Ядролы Магниттік Резонансқ (ЯМР) Дайындады: Омербаев И.

Скачать презентацию Ядролы Магниттік Резонансқ (ЯМР) Дайындады: Омербаев И. Скачать презентацию Ядролы Магниттік Резонансқ (ЯМР) Дайындады: Омербаев И.

omerbaev_i.k._hm-41_(yamr_slaĭd).ppt

 • Размер: 5.8 Мб
 • Автор: Куаныш Джусубалиев
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации Ядролы Магниттік Резонансқ (ЯМР) Дайындады: Омербаев И. по слайдам

Ядролы Магниттік Резонансқ (ЯМР) Дайындады: Омербаев И. К. (ХМ-41) Тексерді : СалиходжаЯдролы Магниттік Резонансқ (ЯМР) Дайындады: Омербаев И. К. (ХМ-41) Тексерді : Салиходжа Ж. М. Л. Н. Гумилев атында ы Еуразия лтты университеті ғ ұ қЛ. Н. Гумилев атында ы Еуразия лтты университетіғ ұ қ Техникалы физика кафедрасы қТехникалы физика кафедрасық 5 В 060600 -Химия маманды ы ғ 5 В 060600 -Химия маманды ығ Астана,

Магниттік резонанс — зат б лшектеріні ө ң (электрондарды , атом ядроларыны ) магниттікМагниттік резонанс — зат б лшектеріні ө ң (электрондарды , атом ядроларыны ) магниттік ң ң моменттері ба дарларыны згеруіне байланысты ғ ң ө затты белгілі бір жиіліктегі электрмагниттік ң тол ындарды та дап ж туы. Магниттік моменті бар қ ң ұ б лшекті энергетикалы де гейлері сырт ы магнит ө ң қ рісінде магниттік осал ы де гейлерге жіктеледі; ө қ қ ң оларды р айсысына магнит рісіне атысты магнит ң ә қ ө қ моментті белгілі бір ба дары с йкес келеді (. Зееман ң ғ ә қ эффектісі). Резонансты жиіліктегі электр-магниттік қ ріс осал ы магнит де гейлер ө қ қ ң арасында квантты ауысу ту ызады. қ ғ

Егер элетр-магниттік энергияны ж ту процесі ядролар ар ылы ұ қ ж зеге асса,Егер элетр-магниттік энергияны ж ту процесі ядролар ар ылы ұ қ ж зеге асса, онда Магниттік резонанс ядролы магниттік ү қ резонанс (ЯМР) деп аталады. Парамагнит атомында ы ғ осарланба ан электрондарды магнит моменті н тижесінде қ ғ ң ә пайда болатын Магниттік резонансты электронды парамагниттік қ резонанс (ЭПР) деп атайды. Магнит реттелген заттарда ы ғ электронды Магниттік резонанс ферромагнит ж не қ ә антиферромагнит Магниттік резонанс деп аталады. детте, Ә олданылатын магнит рістерде (103 — 104 Гц) ЯМР-ды қ ө ң жиіліктері ыс а радиотол ындар диапазонына (106 – 107 Гц), ал қ қ қ ЭПР жиіліктері аса жо ары жиілік диапазонына (109 — 1010 Гц) ғ орналасады. Магниттік резонансты спектрлері затта сер ететін ң ә р т рлі ішкі рістерге сезімтал келеді. Сонды тан Магниттік ә ү ө қ резонанс атты денелерді ж не с йы ты тарды рылымын, қ ң ә ұ қ қ ң құ атом ж не молекулалы динамиканы, т. б. зерттеу шін ә қ ү олданылады қ

Завойский Евгений Константинович ( 1907 - 1976 ) 1941 ж. - Ядролы МагниттікЗавойский Евгений Константинович ( 1907 — 1976 ) 1941 ж. — Ядролы Магниттік Резонанстын сигналін ал аш тіркеген уа ытқ ғ қ 1944 ж. — Электронды Парамагниттік Резонанстын ашылуы қ

Химия - 1991 Richard R. Ernst , Switzerland Физика - 1952 Felix BlochХимия — 1991 Richard R. Ernst , Switzerland Физика — 1952 Felix Bloch , USA Edward Mills Purcell , USA Физика – 1944 Isidor Isaac Rabi , USA Химия — 2002 Kurt W ű thrich , Switzerland Paul C. Lauterbur , USA Sir Peter Mansfield , UK Физиология ж не медицина 2003ә За резонансный метод записи магнитных свойств атомных ядер За создание нового метода измерения ядерной магнитной прецессии и последующие связанные с ним открытия За вклад в развитие методологии спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения За развитие методов спектроскопии ядерного магнитного резонанса для исследования трехмерной структуры биологических макромолекул в растворе За открытия в области визуализации био- объектов Нобель сыйлы ыны лауреаттары ғ ңНобель сыйлы ыны лауреаттарығ ң

Ядролы магниттік резонансқ (ЯМР) – атты, с йы қ ұ қ жЯдролы магниттік резонансқ (ЯМР) – атты, с йы қ ұ қ ж не газ т різдес денелерде радиожиілік ә ә диапазонында ы электрмагниттік энергияны ғ ң резонансты ж тылуы. М ндай резонансты ж тылу қ ұ ұ қ ұ былысы сырт ы магнит рісіне орналас ан зат құ қ ө қ ядроларыны магнетизміне байланысты пайда бол ң а ды. Б л былысты резонансты сипаты оз алыс ұ құ ң қ қ ғ м лшеріні моменті мен магниттік моменті бар ө ң ядроларды асиетіне с йкес аны талады. ң қ ә қ

М ндай ядроны сырт ы магнит рісімен (Н 0) серлесуі ұ ң қ өМ ндай ядроны сырт ы магнит рісімен (Н 0) серлесуі ұ ң қ ө ә меншікті, я ни пресцессия жиілігін ( ғ ω0) аны тайды: қ ω0=γ Н 0, м ндай ұ γ – гиромагниттік атынас, я ни ядроны магниттік қ ғ ң моментіні оны оз алыс м лшері моментіне атынасы. ң ң қ ғ ө қ Т жірибеден негізінен осы меншікті жиілікті м ні ә ң ә аны талады. К птеген ядролар шін б л жиілік 1 – 10 МГц қ ө ү ұ аралы ында. Сырт ы магнит рісі болма ан кезде ядроларды ғ қ ө ғ ң магниттелушілігі лсіз (электронды парамагнетизмнен 106 – ә қ 108 есе кем) болады. Резонансты жиіліктегі радиожиіліктік қ ріс ядроларды айналуы ба ытын згертеді, я ни ядролы ө ң ғ ө ғ қ магниттелушілікті прецесс. оз алысын тудырады. Б л ң қ ғ ұ оз алыс зерттелмекші затты орша ан индуктивтілік орамада қ ғ пайда болатын индукциялы ЭІК ар ылы аны талады. қ қ қ

Сканерлі ЯМР-спектроскопиясы Ал аш ы ЯМР ғ қ спектрометрлеріні бірі,  ң BrukerСканерлі ЯМР-спектроскопиясы Ал аш ы ЯМР ғ қ спектрометрлеріні бірі, ң Bruker фирмасы Жа а электромагнитті ЯМР ң спектрометр

ЯМР-спектрометрі мен с йы хроматографұ қФизико-химиялы комплекстерқ ЯМР-спектрометрі мен с йы хроматографұ қФизико-химиялы комплекстерқ

Фурье–ЯМР-спектрометр Bruker Avance III 500 олданыс а т скен уа ыт: Қ қФурье–ЯМР-спектрометр Bruker Avance III 500 олданыс а т скен уа ыт: Қ қ ү қ 2009 азіргі заман ы приборлар. Орта класс. Қ ғ

азіргі заман ы приборлар. Топ-моделдер. Қ ғ Магнит спектрометра ЯМР на 1000 МГц Brukerазіргі заман ы приборлар. Топ-моделдер. Қ ғ Магнит спектрометра ЯМР на 1000 МГц Bruker Германия Магнит спектрометра ЯМР на 900 МГц Varian (Agilent) США Магнит спектрометра ЯМР на 9 3 0 МГц Jeol Япония

 Органикалы ж не бейорганикалы осылыстарды рылысы мен қ ә қ қ Органикалы ж не бейорганикалы осылыстарды рылысы мен қ ә қ қ ң құ асиетін зерттеу. қ Молекулаларды динамикалы асиеттері зерттеу (таутомерия, ң қ қ ң изомерия). Процесстерді зерттеу (кинетика, термодинамика, титрлеу). Биомакромолукаларды рылысын аны тауда: ң құ қ • А уыз-лигандті рекеттесуін зерттеу (биологиялы активті қ ә қ осылыстарды ЯМР-скринингі) қ ң • Биологиялы с йы тарды рылымыны мониторингі қ ұ қ ң құ ң (метабономика) Тірі ж не лі таби ат обьектісін визуалдау (ЯМР-томография) ә ө ғ • Тірі а зада тетін процесстерді мониторингі ( ғ ө ң in-vivo спектроскопиясы) • Миді функционалды активтілігін зерттеу ( ң f-MRI)ЯМР олдану саласы қЯМР олдану саласық

ЯМР олдану саласық Структура высокого разрешения в растворе для комплекса дигидрофолатредуктазы (16 к. Да)ЯМР олдану саласық Структура высокого разрешения в растворе для комплекса дигидрофолатредуктазы (16 к. Да) с триметопримом и НАДФН

ЯМР олдану саласық ЯМР – томография головного мозга ЯМР олдану саласық ЯМР – томография головного мозга

Спектрометр рылысықұ Спектрометр рылысықұ

Спектрометр рылысықұ Магнит Спектрометр рылысықұ Магнит

Спектрометр рылысықұ Магнит Спектрометр рылысықұ Магнит

Спектрометр рылысықұ Робот для автоматической смены ампул (автосамплер) на 100 образцов. Jeol Реактор дляСпектрометр рылысықұ Робот для автоматической смены ампул (автосамплер) на 100 образцов. Jeol Реактор для исследования процессов in situ Jeol

Спектрометр рылысықұ Датчик Сипаттамалары - Диапазон частот (QNP, BB) - Взаимное расположение катушек (BBI,Спектрометр рылысықұ Датчик Сипаттамалары — Диапазон частот (QNP, BB) — Взаимное расположение катушек (BBI, BBO) — Количество каналов — Диаметр ампулы — Дополнительные параметры

Спектрометр рылысықұ Ампулалар Набор для пробоподготовки для твердотельного датчика: - воронка - ампула -Спектрометр рылысықұ Ампулалар Набор для пробоподготовки для твердотельного датчика: — воронка — ампула — крышка -экстрактор. Набор для пробоподготовки для жидкостного датчика: — дозаторы — пипетка — склянка с дейтерорастворителем — ампулы 5 мм — ампула 10 мм — колпачки

Сына дайындау (Пробоподготовка)қ Сына дайындау (Пробоподготовка)қ

Сынама дайындау - Чистая ампула - Однородный раствор - Объем раствора (15 -17Сынама дайындау — Чистая ампула — Однородный раствор — Объем раствора (15 -17 мм) — Плотно надетый колпачок

Сынама дайындау алай жасау а болмайдыҚ ғ катушка Сынама дайындау алай жасау а болмайдыҚ ғ катушка

олданыл ан дебиет тізіміҚ ғ ә 1. www. ru. Wikipedia. org 2. www. kz.олданыл ан дебиет тізіміҚ ғ ә 1. www. ru. Wikipedia. org 2. www. kz. Wikipedia. org 3. www. okymaterialdari. com 4. Калабин. Природная спектроскопия ЯМР , природного органического сырья. 5. Абрагам А. Ядерный магнетизм. — М. : Издательство иностр. лит. , 1963. 6. Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. — М. : Мир, 1981.