Скачать презентацию Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe Скачать презентацию Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe

301cfcaeda917eb8c71e7aa92b264ab1.ppt

  • Количество слайдов: 19

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1. roč. nav. MSP ZS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno

Systém jakosti - ISO • ISO = International Organization for Standardization, neboli International Standard Systém jakosti - ISO • ISO = International Organization for Standardization, neboli International Standard Organisation = Mezinárodní organizace pro normalizaci, neboli zabývající se tvorbou norem • normy věnující se problematice systémů řízení • nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality • celosvětová federace národních normalizačních orgánů, kteří jsou členy ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) • světová federace národních normalizačních organizací se sídlem v Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) • světová federace národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě • založena 23. února 1947 • zabývá se tvorbou mezinárodních norem ISO a jiných druhů dokumentů ve všech oblastech normalizace kromě elektrotechniky

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) • v současnosti existuje více než 18 000 norem Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) • v současnosti existuje více než 18 000 norem ISO • na vytváření mezinárodních norem pracují obvykle technické komise ISO • návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi schvalují členové ISO [75 %]

ČSN EN ISO • ČSN je chráněné označení českých technických norem • ČSN bylo ČSN EN ISO • ČSN je chráněné označení českých technických norem • ČSN bylo rovněž oficiální označení československých státních norem (od roku 1964), od roku 1991 československých norem (československých technických norem) • tvorbu a vydávání ČSN v současné době zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ČSN EN ISO • zkratka ČSN původně znamenala Československá státní norma, později Československá norma ČSN EN ISO • zkratka ČSN původně znamenala Československá státní norma, později Československá norma • po osamostatnění České republiky bylo označení ČSN zachováno a zákon závazný výklad zkratky neobsahuje • neoficiálně se její význam vykládá slovy Česká soustava norem • zákonem chráněné výlučné slovní označení je Česká technická norma

ČSN EN ISO • převzaté (harmonizované) Evropské normy (EN) se označují původním označením, před ČSN EN ISO • převzaté (harmonizované) Evropské normy (EN) se označují původním označením, před něž je přidána zkratka ČSN • norma tak může být označena například ČSN EN 12899 -1, ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC 61713 apod. • podle Evropských norem se zavádí i praxe označovat za dvojtečkou normu rokem vydání, například ČSN EN ISO 9000: 2001 (není-li udán, rozumí se norma v aktuálním znění)

ISO 9000 Quality management Systém managementu kvality • základní principy a slovník • zabývá ISO 9000 Quality management Systém managementu kvality • základní principy a slovník • zabývá se různými aspekty řízení kvality • obsahuje některé z nejznámějších norem této organizace • poskytuje návod a nástroje pro firmy a organizace, které chtějí, aby zajistily, že jejich výrobky a služby důsledně plní požadavky zákazníka, a že kvalita je trvale zlepšována

ISO 9000 Quality management Systém managementu kvality Existuje mnoho standardů v „rodině“ ISO 9000, ISO 9000 Quality management Systém managementu kvality Existuje mnoho standardů v „rodině“ ISO 9000, např. : • ISO 9000: 2005 - zahrnuje základní pojmy a jazyk • ISO 9001: 2009 - stanovuje požadavky na systém managementu jakosti a na systém řízení kvality • ISO 9004: 2009 - se zaměřuje na to, jak udělat systém řízení kvality efektivnější a účelnější • ISO 19011: 2003 - stanovuje pokyny pro interní a externí audity systémů managementu jakosti

ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu • ISO 14000 řeší různé aspekty environmentálního ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu • ISO 14000 řeší různé aspekty environmentálního managementu • poskytuje praktické nástroje pro firmy a organizace, které chtějí identifikovat a kontrolovat jejich dopad na životní prostředí, a neustále zlepšovat svoji environmentální výkonnost

ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu ISO 14001: 2004 a ISO 14004: 2004 ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu ISO 14001: 2004 a ISO 14004: 2004 se zaměřují na systémy environmentálního managementu. I ostatní normy v „rodině“ ISO 14000 se zaměřují na specifické aspekty životního prostředí, jako je analýza životního cyklu, komunikace a audit, např. : • ISO 14001: 2004 Požadavky s návodem pro použití • ISO 14015: 2003 Environmentální posuzování míst a organizací

ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu • ISO 14040: 1998; ISO 14041: 1999; ISO 14000 Environmental management Systémy environmentálního managementu • ISO 14040: 1998; ISO 14041: 1999; ISO 14042: 2001; ISO 14043: 2001 Posuzování životního cyklu • ISO 14050: 2004 Environmentální management Slovník • ISO 19011: 2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

Systém jakosti • důležité pro řízení je, že mezinárodní normy souboru ISO 9000 (14000) Systém jakosti • důležité pro řízení je, že mezinárodní normy souboru ISO 9000 (14000) popisují, jaké prvky mají systémy jakosti obsáhnout • neurčují však, jak má určitá organizace tyto prvky uplatňovat • systém jakosti má být sestaven a uplatňovat se tak, aby uplatňoval cíle určené politikou jakosti organizace

Systém jakosti (SJ) = systém řízení organizace pro stanovení politiky a cílů, a pro Systém jakosti (SJ) = systém řízení organizace pro stanovení politiky a cílů, a pro jejich dosažení s ohledem na jakost • SJ zahrnuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro uplatnění managementu jakosti • SJ má být strukturován podle daného druhu obchodní činnosti • SJ má působit takovým způsobem, aby poskytl náležitou důvěru

Systém jakosti (SJ) • SJ se obvykle týká všech činností spojených s jakostí výrobku Systém jakosti (SJ) • SJ se obvykle týká všech činností spojených s jakostí výrobku a jejich vzájemných vazeb • zahrnuje všechny fáze životního cyklu výrobku • v zájmu uplatňování politiky jakosti a cílů jakosti se mají zavádět provozní postupy koordinující různé činnosti • dokumentace systému jakosti se uskutečňuje formou zpracované Příručky jakosti

Systém jakosti (SJ) • SJ má dvě vzájemně související hlediska: Potřeby a očekávání zákazníka Systém jakosti (SJ) • SJ má dvě vzájemně související hlediska: Potřeby a očekávání zákazníka Potřeby a zájmy organizace • zákazník = příjemce výrobku poskytnutého dodavatelem • organizace = společnost, podnik nebo instituce, které mají vlastní správu

Systém jakosti (SJ) • je definován v rámci několika norem zabývajících se požadavky na Systém jakosti (SJ) • je definován v rámci několika norem zabývajících se požadavky na systém jakosti • uvedené normy mohou být použity pro účely externího zabezpečování jakosti • modely zabezpečování jakosti jsou dány třemi základními mezinárodními normami představujícími odlišné požadavky na systém jakosti

Systém jakosti (SJ) • ISO 14001; 9001 Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, Systém jakosti (SJ) • ISO 14001; 9001 Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu • ISO 14002; 9002 Systém jakosti – Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu • ISO 14003; 9003 Systém jakosti – Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení

Systém jakosti (SJ) • požadavky na systém jakosti specifikované touto mezinárodní normou, ISO 14001 Systém jakosti (SJ) • požadavky na systém jakosti specifikované touto mezinárodní normou, ISO 14001 až 14003 (9001 až 9003) doplňují, ale nenahrazují specifické technické požadavky na výrobek • normy pouze určují, které prvky mají systémy jakosti obsahovat • jejich účelem není vynucovat jednotnost systému jakosti • návrh a uplatňování systému jakosti je ovlivněn různými potřebami organizace, jejími konkrétními cíly, užívanými procesy apod.