Скачать презентацию Взаимодействие с родители на деца и ученици със Скачать презентацию Взаимодействие с родители на деца и ученици със

d31d44d95a9d49da97046995f015cb36.ppt

  • Количество слайдов: 40

Взаимодействие с родители на деца и ученици със специални образователни потребности Взаимодействие с родители на деца и ученици със специални образователни потребности

Очакваното дете То започва да съществува в представата на своите родители, те го желаят, Очакваното дете То започва да съществува в представата на своите родители, те го желаят, планират, отговарят и фантазно изграждат от една идея. В това очакване то е желаното момче или момиче, то има очите на дядо, косите на мама. Ще посещава градината зад блока и ще учи в училището на баща си, ще стане абитуриент, . . . във всички тези очаквания никъде не се среща ДЦП, Даун, Епилепсия и т. н.

Приемане на проблема /диагнозата: • • • I фаза - шок II фаза - Приемане на проблема /диагнозата: • • • I фаза - шок II фаза - отричане III фаза - страдание IV фаза - преработване V фаза - възстановяване

В началото: (би трябвало) 1. Родителят се обучава и получава сигурност че може да В началото: (би трябвало) 1. Родителят се обучава и получава сигурност че може да отгледа детето си. 2. Родителят наблюдава отношението на другите към детето- то е харесано от другият / персоналът в отделението е първото проявление на обществото, то не отхвърля белязаното дете а го приема, харесва и проявява нежност към него това помага на родителя да се пребори с чувството за вина. 3. Родителят получава реална помощ, а не съчувствие; научава се да позволява на другите да му помагат/ ако родителят бъде пощадяван и съветван – “по добре го оставете в дом”, то той чува - „ти не можеш да се справиш, това дете не е за тук, не”.

Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 1. Помогнете им да Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 1. Помогнете им да си изградят реални очаквания. Така те ще се научат да виждат постиженията на своето дете.

Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 2. Научете ги как Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 2. Научете ги как могат да работят с детето си. Така ще са сигурни в способностите си да дадат всичко необходимо на детето си.

Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 3. Покажете, че харесвате Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 3. Покажете, че харесвате тяхното дете. Така ще разберат че детето им е прието в това общество и че се почувстват желани в него.

Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 4. Насърчете ги да Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 4. Насърчете ги да общуват с други семейства с деца с увреждания. Така ще разберат, че не са сами, ще се научат да споделят и да се справят по лесно с трудностите.

Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 5. Посъветвайте ги да Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 5. Посъветвайте ги да си водят дневник, в който да записват всички важни контакти които могат да им послужат и за напред, и съветите, които получават от вас. Те ще са им упора в момента, когато вас ви няма.

Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 6. Позволете им да Съвети към специалистите, работещи с родители на деца с увреждане: 6. Позволете им да работят с детето си пред вас. Така те ще се почувстват сигурни в себе си.

ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ АВТОРИТАРЕН СТИЛ Този стил на родителско поведение се характеризира с пълен ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ АВТОРИТАРЕН СТИЛ Този стил на родителско поведение се характеризира с пълен контрол над детето, независимо по какъв начин ще бъде постигнат. РЕЗУЛТАТИ от авторитарния родителски стил /ефекти от прилагането на сила/: Постепенно споровете между деца и родители се превръщат в битка за надмощие: детето научава, че всичко се постига със сила и затова започва да търси начин да спечели.

ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ СВРЪХПРОТЕКЦИЯ Родителите приемат, че децата са неспособни да вършат нещо сами ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ СВРЪХПРОТЕКЦИЯ Родителите приемат, че децата са неспособни да вършат нещо сами и затова се нуждаят от тях, от грижата на възрастния. Основната характеристика на този стил е упоритата загриженост за най малките подробности от живота на детето. РЕЗУЛТАТИ от свръхпротекционисткия стил: Такива деца хабят твърде много енергия във вечния конфликт между зависимостта от майката и смътно осъзнаваното желание за автономност. Свръхпротекцията създава неувереност в собствените сили, малка инициативност.

ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ РАЗГЛЕЗВАНЕ Този стил е по-скоро крайност на топлото родителско отношение, отколкото ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ РАЗГЛЕЗВАНЕ Този стил е по-скоро крайност на топлото родителско отношение, отколкото на родителския контрол. Разглезването се разбира като приемане на детинското поведение много след момента, в който детето е способно да го превъзмогне. РЕЗУЛТАТИ от прекомерната обич и внимание към детето: Детето приема, че то е “центърът на света”. Свиква да получава, но не и да дава. То има твърде силна привързаност към майката и затова много се бои от отделянето си от нея, бавно се адаптира към новите условия. Такова дете няма спирачки на желанията си.

ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРЕНЕБРЕГВАНЕ Тук има пълно пренебрегване на потребностите и интересите на детето. ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРЕНЕБРЕГВАНЕ Тук има пълно пренебрегване на потребностите и интересите на детето. Родителите не показват обич нито чрез думи, нито чрез ласки. Пренебрегването е форма на насилие върху детето. РЕЗУЛТАТИ от пренебрежителното отношение: При този стил детето преживява различни фрустриращи ситуации /потискащи елементарните му нужди и желания, които могат да окажат трайно влияние върху характера му. Детето решава, че в живота на родителите му има по-важни от него неща и развива комплекс за малоценност и ниска самооценка.

ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ РАЗРЕШАВАЩО-ОПРОЩАВАЩО ПОВЕДЕНИЕ Този стил измамно е подчинен на “автономия”, но тя ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ РАЗРЕШАВАЩО-ОПРОЩАВАЩО ПОВЕДЕНИЕ Този стил измамно е подчинен на “автономия”, но тя е по скоро криво разбрана. При този стил липсва контрол, няма никакви ограничения, но и никакви правила или стандарти за “правилно-неправилно”, които да се подават към детето. РЕЗУЛТАТИ от прилагането на опрощаващия стил: Липсата на ясни правила объркват детето и това може да повиши тревожността му. То става лесно раздразнително, импулсивно и агресивно. Не развива ориентацията си към постижения. Има слаб самоконтрол и не знае как да се справя с независимостта си.

ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНА РОДИТЕЛСКА СТРАТЕГИЯ “Двойният критерий” – родителят говори едно, а прави ТИПОВЕ РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНА РОДИТЕЛСКА СТРАТЕГИЯ “Двойният критерий” – родителят говори едно, а прави обратното. Има високи изисквания и претенции към поведението на детето, а самият той не ги спазва с начина си на живот. РЕЗУЛТАТИ от непоследователността и противоречивостта в поведението на родителя: Непоследователността между думи и действия на родителя изгражда слаб и дезорганизиран Родител в детето. Тревожността му се повишава. Не може да си изгради стабилни навици и стереотипи на поведение. Такова дете е потиснат, нерешително, преживява вътрешна криза.

ПРОФЕСИОНАЛНА ВЗАИМОПОМОЩ С РОДИТЕЛИТЕ Основни насоки за подобряване ефективността на екипната работа: Необходимо е: ПРОФЕСИОНАЛНА ВЗАИМОПОМОЩ С РОДИТЕЛИТЕ Основни насоки за подобряване ефективността на екипната работа: Необходимо е: • да има постоянна връзка, обединеност между различните специалисти; • да се осъществяват повече срещи и консултации помежду им; • да се изслушва мнението и на други колеги извън екипа; • да се решават назряващите проблеми преди настъпване на кризата; • осигуряване на повече достъпна специализирана литература; • при нужда самият класен ръководител да събира екипа за разрешаване на актуален проблем; • поддържане, спазване и следване на правилата не само в училищни условия, но и в ежедневен план;

Помощта на ресурсния учител в насока подпомагане на родителите на детето със СОП: • Помощта на ресурсния учител в насока подпомагане на родителите на детето със СОП: • запознаването на родителите с целите на интегрираното обучение; • предлага на родителите конкретни начини за успешна самоподготовка у дома ; ресурсния учител дава съвети на родителите как да бъдат полезни в подготовката на уроците и домашните упражнения, как да подготвят специални материали за по-доброто разбиране на учебния материал (специални таблици, схеми, чертежи и др. ); • родителите се насърчават активно и практически да поддържат формирането у детето на полезни умения за самостоятелен живот; • ресурсния учител съдейства на семейството за разширяването на социалните контакти на детето по местоживеене; • включването на родителите в различни форми на подготовка, като краткосрочни родителски семинари, уикенди и др.

Важни принципи, които трябва да се спазват при проблеми от страна на родителите и Важни принципи, които трябва да се спазват при проблеми от страна на родителите и ресурсния учител • Да се познават особеностите на детето и те да се приемат, т. е да не се крие проблемът му; • Да се търси споделяне на емоциите, чувствата, мислите. • Да се игнорират поучителните и критични забележки за сметка на поощряваното и подкрепящо поведение; • Родителите и ресурсните учители поддържат взаимоотношения на доверие и подкрепа ; • Задължителен обмен на информация за проблемите и постиженията на детето, да се дават ясни инструкции как да се работи вкъщи , ежедневна писмена връзка за домашни работи от ресурсния учител; • Да се дава пример с поведението на възрастния. Както родителя така и ресурсният учител да дават пример с речевото, емоционално, когнитивно и социално поведение; • Да се отделя време за разговори, обяснения и изслушване помежду им, да се създаде спокойна атмосфера.

Правила за даване на обратна връзка: 1. БЪДИ НАЯСНО КАКВО ИСКАШ ДА КАЖЕШ Ако Правила за даване на обратна връзка: 1. БЪДИ НАЯСНО КАКВО ИСКАШ ДА КАЖЕШ Ако е необходимо напиши си какво искаш да кажеш, ако си притеснен или объркан.

2. ЗАПОЧНИ С ПОЛОЖИТЕЛНОТО Културално сме настроени да се фокусираме върху негативните неща. Така 2. ЗАПОЧНИ С ПОЛОЖИТЕЛНОТО Културално сме настроени да се фокусираме върху негативните неща. Така се акцентира повече върху грешките, а не върху силните страни на човек. За това е желателно положителното се отбележи първо.

3. БЪДИ КОНКРЕТЕН Наблегни на какво от това, което е направил или казал човека 3. БЪДИ КОНКРЕТЕН Наблегни на какво от това, което е направил или казал човека те е накарало да се наречеш “неосведомен” или “чудесен”. Като даваш обратната информация канкретно, даваш възможност да се научи нещо.

4. АКЦЕНТИРАЙ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО, НЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА Важно е да опишеш какво от това, 4. АКЦЕНТИРАЙ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО, НЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА Важно е да опишеш какво от това, което човекът прави харесваш или не харесваш. Даването на оценки не е препоръчително.

5. ГОВОРИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕМЕНО Може да се каже например- 5. ГОВОРИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕМЕНО Може да се каже например- “Ще ми помогне много ако ме гледаш в очите, когато говоря, така разбирам, че ме слушаш”.

6. ПРЕДЛОЖИ АЛТЕРНАТИВИ ВЪЗМОЖНИТЕ ИЗХОДИ И Ако ще даваш отрицателна обратна връзка е добре 6. ПРЕДЛОЖИ АЛТЕРНАТИВИ ВЪЗМОЖНИТЕ ИЗХОДИ И Ако ще даваш отрицателна обратна връзка е добре да предложиш какво може да се промени.

7. ПОКАЖИ, ЧЕ ОБРАТНАТА ВРЪЗКА Е ЛИЧНО МНЕНИЕ Важното е да се поеме отговорност 7. ПОКАЖИ, ЧЕ ОБРАТНАТА ВРЪЗКА Е ЛИЧНО МНЕНИЕ Важното е да се поеме отговорност за обратната връзка, която даваме.

8. ОСТАВИ ПРАВО НА ИЗБОР Решението за бъдещите действия и отговорността за тях е 8. ОСТАВИ ПРАВО НА ИЗБОР Решението за бъдещите действия и отговорността за тях е на човека, получил обратна връзка.

9. ДАВАЙ ОБРАТНА ВРЪЗКА ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО СЛЕД СЪБИТИЕТО Единственото изключение може да се направи 9. ДАВАЙ ОБРАТНА ВРЪЗКА ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО СЛЕД СЪБИТИЕТО Единственото изключение може да се направи в случаите, когато сме ядосани и е малко вероятно да се осигури конструктивна обратна информация.

Съвместна работа с родителите • Ценете информацията, която родителите споделят за своите деца. Включете Съвместна работа с родителите • Ценете информацията, която родителите споделят за своите деца. Включете родителите в процеса на оценка. Помолете ги да идентифицират своите приоритети за децата си. Включете родителите в сесиите за разрешаване на проблеми, когато такива се появят (вместо просто да им съобщaвате за проблемите и да очаквате да ги разрешат). Помолете ги да споделят стратегии и техники, които са ефективни вкъщи.

Съвместна работа с родителите • Уважавайте притесненията на родителите. Изслушвайте ги внимателно и се Съвместна работа с родителите • Уважавайте притесненията на родителите. Изслушвайте ги внимателно и се опитвайте да се поставите на тяхно място. Постарайте се да ги разбирате и да сте наясно с техните очаквания за децата им. Предложете им информация, която може да ги успокои. Поемете ангажимент да разгледате притесненията им и да се опитате да се справите с тях, когато това е възможно.

Съвместна работа с родителите • Подкрепяйте родителите. Давайте им информация за затрудненията и начините Съвместна работа с родителите • Подкрепяйте родителите. Давайте им информация за затрудненията и начините за справяне с тях. Организирайте обучения и уъркшопи за родителите по темите, които са най-значими за тях. Ако училищната политика го позволяватю, направете домашни посещения на децата и техните семейства.

Съвместна работа с родителите • Окуражавайте родителите. Споделяйте с тях успехите на децата им Съвместна работа с родителите • Окуражавайте родителите. Споделяйте с тях успехите на децата им (дори и най-малките). Ограничете информацията за проблемното поведение на детето в училище. Споделяйте информацията за напредъка на детето по начин, който е напълно разбираем за родителите.

Нетрадиционни форми на работа с родители • Родителски четения Дават възможност родителите не толкова Нетрадиционни форми на работа с родители • Родителски четения Дават възможност родителите не толкова да слушат лекции на педагози, но и да изучават литература по проблема и участвавт в обсъждането и. Анализирайки прочетена книга, родителите излагат собственото разбиране на въпроса и изменението на подхода към решаването му след прочитането на книгата.

Родителски вечери Това са празници за общуване на родителите с родители на приятелите на Родителски вечери Това са празници за общуване на родителите с родители на приятелите на тяхното дете, това е празник за припомняне на детството на собственото дете, желание да си отговори на въпроси, които касаят собственото дете и живота му.

Родителски тренинг. • В него трябва да участват и двамата родители. За да е Родителски тренинг. • В него трябва да участват и двамата родители. За да е резултатен тренинга трябва да включва 5 – 8 занятия.

Педагогическа работилница В работилницата участниците се включват със своите традиционни роли и това дезидентифициране Педагогическа работилница В работилницата участниците се включват със своите традиционни роли и това дезидентифициране е залог за съвместно творение, дълбок взаимен интерес. Тази технология помага да се включи в събирането всеки родител, създават се условия за проявление на творческите способности на участниците.

Оганизационно – дейностна игра. Деловата игра има за цел да се проявят в хода Оганизационно – дейностна игра. Деловата игра има за цел да се проявят в хода и представите на родителите за определен проблем, пътя и начините за разрешаването му, а така също способства за сплотяване на родителския колектив, формиране на доброжелателни и доверителни отношения между родителите и педагога.

Практикум, съвместно събрание на деца и родители. Събранието – практикум не е толкова да Практикум, съвместно събрание на деца и родители. Събранието – практикум не е толкова да запознае родителите с някакви понятия, но и в хода му се обучават на социални упражнения, помага за прилагане на получената информация на практика. Например, една такава тема може да бъде: „Как да помогнем на детето да стане внимателно”, където участниците се запознават с понятието внимание и неговите основни свойства, изучават и демонстрират игри и упражнения за развитие на внимание.

Събрание – конкурси • Могат да бъдат проведени под такива названия: „Татко, мама, аз Събрание – конкурси • Могат да бъдат проведени под такива названия: „Татко, мама, аз – четящото семейство” или „Татко, мама, аз – спортното семейство”, на които, получавайки информация към размишлене за значението на родителите във възпитанието у детето на любов към книгата и спорта, участниците могат да демонстрират своите успехи в дадените области.

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!