Скачать презентацию Законови Ви К недообмислици и последици ДОЦ Д-Р Скачать презентацию Законови Ви К недообмислици и последици ДОЦ Д-Р

d078c2c4668fc5e821c0a4c7d74094bd.ppt

  • Количество слайдов: 19

Законови Ви. К недообмислици и последици ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИРИНА РИБАРОВА КАТЕДРА “ВКПВ” УАСГ Законови Ви. К недообмислици и последици ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИРИНА РИБАРОВА КАТЕДРА “ВКПВ” УАСГ

ЗОП Търг за избор на Консултант ЗОП A. ПИП 1. Търг за избор на ЗОП Търг за избор на Консултант ЗОП A. ПИП 1. Търг за избор на Изпълнител D. Строително разрешение (възможност) 3. Период за отстраняване на дефекти 2 а. Строителство Въвеждане в експлоатация ЗУТ Закон за водите 2 б. Акт N 15 и. N 16 ЗУТ C. Експертен съвет 2. Изпълнение на договора B. Идеен/работен проект ЗУТ, Норми Основни закони при Ви. К строителство и тяхната взаимовръзка

 Избор на неподходящ изпълнител Проблематична и неефективна експлоатация Забавено и лошо изпълнение По-висока Избор на неподходящ изпълнител Проблематична и неефективна експлоатация Забавено и лошо изпълнение По-висока цена на услугата Следващите слайдове – недообмислиците в нормативната база за проектиране Пропуски в ЗОП или недоброто му прилагане - Грешни технически спецификации, Недобра оценяваща методика Фигурата показва значимостта на проектирането в процеса “Проектиране -изгражданеексплоатация” Причинно следствени връзки (недообмислици и последици) Недомислена нормативна база - недобро проектиране Съмнителен ефект от инвестициятапречистена вода, но повисока консумация на енергия и емисии CO 2

Недообмислица N 1 – Експертен съвет Закон за устройство на територията Последици Чл. 141. Недообмислица N 1 – Експертен съвет Закон за устройство на територията Последици Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г. ) Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината. (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г. ) Идейните инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет, се разглеждат от областния експертен съвет или от Националния експертен съвет. Решенията на експертния съвет са задължителни за участниците в строителството. В ЗУТ няма клауза за приемане на ПИП – ако се представи грешен избор на вариант за изработване в следваща фаза? Кои “експерти” са включени обикновено в този “експертен съвет”? – в много случаи проектантите са тези, които имат единствената и последна дума по отношение на проекта. При грешно подбран проектантски екип кой поема последствията? При съгласуван идеен проект, особено ако въз основа на него има и разрешително за строеж – противоречие с жълт ФИДИК (строителят трябва да поеме чужда отговорност при грешен проект? )

Недообмислица N 2 – Селищни канализации Наредба № 6/9. 11. 2000 за емисионни норми Недообмислица N 2 – Селищни канализации Наредба № 6/9. 11. 2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти Чл. 10. (1) Всички агломерации изграждат канализационни мрежи в срокове, посочени в § 4. Сроковете по чл. 10, ал. 1 са: 1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г. ) за агломерации с над 10 000 е. ж. - до 31. ХII. 2010 г. ; 2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г. ) за агломерации с е. ж. между 2000 и 10 000 - до 2014 г. ; COUNCIL DIRECTIVE of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC) Article 3 Member States shall ensure that all agglomerations are provided with collecting systems for urban waste water, ……. Where the establishment of a collecting system is not justified either because it would produce no environmental benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which achieve the same level of environmental protection shall be used.

Последица Всички населени места над 2000 жители трябва да изградят канализационни мрежи – кой Последица Всички населени места над 2000 жители трябва да изградят канализационни мрежи – кой ще плаща за това? Град Жители Площ Плътност Тръби Цена на жител бр. Град А Село АА кв. км ж/кв. км м лв лв/ж 111 426 85, 09 1310 156 500 120 млн* 1049 4 519 88, 71 51 53 784 40194442 8894 *Цената за град А е ориентировъчна, 767 лв/м

Недообмислица N 3 – Изгребни ями Закон за устройство на територията COUNCIL DIRECTIVE of Недообмислица N 3 – Изгребни ями Закон за устройство на територията COUNCIL DIRECTIVE of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC) Article 3 Чл. 87. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г. , изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г. , в сила от 11. 08. 2006 г. , изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г. , в сила от 26. 11. 2012 г. ) В населени места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват във водоплътни изгребни ями, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Member States shall ensure that all agglomerations are provided with collecting systems for urban waste water, ……. Where the establishment of a collecting system is not justified either because it would produce no environmental benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which achieve the same level of environmental protection shall be used.

Последица Примерът със село АА, където няма канализация. По силата на чл. 87 от Последица Примерът със село АА, където няма канализация. По силата на чл. 87 от ЗУТ трябва да се изградят водоплътни ями 1 къща с 2 човека пълни една яма за около 2 седмици 4519 жители, разпределени по 2 в къща, прави 2259 къщи Транспортна задача – ако един камион е 5 м 3, колко курса трябва да прави на ден само до село АА, за да извози отпадъчните води на града? Въпроси за размисъл: 1) Колко ще струват транспортните разходи? ; 2) Колко емисии въглероден двуокис ще се отделят в атмосферата? ; 3) Ако централна канализация и изгребни ями за село АА са очевидно лоши решения, кое е доброто?

На фигурата са показани пречиствателните станции (множествено число!) за отпадъчни води в Цюрих (един На фигурата са показани пречиствателните станции (множествено число!) за отпадъчни води в Цюрих (един град!)… Цивилизованият свят

Недообмислица N 4 – Минимален диаметър на канализацията Норми за проектиране на канализационни системи/17. Недообмислица N 4 – Минимален диаметър на канализацията Норми за проектиране на канализационни системи/17. 04. 1989 Последици Чл. 55 “Минималните 1) Колко пари биха се допустими диаметри на тръбите са: 1. При канализационни мрежи за битови отпадъчни води а) за уличната мрежа - 300 мм б)…. спестили, ако в началните участъци тръбите бяха 200, а не 300 мм (сумарно за всички населени места в България)? 2) Проблемът със закопаването за осигуряване на подходяща скорост?

Недообмислица N 5 – Обеззаразяване на отпадъчни води Норми за проектиране на канализационни системи/17. Недообмислица N 5 – Обеззаразяване на отпадъчни води Норми за проектиране на канализационни системи/17. 04. 1989 БДС EN 1255 -14: 2004 Чл. 260 (1). При необходимост 4. 1. Общи положения битовите или смесените отпадъчни води се обеззаразяват след пречистването им Чл. 261. Обеззаразяването на отпадъчните води се извършва с хлор и хлорни съединения Дезинфекция се предвижда когато 1) има чувствително ползване на водите след заустването 2) водите се използват за къпане 3) водите се използват за развъждане на миди 4) повторно използване на водите за напояване 5) водоприемникът е свързан с източници за питейно водоснабдяване.

Последици В Разрешителните за заустване текстът гласи: “Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва Последици В Разрешителните за заустване текстът гласи: “Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерство на здравеопазването” Т. е. изисква се наличие на стъпало за обеззаразяване, което да се пусне в експлоатация при епидемия. В резултат – стъпалото за обеззаразяване на ПСОВ – град А, пусната в експлоатация през 1992 година

Недообмислица N 6 – Резервни изсушителни полета Норми за проектиране на канализационни системи/17. 04. Недообмислица N 6 – Резервни изсушителни полета Норми за проектиране на канализационни системи/17. 04. 1989 В цивилизования свят Чл. 334. ”При За малки ПСОВ проектирането на механично обезводняване се предвиждат аварийни изсушителни полета или резервоари за 10% от годишното количество на утайките” уплътнената утайка се транспортира до близка по-голяма ПСОВ за обезводняване За по-големи ПСОВ – или се инсталират две обезводняващи съоръжения, или се поддържат на склад необходимите резервни части

Недообмислица N 7 - Чувствителни зони - Наредба № 6/9. 11. 2000 Чл. 12. Недообмислица N 7 - Чувствителни зони - Наредба № 6/9. 11. 2000 Чл. 12. (1) До три години от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда и водите със заповед определя списък на чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в приложение № 4. (2) Списъкът по ал. 1 се актуализира най-малко веднъж на 4 години. (3) Чувствителни зони не се определят, ако компетентният орган прилага изискванията на ал. 4, 5 и 6 за територията на цялата страна. (4) Отпадъчните води от агломерации с над 10 000 е. ж. , които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им в чувствителни зони трябва да бъдат подложени на допълнително пречистване от посоченото в чл. 11 съобразно срока по § 6. (5) Отпадъчните води от селищните пречиствателни станции по ал. 4 трябва да отговарят на изискванията по буква "Б" на приложение № 3. (6) Изискванията в ал. 4 и 5 може да не се прилагат в чувствителни зони, в които минималният процент на намаляване на общия товар, постъпващ във всички селищни пречиствателни станции, е 75 % и повече по отношение на общия фосфор и 75 % и повече по отношение на общия азот. (7) Заустванията на отпадъчни води от селищни пречиствателни станции, разположени в съответните водосборни области на чувствителни зони и които допринасят за замърсяването на тези зони, отговарят на изискванията по ал. 3, 4 и 5. (8) В зони, определени за чувствителни при актуализацията на списъка по ал. 1, трябва да се постигнат изискванията в срока по § 7.

Приложение 4 COUNCIL DIRECTIVE of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC) Приложение 4 COUNCIL DIRECTIVE of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC) Annex II CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF SENSITIVE AND LESS SENSITIVE AREAS A. Sensitive areas A water body must be identified as a sensitive area if it falls into one of the following groups: (a) natural freshwater lakes, other freshwater bodies, estuaries and coastal waters which are found to be eutrophic or which in the near future may become eutrophic if protective action is not taken. The following elements might be taken into account when considering which nutrient should be reduced by further treatment: (i) lakes and streams reaching lakes/reservoirs/closed bays which are found to have a poor water exchange, whereby accumulation may take place. In these areas, the removal of phosphorus should be included unless it can be demonstrated that the removal will have no effect on the level of eutrophication. Where discharges from large agglomerations are made, the removal of nitrogen may also be considered; (ii) estuaries, bays and other coastal waters which are found to have a poor water exchange, or which receive large quantities of nutrients. Discharges from small agglomerations are usually of minor importance in those areas, but for large agglomerations, the removal of phosphorus and/or nitrogen should be included unless it can be demonstrated that the removal will have no effect on the level of eutrophication; (b) surface freshwaters intended for the abstraction of drinking water which could contain more than the concentration of nitrate laid down under the relevant provisions of Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States (1) if action is not taken;

Чувствителни зони в България Определени преди 9 години със Заповед № РД – 970/28. Чувствителни зони в България Определени преди 9 години със Заповед № РД – 970/28. 07. 2003 Неактуализирани, въпреки изискването на Чл. 12 Въпрос: Какви критерии са били използвани през 2003 година, за да определят почти цялата страна като чувствителна зона? ? ?

Последици – ненужно отстраняване на азот 90. 00 % енергия за аерация спрямо общата Последици – ненужно отстраняване на азот 90. 00 % енергия за аерация спрямо общата изразходвана енергия в ПСОВ – град Б 80. 00 70. 00 За 1 mg снижен БПК се изисква теоретично 1, 42 mg O 2; За 1 mg нитрифициран амониев азот се изисква теоретично 4, 57 mg O 2; В България БПК- вход е около 100, N-амониев – около 30, следователно за отстраняване на азота се консумира теоретично около 2 пъти повече енергия, отколкото ако се редуцира само БПК 60. 00 50. 00 40. 00 30. 00 20. 00 10. 00 2007 2008 2009 2010 2011

Ненужно отстраняване на фосфор Данни Последици При химично Повече утайка – отстраняване на фосфор Ненужно отстраняване на фосфор Данни Последици При химично Повече утайка – отстраняване на фосфор общата маса на отделената утайка се завишава с около 2030%; Намалява се органичното съдържание на утайката. увеличаване на разходите за нейното депониране и/или оползотворяване; Продуцира се “ненужна” утайка, която не доставя биогаз; Разходи за реагентно стопанство и реагенти.

Недообмислица N 8 – липса на методики за определяне на параметрите на вход ПСОВ Недообмислица N 8 – липса на методики за определяне на параметрите на вход ПСОВ Липса на методика за определяне на водоснабдителната норма НАРЕДБА № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 22 март 2005 г. - Чл. 17 (2) Когато няма актуални данни и/или не са извършени подробни измервания, необходимото средноденонощно водно количество (в т. ч. разход на вода за домакински нужди и за обществено-обслужващи сгради) се приема 150 - 250 l на човек за денонощие в зависимост от местните социални и климатични условия. При проектиране на водоснабдителни системи в курортни комплекси се допуска това количество да е до 450 l на човек за денонощие. Разходите за производствени и специални нужди се определят допълнително след извършване на проучванията по ал. 1, т. 3 и се прибавят към приетото средноденонощно водно количество на човек за денонощие. Град от 20 000 жители – средноденонощното количество ще бъде 2700 м 3/д при норма 150 л/ж. д и 4500 м 3/д при норма 250 л/ж. д – Кое е вярната стойност? ? ? Липса на методика за определяне на замърсяванията от жител за денонощие – (приети немски норми, които не съответстват на българския бит)