Скачать презентацию Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek Školení dodavatelů Скачать презентацию Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek Školení dodavatelů

33afa6a47fec68c89a401f1555323df8.ppt

  • Количество слайдов: 29

Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18. 3. 2015 Závazné předpisy pro zhotovitele veřejných zakázek Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18. 3. 2015 Ing. Libor Vavrečka SŽDC s. o. , SŽG Olomouc

Závazné předpisy pro geodézii na tratích SŽDC 200/1994 Sb. , 31/1995 Sb. , NV Závazné předpisy pro geodézii na tratích SŽDC 200/1994 Sb. , 31/1995 Sb. , NV 430/2006 Sb. , ČSN Předpisy SŽDC http: //www. szdc. cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/provoznetechnicke. html Předpisy Správy železniční geodézie (SŽG) http: //www. szdc. cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/kestazeni/opatreni. html Předpisy SŽDC pro geodety 2

Předpisy SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Směrnice GŘ Předpisy SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) Kapitola 1 – 3. aktualizované vydání, změna č. 7 s účinností od 1. 2. 2010 Kapitola 8 – 3. aktualizované vydání, změna č. 8 s účinností od 1. 5. 2013 http: //typdok. tudc. cz SR 2/1 (S) Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek - (poslední akt. 11. 4. 2014) http: //www. szdc. cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicnisvrsek/soubory-ke-stazeni/postup-praci. html S 3, díl III (změna č. 2, účinnost od 1. 10. 2014) Železniční svršek – Zajištění prostorové polohy koleje Předpisy SŽDC pro geodety 3

Předpisy SŽDC Předpis SŽDC S 2/3 - Organizace a provádění prohlídek a měření na Předpisy SŽDC Předpis SŽDC S 2/3 - Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních dráhách celostátních a regionálních, 2014 Předpis SŽDC S 3/2 – Bezstyková kolej, 2013 Předpis SŽDC (ČD) M 21 – Pro staničení železničních tratí, 2000 OTP - Obecné technické podmínky pro technologii práce automatických strojních podbíječek přesnou metodou s využitím dat získaných měřením prostorové polohy koleje, 2012 Předpisy SŽDC pro geodety 4

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - účinnost od SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - účinnost od 1. 10. 2013 - nahrazuje předpis SZDC (ČD) Op 16 vydáván na základě ustanovení nařízení vlády č. 168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Předpisy SŽDC pro geodety 5

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Fyzická osoba, podnikající SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (CPS), která není zaměstnancem SŽDC a která vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽDC, na železniční dráze provozované SŽDC nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozované SŽDC, k dodržování předpisu zavázána smluvně Předpisy SŽDC pro geodety 6

SŽDC Bp 1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kolejiště SŽDC Bp 1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kolejiště dopravny obsazené dopravním zaměstnancem -Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím Do rychlosti 120 km/h - nahlásit se alespoň telefonicky v obou dopravnách (začátek i konec práce) Rychlost 120 km/h a více -Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím Na tratích s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením CDP Přerov Povinnost být informován o průjezdu každého vozidla dispečerem/výpravčím Předpisy SŽDC pro geodety 7

SŽDC Bp 1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Způsob SŽDC Bp 1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Způsob dorozumívání s dopravním zaměstnancem VOS (150 MHz) VOS GSM (mimo CDP) GSM-R Předpisy SŽDC pro geodety 8

SŽDC Bp 1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Odmítnutí SŽDC Bp 1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Odmítnutí hlídání pracovní skupiny dopravním zaměstnancem (Čl. 154 f a čl. 174 c) v obsazené dopravně či na širé trati s rychlostí 120 km/h a vyšší - není podávána informace o průjezdu vozidel - dopravní zaměstnance nesouhlasí s prací na zařízení není možné práci na zařízení začít! Dopravní zaměstnanec je povinen sdělit důvod odmítnutí a přidělit č. záznamu telefonního hovoru. Předpisy SŽDC pro geodety 9

SŽDC Bp 1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Lehké SŽDC Bp 1 - obecně Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Lehké kolejové prostředky (čl. 216) - měřící vozíky APK -jejich použití musí být oznámeno dopravnímu zaměstnanci -nesmí být snížená viditelnost - musí být doprovázeny alespoň dvěma zaměstnanci. Předpisy SŽDC pro geodety 10

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kapitola II: Zajišťování SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kapitola II: Zajišťování prací CPS v provozované dopravní cestě CPS je při vykonávání prací v dopravní cestě dále povinen: • vždy ohlásit svoji činnost příslušnému dopravnímu zaměstnanci, • dodržovat ustanovení předpisů SŽDC, • vždy uposlechnout výzvy zaměstnanců SŽDC, • pohybovat se jen v prostorách, ke kterým má oprávnění dané průkazem pro CPS, • vykonávat pouze práce, které přímo souvisí s jeho činností a na jejichž základě byl vstup do dopravní cesty povolen. Předpisy SŽDC pro geodety 11

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kapitola VIII: Podmínky SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kapitola VIII: Podmínky zajišťování práce na zařízení vykonávaných CPS v provozované nevyloučené dopravní cestě • včasné informování příslušných dopravních zaměstnanců prostřednictvím zaměstnance odborné správy SŽDC o plánovaných pracích, 1. odpovědném zástupci CPS 2. časovém rozmezí, ve kterém se CPS ohlásí dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečné práce v souladu s tímto předpisem, • nedovolení práce na zařízení prostřednictvím CPS v případě chybějících údajů nebo údajů, které nesouhlasí. Předpisy SŽDC pro geodety 12

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci S předstihem … SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci S předstihem … zasílat kontaktním osobám (objednatele) tyto údaje -Název CPS -Odpovědný zástupce + kontakt -Datum zahájení -Datum ukončení -V čase -Krajní železniční stanice Komu zasílat osoby oprávněné zadávat informace do řízení provozu Olomouc: Ostrava: Brno: Předpisy SŽDC pro geodety Vavrečka, Komínek Kudělásek, Parchanský, Röschl Liška, Navrátilík 13

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Čl. 182. Vedoucí SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Čl. 182. Vedoucí prací a osamělý zaměstnanec CPS se před začátkem prací na zařízení -ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci -sdělí mu potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn práce vykonávat Dostaví-li se vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec CPS k dopravnímu zaměstnanci osobně, povinnost se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC. Předpisy SŽDC pro geodety 14

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 183. Pokud dopravnímu SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 183. Pokud dopravnímu zaměstnanci nesouhlasí údaje sdělené CPS práci na zařízení nepovolí a sdělí toto CPS není možné zahájit práci …, jestliže CPS trvá na provádění práce na zařízení, je povinen si sám nesoulad projednat se zaměstnancem příslušné odborné správy SŽDC Předpisy SŽDC pro geodety 15

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Čl. 185. Vedoucí SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Čl. 185. Vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec CPS se musí ohlásit dopravnímu zaměstnanci - před každým začátkem práce na zařízení Tzn. denně, jsou-li práce naplánovány na více dní Předpisy SŽDC pro geodety 16

Předpisy SŽDC Bp 1 (účinnost od 1. 10. 2013) Předpis o bezpečnosti a ochraně Předpisy SŽDC Bp 1 (účinnost od 1. 10. 2013) Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) Kapitola 1 – 3. aktualizované vydání, změna č. 7 s účinností od 1. 2. 2010 Kapitola 8 – 3. aktualizované vydání, změna č. 8 s účinností od 1. 5. 2013 SR 2/1 (S) Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek - (poslední akt. 11. 4. 2014) http: //www. szdc. cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicnisvrsek/soubory-ke-stazeni/postup-praci. html S 3, díl III (změna č. 2, účinnost od 1. 10. 2014) Železniční svršek – Zajištění prostorové polohy koleje Předpisy SŽDC pro geodety 17

Předpisy Předpis SŽDC SR 2/1 (S) - Postup prací a jejich přejímek při směrové Předpisy Předpis SŽDC SR 2/1 (S) - Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek K dispozici na internetu SŽDC na odkazu: http: //www. szdc. cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/postup -praci. html Dokument aktualizován v případě aktualizovaného vydání předpisů a norem Předpisy pro geodety 18

Předpisy Správy železniční geodézie (SŽG) - V systému kvality ředitele SŽG v rámci ISO Předpisy Správy železniční geodézie (SŽG) - V systému kvality ředitele SŽG v rámci ISO 9001 Předpisy SŽDC pro geodety 19

Metodický pokyn je závazný!!! § 12, odst. 4 zákona 200/1994 Sb. UOZI potvrzuje, že Metodický pokyn je závazný!!! § 12, odst. 4 zákona 200/1994 Sb. UOZI potvrzuje, že výsledky zeměměřických činností odpovídají svými náležitostmi a přesností právním předpisům a PODMÍNKÁM PÍSEMNĚ DOHODNUTÝM S OBJEDNATELEM. Posouzení zeměměřických činností zhotovitele při výkonu stavebního dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za úplnost, správnost a vhodnost jeho zeměměřických činností (TKP 1. 7. 4) Práce provedené na základě: a. ) neúplných nebo chybných výsledků zeměměřických činností zhotovitele b. ) nevhodných postupů k jejich dosažení , je zhotovitel povinen provést nápravu na vlastní náklady a ve shodě s pokyny stavebního dozoru Zkušenosti se správou parametrů prostorové polohy koleje 20

Předpisy SŽG Olomouc http: //www. szdc. cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-stazeni/opatreni. html OŘ 28 Zajištění metrologického pořádku Ve Předpisy SŽG Olomouc http: //www. szdc. cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-stazeni/opatreni. html OŘ 28 Zajištění metrologického pořádku Ve znění změny č. 3, účinnost od 21. 12. 2010, p. Hanák – hanak. [email protected] cz OŘ 34 Metodický pokyn pro měření PPK Ve znění změny č. 4, účinnost od 1. 3. 2014, Ing Vavrečka - [email protected] cz OŘ 36 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Ve znění změny č. 1, účinnost od 10. 2. 2012, Ing. Hrabcová - [email protected] cz OŘ 37 Metodický návod pro budování a správu ŽBP Ve znění změny č. 2, účinnost od 1. 9. 2014, Ing. Komínek - [email protected] cz OŘ 39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce Ve znění změny č. 1, účinnost od 25. 9. 2014, Ing. Jemelka - [email protected] cz Předpisy SŽDC pro geodety 21

OŘ 36 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Předpisy SŽDC pro geodézii 22 OŘ 36 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Předpisy SŽDC pro geodézii 22

Kontrola PPK Projekt ŽBP Účelové mapy DSPS Předpisy SŽDC pro geodézii 23 Kontrola PPK Projekt ŽBP Účelové mapy DSPS Předpisy SŽDC pro geodézii 23

Předpis M 20 Opatření ředitele SŽG Řídící technické akty (M 20) - hypertextové odkazy Předpis M 20 Opatření ředitele SŽG Řídící technické akty (M 20) - hypertextové odkazy do systému kvality SŽG - technické akty budou žít dynamickým životem - budou přístupné platné akty - bude přístupná i historie - technicky stále pod SŽG Předpisy SŽDC pro geodézii 24

Předpisy SŽDC 25 Předpisy SŽDC 25

Veřejné zakázky – zadavatelem SŽG Předpisy SŽDC 26 Veřejné zakázky – zadavatelem SŽG Předpisy SŽDC 26

Veřejné zakázky – zadavatelem SŽG Předpisy SŽDC 27 Veřejné zakázky – zadavatelem SŽG Předpisy SŽDC 27

Děkuji za pozornost Ing. Libor Vavrečka Správa železniční dopravní cesty , státní organizace Správa Děkuji za pozornost Ing. Libor Vavrečka Správa železniční dopravní cesty , státní organizace Správa železniční geodézie Olomouc Vedoucí oddělení bodového pole a inženýrské geodézie Správce prostorové polohy koleje Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC Tel. : 972 742 570 Mobil: 602 754 447 www. szdc. cz Předpisy SŽDC pro geodézii 28

Předpisy SŽDC pro geodézii © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace www. szdc. cz Předpisy SŽDC pro geodézii © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace www. szdc. cz