Скачать презентацию Werkgroep markt van het beleidsplatform slimme netten 16 Скачать презентацию Werkgroep markt van het beleidsplatform slimme netten 16

60db1631e7d469a97899e29fc14073c4.ppt

  • Количество слайдов: 77

Werkgroep markt van het beleidsplatform slimme netten 16 april 2012 Vlaamse Regulator van de Werkgroep markt van het beleidsplatform slimme netten 16 april 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1

Agenda Goedkeuring verslag KBA - aanbevelingen KBA - vragen en antwoorden Assessment - verdere Agenda Goedkeuring verslag KBA - aanbevelingen KBA - vragen en antwoorden Assessment - verdere stappen Energy Efficiency Directive Stuurgroep Pilootproject slimme meters Uitwerking openstaande actiepunten – slimme meter en de consument, privacy, functionaliteiten, … 2

Goedkeuring verslag 13/02/12 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 3 Goedkeuring verslag 13/02/12 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 3

Goedkeuring verslag http: //www. vreg. be/sites/default/files/ uploads/verslag__vergadering_13_febr uari_2012. doc 4 Goedkeuring verslag http: //www. vreg. be/sites/default/files/ uploads/verslag__vergadering_13_febr uari_2012. doc 4

KBA – Europese “aanbevelingen rond de voorbereiding van de uitrol van slimme meter systemen” KBA – Europese “aanbevelingen rond de voorbereiding van de uitrol van slimme meter systemen” Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 5

Aanbevelingen EC van 9 maart 2012 over voorbereiding van de uitrol van slimme meters Aanbevelingen EC van 9 maart 2012 over voorbereiding van de uitrol van slimme meters Inhoud: Privacy – dataveiligheid en integriteit Methodologie van het assessment Minimale functionaliteiten slimme meter Bron: http: //eur- lex. europa. eu/Lex. Uri. Serv. do? uri=OJ: L : 2012: 073: 0009: 0022: EN: PDF 6

Privacy Member States should ensure that network operators and operators of smart metering systems, Privacy Member States should ensure that network operators and operators of smart metering systems, in line with their other obligations under Directive 95/46/EC, take the appropriate technical and organisational measures to ensure protection of personal data Member States should ensure that the entity processing personal data consults the Data Protection Supervisory Authority referred to in Article 28 of Directive 95/46/EC on the data protection impact assessment, prior to processing. This should allow the Authority to assess the compliance of the processing and, in particular, the risks for the protection of personal data of the data subject and the 7 related safeguards

Privacy Data protection by design should be implemented at legislative level (through legislation that Privacy Data protection by design should be implemented at legislative level (through legislation that has to be compliant with data protection laws) at technical level (by setting appropriate requirements in smart grid standards to ensure that infrastructure is fully consistent with the data protection laws) and organisational level (relating to processing) Data protection by default should be implemented so that the most data protection friendly option is provided to the customer as a default configuration 8

Privacy Member States should strongly encourage network operators to incorporate data protection by design Privacy Member States should strongly encourage network operators to incorporate data protection by design and data protection by default settings in deployment of smart grids and smart metering. Without prejudice to the obligations of data controllers, in accordance with Directive 95/46/EC Member States should require that network operators develop and publish an accurate and clear information policy for each of their applications. The policy should include at least the items mentioned in Articles 10 and 11 of Directive 95/46/EC. Where personal data relating to a data subject are collected, the controller should also provide the data subject with at least the 9 following information:

Privacy (a) the identity and the contact details of the controller and of the Privacy (a) the identity and the contact details of the controller and of the controller’s representative and of the data protection officer, if any; (b) the purposes of the processing for which the personal data are intended, including the terms and general conditions and the legitimate interests pursued by the controller if the processing is based on Article 7 of Directive 95/46/EC; (c) the period for which the personal data will be stored; (d) the right to ask the controller for access to and rectification or erasure of the personal data concerning the data subject or to object to the processing of such personal data; (e) the right to lodge a complaint with the supervisory authority referred to in Article 28 of Directive 95/46/EC and the contact details of the supervisory authority; (f) the recipients or categories of recipients of the personal data; (g) any further information necessary to guarantee fair processing in respect of the data subject, having regard to the specific circumstances in which the personal data are collected 10

Privacy Besluit Privacy: - De Privacycommissie heeft de netbeheerders in eerste instantie (later volgen Privacy Besluit Privacy: - De Privacycommissie heeft de netbeheerders in eerste instantie (later volgen de leveranciers) benaderd voor verdere toelichting bij het huidige en toekomstige beleid. Zeker met het oog op het pilootproject - Zowel de Privacycommissie als de VREG kijken uit naar de concrete uitwerking van het privacybeleid van de DNBs en verwacht dat de afnemers correct geïnformeerd worden over het gebruik van alle data (cfr. Po. C en Pilootproject) - De VREG blijft aandringen op input van de partijen bij de uitwerking van in de wetgeving verankerde aanwending van data in relatie tot de taken/rollen van de verschillende partijen - Dit moet ook een continu aandachtspunt zijn bij de uitwerking van de marktprocessen (privacy by design) - VREG agendeert dit op FORBEG 11

Methodologie van het assessment Het assessment moet Rekening houden met lokale specificiteit Een KBA Methodologie van het assessment Het assessment moet Rekening houden met lokale specificiteit Een KBA omvatten Een sensitiviteitsanalyse omvatten Ruim opgevat zijn en derhalve ook de impact op de afnemer en elementen rond beleidsmaatregelen die door of via de slimme meter gerealiseerd kunnen worden (milieu, …) behandelen 12

Methodologie van het assessment Besluit methodologie De tussentijdse oefening (eind 2011) voldoet aan deze Methodologie van het assessment Besluit methodologie De tussentijdse oefening (eind 2011) voldoet aan deze aanbevelingen en houdt rekening met de richtsnoeren en de Bijlage I van het 3 e energiepakket. Tussentijds assessment was ruimer dan KBA en omvatte ook andere elementen (o. a. consumentenaspecten, privacy, …) -> Het tussentijds advies werd uitgewerkt in samenwerking met de werkgroepleden. Indien de werkgroepleden bepaalde elementen die relevant zijn voor het maatschappelijke en parlementaire debat willen toevoegen, dan horen we deze graag 13

Methodologie van het assessment Besluit methodologie Hierbij dan ook de oproep tot actieve participatie Methodologie van het assessment Besluit methodologie Hierbij dan ook de oproep tot actieve participatie om zo deze elementen en aandachtspunten binnen het beleidsplatform ter sprake te brengen en input aan te leveren Doel is steeds om nieuwe argumenten en onderbouwing aan te leveren die een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dit kan bestaan uit het verder nuanceren of onderbouwen van bepaalde stellingen of het aandragen van nieuwe inzichten 14

Minimale functionaliteiten Beschikbaar stellen van informatie aan de afnemer via een interface van zijn Minimale functionaliteiten Beschikbaar stellen van informatie aan de afnemer via een interface van zijn keuze (cfr. P 1 -poort) Frequentie – 15 min gegevens Van op afstand uitlezen 2 -wegs communicatie Frequente uitlezing voor netbeheer Tariefplannen – To. U ondersteunen Vermogensbegrenzing en aan- afschakelen Veilige communicatie Fraude preventie en detectie Meting hernieuwbare energie voorbereiden 15

Minimale functionaliteiten Besluit minimale functionaliteiten Het tussentijds advies van de VREG met functionaliteiten voldoet Minimale functionaliteiten Besluit minimale functionaliteiten Het tussentijds advies van de VREG met functionaliteiten voldoet aan deze minimale lijst Tussentijds advies is meer ambitieus o. a. voor kwetsbare afnemers (budgetmeter/prepayment) 16

Aanbevelingen Samengevat: Privacy – dataveiligheid en integriteit Methodologie van het assessment Minimale functionaliteiten slimme Aanbevelingen Samengevat: Privacy – dataveiligheid en integriteit Methodologie van het assessment Minimale functionaliteiten slimme meter Vragen/Opmerkingen? 17

KBA – vragen en antwoorden / opmerkingen Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt KBA – vragen en antwoorden / opmerkingen Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 18

Vragen en antwoorden/opmn Deze opsomming probeert een antwoord te bieden op alle vragen en Vragen en antwoorden/opmn Deze opsomming probeert een antwoord te bieden op alle vragen en opmerkingen die we de afgelopen maanden ontvingen Doel = zoals voorgesteld hier in de werkgroep een soort van “levend document” te maken met bundeling van vragen/antwoorden 19

Vragen en antwoorden/opmn Prijsinschatting in-home display 50 euro - gebaseerd op inschatting sector en Vragen en antwoorden/opmn Prijsinschatting in-home display 50 euro - gebaseerd op inschatting sector en KEMA rekening houdend met schaalvoordeel (26% van de Eaansluitingen of ongeveer 1 mio displays) Noodzaak filtering Eandis In het full roll-out scenario werd rekening gehouden met een hoge filtering kost. In een gesegmenteerd - hybride scenario niet Hybride systeem voldoet ook aan diensten/functionaliteiten maar op sommige punten minder performant dan een point 2 point systeem Zal blijken uit de piloot 20

Vragen en antwoorden/opmn Is niet-factureerbaar verbruik wel een baat? Ja, dit komt voort uit Vragen en antwoorden/opmn Is niet-factureerbaar verbruik wel een baat? Ja, dit komt voort uit de vergelijking van een as-is en een to-be situatie waarbij niet-factureerbaar verbruik wordt beperkt. Er wordt in het model gerekend met het “verlies” voor de consument bij wel-facturatie van een deel van het stroomverbruik. Daar beter meten verdwijnt er een deel van het niet-factureerbaar verbruik (dat uiteindelijk niet in de netverliezen komt). Er is dus wel degelijk een maatschappelijke baat Van waar de baat allocatie/reconciliatie? Inschatting door de sector met validatie en realiteitscheck door KEMA Bij toenemende decentrale productie en gebrek aan informatie wordt toewijzing, net als de balancering, 21 moeilijker

Allocatie en reconciliatie Allocatie houdt in dat energiehoeveelheden per elementaire periode worden toegewezen aan Allocatie en reconciliatie Allocatie houdt in dat energiehoeveelheden per elementaire periode worden toegewezen aan de marktpartijen, zodat het onevenwicht kan worden bepaald en verrekend. Dit gebeurt volgens de standaardverbruiken en de profielen van de netgebruikers Reconciliatie houdt in dat de afwijkingen tussen de gealloceerde energiehoeveelheden en de werkelijke verbruiken worden verrekend 22

23 23

24 24

25 25

Vragen en antwoorden/opmn Onderbouwing To. U baat? Er zijn enerzijds baten voor vraagverschuiving bij Vragen en antwoorden/opmn Onderbouwing To. U baat? Er zijn enerzijds baten voor vraagverschuiving bij de leverancier (volume 2, 8% voordeel off peak minus margederving), maar ook bij de afnemer die op basis van prijsverschil peak/off-peak voordeel kan doen. Het prijsverschil peak/off-peak geldt als een proxy (best mogelijke waarderingskeuze) voor de kosten/baten van vraagverschuiving Vanwaar de baat storingsmelding? De baat voor storingsmelding houdt rekening met het gemiddelde aantal minuten stroomonderbreking, de kost voor de niet geleverde stroom (een waardering van een minuut stroom – cfr. KEMA uit een Nederlandse studie) en de mogelijke reductie van het aantal storingsminuten door 26 de slimme meter/beter netmanagement

Vragen en antwoorden/opmn Baat switching? We zijn uitgegaan van een evolutie van de switchgraad Vragen en antwoorden/opmn Baat switching? We zijn uitgegaan van een evolutie van de switchgraad van momenteel ± 7% naar 15% in 2045 en een gemiddeld switchvoordeel per aansluiting en per jaar De baat per aansluiting en per jaar is gelinkt aan de vlottere marktprocessen in relatie tot een lagere foutenmarge en een betere werking van de vrije markt. Dit als gevolg van het toenemend energiebewustzijn wat volgens de EC het hoofddoel is van de slimme meter Switchvoordeel is de gebruikte proxy - 20 euro voor E en 60 euro voor G -> gebruik van kwart van de spread zie ook vragenlijst en onderdelen KBA zoals overgemaakt aan de werkgroepleden op de vergadering van 11/04/2011 27

28 28

Vragen en antwoorden/opmn Wat is baat vermeden kost “oude meetsystemen”? Het gaat hier om Vragen en antwoorden/opmn Wat is baat vermeden kost “oude meetsystemen”? Het gaat hier om een differentiële analyse ofwel het verschil in resultaat tussen Ba. U (business as usual) en het projectalternatief. Ofwel neem je in beide cases de kosten mee ofwel neem je de kost in de ene case als baat mee in de andere case. We opteerden voor dit laatste, daarom worden vermeden kosten meegenomen zoals de kosten van de huidige standaard metering, maar ook de huidige budgetmeters 29

Vragen en antwoorden/opmn Baat vermeden kost productiemeting? De redenering is dat de afnemer niet Vragen en antwoorden/opmn Baat vermeden kost productiemeting? De redenering is dat de afnemer niet meer zal moeten instaan voor de productiemeting (zelf manueel aflezen, 4 keer per jaar ongeveer). Bovendien zal een productiemeter die via de netbeheerder in grote getale wordt aangeschaft goedkoper en van betere kwaliteit zijn Enkel in fase 2 bij opdeling per segment – specifiek toegewezen aan prosument segment (opname kost naast baat) 30

Vragen en antwoorden/opmn Smart grid baten Eandis terecht? Zijn het resultaat van een uitgebreide Vragen en antwoorden/opmn Smart grid baten Eandis terecht? Zijn het resultaat van een uitgebreide analyse en dito model van Eandis De VREG kreeg inzage in de gehanteerde parameters die net zoals de KBA vertrekken van een situatie 1 (meer decentrale productie in het huidige systeem waarbij dit de facto tot bijkomende investeringen aanleiding geeft) en situatie 2 waarbij met een slim net de investeringen gerichter kunnen en er een optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur kan gebeuren met vermeden of uitgestelde investeringen tot gevolg 31

Vragen en antwoorden/opmn Meerkost Infrax oplossing in vgl. met andere communicatietechnologieën? Smart grid ready Vragen en antwoorden/opmn Meerkost Infrax oplossing in vgl. met andere communicatietechnologieën? Smart grid ready maken Extra energieverbruik en modem -> zie rapport KEMA vgl. not real-time, nearly RT en RT Stijging kost vrijwillige uitrol Installatiekost zal significant stijgen (1, 5) Aangeleverde cijfers met betrekking tot installatie werden naar boven gecorrigeerd op basis van expertise KEMA 32

Vragen en antwoorden/opmn Metervervangingsmodel Er wordt rekening gehouden metervervanging na einde levensduur of bij Vragen en antwoorden/opmn Metervervangingsmodel Er wordt rekening gehouden metervervanging na einde levensduur of bij uitval Beide vervangingsmodellen (as-is) en (to-be) zitten in het model 33

Vragen en antwoorden/opmn 80% van de baten gelinkt aan volledige uitrol en niet bij Vragen en antwoorden/opmn 80% van de baten gelinkt aan volledige uitrol en niet bij segmentering? Dit klopt niet Er werd zoveel mogelijk verdeeld op basis van grootte van het segment. Daar waar specifiek toebedeelbaar is werd het apart toebedeeld Het verdwijnen van sommige kosten zoals oud MDM materialiseren pas bij volledige uitrol Segmentering is hoogst uitzonderlijk bij maatschappelijke KBA’s. Dit enorm detailleren of andere dan algemene conclusies aan koppelen is hoe dan ook moeilijk 34

Vragen en antwoorden/opmn Vragen rond invloed op prosumenten, privacy, … http: //www. vreg. be/veelgestelde-vragen Vragen en antwoorden/opmn Vragen rond invloed op prosumenten, privacy, … http: //www. vreg. be/veelgestelde-vragen Slimme meters leiden tot comfort? Zie gedefinieerde diensten Wordt er rekening gehouden met verschroting van meters? ja 35

Vragen en antwoorden Vul de KBA aan met alternatieve uitrolscenario’s Volgens de Europese richtlijnen Vragen en antwoorden Vul de KBA aan met alternatieve uitrolscenario’s Volgens de Europese richtlijnen - minimum of two forecast scenarios are considered, one of them being ‘business as usual’ (‘do nothing and nothing happens’). In the case of electricity, the second scenario should be in line with the obligation imposed in Directive 2009/72/EC of an 80 % roll -out of smart metering by 2020 -> wij werkten al een 10 -tal scenario’s uit Het lijkt daarom ook niet opportuun om zeer veel verschillende uitrolscenario’s in een assessment te steken. De algemene tendensen zijn zichtbaar of kunnen zichtbaar gemaakt worden in het huidig model of op basis van data die in het model is ingebracht 36

Vragen en antwoorden Er is geen aandacht voor kwetsbare groepen Wij ontvangen graag input Vragen en antwoorden Er is geen aandacht voor kwetsbare groepen Wij ontvangen graag input in welke mate niet aan bepaalde verwachtingen werd voldaan In het ruimer assessment werd privacy, de slimme meter en de consument, … belicht met een speciale aandacht voor de huishoudelijke en kwetsbare afnemer. Bovendien en haast uniek in Europa houden we rekening met een bepaalde budgetmeterfunctionaliteit en werd in de KBA de kwetsbare afnemer als apart segment meegenomen 37

Vragen en antwoorden Wat kost de slimme meter? Het bepalen van een door te Vragen en antwoorden Wat kost de slimme meter? Het bepalen van een door te rekenen kost vergt een aparte studie door de tariefinstantie om een eerlijke vorm van verdeling van de kosten en baten op te stellen. Hierbij moet rekening gehouden worden met billijke vergoeding/kostendekking aan de ene kant en geleverde diensten/voordelen aan de andere kant De meter is maar 1 onderdeel van een ruimer tarief dat ook de “meet en telactiviteiten” omvat Verder studiewerk is dus vereist In kader van Vlinderakkoord neemt VREG de handschoen op - zie verder Stuurgroep slimme meters 38 (actiepunten)

Vragen en antwoorden Wat kost de slimme meter? De kosten opgenomen in de KBA Vragen en antwoorden Wat kost de slimme meter? De kosten opgenomen in de KBA is één ding, de doorrekening kan verschillen al naar gelang de kosten/baten-drager. Dit laatste hangt af van het gehanteerde tariefmodel. Vb. k. Wh, capaciteitstarief, … Er zijn zeer uiteenlopende mogelijkheden Er moet ook rekening gehouden worden met de specifieke situatie (volledige uitrol, gedeeltelijke uitrol met behoud van « oude » systemen voor een bepaalde groep van afnemers, …) 39

Vragen en antwoorden Twee systemen (slim en niet-slim) naast elkaar houden zorgt globaal gezien Vragen en antwoorden Twee systemen (slim en niet-slim) naast elkaar houden zorgt globaal gezien voor hogere kosten. Dit leidt dus tot verlaging van de maatschappelijke baat. Als je alleen slim zou uitrollen voor segmenten die er baat bij hebben, dan krijgen andere segmenten hogere kosten (vaste kost verdeeld over een kleiner aantal). Het argument van niet-zinvol voor kleine verbruikers gaat dus niet helemaal op. Meer nog, indien de kosten goed verdeeld worden (iedereen slimme meter, maar de grootste baten dragen meer bij) dan hebben kleinere verbruikers net het meeste baat bij een volledige uitrol. Deze segmenten krijgen dan ook iets beters in ruil voor een iets hogere kost en niet een iets hogere kost zonder dat er iets voor in de plaats komt Hoe dan ook zal vergelijking met de huidige vaste kost Ferrarismeter in de toekomst niet meer op gaan. Zelfs niet in de niet-slimme case 40

Huidig systeem waarbij de kost van het oude systeem verdeeld wordt over alle afnemers Huidig systeem waarbij de kost van het oude systeem verdeeld wordt over alle afnemers vb. 100 euro kost verdeeld over 10 afnemers – elke afnemer betaalt 10 euro Mogelijke to –be situatie waarbij je de (vaste) kost van het oude systeem verdeelt over een kleinere groep (zonder slimme meter) Hieruit volgt net een ongelijke verdeling als je naar kosten en baten samen kijkt De groep met een slimme meter (vb. vrijwiligheid) zou de grootste baten hebben terwijl de kosten gelijk verdeeld worden 41

Vragen en antwoorden Wat kost de slimme meter? Vb. Bron KBA – Met een Vragen en antwoorden Wat kost de slimme meter? Vb. Bron KBA – Met een (meer-)prijs rond de 25 euro per meter worden de kosten voor de netbeheerder gecompenseerd. Het totale netto resultaat voor de kleinverbruikers (kleinste segmenten) wordt negatief. Dat wil zeggen dat de besparingsbaten dus niet voor 100% opwegen tegen de mogelijke verhoging van het vastrecht, maar al wel een aanzienlijk deel van de extra kosten zullen afdekken. Voor sommige segmenten komen we tot een positieve case wanneer we de besparingsbaten mee rekenen. Maatschappelijk gezien komen we tot een positieve case 42

Vragen en antwoorden Vergelijking met Nederland – Enexis – elektronische meter sinds ‘ 95 Vragen en antwoorden Vergelijking met Nederland – Enexis – elektronische meter sinds ‘ 95 43

Vragen en antwoorden Assessment kijkt te eng naar de slimme meter - Bekijk alternatieven Vragen en antwoorden Assessment kijkt te eng naar de slimme meter - Bekijk alternatieven Onze assessment is een analyse van de slimme meter. Geen analyse van smart grid, energiebesparing, alternatieve metervervangingen… op zich. Er wordt enkel gekeken naar welke toegevoegde waarde die de slimme meter in verschillende verhalen kan bieden (zoals door Europa opgelegd), zonder echter te beweren dat er geen bijkomende beleidskeuzes en inspanningen nodig zijn en zonder te beweren dat de slimme meter een noodzaak is in deze verhalen 44

Vragen en antwoorden Er wordt geen rekening gehouden met het EVRM bij verplichting uitrol Vragen en antwoorden Er wordt geen rekening gehouden met het EVRM bij verplichting uitrol Studie Tilburg concludeert dat er in het Nederlands wetvoorstel een overtreding is van artikel 8 EVRM -> voornaamste reden voor deze conclusie: wetsvoorstellen gaven voorheen onvoldoende onderbouwing waarom gedetailleerde meetgegeven en verplichte afname noodzakelijk zijn in een democratische samenleving -> alternatieven waren onvoldoende onderzocht -> er was op dat moment onvoldoende rekening gehouden met het gevaar van de slimme meter in de toen voorgestelde vorm op een significante inbreuk op huisrecht en recht op respect voor familie- en gezinsleven -> de les die in NL en in gans Europa hieruit getrokken is was de noodzaak tot onderbouwing met steekhoudende argumenten en empirische gegevens en privacy by design + aftoetsing met huidige privacywetgeving die volgens Europa voldoende afdekt 45

Vragen en antwoorden Er wordt geen rekening gehouden met het EVRM bij verplichting uitrol Vragen en antwoorden Er wordt geen rekening gehouden met het EVRM bij verplichting uitrol (cfr. Testaankoop) In het advies rond privacy (RAPP-2011 -20) kwam het art. 8 EVRM (nl. Recht op eerbiediging privéleven, familie- en gezinsleven) aan bod Eerst en vooral moet er een meeteenheid in de woning aanwezig zijn en houdt dit op zich geen inbreuk op dit artikel in De redenering in het rapport ging dus vooral uit naar de data die al dan niet vanop afstand uit de meter gelezen kan worden en het gebruik van deze data 46

Vragen en antwoorden Er wordt geen rekening gehouden met het EVRM bij verplichting uitrol Vragen en antwoorden Er wordt geen rekening gehouden met het EVRM bij verplichting uitrol (cfr. Testaankoop). De beslissing tot het al dan niet plaatsen van een werkende communicatiemodule voor uitlezen van op afstand of niet en vrijwilligheid op dit vlak is een beleidskeuze Ongeacht de beleidskeuze moet het EVRM gerespecteerd worden en dat is het geval mits er rekening gehouden wordt met de bestaande privacywetgeving Doel van het rapport van de VREG: nagaan hoe voldaan kan worden aan de beginselen van de privacywetgeving waarmee wordt voldaan de 47 opmerkingen uit de studie Tilburg

Vragen en antwoorden Besluit KBA is een model – de inputparameters zijn dus aanpasbaar. Vragen en antwoorden Besluit KBA is een model – de inputparameters zijn dus aanpasbaar. Doch, tot op heden zijn er geen onderbouwde gegevens die een aanpassing noodzakelijk maakten (dat blijven binnen de sensitiviteitsgrenzen). Indien er door de werkgroepleden onderbouwde alternatieve gegevens aangeleverd worden kunnen deze in het model ingevoerd worden met het oog op het maatschappelijk debat die de definitieve beleidskeuze in 2013 vooraf gaat Er staat/stond geen nieuwe run voor het einde van het jaar 2012 op het programma Vragen/opmerkingen? 48

Assessment –verdere stappen Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 49 Assessment –verdere stappen Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 49

Verdere stappen Enover – Belgische assessment – status Parlementaire discussie over Vlaamse Assessment – Verdere stappen Enover – Belgische assessment – status Parlementaire discussie over Vlaamse Assessment – Hoorzitting op 10 mei in Commissie Woonbeleid, Stedelijk beleid en Energie – juni 2012 (artikel 4. 1. 22/2 van het Energiedecreet: econ evaluatie van kosten - baten voor de markt en de afnemer van de invoering van de slimme meter E en G , deadline is 3 september, vanaf 11 juli zomerreces en pas 4 e maandag september herstart. Moet dus voor 11 juli) Definitieve (Vlaamse) regeringsbeslissing in 2013 Opvolging MIG 6 – terugkoppeling binnen werkgroep Opvolging Atrias – terugkoppeling binnen werkgroep Opvolging piloot – stuurgroep slimme meters – terugkoppeling binnen werkgroep – Tarifaire analyse/studie meet- en telactiviteiten in een slimme meter context 50

Wat is Enover? Het samenwerkingsakkoord van 18 december 1991 tussen de Federale Staat, het Wat is Enover? Het samenwerkingsakkoord van 18 december 1991 tussen de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest over de coördinatie van de activiteiten in verband met energie voorzag in de oprichting van een permanente werkgroep, met name de groep ENOVER (CONCERE in het Frans) Om de verschillende aspecten te behandelen heeft de ENOVER-groep een aantal specifieke werkgroepen opgericht (hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, gebouwen, internationale coördinatie, …) De ENOVER-groep neemt beslissingen over internationale dossiers (“Belgische standpunten”, samenstelling van de Belgische delegaties, rapporteringen over België, …) 51

Status Enover Vlaamse KBA heeft door de band een positieve uitkomst (in het merendeel Status Enover Vlaamse KBA heeft door de band een positieve uitkomst (in het merendeel van de simulaties op basis van de sensitiviteitsanalyse) in het basisscenario. Bij sommige scenario’s is er een negatief resultaat of een uitgesproken positief. In 2008 was de conclusie negatief, maar in het rapport stond specifiek vermeld dat er niet genoeg baten werden opgenomen wegens te weinig aangeleverde/beschikbare informatie Assessement is ook ruimer dan KBA alleen Brusselse KBA was negatief Waalse KBA = aangevangen, nog geen resultaat -> Naar Europa zal een genuanceerd verhaal gebracht worden, waarbij verwezen wordt naar de testen en proeven 52 en de onzekerheid (sensitiviteit)

Resultaat Brussel WACC 6, 5% - indien wij dit gebruiken, komen we op een Resultaat Brussel WACC 6, 5% - indien wij dit gebruiken, komen we op een nulcase – bij 7% op een negatieve case, zoals blijkt uit sensitiviteitsanalyse Uitrol over 5 jaar, baten bekeken over 15 jaar (oefening over 20 jaar) - indien wij over 20 jaar kiezen in plaats van over 30 jaar komen we ook tot een negatieve case, zoals blijkt uit de sensitiviteitsanalyse Besparing tss 0 en 7% met een gemiddelde van 4, 6% voor E en 4, 9% voor G. Dit zijn hogere bedragen dan in de Vlaamse case (1 – 2 & 4 – 3) 53

Wat is MIG 6? In overeenstemming met de technische reglementen van de verschillende regulatoren Wat is MIG 6? In overeenstemming met de technische reglementen van de verschillende regulatoren hebben de Belgische netbeheerders, samen met de marktpartijen een Utility Market Implementation Guide (UMIG) opgesteld. Deze code beschrijft de informatie-uitwisseling tussen de netbeheerders en de marktspelers. UMIX organiseert het consultatieproces via “task forces”. De taken van UMIX worden vanaf juli 2012 overgenomen door Atrias 54

Wat is MIG 6? De MIG 6 is de volgende generatie code ivm data Wat is MIG 6? De MIG 6 is de volgende generatie code ivm data management in de energiemarkt. Deze code handelt onder andere over de « to be » slimme meterprocessen 55

56 56

MIG 6: wat staat op de agenda? In 2012 zal de MIG 6 besproken MIG 6: wat staat op de agenda? In 2012 zal de MIG 6 besproken en gevalideerd worden MIG 6: bevat o. m. volgende zaken: rekening houden met een uitrol van slimme meters; eenvoudiger maken van klantgerelateerde processen; herbekijken berekening grid fee, allocatie- en reconciliatieprocessen, SODV-processen VREG: volgt werkzaamheden op Terugkoppeling naar het beleidsplatform 57

Wat is Atrias? Opgericht door de Belgische distributienetbeheerders (dus niet enkel Vlaams) Overlegplatform tussen Wat is Atrias? Opgericht door de Belgische distributienetbeheerders (dus niet enkel Vlaams) Overlegplatform tussen de netbeheerders, leveranciers en regulatoren Doel: – ontwikkelen en optimaliseren van de processen in de energiemarkt (cfr. MIG 6) – realiseren van een centraal Clearing House voor de Belgische markt een technisch platform voor de structurering en uitwisseling van de marktgegevens tussen de spelers van de Belgische 58 energiesector

SLIDE ATRIAS TOE TE VOEGEN 59 SLIDE ATRIAS TOE TE VOEGEN 59

60 60

Verdere stappen Adviesronde eind 2011 was een tussentijds advies. De beleidskeuzes blijven open staan Verdere stappen Adviesronde eind 2011 was een tussentijds advies. De beleidskeuzes blijven open staan en verdere onderbouwing is nog steeds mogelijk. -> zien de werkgroepleden bepaalde punten die verder uitgewerkt moeten worden naast de bestaande actiepunten? Zo ja dan kijken we uit naar hun inbreng Is werken met subwerkgroepen een oplossing voor het verder uitwerken van bepaalde punten? 61

Energy Efficiency Directive Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 62 Energy Efficiency Directive Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 62

Energy Efficiency Directive http: //ec. europa. eu/energy/efficiency/eed_en. htm Legislation Proposal for a Directive on Energy Efficiency Directive http: //ec. europa. eu/energy/efficiency/eed_en. htm Legislation Proposal for a Directive on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC [COM(2011)370, 22/06/2011] Accompanying documents to the new Energy Efficiency Directive Impact Assessment [SEC(2011)779, 22/06/2011] Impact Assessment annexes Executive Summary of the Impact Assessment [SEC(2011)780, 22/06/2011] Citizens' summary !!!!! NOG STEEDS IN ONTWERPFASE !!!!! 63

64 64

65 65

Energy Efficiency Directive In het ontwerp van richtlijn staat (voorlopig) een verplichting tot een Energy Efficiency Directive In het ontwerp van richtlijn staat (voorlopig) een verplichting tot een detail aan informatie voor de afnemer dat kosten-efficient niet realiseerbaar is zonder slimme meter (cfr. KBA) http: //eurlex. europa. eu/Lex. Uri. Serv. do? uri=COM: 2011: 03 70: FIN: NL: PDF – pagina 50 -> De nationale regelgevende instantie zorgt er ook voor dat de interface publieke gegevens levert die de eindverbruiker in staat stelt de tarieven die op het moment van gebruik van toepassing zijn, te raadplegen en te gebruiken met realtime prijsstelling, prijsstelling tijdens piekmomenten en piekvoordelen 66

Energy Efficiency Directive De persoonlijke gegevens die door de interface worden doorgegeven, bieden de Energy Efficiency Directive De persoonlijke gegevens die door de interface worden doorgegeven, bieden de eindverbruiker de mogelijkheid zijn/haar verbruiksgeschiedenis (in lokale munteenheid en in k. Wh, k. J of m 3) te raadplegen: a) voor de laatste zeven dagen, dag per dag; b) voor de laatste volledige week; c) voor de laatste volledige maand; d) voor dezelfde volledige maand in het vorige jaar; e) voor het laatste volledige jaar. Deze periodes op de verbruiksgeschiedenis stemmen overeen met de facturatieperiodes op huishoudelijke rekeningen. 67

Energy Efficiency Directive Uittreksel uit de bepalingen uit het voorstel van de parlementaire commissie Energy Efficiency Directive Uittreksel uit de bepalingen uit het voorstel van de parlementaire commissie (ITRE comité) over de energie efficiëntie richtlijn: “Member States shall ensure that enterprises, including from the commercial sector, which have an electricity end-use consumption of more than 6000 k. Wh per year, have installed smart meters by 1 January 2015 at the latest, where technically feasible. ” 68

stuurgroep Pilootproject slimme meters Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 69 stuurgroep Pilootproject slimme meters Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 69

Stuurgroep Pilootproject Doel: opvolging van het Pilootproject Terugkoppeling naar het beleidsplatform Stand van zaken: Stuurgroep Pilootproject Doel: opvolging van het Pilootproject Terugkoppeling naar het beleidsplatform Stand van zaken: 1. CAB als systeem gaat weg bij komst slimme meter - problematiek: Centrale afstandsbesturing gebruikt het bestaande elektriciteitsnetwerk als communicatiemedium voor de transmissie van informatie vanuit een centraal punt tot een onbeperkt aantal ontvangers. Vb omschakelen van dag/nacht, schakelen van straatverlichting -> problematiek wordt in kaart gebracht 70

Stuurgroep Pilootproject 2. Voortgangsrapportering -> Fase 1 communicatie nagenoeg afgerond (+ plaatsbezoeken) -> Aankoopdossiers, Stuurgroep Pilootproject 2. Voortgangsrapportering -> Fase 1 communicatie nagenoeg afgerond (+ plaatsbezoeken) -> Aankoopdossiers, engineering en aanpassing interne processen in voorbereiding -> Ook water- en productiemeter in scope van Piloot -> Aparte analyse voor budgetmeter (andere aanpak dan in Po. C: geen meters in serie) -> Overleg lopend over gebruik modem klant (Eandis) -> Uitrol gepland vanaf september 2012 3. Studie energie-efficiëncie in Po. C/piloot -> Studie in kader van Po. C bijna afgerond -> Studie in kader van Piloot wordt voorbereid 71

Stuurgroep Pilootproject 4. Regulering gebruik van data (privacy) -> Dit wordt voorbereid in taskforce Stuurgroep Pilootproject 4. Regulering gebruik van data (privacy) -> Dit wordt voorbereid in taskforce (met terugkoppeling naar Privacy-commissie) 5. Analyse kost meteringactiviteiten -> onderzoek naar huidige kost vs potentieel toekomstige kost wordt opgestart -> afspraken over aanrekening kosten bij piloot 6. Planning voor testen technische en marktprocessen -> technische processen: planning wordt opgesteld -> E 2 E-marktprocessen: bespreking MIG 6 72

Uitwerking openstaande actiepunten Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 73 Uitwerking openstaande actiepunten Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 73

Openstaande actiepunten Besluit Assessment: - Focus op nog uit te werken actiepunten - Zijn Openstaande actiepunten Besluit Assessment: - Focus op nog uit te werken actiepunten - Zijn er andere punten die volgens de werkgroepleden prioritair aan bod moeten komen in het assessment of in de discussie? - Zijn er nog andere interessante cases, werkgroepen of studies waaruit we lessen kunnen/moeten trekken en die een meerwaarde betekenen voor de parlementaire discussie? 74

Varia? Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 75 Varia? Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 75

Volgende vergadermomenten Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 76 Volgende vergadermomenten Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 76

Vergadermomenten 14 mei: WG netten + evt. WG markt 11 juni: WG markt Na Vergadermomenten 14 mei: WG netten + evt. WG markt 11 juni: WG markt Na de zomer zal er telkens tweemaandelijks een WG netten plaats vinden. De WG markt is voorlopig maandelijks ingepland: – 10 september – 8 oktober – 12 november – 10 december 77