Скачать презентацию Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej Скачать презентацию Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej

bafbe60d31e59177d18e5a68fae6d15c.ppt

  • Количество слайдов: 23

Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej Kategoryzacja jako mechanizm wpływający na podnoszenie Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej Kategoryzacja jako mechanizm wpływający na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce. GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY? www. agroturystyka. pl, www. pftw. pl

GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY? GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?

O Kategoryzacji • Powstała w latach 90 –tych w ramach programu TOURIN II • O Kategoryzacji • Powstała w latach 90 –tych w ramach programu TOURIN II • Przekazana do zarządzania Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” • Przygotowana merytorycznie kadra inspektorów • Od 2002 roku funkcjonuje w wersji elektronicznej • Systematycznie doskonalona i dostosowywana do zmieniających się realiów i uwarunkowań • W latach 2004 – 2006 obowiązkowa przy dotacjach w ramach PROW www. agroturystyka. pl, www. pftw. pl

O Kategoryzacji • • Zmniejszenie ilości kryteriów Zmniejszenie skali ocen Likwidacja „pokoi grupowych” Ocena O Kategoryzacji • • Zmniejszenie ilości kryteriów Zmniejszenie skali ocen Likwidacja „pokoi grupowych” Ocena SJM w całości łącznie z WHS Prowadzenie dwóch rodzajów klasyfikacji obiektów: „wypoczynek na wsi” oraz „wypoczynek u rolnika” Brak specjalizacji kwater Wykonanie nowej aplikacji internetowej Stworzenie nowego serwisu promocyjnego www. pftw. pl www. agroturystyka. pl

Procedury • • • Ocena przez jednego inspektora Odpowiedzialność inspektora za nadaną kategorię Ocena Procedury • • • Ocena przez jednego inspektora Odpowiedzialność inspektora za nadaną kategorię Ocena bez uwag i zaleceń Umowa z kwaterodawcą Ważność rekomendacji - 4 lata Inspekcje kontrolne www. agroturystyka. pl

Zmiany w systemie oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej www. agroturystyka. pl Zmiany w systemie oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej www. agroturystyka. pl

Wypoczynek u rolnika * Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie x Otaczające kwaterę tereny wiejskie x Ilość Wypoczynek u rolnika * Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie x Otaczające kwaterę tereny wiejskie x Ilość miejsc w kwaterze 30 Prowadzona produkcja rolna: roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka x Zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa (liczba gatunków) 3 Ogród warzywny x Posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich x Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii x Rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie x www. agroturystyka. pl

Zmiany w systemie oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej www. agroturystyka. pl Zmiany w systemie oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej www. agroturystyka. pl

www. pftw. pl www. pftw. pl

Korzyści z kategoryzacji • Ukierunkowuje przygotowanie obiektu zgodnie z oczekiwaniem turysty – wyznacznik inwestycji Korzyści z kategoryzacji • Ukierunkowuje przygotowanie obiektu zgodnie z oczekiwaniem turysty – wyznacznik inwestycji • Uprawnia do umieszczania oferty w materiałach reklamowych Federacji i innych podmiotów promujących odpowiedzialnie turystykę wiejską, także poza granicami Polski, • Wpływa na podniesienie konkurencyjności obiektów. • Stanowi gwarancję jakości dla turysty • Jest wyznacznikiem kierunku rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce www. agroturystyka. pl

Czynniki konieczne do upowszechnienia systemu • • • Zaaprobowanie systemu przez środowiska działające na Czynniki konieczne do upowszechnienia systemu • • • Zaaprobowanie systemu przez środowiska działające na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, Zastosowanie kategoryzacji przy wdrażaniu sieciowych produktów turystyki wiejskiej jako podstawy standardu, Przywrócenie obowiązku kategoryzacji przy sięganiu po pomoc UE na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich w ramach nowego okresu finansowania, Rekomendacja dla LGD obowiązku kategoryzacji obiektów sięgających po środki na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich (Małe projekty) Promocja produktu turystyki wiejskiej „Wypoczynek u rolnika” www. agroturystyka. pl

Główne działania Organizacji • Świadomość poddania kategoryzacji - dbałość o standard • Powszechność • Główne działania Organizacji • Świadomość poddania kategoryzacji - dbałość o standard • Powszechność • Ograniczenie ilości systemów • Promocja wśród turystów www. agroturystyka. pl, www. pftw. pl

Promocja • Materiały w języku angielskim • Serwis www. agritourism. pl • Zidentyfikowane oferty Promocja • Materiały w języku angielskim • Serwis www. agritourism. pl • Zidentyfikowane oferty do sprzedaży na rynki zagraniczne www. agroturystyka. pl

www. agritourism. pl www. agroturystyka. pl www. agritourism. pl www. agroturystyka. pl

JAK TO ROBIĄ INNI? JAK TO ROBIĄ INNI?

Jak to robią inni? q Systemy jakości kładą nacisk na standard wyposażenia oraz elementy Jak to robią inni? q Systemy jakości kładą nacisk na standard wyposażenia oraz elementy podkreślające wiejski, rolniczy charakter oferty q Systemy te są dosyć zróżnicowane q Model I – kategoryzacja jest obowiązkowa q Model II – kategoryzacja jest dobrowolna q Model II zakładający dobrowolność jest bardziej powszechny www. agroturystyka. pl

Jak to robią inni? q Wielka Brytania i Irlandia q q q System zunifikowany Jak to robią inni? q Wielka Brytania i Irlandia q q q System zunifikowany dla wszystkich obiektów noclegowych w podziale na trzy grupy: q Hotele q „Guest accomodation” – gospody, B&B, agroturystyka q „Budget hotels” – obiekty przydrożne etc. Kryteria urzędowo ustalone przez Krajową Radę Turystyki w zakresie zakwaterowania i obsługi Natomiast oceny mogą dokonywać różne organizacje wg jednolitych kryteriów Systemy oceny są jednolite zarówno dla obiektów położonych na wsi jak i w mieście. Wszystkie obiekty, prowadzące działalność turystyczną muszą spełnić urzędowo określone wymogi w zakresie zakwaterowania i obsługi. System obligatoryjny www. agroturystyka. pl

Jak to robią inni? q SYSTEM FRANCUSKI q q q q Prawodawstwo francuskie nie Jak to robią inni? q SYSTEM FRANCUSKI q q q q Prawodawstwo francuskie nie reguluje kwestii powstawania gospodarstw oraz standaryzacji obiektów Kategoryzacja jest dobrowolna Standardy - określane przez lokalne stowarzyszenia – stąd tak ważne było stworzenie jasnego systemu kategorii określającego poziom świadczonych usług Gites de France – organizacja zrzeszająca kwaterodawców, oddziały we wszystkich departamentach Wszystkie regionalne oddziały mają te same zadania, a zarząd organizacji zajmuje się koordynacją ich pracy Działania Gites de France: stworzenie systemu kategoryzacji kwater w oparciu o następujące cechy: położenie gospodarstwa i jego otoczenie, warunki zakwaterowania oraz wyposażenie obiektów Kategoryzacja: kontrola raz na 5 lat oraz w przypadku złych opinii turystów Standard: od jednego do pięciu kłosów www. agroturystyka. pl

Jak to robią inni? q SYSTEM AUSTRIACKI q q Obowiązkowa rejestracja w Urlaub am Jak to robią inni? q SYSTEM AUSTRIACKI q q Obowiązkowa rejestracja w Urlaub am Bauernhof Struktura czterostopniowa q I stopień – rolnicy, właściciele kwater zarejestrowani w Ua. B dzięki członkostwu w Kołach Gościnnych Farm (lokalnych oddziałach Ua. B) q II stopień – Koła Gościnnych Farm - oddziały lokalne Ua. B dbające bezpośrednio o jakość świadczonych usług. Obszary działalności: marketing, promocja i szkolenia, tworzenie bazy danych i rezerwacji miejsc q III stopień - koła regionalne, odpowiedzialne za współpracę z izbami rolniczymi, władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami q IV stopień – władze Ua. B – koordynacja działań na wszystkich niższych szczeblach, współpraca z władzami krajowymi, promocja austriackich gospodarstw na arenie międzynarodowej Kategoria przyznawana na 4 lata, przedłużenie wymaga ponownej oceny, kontrole środokresowe Korzyści z kategoryzacji są uzależnione od kategorii, np. uzyskanie 2 kategorii umożliwia umieszczenie w katalogu www. agroturystyka. pl

Jak to robią inni? q SYSTEM NIEMIECKI q q Kwaterodawcy niemieccy tworzą w poszczególnych Jak to robią inni? q SYSTEM NIEMIECKI q q Kwaterodawcy niemieccy tworzą w poszczególnych landach stowarzyszenia, które razem tworzą Federalną Wspólnotę Pracy „ Urlop w Zagrodzie Wiejskiej „ Każde stowarzyszenie działa niezależnie i wypracowuje najbardziej właściwe w swoich warunkach sposoby marketingu. Zadaniem stowarzyszeń jest szkolenie i doskonalenie kwaterodawców oraz przygotowywanie atrakcyjnych ofert upowszechniania ich na rynku turystyki. Federacja powołana została w 1991 roku dla koordynacji działań poszczególnych stowarzyszeń. Inicjatorem kategoryzacji i przyznawania znaków jakości było Niemieckie Stowarzyszenie Rolnicze w 1971 r. W porozumieniu z Ministerstwem Gospodarski Żywnościowej Rolnictwa i Leśnictwa opracowało zasady nadawania znaku jakości gospodarstwom wiejskim przyjmującym turystów Stowarzyszenie „Urlop w zagrodzie wiejskiej” przyznaje znak jakości po spełnieniu kryteriów w kategoriach: Urlop na wsi, urlop w winnicy www. agroturystyka. pl

Jak to robią inni? Podsumowanie q Wielka Brytania i Irlandia jakość gospodarstw jest oceniana Jak to robią inni? Podsumowanie q Wielka Brytania i Irlandia jakość gospodarstw jest oceniana przez Krajową Radę Turystyki przy zastosowaniu tych samych kryteriów dla obiektów na wsi i w mieście. Kategoryzacja jest obowiązkowa q We Francji, Szwajcarii, Austrii i w Niemczech kategoryzacja jest przeprowadzana przez inspektorów ogólnokrajowych organizacji kwaterodawców. Kategoryzacja jest dobrowolna i dotyczy wyłącznie kwater należących do organizacji. System oceny i kontroli jakości służy uzyskaniu i utrzymaniu odpowiedniego wizerunku oferowanych produktów i usług oraz odgrywa rolę w marketingu q W procesie kategoryzacji dużą rolę odgrywają organizacje agroturystyczne - tworzą klasyfikację obiektów noclegowych, są gwarantem jakości usług, podnoszą standardy www. agroturystyka. pl

DOKĄD ZMIERZAMY? DOKĄD ZMIERZAMY?

DYSKUSJA Główne zagadnienia do dyskusji: q Obligatoryjnie czy dobrowolnie? q Kto/jaki podmiot ma ustalać DYSKUSJA Główne zagadnienia do dyskusji: q Obligatoryjnie czy dobrowolnie? q Kto/jaki podmiot ma ustalać kryteria i wdrażać system? q Koszyk korzyści dla klienta q Koszyk korzyści dla kwaterodawcy q Funkcjonowanie systemu q Promocja systemu www. agroturystyka. pl