диабет 46 (12, 56%) “Предиабет” 46 (12, 56%) Най-висока болестност Данни за Кърджали Захарен диабет 46 (12, 56%) “Предиабет” 46 (12, 56%) Най-висока болестност за ЗД и на второ място по “предиабет”(нарушен въглехидратен толеранс и повишена гликемия на гладно) след Троян

Общи данни захарен диабет по градове Общи данни захарен диабет по градове

Данни за Кърджали Абдоминално затлъстяване Обиколка на талията По критерии на IDF, 2006 Данни за Кърджали Абдоминално затлъстяване Обиколка на талията По критерии на IDF, 2006

Абдоминално затлъстяване по градове Абдоминално затлъстяване по градове

Кърджали –артериална хипертония 9, 46% лица с повишено артериално кръвно налягане в целия възрастов Кърджали –артериална хипертония 9, 46% лица с повишено артериално кръвно налягане в целия възрастов диапазон Второ място по честота на хипертонията след Троян

Общо артериална хипертония по градове Общо артериална хипертония по градове

Заключение ЗД е свързан с тежки многоорганни усложнения ЗД влошава значимо качеството на живот Заключение ЗД е свързан с тежки многоорганни усложнения ЗД влошава значимо качеството на живот Води до нетрудоспособност и инвалидизация Висока цена за болния, обществото и здравната система

Заключение (2) Над една трета от случаите са недиагностицирани, т. е. ще се открият Заключение (2) Над една трета от случаите са недиагностицирани, т. е. ще се открият при настъпили вече усложнения При мъжете процентът на недиагностицирания диабет е повисок (50%)

Всичко това налага: Скрининг, издирване и откриване рисковите лица и на болните Навременно правилно Всичко това налага: Скрининг, издирване и откриване рисковите лица и на болните Навременно правилно лечение и отличен метаболитен контрол за отлагане и ограничаване на усложненията (разходите) Екипна работа на ОПЛ, ендокринолози, РИОКОЗ, кардиолози (ЗД е и сърдечносъдово заболяване)