Скачать презентацию Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo Скачать презентацию Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo

617ba71fab3f81d9b2c44281fa2e230f.ppt

  • Количество слайдов: 12

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0199 Označení: VY_32_INOVACE_MAM_KC_1_13 Sada: 1 Ověření ve výuce: 14. 1. 2013 Třída: 3. L Datum: 7. 1. 2013

Analýza zákazníka úvod Předmět: Management a marketing Tematická oblast: Marketingový výzkum a analýza zákazníka Analýza zákazníka úvod Předmět: Management a marketing Tematická oblast: Marketingový výzkum a analýza zákazníka Ročník: Anotace: 3. ročník Výklad rozdělení zákazníků na jednotlivé trhy (spotřebitelský, průmyslový a státní), faktory ovlivňující chování zákazníka na spotřebitelském trhu, procvičení vyhledání definicí jednotlivých pojmů v internetových encyklopediích Jméno autora (vč. titulu): Ing. Iva Kučerová Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615

Analýza zákazníka - úvod Zákazníci ¡ trh domácností l ¡ průmyslový a obchodní trh Analýza zákazníka - úvod Zákazníci ¡ trh domácností l ¡ průmyslový a obchodní trh l ¡ zákazníky jsou lidé – trh se spotřebním zbožím zákazníky jsou firmy – výrobní firmy, firmy poskytující služby, obchodní firmy státní trh l zákazníkem je stát (státní správa, školství, zdravotnictví, obrana…)

Faktory ovlivňující chování zákazníka na trhu domácností - spotřebitele ¡ kulturní l ¡ společenské Faktory ovlivňující chování zákazníka na trhu domácností - spotřebitele ¡ kulturní l ¡ společenské l ¡ pojem referenční skupina, rodina, role a status osobní l ¡ pojem kultura, subkultura, společenská vrstva osobnost, životní styl, povolání, věk a stupeň životního cyklu, psychologické l motivace, vnímání, učení, názory a postoje

Faktory ovlivňující chování zákazníka úkol ¡ na www. wikipedie. cz či v nějakém jiném Faktory ovlivňující chování zákazníka úkol ¡ na www. wikipedie. cz či v nějakém jiném slovníku vyhledejte pojmy: l l l kultura (v širším významu) subkultura referenční skupina osobnost životní styl motivace

Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení ¡ ¡ na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: kultura Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení ¡ ¡ na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: kultura Kultura tedy zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale l co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti; l co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších; l co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací; l co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují; l co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných. Z jiného hlediska je to způsob, jak lidé žijí v souladu svých přesvědčení, jazyka, dějin i třeba způsobu oblékání. Sdílené hodnoty, symboly, způsoby chování a gesta vytvářejí společný rámec lidských jednání, budí vzájemnou důvěru a pomáhají dobré komunikaci

Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení ¡ na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: Subkultura (z Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení ¡ na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: Subkultura (z lat. sub = 'pod' + kultura) je kultura osobité menšinové skupiny v rámci kultury většinové, převládající nebo oficiální. Minoritní a majoritní (většinovou, dominantní) kulturu spojuje obvykle jazyk a mnoho dalších společných rysů, skupina se však odlišuje například sociálním postavením, věkem, povoláním, názorovou orientací. Proto mezi obecnou kuturou a subkulturou panuje často pnutí. Pokud subkultura většinovou kulturu radikálně popírá a odmítá, hovoří se o kontrakultuře

Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: (poznámka: vyhledáno přes Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: (poznámka: vyhledáno přes vyhledavač na http: //slovnik-cizichslov. abz. cz/web. php/slovo/referencniskupina ) referenční skupina je eticky pozitivní i negativní vztažná sociální skupina se kterou se člověk ztotožňuje, která je pro něho normotvorná, hodnototvorná, postojotvorná, socializační ¡

Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení ¡ na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: Osobnost je Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení ¡ na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. Osobnost je soustavou vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit. Psychická struktura osobnosti je tvořena psychickými vlastnostmi a rysy osobnosti, které determinují lidské reakce. Psychické vlastnosti osobnosti jsou relativně trvalé vlastnosti osobnosti, kterými se vyznačuje, ovlivňují prožívání a myšlení, na jejich základě můžeme předpovídat, jak se člověk zachová či jak bude jednat. Rysy osobnosti jsou psychické vlastnosti člověka, projevují se chováním a jednáním, jsou příznačné pro určitého jedince těmito vlastnostmi se odlišuje od ostatních.

Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: Životní styl lze Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: Životní styl lze charakterizovat jako systém významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý subjekt. Životním stylem individua lze potom rozumět konzistentní životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé části si vzájemně odpovídají, jsou ve vzájemném souladu, vycházejí z jednotlivého základu, mají společné jádro, resp. určitou jednotící linii, tj. jednotný „styl“, který se jako červená linie prolíná všemi podstatnými činnostmi, vztahy, zvyklostmi apod. nositele daného životního stylu Konkrétní podoba životního stylu je ovlivněna dvěma faktory – životními podmínkami (faktor vnější) a jedincem samotným (faktor vnitřní). ¡

Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: Motivace je vnitřní Faktory ovlivňující chování zákazníka řešení na www. wikipedie. cz vyhledejte pojmy: Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. ¡

Zdroje ¡ Kotler, P. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 1998. Horáková, H. Marketing Zdroje ¡ Kotler, P. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 1998. Horáková, H. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada, 1992 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Kultura http: //cs. wikipedia. org/wiki/Subkultura http: //slovnik-cizichslov. abz. cz/web. php/slovo/referencni-skupina http: //cs. wikipedia. org/wiki/Osobnost http: //cs. wikipedia. org/wiki/%C 5%BDivotn%C 3%AD_s tyl http: //cs. wikipedia. org/wiki/Motivace ¡ obrázky – kliparty sady Microsoft Office ¡ ¡ ¡ ¡