Скачать презентацию Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 21 juni Скачать презентацию Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 21 juni

7c1821638f8ee134e352e109355bd87b.ppt

  • Количество слайдов: 28

Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 21 juni 2010 Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 21 juni 2010

AGENDA – Goedkeuring agenda en verslag vergadering 10 mei – Indicatoren: stand van zaken AGENDA – Goedkeuring agenda en verslag vergadering 10 mei – Indicatoren: stand van zaken en discussie – Studie ‘Onthaalcapaciteit’: stand van zaken – Regelgeving: – prioritisering binnengekomen voorstellen – bespreking art. 19 HEB-Besluit

Verslag vergadering 10 mei Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Verslag vergadering 10 mei Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Ontvangen reacties Opmerkingen over verslag – geen opmerkingen ontvangen Opmerkingen op Studie Onthaalcapaciteit – Ontvangen reacties Opmerkingen over verslag – geen opmerkingen ontvangen Opmerkingen op Studie Onthaalcapaciteit – besproken bij scope Studie Suggesties en opmerkingen bij Indicatoren – verdere discussie na voorstelling VREG

Indicatoren stand van zaken Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Indicatoren stand van zaken Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Indicatoren VIA / Pact 2020 vereist opvolging Om een gepaste regelgeving betreffende Smart Grids Indicatoren VIA / Pact 2020 vereist opvolging Om een gepaste regelgeving betreffende Smart Grids te kunnen implementeren en evalueren/bijsturen, is er een noodzaak aan indicatoren. Voorstellen van KU Leuven – VITO – Netbeheerders

Indicatoren Bespreking stuurgroep 9 juni De VREG stelt voor om voorzichtig van start te Indicatoren Bespreking stuurgroep 9 juni De VREG stelt voor om voorzichtig van start te gaan met een beperkt aantal indicatoren die eenvoudig meetbaar zijn. Deze lijst kan in een later stadium aangevuld worden op basis van internationale ervaringen. Rapportering kan opgenomen worden in jaarlijks kwaliteitsrapport.

Indicatoren Indicatoren

Indicatoren Opmerkingen m. b. t. verliezen: Øhuidige methodiek gaat uit van energiebalans uitgemiddeld over Indicatoren Opmerkingen m. b. t. verliezen: Øhuidige methodiek gaat uit van energiebalans uitgemiddeld over aantal jaren Øafstemming met reconciliatieberekening (op jaarbasis) Øinjectie naar ELIA-net moet correct worden meegenomen in berekening

Indicatoren SAIDI (System Average Interruption Duration Index) Jaarlijkse gemiddelde onderbrekingstijd van een gebruiker van Indicatoren SAIDI (System Average Interruption Duration Index) Jaarlijkse gemiddelde onderbrekingstijd van een gebruiker van het distributienet (vb. in 2009 was dat 27 minuten en 5 seconden.

Indicatoren Discussie Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Indicatoren Discussie Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Studie “Onthaalcapaciteit” Stand van zaken Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Studie “Onthaalcapaciteit” Stand van zaken Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Doel Het doel van de studie is het potentieel aan bijkomende decentrale productie in Doel Het doel van de studie is het potentieel aan bijkomende decentrale productie in Vlaanderen te koppelen aan de mogelijkheden van het bestaande net. Ø start van beschikbare potentieelgegevens Daarvoor moet het potentieel gelocaliseerd worden en uitgedrukt in elektrisch vermogen (MWe). Ø geografische spreiding van productie Ø focus op windturbines en WKK’s (incl. bio-WKK’s) Ø rekening houdend met verspreide uitbouw van PV Op dit geografisch potentieel worden netstudies uitgevoerd. Ø wat kan zonder netuitbreiding? Ø wat kan met beperkte netuitbreiding? Hoe kan het net op meest efficiënte wijze worden benut?

Afspraken/stand van zaken Bespreking Stuurgroep 26/05 VITO maakt offerte over aan ELIA – offerte Afspraken/stand van zaken Bespreking Stuurgroep 26/05 VITO maakt offerte over aan ELIA – offerte gaat uit van PRO-scenario uit VITO-studie ‘Prognoses voor hernieuwbare energie en WKK tot 2020’ – optioneel: doorrekening voor BAU-scenario – check: Ruimte. Model gaat uit van MIRA-scenario: is dit compatibel, zo niet, hoe gaan we hiermee om? – methodologie wordt aangepast per productietype: – wind onshore (op basis van windplannen) – PV op basis van dakpotentieel (optie: onderscheid residentieel/industrieel/openbaar) – WKK en bio-WKK op basis van economische bedrijvigheid ELIA maakt overeenkomst voor studie met VITO, Eandis en Infrax

Afspraken/stand van zaken Bespreking offerte en planning op 25/06 Studie-VITO zou pas kunnen uitgevoerd Afspraken/stand van zaken Bespreking offerte en planning op 25/06 Studie-VITO zou pas kunnen uitgevoerd worden in 2011 Q 1 -2 (methodologie deels ontwikkeld in de loop van 2010) Aggregatiewijze van geografische cellen te bepalen in overleg VITO-netbeheerders – uitgaande van coördinaten van transfo-stations – perimeter: eenvoudige straalbenadering, polygoonbenadering of op basis van gevoede gebieden? Studie-Netbeheerders zou aansluitend kunnen uitgevoerd worden in 2011 Q 3 -4 – verdere afstemming ELIA-DNB’s vereist over aanpak netstudie.

Regelgeving Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Regelgeving Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Bespreking art. 19 HEB-Besluit (05/03/2004) HISTORIEK Toepassing en toezicht verloopt problematisch – – Controle Bespreking art. 19 HEB-Besluit (05/03/2004) HISTORIEK Toepassing en toezicht verloopt problematisch – – Controle op productie Beperking tot distributienet Validatie van steunbedrag Geen lokalisatieprikkel ELIA heeft voorstel overgemaakt (aug. 2008) Voorstel werd door VREG herwerkt en voorgelegd aan producenten Gezien gebrek aan consensus werd niet tot wijziging besloten (maart 2009)

Bespreking art. 19 Besluit HEB (05/03/2004) VOORSTEL Behoud van totaal steunbedrag voor aansluitingen HEB Bespreking art. 19 Besluit HEB (05/03/2004) VOORSTEL Behoud van totaal steunbedrag voor aansluitingen HEB -installaties – Berekening in 2008 leidde tot globale kostenreductie van 32% Lokalisatieprikkel – – Door concept van virtuele aansluiting komt lokalisatieprikkel te vervallen Met procentuele korting is die prikkel er wel Controle van hernieuwbaar karakter door VREG – – Op basis van productierapporteringen Eventueel terugbetaling steun Nadere uitvoeringsregels – Door VREG te bepalen

Bespreking art. 19 Besluit HEB (05/03/2004) REACTIES als projectontwikkelaar is de keuze van de Bespreking art. 19 Besluit HEB (05/03/2004) REACTIES als projectontwikkelaar is de keuze van de nabijheid van het net geen criterium – je neemt het terrein of de site die vergunbaar is… Zo is het huidig net vandaag ook tot stand gekomen Ø kan leiden tot hoge macro-economische kosten: er zijn vermoedelijk nog heel wat mogelijkheden tot onthaal in bestaande net (zie Studie) het stellen van een garantie voor terugbetaling is wel raar, ttz dit kost op een of andere manier geld als een soort bankwaarborg en wordt doorverrekend in de prijs van de installatie Ø dit is in handen van de producent en is dus geen onbeheersbaar risico

Bespreking art. 19 Besluit HEB (05/03/2004) REACTIES het opmaken van de detailstudie voor de Bespreking art. 19 Besluit HEB (05/03/2004) REACTIES het opmaken van de detailstudie voor de aansluiting moet gebeuren ism de klant Ø dit is een verantwoordelijkheid van de DNB, overleg kan uiteraard altijd onduidelijkheid over betekenis en invulling van “kosten voor de aansluiting” Ø het betreft altijd gereguleerde tarieven, wat de toepassing vereenvoudigt dit nieuw voorstel zal inderdaad gemakkelijker zijn voor de DNB’s, zij bepalen gewoon alles zelf, zonder discussie Ø wijziging wordt veel transparanter en daardoor wordt toepassing door DNB makkelijker opvolgbaar door regulator het creëert helaas veel onduidelijkheid langs de kant van de aanvrager, onder meer over netverzwaringen Ø klopt niet, huidige § 2 wordt behouden en die legt alle kosten voor uitbouw van net bij DNB

Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving AANSLUITING Goede lokalisatie t. o. v. net: introductie gedifferentieerde Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving AANSLUITING Goede lokalisatie t. o. v. net: introductie gedifferentieerde injectietarieven (federaal) Steunmaatregel: herziening art. 19 HEB-besluit (berekening steun + incentive lokalisatie) Clustering van meerdere DP’s voor aansluiting op hoger spanningsniveau Aansluitingsmogelijkheid met afschakelbaarheid in tijd Termijn realisatie aansluiting: 18 weken voor aansluitingen < 5 MVA: bepalen van uitzonderingsmodaliteiten (art. III. 3. 3. 27 § 3 TRDE)

Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving STEUNMAATREGELEN Modelleren recht op GSC - voor PV: degressief Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving STEUNMAATREGELEN Modelleren recht op GSC - voor PV: degressief nrgl grootte installatie - duurzaamheid: geen productie louter m. o. o. GSC - steunmaatregel afzwakken indien technologie doorgebroken Modelleren steunmaatregelen warmtepompen --> steun in functie van warmteopslag (afvlakken piekbelasting)

Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving EVENWICHT PRODUCTIE / VERBRUIK Mogelijkheid geplande kortstondige onderbrekingen voor Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving EVENWICHT PRODUCTIE / VERBRUIK Mogelijkheid geplande kortstondige onderbrekingen voor verschakelingen (door DP) zonder verwittiging 5/10 d. (IV. 3. 2. TRDE) Meer informatiedoorstroming vanuit DP (vrnl. voorspelling injectie) Nood aan marktmodel: voor opslag, demand side management en elektrische voertuigen (beheer? , rollen? ) -> marktcomité Gebruik van telecontrolekasten (aansluitingsvoorwaarden)

Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving BEHEER MEETGEGEVENS & SETTLEMENT Aangepaste SLP’s: aanwezigheid DP ongekend Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving BEHEER MEETGEGEVENS & SETTLEMENT Aangepaste SLP’s: aanwezigheid DP ongekend Volume- en onbalansrisico’s vr leverancier bij uitrol slimme meters (overgangsprobleem)

Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving VARIA Herzien tariferingsmodel: distributienettarieven (incl. injectietarieven) (federaal) Duidelijke invulling Overzicht voorstellen voor herziening regelgeving VARIA Herzien tariferingsmodel: distributienettarieven (incl. injectietarieven) (federaal) Duidelijke invulling begrippen directe lijn en privénetten Gastemperatuur 9°C bij omrekening gemeten gasvolumes voor regio-overschrijdende geaggregeerde ontvangststations

Biogas Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Biogas Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Opvolging lopende activiteiten Synergrid: technische voorwaarden voor injectie op gasnetten – Mondelinge toezegging voor Opvolging lopende activiteiten Synergrid: technische voorwaarden voor injectie op gasnetten – Mondelinge toezegging voor najaar Taskforce op Europees niveau: certifiëring van biogas (“garantie van oorsprong”) – Activiteiten in Nederland, Duitsland en Wallonië

Agenda volgende vergadering Agenda volgende vergadering