Скачать презентацию Заняття 2 Організація роботи по атестації робочих Скачать презентацию Заняття 2 Організація роботи по атестації робочих

ОхП практична.ppt

  • Количество слайдов: 37

 Заняття 2. Організація роботи по атестації робочих місць. 1. Організація атестації робочих місць. Заняття 2. Організація роботи по атестації робочих місць. 1. Організація атестації робочих місць. 2. Реалізація результатів атестації робочих місць.

Нормативне посилання 1. П О С Т А Н О В А К М Нормативне посилання 1. П О С Т А Н О В А К М від 1 серпня 1992 р. N 442 1. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 2. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. Затверджені Міністерством праці України 3. Постанова № 41. Затверджено Головним державним санітарним лікареем України В. Ф. Мариєвським 1. 09. 92 р. 4 Рекомендации по оценке условий труда на рабочих местах. -М. : 1990. -17 5. “Гигиеническая классификация труда” № 4137 -86

ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ ПО АТЕСТАЦIЇ Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ ПО АТЕСТАЦIЇ Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим органом і працівниками з метою : - реалізації прав на здорові й безпечні умови праці; - пільгове пенсійне забезпечення; - пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестацiя робочих мiсць передбачає: • - виявлення шкідливих та небезпечних факторів i причин формування Атестацiя робочих мiсць передбачає: • - виявлення шкідливих та небезпечних факторів i причин формування несприятливих умов працi; • - санітарно-гігієнічне дослідження факторiв виробничого ередовища, важкості й напруженостi трудового процесу на робочому місці; • - комплексну оцінку факторiв виробничого середовища i характеру працi на відповідність їх характеристик стандартам безпеки працi, будівельним та санітарним нормам i правилам; • - визначення ступеню шкідливості і небезпечності працi та її характеру за гігієнічною класифікацією; • - обгрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкiдливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; • - визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах; • - визначення i реалізацію технічних i організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру працi.

Методика проведення атестації Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, Методика проведення атестації Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки , передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років.

Організація атестації робочих місць • Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і • повноваження якої Організація атестації робочих місць • Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і • повноваження якої визначається наказом по підприємству, • організації в строки, передбачені колективним договором, • але не рідше одного разу на 5 років. • Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. • Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни • умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого • ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. • До проведення атестації можуть залучатися проектні та • науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції Держгідротехнагляду.

 Зміст наказу по атестації робочих місць • - визначаються основа та завдання атестацiї; Зміст наказу по атестації робочих місць • - визначаються основа та завдання атестацiї; - затверджуються склад, голова i секретар постійно діючої атестаційної комісії, визначаються її повноваження; - визначаються терміни i графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах пiдприємства ; - визначаються взаємодія із зацікавленими державними органами i громадськими організаціями (експертизою умов праці, санітарно-епідеміологічною службою - СЕС); - визначаються проектні чи науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов праці i участі в розробці • заходів що до усунення шкідливих виробничих факторів.

Повноваження комісії • здійснює організаційне i методичне керівництво та контроль за ходом проведення роботи Повноваження комісії • здійснює організаційне i методичне керівництво та контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах; - формує правову i нормативно-довiдкову базу i організує її вивчення; - визначає i залучає необхідні організації для виконання спеціальних робіт; - органiзує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер; - складає перелік робочих мiсць, що підлягають атестації; - порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину i матеріали із передбаченими у проекті; - визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих i небезпечних факторів виробничого середовища та органiзує їх дослідження; - прогнозує та виявляє наявність шкiдливих i небезпечних факторiв на робочих місцях ; - встановлює згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довiдком (ЄТКД) відповідність найменування професій i посад працівників, зайнятих на цих робочих мiсцях, характеру фактично виконуваних робiт ; - складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих мiсць (додаток 1); - проводить атестацію i складає перелiк робочих мiсць, виробництв, професiй та посад з несприятливими умовами працi; - уточнює діючі i вносить пропозиції на встановлення нових пільг i компенсацій залежно від умов працi, визначає втрати на ці цілі; - організує розробку заходів щодо покращання умов працi i оздоровлення працiвникiв.

ВИВЧЕННЯ ФАКТОРIВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА I ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ - характерні для конкретного робочого місця виробничі ВИВЧЕННЯ ФАКТОРIВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА I ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ - характерні для конкретного робочого місця виробничі - фактори, які підлягають дослідженням (гр. 2 Карти); - нормативне значення (ГДК, ГДР) параметрів виробничого - середовища i трудового процесу, використовуючи - Державні міжгалузеві i галузеві нормативні акти - про охорону праці (ДНАОП) та міждержавні стандарти - України (ДСТУ) - стандарти (системи стандартів - безпеки працi), правила, норми, положення i статути, і - нструкції, керівництва або вказівки, вимоги, - рекомендації, технічні умови безпеки, переліки та і - нші нормативнi акти

ВИВЧЕННЯ ФАКТОРIВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА I ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ Принцип диференціації умов та характеру праці передбачає ВИВЧЕННЯ ФАКТОРIВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА I ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ Принцип диференціації умов та характеру праці передбачає визначення ступеню відхилення параметрів виробничого середовища i трудового процесу від діючих гігієнічних нормативів та вплив їх на здоров'я працівників. За цими показниками виділяються три класи умов та характеру працi:

 ОЦIНКА ТЕХНОЛОГIЧНОГО ТА ОРГАНIЗАЦIЙНОГО РIВНЯ РОБОЧОГО МIСЦЯ • • • Оцiнка технічного рівня ОЦIНКА ТЕХНОЛОГIЧНОГО ТА ОРГАНIЗАЦIЙНОГО РIВНЯ РОБОЧОГО МIСЦЯ • • • Оцiнка технічного рівня робочого місця проводиться шляхом аналізу відповідність технологічного процесу, будівель i споруд проектам обладнання, нормативно-технiчний документації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт, оптимальності технологічних режимів; - технологічної оснащеності робочого мiсця (наявності технологiчної оснастки та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів та їх технологiчного стану, забезпеченості робочого мiсця пiдйомно-транспортними засобами); - відповідності технологiчного процесу або обладнання, оснастки, iнструменту i засобів контролю вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці; - впливу технологiчного процесу, що відбувається на інших рабочих місцях. - раціональність планування (вiдповiднiсть площі, яка зайнята робочим місцем, нормами технологiчного проектування та раціонального розміщення обладнання та оснастки), а також вiдповiднiсть його стандартам безпеки, санітарним нормам i правилам; - забезпеченість працівників спецодягом i спецвзуттям, засобами колективного i індивідуального захисту та їх відповідність стандартам безпеки працi i встановленим нормам; - організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладiв.

Методика проведення семінара Методика проведення семінара "Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників (єткд)"

АТЕСТАЦIЯ РОБОЧИХ МIСЦЬ - На основі комплексної оцінки робочі місця відносяться - до трьох АТЕСТАЦIЯ РОБОЧИХ МIСЦЬ - На основі комплексної оцінки робочі місця відносяться - до трьох видів умов праці: - з особливо шкідливими та особливо важкими - умовами працi, - зі шкiдливими та важкими умовами працi, - зі шкiдливими умовами працi та заносяться до - розділу III Карти.

КАРТА УМОВ ПРАЦІ Підприємство № робочого місця______________ Професія(посада)________ Код по ЄТКД, КД Виробництво_______________ повне КАРТА УМОВ ПРАЦІ Підприємство № робочого місця______________ Професія(посада)________ Код по ЄТКД, КД Виробництво_______________ повне найменування Цех_____________ Номери аналогічних робочих місць № п. п. Фактори Дата виробничого дослід середовища і жень трудового ГДР ГДК Фактичне значення 3 клас шкідливі і Тривалість Примітк небезпечні умови і дії Хф характер праці фактора а, % ступінь І ІІІ бали 1 2 3

 • • • 1. Гігієнічна оцінка умов праці 2. Оцінка технічного та організаційного • • • 1. Гігієнічна оцінка умов праці 2. Оцінка технічного та організаційного рівня 3. Атестація робочого місця 4. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обгрунтування 5. Пільги і компенсації пільги діючі запропоновані Пенсійне забеспечення Доплати Додаткові відпустки Та інше • Голова експертно-технічної комісії________ Члени експертно-технічної комісії________ З атестацією ознакомлені____________ Витрати

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ (Витяг з класіфікації умов та характеру праці за ступенями КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ (Витяг з класіфікації умов та характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності , важкості і напруженості*) № п. п. Фактори виробничого середовища та трудового процесу ІІІ клас - умови шкідливі і небезпечні умови і характер праці І ступінь (1 бал) 1 1 2 2 5 Перевищення. ГДК до 2 разів до 3 разів до 4 разів 2. 1 -4 разів 3. 2 -5 разів Пил переважно фіброгенної дії Вібрація (загальна і локальна) 4 більше 4 разів більше 5 разів більше 6 разів 4. 1 -6 разі Перевищення ГДК до 2 разів 3 ІІІ ступінь (3 бал) 3 Шкідливі хімічні речовини 1 клас небезпеки 2 клас небезпеки 3 -4 класи небезпеки ІІ ступінь (2 бал) 2. 1 -5 разів більше 5 разів Перевищення ГДР до 2 разів 2. 1 -5 разів більше 5 разів

Для призначення пенсій за нормами статті 100 Закону України Для призначення пенсій за нормами статті 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення" результати атестації робочих місць за умовами праці не обов'язкові.

Пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці: - пенсія за Пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці: - пенсія за віком на пільгових умовах; - доплата до тарифної ставки(посадового окладу); - щорічна додаткова відпустка; - скорочена тривалість робочого тижня; - додаткові відпустки передбачені колективним договором; - безкоштовне лікувально-профілактичне харчування. - безкоштовне одержання молока або інших рівноцінних продуктів харчування - доплати за умови та інтенсивність праці.

Розмір доплати в залежності від фактичного стану умов праці При роботах Хф, бали Розмір Розмір доплати в залежності від фактичного стану умов праці При роботах Хф, бали Розмір доплати до тарифної ставки (окладу), % зі шкідливими та важкими умовами праці до 2. 0 2. 1 - 4. 0 4 8 4. 1 -6. 0 12 з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці 6. 1 -8. 0 8. 1 -10. 0 більше 10. 016 20 24

Атестація робочих місць Право на пенсію на пільгових умовах визначається за показниками, що наведені Атестація робочих місць Право на пенсію на пільгових умовах визначається за показниками, що наведені в додатку 5, інші пільги i компенсації залежно від умов працi визначаються за діючими нині законодавчими актами. За оцінку умов працi керівників та спеціалістів приймається оцінка умов працi керівних працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, передбачених Списками № 1 i 2 їх підлеглих протягом робочого дня. Під повним робочим днем слід розуміти виконання робiт , передбачених Списками , не менше 80% робочого часу , що має підтверджуватись відповідними документами.

Порядок проведення атестації • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ • П О С Т А Н Порядок проведення атестації • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ • П О С Т А Н О В А • від 21 лютого 2001 р. N 163 • Київ • Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1290 ( 1290 -2009 -п ) від 02. 12. 2009 }

Порядок проведення атестації КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 листопада 1997 р. N 1290 Порядок проведення атестації КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 листопада 1997 р. N 1290 Київ Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливимиі важкими умовами праці та за особливий характер праці

 Фактори виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для підтвердження права на пільгове Фактори виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення • 1. Право на пенсію по старості на пільгових умовах підтверджується при наявності на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів ІІІ класу умов і характеру праці: • За списком № 1 1) не менше двох факторів 3 ступеня відхилення від норм або 2) одного фактора 3 ступеня і трьох факторів 1 чи 2 ступеня відхилення від норм або 3) чотирьох факторів 2 ступення відхилення від норм або 4) наявності в повітрі робочої зони однонаправленної дії 1 або 2 класу небезпеки • • За списком № 2 • одного фактора 3 ступеня відхилення від норм або • трьох факторів 1, 2 ступеня відхилення від норм або • чотирьох факторів 1 ступення відхилення від норм 3. .

Списки № 1 і № 2 • Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад Списки № 1 і № 2 • Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право • на пенсію за віком на пільгових умовах та • Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 36 від 16 січня 2003 р

Умови для призначення пенсії за віком на пільгових умовах Категорії працівників, Вік виходу на Умови для призначення пенсії за віком на пільгових умовах Категорії працівників, Вік виходу на які мають право на пенсію призначення пенсії за віком на пільгових жінки чоловіки умовах Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (Список № 1) Працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці (Список № 2) 45 років 50 років Необхідний страховий стаж, у тому числі пільговий жінки чоловіки 50 років Не менше 15 років, з яких не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах Не менше 20 років, з яких не менше 10 років на зазначених роботах 55 років Не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах Не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо важкими і особливо шкідливими Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці (Список № 1), пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку виходу на пенсію на 1 рік чоловікам і на 1 рік 4 місяці жінкам за кожний повний рік такої роботи.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці (Список № 2), пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяцівтакої роботи чоловікам і за кожні 2 роки жінкам.

Нормативне посилання • Структуру списків та назви передбачених ними виробництв, робіт, цехів, професій і Нормативне посилання • Структуру списків та назви передбачених ними виробництв, робіт, цехів, професій і посад приведено у відповідність до державних класифікаторів України ДК 009 -96 "Класифікатор видів економічної діяльності" та ДК 003 -2005"Класифікатор професій", затверджених та введених в дію наказами Держстандарту України відповідно № 441 від 22 жовтня 1996 р. та № 375 від 26 грудня 2005 р. , що дозволить забезпечити зручність • використання списків на підприємствах, • в установах та організаціях.

Підтвердження спеціального трудового стажу У тих випадках, коли в трудовій книжці немає відомостей, що Підтвердження спеціального трудового стажу У тих випадках, коли в трудовій книжці немає відомостей, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій. У довідці має бути вказано: • період роботи, що зараховується до спеціального стажу; • професія або посада; • характер виконуваної роботи; • підрозділ, пункт, найменування або номер списку, до якого включається цей період роботи; • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Однією з необхідних умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах за списками № Однією з необхідних умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах за списками № 1 і № 2 є результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

q У тих випадках, коли в трудовій книжці немає відомостей, що визначають право на q У тих випадках, коли в трудовій книжці немає відомостей, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій. q У довідці має бути вказано: § період роботи, що зараховується до спеціального стажу; § професія або посада; характер виконуваної роботи; § підрозділ, пункт, найменування або номер списку, до якого включається цей період роботи; § первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

 • . • .

 • . • .

 • . • .