Скачать презентацию Waste Management in Finland Waste Day 2 3 Скачать презентацию Waste Management in Finland Waste Day 2 3

efd89bb4943c6740b0fd6a3b6ddc16b3.ppt

  • Количество слайдов: 16

Waste Management in Finland Waste Day 2. 3. 2005 Katri Penttinen Ympäristöyritysten Liitto ry Waste Management in Finland Waste Day 2. 3. 2005 Katri Penttinen Ympäristöyritysten Liitto ry 2. 3. 2005 YYL KP

Jätehuoltovastuut • Pääsääntö, että jätteen tuottaja ja haltija vastaavat jätteen kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä. Jätehuoltovastuut • Pääsääntö, että jätteen tuottaja ja haltija vastaavat jätteen kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä. • Kunta vastaa asumisessa syntyvän jätteen sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen keräyksen, hyödyntämisen ja käsittelyn järjestämisestä • Eräiden tuotteiden tuottaja vastaa jätteen keräilyn, hyödyntämisen ja käsittelyn järjestämisestä 2. 3. 2005 YYL KP

Kotitalouksien sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 2003 Suomessa syntyi yhdyskuntajätettä v 2000 2, 6 milj tn/v Kotitalouksien sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 2003 Suomessa syntyi yhdyskuntajätettä v 2000 2, 6 milj tn/v 503 kg/ asukas kotitaloulsista 315 kg/asukas 2. 3. 2005 YYL KP lähde YTV

Jätehuoltovastuut • Jätelain 6 §: n 1 mom 1) kohta • jätteen haltijan on Jätehuoltovastuut • Jätelain 6 §: n 1 mom 1) kohta • jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä, ellei laissa ole toisin säädetty (”kaatokohta”) • Milloin/mikä osa kuuluu jollekin muulle kuin jätteen haltijalle • keräys on jätteen tuottajan vastuulla • keräys järjestetyn jätteenkuljetuksen osalta on kiinteistön haltijan vastuulla (7 §) • kunta vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnastuvan muun kuin ongelmajätteen kuljetuksesta (10 §) • kunta vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnastuvan muun kuin ongelmajätteen sekä asumisen ja maa- ja metsätalouden ongelmajätteen (kohtuullinen määrä) hyödyntämisestä tai käsittelystä (13 §) • kiinteistönhaltija vastaa, jos jätteen haltija laiminlyö velvoitteensa, jos haltija vaihtuu kiinteistönomistaja vastaa (14 §) • tuottaja vastaa, siten kuin 3 a luvussa ja VNP/A: ssa on säädetty kunkin jätelajin osalta 2. 3. 2005 YYL KP

Järjestetty jätteenkuljetus • Järjestetty jätteenkuljetus – järjestettävä koko kunnan alueella – kunnan järjestämä (kilpailuttama) Järjestetty jätteenkuljetus • Järjestetty jätteenkuljetus – järjestettävä koko kunnan alueella – kunnan järjestämä (kilpailuttama) jätteenkuljetus; jätehuollon järjestämisvelvollisuus siirtyy kunnalle – sopimusperusteinen jätteen kuljetus; jätehuollon järjestämisvelvollisuus siirtyy kuljettajalle 2. 3. 2005 YYL KP

Kunnan määräysvalta • Kunta voi – määrätä, mihin keräyspaikkaan jäte on toimitettava järjestettyä jätteenkuljetusta Kunnan määräysvalta • Kunta voi – määrätä, mihin keräyspaikkaan jäte on toimitettava järjestettyä jätteenkuljetusta varten – määrätä, että jäte on toimitettava kunnan järjestämään jätteen käsittelyyn – jätteen haltijan kanssa tehtävällä sopimuksella ottaa järjestämäänsä jätteenkuljetukseen muunkin jätteen kuljetuksen sekä järjestää muunkin jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn 2. 3. 2005 YYL KP

Kunta ei saa vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista Tuottajavastuu: Jätejakeet Kuljetus Hyötykäyttö Kierrätys tuottaja huolehtii ja Kunta ei saa vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista Tuottajavastuu: Jätejakeet Kuljetus Hyötykäyttö Kierrätys tuottaja huolehtii ja vastaa Ympäristöyritykset palvelun tarjoajina toteuttavat Kunnan jätehuoltomääräykset Elinkeinotoiminta teollisuus, kauppa: Jätejakeet Kuljetus Hyötykäyttö Kierrätys Jätteen tuottaja huolehtii ja vastaa Ympäristöyritykset palvelun tarjoajina toteuttavat Käsittely Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava jäte: kunta vastaa sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä Jätejakeet Kuljetus Hyötykäyttö Kierrätys Käsittely Ympäristöyritykset palveluntarjoajina toteuttavat kunnan kilpailuttama Hyötykäyttö Kierrätys Käsittely Kuljetus kuljetusjärjestelmä Jätejakeet 2. 3. 2005 YYL KP Palvelun tarjoaja kunta; ympäristöyritykset alihankkijoita

Pakkausten tuottajavastuu osittainen, keskimäärin 61% pakkausjätteenpainosta • JL 18 j § vastuut jäljelle • Pakkausten tuottajavastuu osittainen, keskimäärin 61% pakkausjätteenpainosta • JL 18 j § vastuut jäljelle • tuottajavastuuta 61 % • PYR: in (pakkausalan jäävästä 39 %: sta ympäristörekisteri) mukaan jätteen haltija, yritykset voivat kerätä kiinteistön haltija ja tuottajien lukuun kuntajätelain 3 luvun • tuottajat eivät maksa mukaan keräyskustannuksia • kunta ei saa vaikeuttaa tuottajavastuun toteutumista 2. 3. 2005 YYL KP

Viimeisen haltijan oikeudet tuottajavastuun alaisissa tuotteissa • Tuotteen viimeisellä haltijalla on oikeus luovuttaa käytöstä Viimeisen haltijan oikeudet tuottajavastuun alaisissa tuotteissa • Tuotteen viimeisellä haltijalla on oikeus luovuttaa käytöstä poistettava tuote maksutta vastaanottopaikassa tuottajan järjestämään uudelleenkäyttö-, hyödyntämis - ja jätehuoltojärjestelmään. 2. 3. 2005 YYL KP

Tuottajavastuu ja jätehuoltomääräykset • Kunta ei voi antaa kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille määräyksiä Tuottajavastuu ja jätehuoltomääräykset • Kunta ei voi antaa kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille määräyksiä tuottajavastuun piiriin kuuluvista, käytöstä poistettavista tuotteista, niiden alkulajittelusta, keräyksestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä. • Kunta voi edelleen antaa määräyksiä sen vastuulle kuuluvasta osasta pakkausjätettä, kuten kotitalouksista peräisin olevan pakkausjätteen lajittelusta, erilliskeräilystä yms. 2. 3. 2005 YYL KP

Jätehuolto – kilpailun näkökulmasta Vapaa kilpailu Tuottajavastuu Kunnan vastuulla Elinkeinotoiminnan jäte Asumisessa syntyvä ja Jätehuolto – kilpailun näkökulmasta Vapaa kilpailu Tuottajavastuu Kunnan vastuulla Elinkeinotoiminnan jäte Asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava jäte Sopimusperusteinen jätteenkuljetus Suora asiakassuhde Kuntien jätelaitokset tarjoavat palvelujaan vapaille markkinoille • alihinnoittelu • läpinäkyvymättömyys uhka kilpailun vääristyminen hinnat markkinoiden ja palvelun mukaan Yksityiset ympäristöyritykset Kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus Kunnat antaneet tehtävän omistamilleen laitoksille. Kunnat voivat ostaa palvelut omilta yhtiöiltään kilpailuttamatta (in house – hankinnat) Kuntien jätelaitokset Toimii hankintaorganisaationa kilpailuttaa yksityisiä yrityksiä 2. 3. 2005 YYL KP

Jätehuollon palvelutuotannon kilpailutilanne ei ole tervehenkinen • Vastuu- ja kilpailukysymyksissä paljon epäselvyyksiä ja tulkinnan Jätehuollon palvelutuotannon kilpailutilanne ei ole tervehenkinen • Vastuu- ja kilpailukysymyksissä paljon epäselvyyksiä ja tulkinnan varaa • Keskeiset ongelma-alueet – asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavan jätteen tulkinnat – kunnan vastuu jätteen hyödyntämisessä – kilpailun vääristyminen • hankintalainsäädäntö ja EY: n tuomioistuimen tulkinnat 2. 3. 2005 YYL KP

Pesätyöryhmän näkemyksiä • jätehuollon järjestämisvastuu 1. elinkeinotoiminnasta syntyneet jätteet > jätteen tuottaja 2. asumisessa Pesätyöryhmän näkemyksiä • jätehuollon järjestämisvastuu 1. elinkeinotoiminnasta syntyneet jätteet > jätteen tuottaja 2. asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava (jäteasetus) > kunta 3. tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet > ko tuotteiden valmistaja ja maahantuoja • • Asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettava jäte > supistuu Vastuita selkeytetään 2. 3. 2005 YYL KP

Pesätyöryhmä/ hankintalainsäädäntö • Yhdyskuntajätehuollon toteuttamista varten perustettujen kuntien jätehuoltoyhtiöiden ei tule tuottaa säännönmukaisesti palveluja Pesätyöryhmä/ hankintalainsäädäntö • Yhdyskuntajätehuollon toteuttamista varten perustettujen kuntien jätehuoltoyhtiöiden ei tule tuottaa säännönmukaisesti palveluja yhdyskuntajätehuollon ulkopuolisille tahoille • Niiden jätteiden osalta, jotka ovat vapaan kilpailun piirissä (elinkeinotoiminnan jätteet ja tuottajavastuun alaiset materiaalivirrat), kunta ei voi määrätä, minne jätteet viedään käsiteltäviksi tai hyödynnettäviksi. 2. 3. 2005 YYL KP

Ympäristöyrityksiltä vaaditaan vankkaa osaamista ja hyvää etiikkaa 1 • liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät, mutta menestyminen edellyttää Ympäristöyrityksiltä vaaditaan vankkaa osaamista ja hyvää etiikkaa 1 • liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät, mutta menestyminen edellyttää –kokonaisvaltaista palvelua –valtakunnallista / jätehuoltoalueen kattavuutta –Ohjaavien tekijöiden ennakointia –Lainsäädännön tuntemusta –Liiketoimintaosaamista –Yhteiskuntavastuuta ja eettistä toimintaa 2. 3. 2005 YYL KP

Ympäristöyrityksiltä vaaditaan vankkaa osaamista ja hyvää etiikkaa 2 • Toimiva palvelukokonaisuus ja nykyaikainen tekniikka Ympäristöyrityksiltä vaaditaan vankkaa osaamista ja hyvää etiikkaa 2 • Toimiva palvelukokonaisuus ja nykyaikainen tekniikka • raportointi- ja seurantajärjestelmät • paikkatietojärjestelmät • monilokeroautot • ”sirukortit” => Rohkeus investoida • Asiakkuuden hallinta = > asiakas- ja sidosryhmäsuhteet hoitaminen 2. 3. 2005 YYL KP