Скачать презентацию Възможности за хората употребяващи наркотици за лечение и Скачать презентацию Възможности за хората употребяващи наркотици за лечение и

d93e932e9970358476b567381117d526.ppt

  • Количество слайдов: 27

Възможности за хората, употребяващи наркотици за лечение и възстановяване Д-р Цвета Райчева Директор на Възможности за хората, употребяващи наркотици за лечение и възстановяване Д-р Цвета Райчева Директор на НЦН 09 декември 2008 г. , София

Синдром на зависимост Съчетание от физиологични, поведенчески и когнитивни явления, които се развиват след Синдром на зависимост Съчетание от физиологични, поведенчески и когнитивни явления, които се развиват след повтаряща се употреба на вещества, при които употребата на определено вещество или клас от вещества придобива много по-висок приоритет за дадено лице, отколкото други видове поведение, които в миналото са имали по – висока стойност.

Лечение на зависимости • Лечението на зависимости е дълъг процес, включващ биологични интервенции (медикаменти), Лечение на зависимости • Лечението на зависимости е дълъг процес, включващ биологични интервенции (медикаменти), психологични терапевтични стратегии и работа със средата на пациентите; • Лечението преминава през няколко фази, които следват логично една след друга; • За започване на терапия е нужна правилна диагностика и оценка на нуждите на пациента.

Основни цели при лечението на зависимости • Постигане на пълно въздържание и/или значително намаляване Основни цели при лечението на зависимости • Постигане на пълно въздържание и/или значително намаляване на тежестта на злоупотреба и/или щетите причинени от нея • Намаляване на честотата и тежестта на рецидивите • Значимо подобряване на соматичното състояние, психологическото и социално функциониране на индивида

Основни принципи на успешно лечение на зависимости • Няма универсален лечебен подход. • Избирането Основни принципи на успешно лечение на зависимости • Няма универсален лечебен подход. • Избирането на подходяща форма на лечение е от основно значение за успеха на лечението. • Всеки пациент трябва да се лекува съобразно индивидуален план. • Лечението трябва да бъда лесно достъпно. • Ефективното лечение на зависими пациенти е насочено към повлияване на различни потребности на пациентите, а не само на злоупотребата с психоактивни вещества. • Консултирането (индивидуално и/или групово) и психотерапията имат основна роля в ефективността на лечението. • Ефективното лечение изисква продължителност.

Терапевтичните подходи могат да се разделят на две основни групи: Биологично ориентирани (фармакологични) интервенции/медицински Терапевтичните подходи могат да се разделят на две основни групи: Биологично ориентирани (фармакологични) интервенции/медицински подпомогнато лечение целят преодоляване на невробиологичните разстройства, свързани или пряко предизвикани от употреба на психоактивни вещества; Поведенчески и психо-социални интервенции тяхната цел е постигане на позитивни поведенчески промени в живота на пациентите и подобряване на нивото на тяхното психо-социално функциониране.

Основни характеристики на системата за лечение на зависимости в България (1) Лечебната система е Основни характеристики на системата за лечение на зависимости в България (1) Лечебната система е ориентирана основно към потребностите на пациенти със зависимост към опиати (98 % от потърсилите лечение са зависими към опиоиди); Широко развитие на субституиращото лечение – през последните 4 години броя на лечебните места е увеличен над 4 пъти;

Основни характеристики на системата за лечение на зависимости в България (2) Субституиращи програми са Основни характеристики на системата за лечение на зависимости в България (2) Субституиращи програми са разкрити на територията на 9 града – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Ловеч, Пловдив, Русе, София Местата в програмите за лечение без лекарства не отговарят на нуждите на пациентите Програмите за консултация и лечение на подрастващи не са достатъчни

Основни подходи на лечение на зависимости: Медицински подпомогнато лечение Лечение без лекарства (drug free) Основни подходи на лечение на зависимости: Медицински подпомогнато лечение Лечение без лекарства (drug free)

Медицински подпомогнато лечение 1. Лечение на абстиненцията (1) Лечението на абстиненцията се осигурява вътреболнично Медицински подпомогнато лечение 1. Лечение на абстиненцията (1) Лечението на абстиненцията се осигурява вътреболнично и извънболнично. Вътреболнична детоксификация се извършва в държавни психиатрични болници, психиатрични отделения към МБАЛ и ВВМИ. Извънболнично лечение на абстинентния синдром се извършва в Областните диспансери за психични заболявания със стационар и извънболнични лечебни заведения

Медицински подпомогнато лечение 1. Лечение на абстиненцията (2) През 2007 г. през специализираните стационарни Медицински подпомогнато лечение 1. Лечение на абстиненцията (2) През 2007 г. през специализираните стационарни лечебни заведения са преминали 1 966 пациенти с диагноза психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на други психоактивни вещества.

Медицински подпомогнато лечение 2. Субституиращо и поддържащо лечение (1) Според определение на Световната здравна Медицински подпомогнато лечение 2. Субституиращо и поддържащо лечение (1) Според определение на Световната здравна организация субституиращото лечение е прием по лекарско предписание и под медицинско наблюдение на психоактивно вещество, фармакологично подобно на веществото, към което съществува зависимост, от лицата със зависимост с цел постигане на определени лечебни цели.

Медицински подпомогнато лечение 2. Субституиращо и поддържащо лечение (2) Програмите за субституиращо и поддържащо Медицински подпомогнато лечение 2. Субституиращо и поддържащо лечение (2) Програмите за субституиращо и поддържащо лечение се разкриват с разрешение на министъра на здравеопазването. Към м. ноември 2008 г. в страната функционират 24 субституиращи и поддържащи програми лечението, в които се извършва с лекарствените продукти метадон и субститол.

Лечение без лекарства (Drug free) Лечението без лекарства е психо-социален терапевтичен подход, насочен към Лечение без лекарства (Drug free) Лечението без лекарства е психо-социален терапевтичен подход, насочен към пълно психосоциално възстановяване и реинтеграция на зависимия човек, при който медикаментозното лечение е минимално. Основната цел на тези програми е да помогнат на зависимите да постигнат трайни промени в начина си на живот, чрез установените норми и ценности като взаимопомощ, екипна работа, честност, загриженост и уважение към другите членове, отговорност и благодарност.

Лечение без лекарства (Drug free) Лечебните програми базирани на този подход са два основни Лечение без лекарства (Drug free) Лечебните програми базирани на този подход са два основни вида: Резиденциални – Терапевтични общности и вътреболнични програми (80 места) Извънболнични – Дневни програми/центрове в общността (95 места)

Прилагане на европейски практики в лечението на неопиатна зависимост (1) 1. Лечение за употреба Прилагане на европейски практики в лечението на неопиатна зависимост (1) 1. Лечение за употреба на канабис • • Ефективни са програмите от типа Drug free, включващи мотивационна терапия, когнитивно – поведенческа терапия Новост в лечението са интернет базирани програми за прекратяване употребата на канабис (например програмата “Quit the shit”) – насочени основно към младите хора Проблем: q Няма ефективна медикаментозна терапия

Прилагане на европейски практики в лечението на неопиатна зависимост (2) 2. Лечение за употреба Прилагане на европейски практики в лечението на неопиатна зависимост (2) 2. Лечение за употреба на амфетамини и екстази Ефективни са програмите от типа Drug free, включващи мотивационна терапия, когнитивно – поведенческа терапия, терапевтични общности, 12 – стъпкови програми Проблем: q Няма ефективна медикаментозна терапия за предозиране; q Няма специфична медикаментозна терапия за лечение на телесни и психиатрични абстинентни симптоми.

Прилагане на европейски практики в лечението на неопиатна зависимост (3) 3. Лечение за употреба Прилагане на европейски практики в лечението на неопиатна зависимост (3) 3. Лечение за употреба на кокаин Ефективни са програмите, включващи като компонент Управление на случайностите, извънболнични вечерни програми Проблем: q Няма ефективна медикаментозна терапия q Проучва се имунотерапия чрез ваксина

Прилагане на европейски практики в лечението на неопиатна зависимост (2) 2. Лечение за употреба Прилагане на европейски практики в лечението на неопиатна зависимост (2) 2. Лечение за употреба на амфетамини и екстазис Ефективни са програмите от типа Drug free, включващи мотивационна терапия, когнитивно – поведенческа терапия, терапевтични общности, 12 – стъпкови програми Проблем: q Няма ефективна медикаментозна терапия за предозиране; q Няма специфична медикаментозна терапия за лечение на телесни и психиатрични абстинентни симптоми.

Тук съм защото искам да избягам от себе си. Защото търся спасение от себе Тук съм защото искам да избягам от себе си. Защото търся спасение от себе си. Тичам докато не се сблъскам със себе си в очите и сърцата на другите. Докато страдам от това, че знаят тайните ми, не съм в безопасност от тях. Страхувайки се да не ме опознаят, не мога да опозная нито себе си, нито другиго, и ще бъда сам.

Къде другаде, ако не на общата ни земя , мога да намеря такова огледало? Къде другаде, ако не на общата ни земя , мога да намеря такова огледало? Тук, заедно, най-накрая мога ясно да се видя: не като гиганта от сънищата ми, нито като джуджето от страховете ми, а като личност - част от цялото. На тази земя мога да пусна корени и да раста, без повече да съм сам като в смъртта, а да бъда жив за себе си и за другите.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!