Скачать презентацию ЗАСНУВАННЯ АКАДЕМІЇ Цей Статут розроблений відповідно до законодавства Скачать презентацию ЗАСНУВАННЯ АКАДЕМІЇ Цей Статут розроблений відповідно до законодавства

Статут НаУ ОА.pptx

  • Количество слайдов: 13

ЗАСНУВАННЯ АКАДЕМІЇ Цей Статут розроблений відповідно до законодавства і є документом, який регламентує діяльність ЗАСНУВАННЯ АКАДЕМІЇ Цей Статут розроблений відповідно до законодавства і є документом, який регламентує діяльність Національного університету «Острозька академія» . Повна назва: українською мовою – Національний університет «Острозька академія» , англійською мовою – The National University of «Ostroh Academy» . Острозька академія, яка була першим вищим навчальним закладом у Східній Європі, заснована у 1576 році відомим меценатом, політичним і культурним діячем князем Василем-Костянтином Острозьким та його племінницею княжною Гальшкою Острозькою і відновлена згідно з Указом Президента України від 12 квітня 1994 року.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУ ОА зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців з широкого кола напрямів підготовки; - ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУ ОА зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців з широкого кола напрямів підготовки; - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація; - наукова діяльність та науково-дослідна робота; - підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів; - спеціалізація, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; - методична, видавнича, фінансово-господарська, виробнича діяльність; - культурно-мистецька та просвітницька діяльність; - міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність.

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників; - здійснення наукової та науково-технічної, інформаційної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної й оздоровчої діяльності; - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, формування громадянської позиції, патріотизму, соціально зрілої, творчої особистості; - підвищення освітньо-культурного рівня громадян; - провадження інноваційної, міжнародної діяльності у сфері освіти і науки згідно із законодавством України, інтеграція На. УОА у світовий освітній і науковий простір

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ НАУОА Кафедри факультети інститути наукові та навчальні лабораторії перепідготовки та підвищення кваліфікації СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ НАУОА Кафедри факультети інститути наукові та навчальні лабораторії перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів підрозділи доуніверситетської підготовки наукові інститути центри бібліотека навчально-методичні кабінети інноваційний центр інформаційних технологій редакційно-видавничий центр підрозділи культурного та побутового призначення виробничі структури та інші підрозділи

Права і обов’язки власника - здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені Права і обов’язки власника - здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені звання; - формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою; - сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів; - затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів; - затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів приватної форми власності;

ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ На. УОА як національний самоврядний (автономний) навчальний заклад має право: - ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ На. УОА як національний самоврядний (автономний) навчальний заклад має право: - самостійно визначати зміст освіти, форми навчання, форми та види організації навчально-виховного процесу на основі експериментальних навчальних програм та індивідуальних нормативів організації навчальновиховного процесу з урахуванням державних стандартів та освітньопрофесійних програм; - самостійно розробляти та впроваджувати власні програми наукової та науково-виробничої діяльності; - визначати плани прийому студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня з урахуванням ліцензованого обсягу набору, державного замовлення та угод із юридичними та фізичними особами; -визначати в межах ліцензованого напряму номенклатуру спеціальностей тощо.

СТУДЕНТИ НАУОА МАЮТЬ ПРАВО: - навчатися для здобуття певного освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівня; - СТУДЕНТИ НАУОА МАЮТЬ ПРАВО: - навчатися для здобуття певного освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівня; - користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базами На. УОА; - обирати навчальні дисципліни за спеціальністю у межах, передбачених світньопрофесійною програмою підготовки та навчальним планом, - на доступ до інформації з усіх галузей знань; - отримувати передбачене законодавством заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі; - обирати і бути обраними до органів громадського та студентського самоврядування На. УОА.

Безпосереднє управління діяльністю На. УОА здійснює ректор, який діє на засадах єдиноначальності. В межах Безпосереднє управління діяльністю На. УОА здійснює ректор, який діє на засадах єдиноначальності. В межах його повноважень вирішує питання діяльності На. У ОА, видає накази і розпорядження; приймає і звільняє працівників На. У ОА; формує контингент студентів На. У ОА; ректор На. УОА здійснює виконання своїх обов’язків до моменту укладення контракту з новообраним ректором та передачі йому своїх повноважень. Передача справ і повноважень новообраному ректорові відбувається у термін до шести місяців.

ВЧЕНА РАДА НАУ ОА - 75 відсотків – науково-педагогічні працівники На. УОА; - 15 ВЧЕНА РАДА НАУ ОА - 75 відсотків – науково-педагогічні працівники На. УОА; - 15 відсотків – інші категорії працівників На. УОА; - 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються у На. УОА (разом із представником від Студентського братства).

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАУОА Вищим колегіальним органом громадського самоврядування На. УОА є Академічна конференція, ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАУОА Вищим колегіальним органом громадського самоврядування На. УОА є Академічна конференція, до складу якої належать і виборні представники з числа осіб, які навчаються у На. УОА. Загальна чисельність делегатів Академічної конференції – 130 чоловік. До складу Академічної конференції входять ректор, проректори На. УОА, декани, керівники департаментів, філій, інститутів і центрів, що входять до складу На. УОА, виборні представники з числа осіб, які навчаються в На. УОА, керівники інших структурних підрозділів, а також педагогічні, наукові та науковопедагогічні працівники, для яких На. УОА є постійним місцем роботи.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, студентського Вищим органом Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, студентського Вищим органом студентського самоврядування На. УОА. містечка, іншого структурного підрозділу є загальні збори осіб, що навчаються в На. УОА, на яких затверджується положення про студентське самоврядування, обирається Студентське братство, визначається його структура, термін повноважень, заслуховується звіт.

А ТАКОЖ У СТАТУТІ Є ТАКІ ПІДРОЗДІЛИ: Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності; А ТАКОЖ У СТАТУТІ Є ТАКІ ПІДРОЗДІЛИ: Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності; Концепція освітньої діяльності; Організація науково-дослідної роботи, інноваційна діяльність На. УОА; Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність; Порядок внесення змін до Статуту На. УОА; Порядок реорганізації та ліквідації На. УОА.