Скачать презентацию Young and Energetic Scientists Конкурсът Young and Energetic Скачать презентацию Young and Energetic Scientists Конкурсът Young and Energetic

c71441b763d9cc432d322204c4ff7a19.ppt

  • Количество слайдов: 6

Young and Energetic Scientists Конкурсът Young and Energetic Scientists Конкурсът "Young and Energetic scientists" (YES) има за цел да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между наука, образование, бизнес, амбиция и успех.

Евгения Лучкова • Магистър по Географски информационни системи и картография – СУ • Предстои Евгения Лучкова • Магистър по Географски информационни системи и картография – СУ • Предстои защита на дипломна работа в магистърска програма „Европеистика и социални науки” • Работи в ИТ компания като уеб сайт мениджър в онлайн платформа за отворена иновация • Тема МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ С ГИС В РАЙОНА НА ЗЕМЕНСКИЯ ПРОЛОМ

Иван Монов • • • Магистър специалност „Експлоатация на електронната авиационна техника (ЕЕАТ)” Авиационен Иван Монов • • • Магистър специалност „Експлоатация на електронната авиационна техника (ЕЕАТ)” Авиационен инженер по електронните системи в самолета – Avionics от 2008 “Натрупаният опит и желанието ми за подобряване на съществуващите процедури и поддържане на високо ниво на безопасност ме накараха са се заема с този проект” Работи съвместно с Ивайло Димов – Приложен програмист Тема АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ЗАПИС ОТ БОРДНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА САМОЛЕТ

Николина Белчева • Специалност Университетска химия • Втора специалност учител по химия • “Моята Николина Белчева • Специалност Университетска химия • Втора специалност учител по химия • “Моята мечта да се реализирам като учен в България. ” • Интереси: медицинската химия и хранителновкусовата промишленост • Тема ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КИСЕЛОТО МЛЯКО

Росица Топчева • Бакалавър по Биотехнологии в Биологически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“ Росица Топчева • Бакалавър по Биотехнологии в Биологически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“ • Магистърска степен по Индустриални биотехнологии в същия факултет • Редовен докторант в Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН с шифър: Микробиология • Стипендия от Световната Федерация на Учените (WFS) • Автор е на 7 научни публикации и 12 постера, представени у нас и в чужбина • Тема ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ МЛЕЧНО КИСЕЛИ БАКТЕРИИ

Силвена Ботева • • • Софийски Университет «Св. Климент Охридски» Биологически факултет /Катедра по Силвена Ботева • • • Софийски Университет «Св. Климент Охридски» Биологически факултет /Катедра по Екология и опазване на природната среда Предстои защитана докторска дисертация на тема: Структура и динамика на бактериалните съобщества от циркуса на Седемте рилски езера – Национален парк Рила Работи като еколог-консултант в Научно-изследователски сектор при Технически университет, София. Шест публикации в научни списания и три участия в конференции. Тема ПОЛУЧАВАНЕ НА БУТАНОЛ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ РАСТИТЕЛНИ ВЛАКНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИКРООРГАНИЗМИ ОТ РОД CLOSTRIDIUM