Скачать презентацию Введення в спеціальність ВВЕДЕННЯ 2012 р ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ Скачать презентацию Введення в спеціальність ВВЕДЕННЯ 2012 р ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ВвСп Ткаченко (начало).ppt

  • Количество слайдов: 20

Введення в спеціальність ВВЕДЕННЯ 2012 р. ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ Курс лекцій для студентів спеціальностей напряму Введення в спеціальність ВВЕДЕННЯ 2012 р. ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ Курс лекцій для студентів спеціальностей напряму 6. 051501 „Видавничо-поліграфічна справа” проф. Ткаченко В. П. Факультет комп’ютерних наук, кафедра Медіасистем та технологій, ХНУРЕ 1

Введення в спеціальність 2012 р. Навчальний рейтинг студента • Семестровий рейтинг: де O(i)-рейтингова оцінка Введення в спеціальність 2012 р. Навчальний рейтинг студента • Семестровий рейтинг: де O(i)-рейтингова оцінка з і-ї дисципліни; t-кількість українських кредитів у семестрі з і-ї дисципліни; n- кількість дисциплін. • Поточний рейтинг: де m-кількість семестрів 2

Введення в спеціальність 2012 р. Графік контрольних точок (рейтингове оцінювання) Навчальні тижні Min / Введення в спеціальність 2012 р. Графік контрольних точок (рейтингове оцінювання) Навчальні тижні Min / Max рейтингова оцінка Вид заняття / контрольний захід 8 -10 Експрес контроль 7 (12. 10) 8 -10 КТ 05. 11 последний срок сдачи 12 -24 Реферат 2 -6 4 -8 Пз № 1 Пз № 2 18 -38 КТ 4 -8 2 -6 Пз № 3 Пз № 4 Пз № 5 24 -30 Підсумковий експрес-контроль 34 -52 КТ 60 -100 Рейтингова оцінка 12 (16. 11) 17 (18. 12) 3

Введення в спеціальність 2012 р. Шкала переводу оцінок Залік за національною шкалою Рейтингова оцінка Введення в спеціальність 2012 р. Шкала переводу оцінок Залік за національною шкалою Рейтингова оцінка з дисципліни Оцінка за національною шкалою 96 -100 5 (відмінно) А 90 -95 5 (відмінно) B 75 -89 4 (добре) 66 -74 3 (задовільно) D 60 -65 3 (задовільно) E 35 -59 2 (незадовільно) з можливістю перездачі FX 1 -34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом залік Оцінка за шкалою ECTS C незалік F 4

Введення в спеціальність 2012 р. Мета викладання курсу • • Вивчення історії ХНУРЕ, засвоєння Введення в спеціальність 2012 р. Мета викладання курсу • • Вивчення історії ХНУРЕ, засвоєння принципів організації та функціонування навчального процесу в вузі. Знайомство з основними аспектами змісту майбутньої спеціальності: історією книгодрукування, основними етапами технології виготовлення друкованого та електронного видання, устаткуванням, кваліфікаційними вимогами до бакалавра, навчальним планом бакалаврату. 5

Введення в спеціальність 2012 р. Програма знань і умінь В результаті вивчення навчальної дисципліни Введення в спеціальність 2012 р. Програма знань і умінь В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: • Історію та організаційну структуру університету (ХНУРЕ); • Організацію навчального процесу в вузі; • Основні аспекти технологічного процесу виготовлення друкованого та електронного видання; • Види і способи друку, обладнання та основні матеріали; 6

Введення в спеціальність 2012 р. Програма знань і умінь • Визначення та класифікацію рекламних Введення в спеціальність 2012 р. Програма знань і умінь • Визначення та класифікацію рекламних видань, роль та вплив рекламної продукції на процеси збуту товару; • Кваліфікаційні вимоги та структуру навчального плану бакалаврату спеціальностей напряму 0515 „Видавничо поліграфічна справа”; • Методи та прийоми набуття ділових навичок. В процесі вивчення курсу студенти повинні ознайомитись з обладнанням та технологіями передових поліграфічних підприємств, видавництв та рекламних фірм м. Харкова. 7

Введення в спеціальність 2012 р. Тематичний план навчального курсу • Лекційні заняття – 40 Введення в спеціальність 2012 р. Тематичний план навчального курсу • Лекційні заняття – 40 год. ; • Практичні заняття на підприємствах галузі – 16 год. ; • Консультації – 8 год. ; • Самостійна робота студентів – 56 год. ; • Навчально методичні матеріали з дисципліни. 8

Введення в спеціальність 2012 р. Лекційні заняття • Історія створення і структура ХНУРЕ. (2 Введення в спеціальність 2012 р. Лекційні заняття • Історія створення і структура ХНУРЕ. (2 години) • Організація навчання в університеті. Права та обов’язки студентів. (2 години) • Кваліфікаційні вимоги до бакалавра та магістра, структура навчального плану бакалаврату напряму 0515 „Видавничо поліграфічна справа”. (2 години) • Організація роботи бібліотеки. (4 години) • Організація роботи деканату. (2 години) 9

Введення в спеціальність 2012 р. Лекційні заняття • Історія розвитку книгодрукування. (2 години) • Введення в спеціальність 2012 р. Лекційні заняття • Історія розвитку книгодрукування. (2 години) • Загальна характеристика сучасного видавничо поліграфічного комплексу. Основні терміни та визначення. (4 години) • Основні етапи технологічного процесу виготовлення друкованої продукції. (2 години) • Види друку. Глибокий, офсетний, високий та спеціальні види друку. Обладнання. (4 години) 10

Введення в спеціальність 2012 р. Лекційні заняття • Стан і перспективи розвитку офсетного друку Введення в спеціальність 2012 р. Лекційні заняття • Стан і перспективи розвитку офсетного друку – як основного виду друку. (2 години) • Напівтони та колір у поліграфії. Видавничі оригінали. (2 години) • Відтворення кольору. Основні колірні системи. (2 години) • Поліграфічні матеріали. (2 години) 11

Введення в спеціальність 2012 р. Лекційні заняття • Характеристика рекламно видавничої діяльності на сучасному Введення в спеціальність 2012 р. Лекційні заняття • Характеристика рекламно видавничої діяльності на сучасному етапі. (2 години) • Комп’ютерні технології в видавничій та поліграфічній справі. Електронні видання. (4 години) • Ділові навички. Ролева гра. (2 години) • Набуття навичок читання, конспектування, виступу перед аудиторією, ведення ділової розмови з партнерами. (2 години) Всього годин – 42. 12

Введення в спеціальність 2012 р. Практичні заняття на підприємствах галузі № теми Тема занять Введення в спеціальність 2012 р. Практичні заняття на підприємствах галузі № теми Тема занять Форма навчання денна Обсяг (год. ) Сем. Рейтингова оцінка 1 Ознайомлення з історією створення і становлення ХНУРЕ (музей ХНУРЕ) 2 1 2 -6 2 Ознайомлення з сучасним обладнанням та технологіями додрукарських процесів (видавничий дім «Фактор» ) 4 1 4 -8 3 Ознайомлення з сучасним обладнанням та технологіями виготовлення поліграфічної продукції (ВАТ «Книжкова фабрика «Глобус» ) 4 1 4 -8 4 Ознайомлення з сучасними технологіями виготовлення електронних видань (АТ «Регіональний центр сприяння бізнесу» ) 4 1 4 -8 5 Ознайомлення з сучасним обладнанням та технологіями флексографського друку (НДІ Лазерних технологій (ООО «Флексодрук» )) 2 1 2 -6 Підсумок 16 16 -36 13

Введення в спеціальність 2012 р. Самостійна робота студентів № Форми самостійної роботи обсяг (год. Введення в спеціальність 2012 р. Самостійна робота студентів № Форми самостійної роботи обсяг (год. ) 1 2 3 Вид контролю літ. джерело Рейтингова оцінка 4 5 6 1 Вивчення теоретичного матеріалу з використанням матеріалу та навчальної літератури (підготовка до лекцій) 10 5. 1. 10 2 Підготовка до підсумкового експрес-контролю (тестування) 6 5. 1. 1 3 Теми для самостійного вивчення: 3. 1 Основні напрями розвитку поліграфії в Україні та за кордоном 4 3. 2 Оздоблювальні процеси 4 3. 3 Специфіка виготовлення електронних видань 4 5. 1. 8, 5. 1. 10 3. 4 Роль реклами в процесі збуту товару 4 5. 1. 5 усне опитува ння 5. 1. 1 5. 1. 3 14

Введення в спеціальність 2012 р. Самостійна робота студентів 1 4 2 Написання реферату на Введення в спеціальність 2012 р. Самостійна робота студентів 1 4 2 Написання реферату на тему: 4. 1 Цифрові технології у поліграфічній галузі 4. 7 Сучасне обладнання для офсетного або флексографського друку 4. 8 2 -20 Додрукарські технології та обладнання 4. 6 5. 2. 1 -5. 2. 5, 5. 1. 11 Колір у поліграфії 4. 5 6 Додрукарські процеси в видавничополіграфічній справі 4. 4 5 Сучасний стан книгодрукування в Україні 4. 3 22 4 Історія книгодрукування в Україні або в світі 4. 2 3 Оперативні та спеціальні види друку 15

Введення в спеціальність 2012 р. Самостійна робота студентів 1 2 4. 9 Публікації у Введення в спеціальність 2012 р. Самостійна робота студентів 1 2 4. 9 Публікації у мережі Internet на сучасному етапі 4. 10 Вимоги до сучасного електронного видання 4. 11 Роль і місце реклами в ринковій економіці 4. 12 Роль формних процессів в поліграфічному виробництві 4. 13 Основні колірні системи. Адитивний, субтрактивний синтез. 4. 14 Пакування та технології його виробництва 4. 15 Поліграфічні матеріали 4. 16 Проблеми відтворення кольору у поліграфії 4. 17 Публікації у мережі Internet на сучасному етапі 4. 18 Вимоги до сучасного електронного видання 4. 19 3 4 5 6 Післядрукарські процеси 16

Введення в спеціальність 2012 р. Самостійна робота студентів 1 2 3 4. 20 Глибокий Введення в спеціальність 2012 р. Самостійна робота студентів 1 2 3 4. 20 Глибокий друк 4. 23 Тамподрук 4. 24 Сучасні технології виготовлення друкованої реклами 4. 25 6 Трафаретний друк 4. 22 5 Спеціальні види друку 4. 21 4 Сучасні технології для електронних засобів масової інформації Тема реферату може бути вибрана студентом за узгодженням з викладачем Всього годин 72 Підсумок 2 -20 17

Введення в спеціальність 2012 р. Навчально-методичні матеріали з дисципліни • Конспект лекцій з курсу Введення в спеціальність 2012 р. Навчально-методичні матеріали з дисципліни • Конспект лекцій з курсу „Введення в спеціальність” для студентів напряму 0515 „Видавничо поліграфічна справа” • Полянский Н. Н. Основи полиграфического производства: Уч. для полигр. спец. вузов – 2 е изд. дополн. и перераб. М. : Книга, 1991. – 350 с. • Виноградов Г. , Жуков К. Полиграфическое производство. М. : Книга, 1983. • Назарьев. В. В. Цвет. Компьютерная обработка цветных изображений. М. : ЭКОМ, 1996. • Современная реклама. Издательство „Довгань”, 1995. • Ромат Е. В. . Реклама. Киев Харьков: НВФ „Студцентр”, 1999 – с. 480. • Запаско Я. , Мацюк О. , Стасенко В. Початки українського друкарства. – Львів: Видавництво „Центр Європи”, 2000. – с. 222. 18

Введення в спеціальність 2012 р. Навчально методичні матеріали з дисципліни • ГОСТ 7. 83 Введення в спеціальність 2012 р. Навчально методичні матеріали з дисципліни • ГОСТ 7. 83 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. • Жидецький Ю. Ц. , Лазаренко О. В. , Лотошинська Н. Д. та ін. Полігра фічні матеріали. – Львів: Видавництво „Афіша”, 2001. • Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и средства производства. Пер. с немец. – М. : МГУП, 2003 – с. 1280. • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Введення до спеціальності” для студентів напряму 0515 “Видавничо поліграфічна справа”/ Упоряд. : Ткаченко В. П. , Гур’єва Н. С. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 16 с. • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Введення до спеціальності» для студентів напряму підготовки 6. 051501 «Видавничо поліграфічна справа» / Упоряд. : В. П. Ткаченко, Ю. С. Губницька. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 22 с. 19

Введення в спеціальність 2012 р. Навчально методичні матеріали з дисципліни • Ткаченко В. П. Введення в спеціальність 2012 р. Навчально методичні матеріали з дисципліни • Ткаченко В. П. , Чеботарьова І. Б. , Киричок П. О. , Григорова З. В. Енциклопедія видавничої справи: Навч. посібник. – Х. : ХНУРЕ, 2008. – 320 с. • Ткаченко В. П. , Манаков В. П. , Цифровий оперативний друк: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – 236 с. • Ткаченко В. П. , Чурсін А. М. Технічні засоби комп’ютеризованих систем: навч. посіб. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 304 с. • Дорош А. К. , Ткаченко В. П. , Челомбітько В. Ф. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина 1. Теоретичні основи Обробка текстової інформації: Навч. посіб. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 308 с. • Ткаченко В. П. , Кулішова Н. Е. , Григор’єв О. В. , Киричок Т. Ю. Післядрукарські процеси: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 168 с. 20