Скачать презентацию Výsledky vzdelávania JAROSLAVA STAŠKOVÁ Prešovská univerzita v Prešove Скачать презентацию Výsledky vzdelávania JAROSLAVA STAŠKOVÁ Prešovská univerzita v Prešove

63ed1a9c8f3ba17a154261d526545244.ppt

  • Количество слайдов: 32

Výsledky vzdelávania JAROSLAVA STAŠKOVÁ Prešovská univerzita v Prešove staskova@unipo. sk Výsledky vzdelávania – národný Výsledky vzdelávania JAROSLAVA STAŠKOVÁ Prešovská univerzita v Prešove [email protected] sk Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Bolonský proces Bolonská deklarácia – následné summity ministrov, BFUG a EUA ECTS (80. roky) Bolonský proces Bolonská deklarácia – následné summity ministrov, BFUG a EUA ECTS (80. roky) 2 (3) stupňové vzdelávanie Európsky kvalifikačný rámec Nástroje podporujúce transparentnosť, uznávanie a kvalitu: n ECTS (transfer a akumulácia) n Dodatok k diplomu n Výsledky vzdelávania – správne formulovanie a metódy n Úloha výsledkov vzdelávania pre najbližšie obdobie Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012 Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Komuniké z Leuvenu - 2009 Opätovne potvrdzujeme dôležitosť vzdelávacieho poslania vysokoškolských inštitúcií stále pokračujúcej Komuniké z Leuvenu - 2009 Opätovne potvrdzujeme dôležitosť vzdelávacieho poslania vysokoškolských inštitúcií stále pokračujúcej reformy študijných programov zameranej výsledky vzdelávania. Učenie orientované na študenta vyžaduje vo všetkých troch stupňoch podporovať každého jednotlivca, novo pristupovať k výučbe aj k štúdiu, vytvárať efektívne poradenské štruktúry a kurikulum jasnejšie zamerať na študenta. . Akademickí pracovníci v úzkej spolupráci s predstaviteľmi študentov a zamestnávateľov budú pokračovať vo formulácii výsledkov vzdelávania a medzinárodných referenčných požiadaviek v stále väčšom počte odborov. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Komuniké z Bukurešti – 26. -27. 4. 2012 Making the Most of Our Potential: Komuniké z Bukurešti – 26. -27. 4. 2012 Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area n Znovu zdôrazňujeme svoj záväzok podporovať v oblasti vysokoškolského vzdelávania vzdelávanie orientovaného na študentov, ktoré sa vyznačuje metódami výučby, ktoré zahŕňajú študentov ako aktívnych účastníkov v ich vlastnom učení sa. Spoločne so študentmi, inštitúciami a zamestnancami budeme priaznivé podporovať a inšpirujúce pracovné a učebné prostredie. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Komuniké z Bukurešti – VV n n n Na konsolidáciu EVŠP je potrebná implementácia Komuniké z Bukurešti – VV n n n Na konsolidáciu EVŠP je potrebná implementácia výsledkov vzdelávania. Vývoj, porozumenie a praktické použitie výsledkov vzdelávania je kľúčové pre úspech ECTS, dodatku k diplomu, uznávanie, kvalifikáčné rámce a zabezpečenie kvality – všetko je vzájomne závislé. Vyzývame inštitúcie, aby ďalej prepájali používanie kreditov s výsledkami vzdelávania a pracovného zaťaženia študenta, a dosiahnuté výsledky zohľadnili v procese hodnotenia. Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby Príručka ECTS plne reflektovala aktuálny stav spracovania vzdelávacích výsledkov a uznávania predchádzajúceho vzdelávania. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Bolonský kvalifikačný rámec pre EVŠP n n výsledky vzdelávania (vrátane kompetencií) sa považujú za Bolonský kvalifikačný rámec pre EVŠP n n výsledky vzdelávania (vrátane kompetencií) sa považujú za celkové výsledky vzdelávania. založený na "Dublinských deskriptoroch", ktoré formulovala „Joint Quality Initiative“ (spoločná iniciatíva pre kvalitu). deskriptory sa skladajú z generických vyhlásení k typickým očakávaniam alebo úrovniam kompetencií dosiahnutých výkonov a schopností, ktoré sa vzťahujú na bolonské stupne. Pojem kompetencia je v tomto prípade použitý v širšom zmysle, umožňujúci odstupňovanie schopností a zručností. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Príručka ECTS - 2009 n n ECTS je nástroj, ktorý pomáha navrhnúť, opísať a Príručka ECTS - 2009 n n ECTS je nástroj, ktorý pomáha navrhnúť, opísať a poskytovať programy a udeľovať vysokoškolské kvalifikácie. Používanie ECTS, v spojení s kvalifikačnými rámcami založenými na vzdelávacích výsledkoch, robí programy a kvalifikácie transparentnejšie a uľahčuje uznávanie kvalifikácií. ECTS je možné aplikovať na všetky typy programov, bez ohľadu na spôsob ich poskytovania (ťažisko v škole, v práci), status študujúcich (denní, externí) a na všetky druhy učenia sa (formálne, informálne a neformálne). ECTS bol pôvodne vytvorený v roku 1989 ako pilotný projekt v rámci programu Erasmus, aby sa uľahčilo Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava uznávanie študijných pobytov mobilných študentov 3. 5. 2012 v

Hlavné charakteristiky ECTS n Kredity ECTS sa udeľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je Hlavné charakteristiky ECTS n Kredity ECTS sa udeľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky štúdia. Výsledky vzdelávania opisujú to, čo by mal študent vedieť, čomu by mal rozumieť a čo by mal byť schopný robiť po úspešnom ukončení procesu vzdelávania. Súvisia s deskriptormi úrovní vo vnútroštátnych kvalifikačných rámcoch a európskom kvalifikačnom rámci. n Pracovné zaťaženie vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie aktivity (ako prednášky, semináre, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky vzdelávania. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Príručka ECTS - výsledky vzdelávania Vzdelávacie výsledky sú overiteľné vyhlásenia o tom, čo by Príručka ECTS - výsledky vzdelávania Vzdelávacie výsledky sú overiteľné vyhlásenia o tom, čo by študenti, ktorí získali konkrétnu kvalifikáciu, alebo absolvovali program alebo jeho časti, mali vedieť, čomu by mali rozumieť a čo by mali byť schopní robiť. - väzbu medzi vyučovaním, vzdelávaním a hodnotením. Opisy vzdelávacích výsledkov spravidla charakterizuje použitie aktívneho slovesa vyjadrujúceho vedomosti, porozumenie, schopnosť aplikácie, analýzu, syntézu a hodnotenie, atď. Používanie vzdelávacích výsledkov upresňuje ciele vzdelávacích programov, čím sa stávajú jasnejšie a zrozumiteľnejšie pre študentov, zamestnávateľov a ďalšie zainteresované strany. Tým tiež uľahčujú porovnávanie kvalifikácií a uznávanie dosiahnutých výkonov/výsledkov. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Výsledky vzdelávania > Anthony Vickers, BE, UK: Koľkokrát sa v Príručke ECTS vyskytuje spojenie Výsledky vzdelávania > Anthony Vickers, BE, UK: Koľkokrát sa v Príručke ECTS vyskytuje spojenie „výsledky vzdelávania“ ● > Odpoveď: 139 Learning Outcomes need to be written in a holistic context taking into account the Learning and Assessment. (LOLA) Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Výsledky vzdelávania v dokumentoch – značná terminologická nejednotnosť výstupy vzdelávania, edukačné výstupy, študijné výsledky/výstupy Výsledky vzdelávania v dokumentoch – značná terminologická nejednotnosť výstupy vzdelávania, edukačné výstupy, študijné výsledky/výstupy Sústava znalostí, zručností a/alebo schopností, ktoré jednotlivec dosiahol alebo je schopný preukázať po dokončení vzdelávacieho procesu. VÝSLEDKY VZDELÁVANIA sú definície toho, čo má študent na konci vzdelávacieho procesu vedieť, čomu má rozumieť a čo má dokázať. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Aplikácia výsledkov vzdelávania (VV) Výsledky vzdelávania sú základným princípom pre: Ø Ø Ø Ø Aplikácia výsledkov vzdelávania (VV) Výsledky vzdelávania sú základným princípom pre: Ø Ø Ø Ø tvorbu kurikúl opis študijných programov opis modulov a predmetov ECTS uznávanie kvalifikácii uznávanie časti štúdia jednu zo zložiek interného a externého zabezpečenia kvality vzdelávacieho procesu Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Výsledky vzdelávania Formulujú sa: n pre jednotlivé predmety, moduly a študijné programy n na Výsledky vzdelávania Formulujú sa: n pre jednotlivé predmety, moduly a študijné programy n na definovanie celej kvalifikácie (štátne orgány) Na účely n transparentnosti n porovnateľnosti n prenosu kreditov a uznávania štúdia alebo jeho časti Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Výsledky vzdelávania Motto: Simple: Ø VV KISS Keep It Short and sú napísané konkrétne Výsledky vzdelávania Motto: Simple: Ø VV KISS Keep It Short and sú napísané konkrétne a jasne (krátke a jednoduché vety), Ø VV sa zameriavajú na to, čo sú študenti schopní preukázať a opisujú schopnosti, ktoré je možné ohodnotiť, Ø metódy hodnotenia VV sú napísané jasne a orientujú sa na výsledky. (V Výsledky iedeň 2010) vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Teoretické východiská pre písanie VV n n n Metodológia „Tuning“ Bloomova taxonómia (1956) – Teoretické východiská pre písanie VV n n n Metodológia „Tuning“ Bloomova taxonómia (1956) – 6 hierarchicky usporiadaných úrovní intelektuálnej schopnosti (vzdelávacie ciele a výsledky) Dublinské deskriptory: vedomosti a ich pochopenie, aplikácia vedomostí a ich pochopenia, tvorba úsudku, komunikácia, vzdelávacie zručnosti. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Projekt Tuning („ladenie“ vzdelávacích štruktúr v Európe) n n Jasne rozlišuje medzi vzdelávacimi výsledkami Projekt Tuning („ladenie“ vzdelávacích štruktúr v Európe) n n Jasne rozlišuje medzi vzdelávacimi výsledkami a kompetenciami, aby sa rozlišili rôzne úlohy najdôležitejších aktérov v procese učenia: akademických pracovníkov a študentov/ učiacich sa. Kompetencie predstavujú dynamickú kombináciu vedomostí, chápania, zručností, schopností a postojov a rozlišuje sa medzi tými, ktoré sú špecifické predmet a generickými. n n Vzdelávacie výsledky vyjadrujú úrovne kompetencie, ktorú získal študujúci. Výsledky vzdelávania formulujú akademickí pracovníci, pokiaľ možno na základe vstupov od interných a externých zainteresovaných aktérov. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Prístup Tuning 6 základných charakteristík pre študijné programy: • identifikovaná a odsúhlasená potreba • Prístup Tuning 6 základných charakteristík pre študijné programy: • identifikovaná a odsúhlasená potreba • dobrý opis profilu • zodpovedajúce výsledky vzdelávania formulované pomocou generických kompetencií a kompetencií špecifickými predmet • správne pridelenie ECTS kreditov jednotkám študijneho programu • správne prístupy k učeniu, vyučovaniu a hodnoteniu learning, teaching and assessment • metodológia pre podporu a zlepšenie kvality Robert Wagenaar, Oslo 2011 Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Dobre formulované výsledky vzdelávania pre ŠP (DD) Robert Wagenaar, Oslo 2011 Výsledky vzdelávania – Dobre formulované výsledky vzdelávania pre ŠP (DD) Robert Wagenaar, Oslo 2011 Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

The Tuning Dynamic Quality Development Circle n n n n Definícia akademických a odborných The Tuning Dynamic Quality Development Circle n n n n Definícia akademických a odborných profilov Identifikácia zdrojov Navrhnutie študijneho programu: definícia výsledkov vzdelávania / kompetencií Tvorba kurikúl: obsah a štruktúra Evaluácia a zlepšenie (feed back a feed forward) Voľba typov hodnotenia Výber prístupov k vyučovaniu a učeniu sa Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Kľúčové generické kompetencie podľa výskumov Tuning - 1 Ø Ø Ø Schopnosť abstraktného myslenia, Kľúčové generické kompetencie podľa výskumov Tuning - 1 Ø Ø Ø Schopnosť abstraktného myslenia, analýzy a syntézy Schopnosť aplikovať vedomosti v praktických situáciách Poznanie a porozumenie predmetnej oblasti a profesie Schopnost identifikovať, predstaviť a riešiť problémy Schopnosť učiť sa a udržiavať kontakt s aktuálními poznatkami Schopnosť generovať nové myšlienky (kreativita) Schopnosť byť kritický a sebakritický Schopnost komunikovať ústne a písaným slovom v rodnom jazyku Schopnost vyhľadávať, spracovať a analyzovať informácie z rôznych zdrojov Schopnosť realizovať výskum na príslušnej úrovni Schopnosť pracovať v tíme Interpersonálne a interakčné zručnosti Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Kľúčové generické kompetencie podľa výskumov Tuning - 2 Ø Schopnosť pracovať autonómne Ø Schopnosť Kľúčové generické kompetencie podľa výskumov Tuning - 2 Ø Schopnosť pracovať autonómne Ø Schopnosť plánovať a manažovať čas Ø Schopnosť prispôsobiť sa a konať v nových situáciách Ø Schopnosť robiť rozumné rozhodnutia Ø Schopnost jednať na základe etického zdôvodnenia Ø Schopnosť komunikovať v inom jazyku Ø Zručnosti v používaní informačných a komunikačných technológií Ø Schopnosť motivovať ľudí na dosiahnutie spoločných cieľov Ø Schopnosť pracovať v medzinárodnom kontexte Ø Schopnosť hodnotiť a udržať kvalitu produkovanej práce Ø Schopnosť jednať společensky zodpovedne a občansky uvedomelo Ø Schopnosť navrhovať a manažovať projekty Ø Oceňovanie a rešpekt pre diverzitu a multikulturalitu Ø Záväzok k ochrane životného prostredia Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Bloomova taxonómia n n n Užitočná pomôcka na písanie VV. Tvorí ju hierarchia postupne Bloomova taxonómia n n n Užitočná pomôcka na písanie VV. Tvorí ju hierarchia postupne zložitejších procesov, ktoré majú naši študenti zvládnuť. Učitelia ju často používajú, pretože ponúka hotové štruktúry a podrobné zoznamy (akčných) slovies najmä v kognitívnej doméne. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Pôvodná vs. revidovaná Bloomova taxonómia Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. Pôvodná vs. revidovaná Bloomova taxonómia Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Ďalšie domény Bloomovej taxonómie Afektívna doména (city, stanoviská, hodnoty, postoje) n n n Prijímanie Ďalšie domény Bloomovej taxonómie Afektívna doména (city, stanoviská, hodnoty, postoje) n n n Prijímanie – ochota prijať informáciu Odozva/reakcia – súhlasiť s/ odpovedať, reagovať, komunikovať Pripisovať hodnotu (hodnotiť) – uznávať, schváliť, pomôcť, pomáhať. . . Riešiť konflikt medzi hodnotami – prispôsobiť, adaptovať, argumentovať, organizovať. . . Integrovať hodnoty v systéme, ktorý kontroluje správanie – pôsobiť na, vyzývať, nabádať, doložiť príkladom. . . Psychomotorická doména (praktické zručnosti, zručnosti správania sa – koordinácia činnosti mozgu a pohybovej aktvity)

Vzdelávanie zamerané na študenta Biggs (2003) to graficky znázornil takto: Perspektíva učiteľa: Ciele - Vzdelávanie zamerané na študenta Biggs (2003) to graficky znázornil takto: Perspektíva učiteľa: Ciele - Výsledky vzdelávania - Vyučovacie aktivity - Hodnotenie Perspektíva študenta: ↓ Hodnotenie - Učebné aktivity - Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Odporúčania 1. Výsledky vzdelávania formulujte jasne. 2. Zvoľte si také vyučovacie metódy, ktoré dokážu Odporúčania 1. Výsledky vzdelávania formulujte jasne. 2. Zvoľte si také vyučovacie metódy, ktoré dokážu zabezpečiť dosiahnutie stanovených výsledkov vzdelávania. 3. Starostlivo zvážte metódu/metódy hodnotenia dosiahnutia výsledkov vzdelávania. 4. Zhodnotite dosiahnuté výsledky vzdelávania a porovnajte, ako sa zhodujú s pôvodnými – zamýšľanými. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Súčasný stav – hodnotenie signat. krajín Ø Výsledky reformy učebných osnov sú rôznorodé. Ø Súčasný stav – hodnotenie signat. krajín Ø Výsledky reformy učebných osnov sú rôznorodé. Ø Medzi ECTS, vzdelávacími výstupmi a dodatkom k diplomu je stále nedostatočná vzájomná súvislosť a vykonávanie je v Európe často povrchné a nejednotné. → nízky počet ECTS a DS Label Ø Dôkladné prepracovanie učebných osnov je realitou len v menšine štátov EHEA. Dosahuje sa síce pokrok vo výučbe a vzdelávaní, ktoré sa zameriava na študenta, ale nijaká krajina tento proces ešte nedokončila. . .

Odporúčania EP- výber n n Udržať dynamiku bolonského procesu s cieľom vytvoriť skutočne atraktívny Odporúčania EP- výber n n Udržať dynamiku bolonského procesu s cieľom vytvoriť skutočne atraktívny a konkurenčný európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Prioritou v ďalšom desaťročí upevnenie a dokončenie existujúcich akčných smerov bolonského procesu do roku 2020. Pokračovanie reformy učebných osnov tak, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania charakterizujú svoje učebné osnovy prostredníctvom vzdelávacích výstupov a ECTS a bude sa ďalej rozvíjať prístup zameraný na študenta. V záujme monitorovania prístupu absolventov podľa bolonského procesu na trh práce (zamestnateľnosť) treba pravidelne vykonávať celoeurópsky prieskum zameraný na absolventov, pričom treba sledovať aj ďalšie štúdium a proces zamestnávania po získaní bakalárskeho titulu. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Komuniké z Bukurešti Návrh Európskej komisie na revíziu smernice EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. Komuniké z Bukurešti Návrh Európskej komisie na revíziu smernice EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. n n n jasný odkaz na ECTS Európsky kvalifikačný rámec výsledky vzdelávania Zdôraznenie dôležitosti týchto zložiek pri rozhodnutiach o uznávaní. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Ďakujem za pozornosť. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012 Ďakujem za pozornosť. Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012

Súvisiace linky http: //www. bologna-bergen 2005. no/Docs/00 -Main_doc/050218_QF_EHEA. pdf n http: //ec. europa. eu/education/policies/educ/eqf/rec Súvisiace linky http: //www. bologna-bergen 2005. no/Docs/00 -Main_doc/050218_QF_EHEA. pdf n http: //ec. europa. eu/education/policies/educ/eqf/rec 08_en. pdf n http: //tuning. unideusto. org/tuningeu or http: //www. rug. nl/let/tuningeu n Tuning Educational Structures in Europe. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles. Bilbao, Groningen and The Hague, 2010 Dostupné na: (http: //tuning. unideusto. org/tuningeu alebo http: //www. rug. nl/let/tuningeu) n Užívateľská príručka ECTS. Brusel 2009. Dostupné na: http: //web. saaic. sk/llp/sk/_erasmus/ects/ECTS_SK_prirucka. pdf n Adam, Stephen (2008) Learning Outcomes Current Developments in Europe: Update on the Issues and Applications of Learning Outcomes Associated with the Bologna Process. Dostupné na: http: //www. ond. vlaanderen. be/hogeronderwijs/bologna/ Bologna. Seminars/documents/Edinburgh_Feb 08_Adams. pdf Bolonský proces: Zhodnotenie a vyhliadky. http: //www. europarl. europa. eu/committees/en/cult/studiesdownload. html? languag =SK&file=35361 n Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012