Скачать презентацию vypracovala Mgr Silvie Reitharová Divide these questions Скачать презентацию vypracovala Mgr Silvie Reitharová Divide these questions

e0dd29685deb1e5d1f5e590b572e7857.ppt

  • Количество слайдов: 14

vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

Divide these questions into two groups Are you a student? How will you pay Divide these questions into two groups Are you a student? How will you pay ? Where were you yesterday? Can he play the piano? Why do they study abroad? When did your father build the house? Is his son at school? Does your friend work? WHAT IS THE DIFFERENCE?

rozdělení otázek podle způsobu tvoření a) b) Jak můžeme rozdělit otázky na dvě základní rozdělení otázek podle způsobu tvoření a) b) Jak můžeme rozdělit otázky na dvě základní skupiny – podle toho, jak je tvoříme ? otázky, které vznikají samostatně přehozením slovosledu- tím, že sloveso vystoupí samo před podmět otázky, které vznikají použitím pomocného slovesa, které umístíme před podmět

samostatné otázky Která slovesa mohou tvořit otázky samostatně -mohou sama vystoupit před podmět ? samostatné otázky Která slovesa mohou tvořit otázky samostatně -mohou sama vystoupit před podmět ? Pouze sloveso být (am, is, are, was, were) a způsobová slovesa (can, could, must, may)

tvoření samostatných otázek ? ? samostatné otázky jsou velmi snadné pouze sloveso a podmět tvoření samostatných otázek ? ? samostatné otázky jsou velmi snadné pouze sloveso a podmět si vymění místo (je to možné POUZE u slovesa být a způsobových sloves) her brother is a doctor their parents were on holiday in Italy the students can speak English ?

o o pozor- sloveso být je součástí celé řady gramatických struktur, kde nestojí ve o o pozor- sloveso být je součástí celé řady gramatických struktur, kde nestojí ve větě samo, ale ve spojení s jiným tvarem tvoří přísudek věty zejména průběhové časy obsahují sloveso být (+ gerundium) he is speaking, we are waiting for you…… proto se otázky v průběhových časech tvoří podle pravidel samostatných otázek, tedy sloveso být vystoupí před podmět a nic dalšího se ve větě nemění – Is he speaking ? Are you waiting for me ? podobně je tomu například u pasiv, kde je sloveso být společně s příčestím trpným nebo ve frázy be going to

otázky s pomocnými slovesy Která slovesa musí k utvoření otázky využít pomocná slovesa ? otázky s pomocnými slovesy Která slovesa musí k utvoření otázky využít pomocná slovesa ? takzvaná plnovýznamová slovesa to jsou všechna slovesa, kromě slovesa být a způsobových sloves

pomocná slovesa Jsou to slovesa, která nemají vlastní význam, nepřekládají se, ale pro utvoření pomocná slovesa Jsou to slovesa, která nemají vlastní význam, nepřekládají se, ale pro utvoření otázky jsou nezbytná dáváme je před podmět NAMÍSTO plnovýznamového slovesa, které vždy zůstává na svém místě-za podmětem

Každý gramatický čas má své pomocné sloveso přítomný čas minulý čas budoucí čas předpřítomný Každý gramatický čas má své pomocné sloveso přítomný čas minulý čas budoucí čas předpřítomný čas předminulý čas DO DOES DID WILL HAVE HAS HAD

tvoření otázek s pomocnými slovesy Ve větách s plnovýznamovými slovesy nedojde k přesunu slovesa. tvoření otázek s pomocnými slovesy Ve větách s plnovýznamovými slovesy nedojde k přesunu slovesa. Před podmět musíme přidat pomocné sloveso daného gramatického času a plnovýznamové sloveso upravíme do požadovaného tvaru (např. infinitivu) her father works in the new company their children study at university in the USA your friend need ed my computer yesterday his neighbours bought the house two years ago DOES DO DID buy ? ? ?

otázky zjišťovací a doplňovací Dalším způsobem, jak můžeme rozdělit otázky jsou A) otázky bez otázky zjišťovací a doplňovací Dalším způsobem, jak můžeme rozdělit otázky jsou A) otázky bez tázacích zájmen- takzvaně zjišťovací, na které odpovídáme ano, ne, (v angličtině se jim výstižně říká yes-no questions) Are you a student? Yes, I am / No, I am not. B) otázky s tázacími zájmeny- takzvaně doplňovací, nebo konkrétní, na které musíme odpovědět větou s požadovanou informací Where are you? I am at school. Na tvoření otázky se NIC NEMĚNÍ- oba druhy otázek se tvoří stále stejně , nezáleží na tom, jestli je na začátku tázací zájmeno nebo ne

tázací zájmena o o o o what where when why who which how o tázací zájmena o o o o what where when why who which how o what time how much o how many o kolik + nepočitatelná v kolik pod. jm. kolik + počitatelná co, jaký jak kde, kam kdy kdo koho, kým, komu… pod. jm. který při výběru proč

příklady na procvičení Studuješ ? Kde studuješ? Do you study? Where do you study příklady na procvičení Studuješ ? Kde studuješ? Do you study? Where do you study ? Studovala tvoje maminka? Kdy studovala? Did your mother study? When did your mother study? Chtějí ti lidé nějaké informace ? Co chtějí ti lidé ? Do the people want any information? What do the people want? Cestoval jsi letedlem? Proč jsi cestoval letadlem? Did you travel by plane ? Why did you travel by plane ? Byli tví přátelé doma? V kolik byli tví přátelé doma? Were your friends at home? What time were your friends at home? Jdeš do obchodu ? S kým jdeš do obchodu ? Are you going to the shops? Who are you going to the shops with? Tázací zájmena s předložkou jsou v angličtině obvykle rozdělenápředložka je zpravidla až na konci věty Vedle koho obvykle sedíš? Who do you usually sit next to ?

SUBJECT QUESTIONS – PODMĚTNÉ OTÁZKY o o o podmětná otázka je výjimkou a nevztahují SUBJECT QUESTIONS – PODMĚTNÉ OTÁZKY o o o podmětná otázka je výjimkou a nevztahují se na ní výše uvedená pravidla Pokud je tázací zájmeno (nejčastěji who a what) zároveň jediným podmětem věty nepoužíváme žádná pomocná slovesa, ale aktivní sloveso v otázce umístíme hned za tázací zájmeno v daném gramatickém čase Kdo ti volá (kdo je podmětem věty) x Komu voláš ? (ty=podmět) Who IS CALLING you? Who are YOU calling ? Kdo mu napsal ten dopis ? X Komu (on) napsal ten dopis? Who WROTE the letter to him? x Who DID he WRITE the letter to? Kdo koupil ten časopis ? X Pro koho koupili (oni) ten časopis ? Who BOUGHT the magazine? Who DID they BUY the magazine for? Kdo bydlí s tvojí sestrou? X S kým bydlí tvoje sestra ? Who LIVES with your sister? Who DOES your sister LIVE with? Co to tady voní? What IS SMELLING in here ? WHO/ WHAT jako podmět je vždy 3. osoba jednotného čísla