Скачать презентацию Von Neumann Model จดทำโดย นางสาว ปรยา ภรณ กาญจ Скачать презентацию Von Neumann Model จดทำโดย นางสาว ปรยา ภรณ กาญจ

fc1b9dc0b5c207906eb869625f9befe9.ppt

  • Количество слайдов: 23

Von Neumann Model จดทำโดย นางสาว ปรยา ภรณ กาญจ เลขท 25 ม. 4/3 นะ นำเสนอ Von Neumann Model จดทำโดย นางสาว ปรยา ภรณ กาญจ เลขท 25 ม. 4/3 นะ นำเสนอ อาจารย ณฐ พล บวอไร โรงเรยนเตรยมอดมศกษา

ภาพท 1. 1 ลกคด )Abacus) มนษยไดพยามยามคดคนสรางเครองมอชวย คำนวณมาเปนเวลานาน เรมจากชาวจนไดคดคนลกคด (Abacus) ใชมานานกวาสองพนปแลว มการพฒนามาเปนเครองคำนวณทใชกลไกเค รองแรกของโลก ซงถกคดคนโดยนกคณตศาสตรชาวฝรงเศส คอ ภาพท 1. 1 ลกคด )Abacus) มนษยไดพยามยามคดคนสรางเครองมอชวย คำนวณมาเปนเวลานาน เรมจากชาวจนไดคดคนลกคด (Abacus) ใชมานานกวาสองพนปแลว มการพฒนามาเปนเครองคำนวณทใชกลไกเค รองแรกของโลก ซงถกคดคนโดยนกคณตศาสตรชาวฝรงเศส คอ เบลส ปาสกาล (Blaise Pascal) ทวาเครองคำนวณนมความสามารถจำกด คอ คำนวณไดเฉพาะการบวกและลบเทานน ซงถอวาเปนการคำนวณทคอนขางหยาบ แตกเปนจดเรมตนของการพฒนาเครองคำ นวณแบบตางๆ ทงทเปนระบบกลไกและระบบใชไฟฟามาโดยตล

ภาพท 1. 2 เบลส ปาสกาล(Blaise Pascal) 1. 3 ชารลส แบบเบจ ( Charles Babbage ) ภาพท 1. 2 เบลส ปาสกาล(Blaise Pascal) 1. 3 ชารลส แบบเบจ ( Charles Babbage )

ภาพท 1. 4 เครองคำนวณ Difference Engine ของชารลส ตามหลกฐานทางประวตศาสตร เชอวาผทสามารถสรางเครองคำนวณใหทำงานได โดยอตโนมตเปนคนแรก คอ ชารลส แบบเบจ ( ภาพท 1. 4 เครองคำนวณ Difference Engine ของชารลส ตามหลกฐานทางประวตศาสตร เชอวาผทสามารถสรางเครองคำนวณใหทำงานได โดยอตโนมตเปนคนแรก คอ ชารลส แบบเบจ ( Charles Babbage ) ชาวองกฤษ ไดออกแบบเครองคำนวณไวสองแบบ เมอประมาณ ค. ศ. 1834 (พ. ศ. 2377) คอ Differemce Engine และ Analytical Engine ดงแสดงในภาพท 1. 4 และ 1. 5 ตามลำดบ ซงเครองคำนวณแบบหลงนใชหลกการและแนวคดท กาวหนามากในยคนน คอ การเกบคำสงไวใหเครองทำงานโดยอตโนมต แบบเดยวกบทคอมพวเตอรในปจจบนเกบโปรแกรมไว แบบ

ภาพท 1. 5 เครองคำนวณ Analytical Engine ของชารลส ในป ค. ศ. 1815 ( พ. ศ. ภาพท 1. 5 เครองคำนวณ Analytical Engine ของชารลส ในป ค. ศ. 1815 ( พ. ศ. 2358) เอดา ออกสตา ( Ada Auguata) ในฐานะเพอนสนทของแบบ เบจ ไดเปนผทนำเอาเครอง Analytical Engine ของแบบ ไปใชแกปญหาทางวทยาศาสตร เบจ ดงนน ออกสตา จงไดรบการยกยองวาเปนโปรแกรมเมอร (Programmer) คนแรกของโลก

ภาพท 1. 6 เอดา ออกสตา ( Ada Auguata) 1. 7 ยอรจ บล (George Boole) ภาพท 1. 6 เอดา ออกสตา ( Ada Auguata) 1. 7 ยอรจ บล (George Boole)

ไดคดคนพชคณตทเรยกวา Boolean Algebra ซงเปนทฤษฎทางคณตศาสตรระบบตรรกวทยา (Symbolic Logic) โดยใชเหตผลตางๆ ทเปนเงอนไขสำหรบหาขอเทจจรง ทำให Boolean Algebra นเปนทฤษฎทางคณตศาสตรทสำคญ เนองจากมความสมพนธกบเลขฐานสอง (Binary ไดคดคนพชคณตทเรยกวา Boolean Algebra ซงเปนทฤษฎทางคณตศาสตรระบบตรรกวทยา (Symbolic Logic) โดยใชเหตผลตางๆ ทเปนเงอนไขสำหรบหาขอเทจจรง ทำให Boolean Algebra นเปนทฤษฎทางคณตศาสตรทสำคญ เนองจากมความสมพนธกบเลขฐานสอง (Binary Number) ทเกยวพนสถานะทางไฟฟา แบบสวท ชง (Swiching) ซงเปนพนฐานของดจตอลคอมพวเตอร (Digital Computer) มสวนสำคญในการพฒนาระบบคอมพวเตอรจนถงปจจ บน ภาพท 1. 8 ดร. เฮอร แมน ฮอลร เลอรธ (Dr. Herman H

ค ศ. 1860 -1929 ( พ. ศ. 2403 -2470) ค. . ศ. 1860 -1929 ค ศ. 1860 -1929 ( พ. ศ. 2403 -2470) ค. . ศ. 1860 -1929 (. 2403 -2470) นกประดษฐคดคนชาวอเมรกนชอ ดร. เฮอร แมน เฮอร เลอรธ ฮอลร เลอรธ (Dr. Herman Hollerith) ฮอลร แมน (Dr. Herman Hollerith) ไดประดษฐเครองประมวลผลทางสถต ทสามารถใชกบบตรเจาะรได เรยกวา Tabulating Machine ซงตอมาในภายหลง ดร. เฮอร แมน เฮอร เลอรธ ฮอลร เลอรธ แมน ฮอลร ไดพฒนาบตรเจาะรทเปนรหสแบบอยภายนอกเครองคำนวณซงเรยกบตรนวา “ บตร ฮอลเลอรธ ” (Hollerith Card) ถอเปนตนแบบในการพฒนามาใชกบเครองคอมพวเตอรในยคตอมา ภาพท 1. 9 เครองเจาะบตร ฮอลเลอรธ (Hollerith Card P

ภาพท 1. 10 ตวอยางบตร ฮอลเลอรธ (Hollerith Card) ภาพท 1. 10 ตวอยางบตร ฮอลเลอรธ (Hollerith Card)

จรงเปนเครองแรกในป ค. ศ. 1946 ( พ. ศ. 2489) คอ จอหน ดบบลว. มอชลย (John W. จรงเปนเครองแรกในป ค. ศ. 1946 ( พ. ศ. 2489) คอ จอหน ดบบลว. มอชลย (John W. Mauchley) และ เจ. เพรสเพอร เอคเกรต (J. Presper Eckert) แหงมหาวทยาลยเพนซลวาเนย โดยคอมพวเตอรทสรางขนมาสำเรจนมชอวา เอน แอค (ENIAC) ซงยอมาจากคำเตมวา Electronic Numerical Integrator And Calculation ดงแสดงในภาพท 1. 13 จดสรางขนเพอใชในดานการทหาร เนองจากในชวงเวลานนกำลงเกดสงครามโลกครงทสอง และรฐบาลสหรฐอเมรกาจงไดจดสรรทนวจยใหแกนกวจยตามม หาวทยาลยและศนยวจยตางๆ เพอคดคนอปกรณทเปนประโยชนตอการทำสงคราม และเครองเอน แอคน เดมทวางแผนจะใชสำหรบคำนวณวถกระสนปนใหญ และตอมาไดนำไปใชในการคำนวณเพอสรางระเบดปรมาณลกแรกอ กดวย

 ภาพท 1. 12 เจ. เพรสเพอร เอคเกรต Presper Eckert) ภาพท 1. 13 เครองคอมพวเตอร เอน ภาพท 1. 12 เจ. เพรสเพอร เอคเกรต Presper Eckert) ภาพท 1. 13 เครองคอมพวเตอร เอน แอค (ENIAC) (J.

ผสรางเครองเอน แอค ไดระดมทนเพอทำการเปดบรษทผลตคอมพวเตอร แตระหวางการดำเนนการนนกลบมปญหาดานการเง นและการจดการ จงจำเปนตองขายกจการใหแกบรษท เรมง ตน แรนด ซงตอมาไดเปลยนชอเปน บรษท ย นแวค (UNNIVAC ผสรางเครองเอน แอค ไดระดมทนเพอทำการเปดบรษทผลตคอมพวเตอร แตระหวางการดำเนนการนนกลบมปญหาดานการเง นและการจดการ จงจำเปนตองขายกจการใหแกบรษท เรมง ตน แรนด ซงตอมาไดเปลยนชอเปน บรษท ย นแวค (UNNIVAC Company) แตยงคงม มอชยล และเอคเกรต เปนวศวกรผออกแบบและดำเนนการผลต คอมพวเตอรเครองแรกทสามารถผลตสำหรบใชในงา นธรกจไดสำเรจภายใต บรษท ย นแวค คอ UNIVAC I ดงแสดงในภาพท 1. 14 ซงไดจำหนายใหแกสำนกงานสำรวจประชากรแหงส หรฐอเมรกา (American Population Surveying Office) ภาพท (UNIVAC I) 1. 14 เครองคอมพวเตอร ย นแวค 1

และไดแลกเปลยนสทธบตรบางอยางกบบรษท ย นแวค เพอเปดกจการทางดานการผลตคอมพวเตอร การดำเนนงานดานคอมพวเตอรของบรษท IBM กาวมาสจดยอดเมอเรมสรางคอมพวเตอรขนาดใหญในชด 360/370 (360/370 Model) อนเปนคอมพวเตอรทมความสามารถตาง ๆ กนหลายระดบ แตลวนสามารถใชคำสง และไดแลกเปลยนสทธบตรบางอยางกบบรษท ย นแวค เพอเปดกจการทางดานการผลตคอมพวเตอร การดำเนนงานดานคอมพวเตอรของบรษท IBM กาวมาสจดยอดเมอเรมสรางคอมพวเตอรขนาดใหญในชด 360/370 (360/370 Model) อนเปนคอมพวเตอรทมความสามารถตาง ๆ กนหลายระดบ แตลวนสามารถใชคำสง (Command) ในชดเดยวกนได การผลตคอมพวเตอรชดน ทำใหบรษทไอบเอมไดลกคาจำนวนมากทงในสวนของภาคร ฐและภาคเอกชน พรอมกบเปนการจดกระแสความสนใจในการใชคอมพวเตอร และการลงทนทางธรกจคอมพวเตอรมากขนทงในอเมรกา ยโรป และญปน ผท อยางไรกตาม ถอวามสวนสำคญตอการพฒนาคอมพวเตอรในชว งแรกอกคนหนง ไดแก จอหน ฟอน นอยมานน (John Von Neumann) นกคณตศาสตรสญชาตอเมรกน เชอ สายฮง กาเรยน ซงไดรวมเสนอแนวคดในการสรางคอมพวเตอรทมหนวยควา มจำสำหรบใชเกบคำสงและขอมลตาง ๆ เพอนำมาใชในการทำงาน ภาพท 1. 15 จอหน ฟอน นอยมานน กบเครองคอมพวเตอรแ คอมพวเตอรทงหลายทใชกนอยในเวลาน ลวนใชหลกการทำงานแบบน

และไมจำเปนตองเอาใจใสดแลรกษามากเทากบเครองขนาดใหญ จงไดรบความนยมแพรหลายอยางรวดเรว และทำใหธรกจดานคอมพวเตอร ตลอดจนการประยกตคอมพวเตอรในดานตางๆ เตบโตรวดเรวมากยงกวายคใดๆในอดตจากการผลตคอมพวเตอรสวนบค คลไดดงกลาว ทำใหเกดบรษททประกอบธรกจทางดานคอมพวเตอรทงทเปนอ ปกรณคอมพวเตอร (Hardware) และทเปนโปรแกรมคอมพวเตอร (Software) นำโดยบรษท แอปเปลคอมพวเตอร (Apple และไมจำเปนตองเอาใจใสดแลรกษามากเทากบเครองขนาดใหญ จงไดรบความนยมแพรหลายอยางรวดเรว และทำใหธรกจดานคอมพวเตอร ตลอดจนการประยกตคอมพวเตอรในดานตางๆ เตบโตรวดเรวมากยงกวายคใดๆในอดตจากการผลตคอมพวเตอรสวนบค คลไดดงกลาว ทำใหเกดบรษททประกอบธรกจทางดานคอมพวเตอรทงทเปนอ ปกรณคอมพวเตอร (Hardware) และทเปนโปรแกรมคอมพวเตอร (Software) นำโดยบรษท แอปเปลคอมพวเตอร (Apple Computer Company) เปนบรษทแรกทประสบความสำเรจ โดยเฉพาะผลตภณฑคอมพวเตอร Macintosh ทเปนคอมพวเตอรเครองแรกทไดรบความนยมอยางกวางขวาง ขณะท บรษท ไอบเอม กลายมาเปนผบกเบกแนวคดมาตรฐานคอมพวเตอรสวนบคคล ดวยเครองชด IBM PC , PC/XT, PC/AT และ PS/2 ตามดวยบรษทไมโครซอฟต ( Microsoft Company ) ทเปนผบกเบกธรกจซอฟตแวรดวยผลตภณฑระบบปฏบตการด อส ( Disk Operating System : DOS ) ระบบปฏบตการวนโดวส ( Windows Operating System ) และโปรแกรมประยกตใชงานอน ๆ รวมถงชดโปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟศ (Microsoft Office Program Pack) ทไดรบความนยมในหมผใชคอมพวเตอรในปจจบน อนประกอบดวย

-โปรแกรมไมโครซอฟตเวรด (Microsoft Word) เปนโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (Word Processing) - โปรแกรมไมโครซอฟตเอก เซล (Microsoft Excel) เปนโปรแกรมประเภทกระดาษทำการ (Spread Sheet) -โปรแกรมไมโครซอฟตเวรด (Microsoft Word) เปนโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (Word Processing) - โปรแกรมไมโครซอฟตเอก เซล (Microsoft Excel) เปนโปรแกรมประเภทกระดาษทำการ (Spread Sheet) - โปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอร พอยต (Microsoft Power. Point) เปนโปรแกรมประเภทงานนำเสนอ (Presentation) - โปรแกรมไมโครซอฟต แอคเซส (Microsoft Access) เปนโปรแกรมประเภทงานฐานขอมล (Data Base) 1. 2 ความหมาย และคณสมบตของคอมพวเตอร (1) คอมพวเตอร (Computer) มรากศพทมาจากคำภาษา กรก คอ Computare ซงแปลวา การนบ หรอการคำนวณ แตในปจจบน จะหมายถง เครองมออเลกทรอนกส (Electronic Tools) ทใชในการคำนวณตางๆ เชน ทางดานวศวกรรม วทยาศาสตร สถตและงานบญช รวมทงใชในการวางแผนงาน การจดการและควบคมงานตางๆ ตลอดจนสามารถประยกตใชในงานวจยคนควา งานธรกจการพาณชย งานดานการศกษา งานดานสาธารณสข ตลอดจนใชเพอการนนทนาการและการบนเทง

ลานคนทวประเทศ ขณะทคอมพวเตอรของสถาบนพฒนาฝมอแรงงานภาค 6 ขอนแกน กรมพฒนาฝมอแรงงาน กระทรวงแรงงาน บนทกขอมลประวตผรบการฝก จำนวนสองหมนคน 2. มความสามารถในการนำขอมลทบนทกไวมาประมวลผลตามความตองก ารไดอยางรวดเรว ยกตวอยาง เชน สำนกงานทะเบยนราษฎร ลานคนทวประเทศ ขณะทคอมพวเตอรของสถาบนพฒนาฝมอแรงงานภาค 6 ขอนแกน กรมพฒนาฝมอแรงงาน กระทรวงแรงงาน บนทกขอมลประวตผรบการฝก จำนวนสองหมนคน 2. มความสามารถในการนำขอมลทบนทกไวมาประมวลผลตามความตองก ารไดอยางรวดเรว ยกตวอยาง เชน สำนกงานทะเบยนราษฎร กระทรวงมหาดไทย อาจนำขอมลประชาชนคนไทยทวประเทศมาจำแนกทางสถตทางดานเพศ อาย ภมลำเนา ไดอยางรวดเรว หรอเจาของสถานประกอบการสามารถขอใชขอมล ผสำเรจการฝกจากศนยพฒนาฝมอแรงงานจงหวดยโสธร เพอทำการคดเลอกเปนพนกงานไดภายในเวลาเพยงไมกนาท ถาไมมคอมพวเตอรใชแลว คนหาขอมลเพอความตองการแรงงานของสถานประกอบการกอาจใชเวลาหลา ยเดอนหรอเปนปกได 3. มความสามารถในการจดทำและแสดงผลลพธในรปแบบตางๆ ยกตวอยาง เชน การจดทำรายการวสดทตองการใชเปนรายงานการเกบสนคา แสดงแผนภมเปรยบเทยบผล แสดงแบบรปงานกอสราง 4. มความสามารถในการควบคมอปกรณและเครองมออนๆ ยกตวอยาง เชน

แบงคอมพวเตอรไดเปน 4 ประเภท ดงตอไปน )1) ซเปอรคอมพวเตอร (Super Computer) คอมพวเตอรประเภทนมขดความสามารถมากกวาคอมพวเตอรป ระเภทอนๆ กลาวคอ สามารถคำนวณหรอทำงานตามคำสงทกำหนดใหไดเรวตงแตพ นลานคำสงตอวนาทขนไป การวดความเรวนนยมวดเปนหนวย แบงคอมพวเตอรไดเปน 4 ประเภท ดงตอไปน )1) ซเปอรคอมพวเตอร (Super Computer) คอมพวเตอรประเภทนมขดความสามารถมากกวาคอมพวเตอรป ระเภทอนๆ กลาวคอ สามารถคำนวณหรอทำงานตามคำสงทกำหนดใหไดเรวตงแตพ นลานคำสงตอวนาทขนไป การวดความเรวนนยมวดเปนหนวย เมกะฟลอปส ( Megaflops) ยอมาจาก Mega Floating Point Instruction Per Second ซเปอรคอมพวเตอรมราคาแพงมาก จงนยมใชในงานวทยาศาสตรและวศวกรรมทซบซอนขององคกรใหญ ๆ เชน งานวจยดานนวเคลยร งานจำลองแบบโมเลกล งานพยากรณอากาศ งานคนควาดานอวกาศ และงานวจยทางการทหาร ในดานธรกจเองเรมมความสนใจนำซเปอรคอมพวเตอรมาใชแตย งไมมากนก ซเปอรคอมพวเตอรทเปนทรจกกนด คอ เครอง เครย รนตางๆ ไดแก Cray I , Cray II และ Cray XMP ของบรษท เครย ร เสรช (Cray Research Company) แหงสหรฐอเมรกา ภาพท 1. 2 3 ซเปอรคอมพวเตอร (Super Computer)

)2) เมนเฟรมคอมพวเตอร (Mainframe Computer) คอมพวเตอรประเภทน เปนคอมพวเตอรทมขดความสามารถสง คอ ทำงานไดเรวประมาณ 50 ลานคำสงตอวนาทขนไป การวดความเรวของคอมพวเตอรประเภทนนยมใชหนวยวด มพส (MIPS) ซงยอมาจาก )2) เมนเฟรมคอมพวเตอร (Mainframe Computer) คอมพวเตอรประเภทน เปนคอมพวเตอรทมขดความสามารถสง คอ ทำงานไดเรวประมาณ 50 ลานคำสงตอวนาทขนไป การวดความเรวของคอมพวเตอรประเภทนนยมใชหนวยวด มพส (MIPS) ซงยอมาจาก Million Instruction Per Second ภาพท 1. 2 4 เมนเฟรมคอมพวเตอร (Mainframe Com เครองเมนเฟรมคอมพวเตอร นยมใชกนมากในหนวยงาน และกจการขนาดใหญ เชน สถาบนการศกษาใหญ ๆ ธนาคาร สายการบน กระทรวงตางๆ เพราะมความสามารถในการคำนวณเปนอยางมาก อกทงยงสามารถตอพวงกบอปกรณรอบขาง ( Peripheral ) ไดเปนจำนวนมาก เชน เครองคอมพวเตอรของธนาคาร สามารถเชอมตอกบเครองรบจายเงนอตโนมต ( Automated Teller Machine : ATM ) ไดหลายเครอง หรอคอมพวเตอรของบรษทการบนไทย สามารถตอพวงกบจอภาพและแปนพมพ เพอใชในการใหบรการสำรองทนงผโดยสารไดหลายพนชด เครองเมนเฟรมคอมพวเตอร ทมผนยมใชกนมาก คอ เครองของบรษท ไอบเอม , ของบรษท ซดซ (CDC) และของบรษท

 คอมพวเตอรประเภทน เปนคอมพวเตอรทมความสามารถ ตำกวาเครองเมนเฟรมคอมพวเตอร เชน มความเรวในการประมวลผลประมาณ 10 MIPS อกทงยงตอพวงกบอปกรณรอบขางไดนอยกวาอกด วย แตกถอวามความสามารถในการคำนวณสงในระดบหนง คอมพวเตอรประเภทน นยมใชตามบรษทหรอกจการขนาดเลก หนวยงานราชการขนาดเลก คอมพวเตอรประเภทน เปนคอมพวเตอรทมความสามารถ ตำกวาเครองเมนเฟรมคอมพวเตอร เชน มความเรวในการประมวลผลประมาณ 10 MIPS อกทงยงตอพวงกบอปกรณรอบขางไดนอยกวาอกด วย แตกถอวามความสามารถในการคำนวณสงในระดบหนง คอมพวเตอรประเภทน นยมใชตามบรษทหรอกจการขนาดเลก หนวยงานราชการขนาดเลก มหาวทยาลย โรงงานอตสาหกรรม มนคอมพวเตอรทไดรบความนยมมากเปนเครองของบร ษท ดอซ (DEC) , บรษท ไอบเอม , บรษท ฮวเลทท แพค การด ( Hewlette Packard) เปนตน ภาพท 1. 2 5 มนคอมพวเตอร (Mini Computer)

)4) ไมโครคอมพวเตอรหรอคอมพวเตอรสวนบคคล (Micro Computer or Personal Computer : PC) ในปจจบนถอวาเปนเครองคอมพวเตอรทมมากทส ดในโลกจดเปนคอมพวเตอรทมขนาดเลก ในอดตมขดความสามารถตำ แตปจจบนไมโครคอมพวเตอรบางเครองอาจมความสามารถเทาเทยม หรอมากกวามนคอมพวเตอรบางรนดวยซำไป )4) ไมโครคอมพวเตอรหรอคอมพวเตอรสวนบคคล (Micro Computer or Personal Computer : PC) ในปจจบนถอวาเปนเครองคอมพวเตอรทมมากทส ดในโลกจดเปนคอมพวเตอรทมขนาดเลก ในอดตมขดความสามารถตำ แตปจจบนไมโครคอมพวเตอรบางเครองอาจมความสามารถเทาเทยม หรอมากกวามนคอมพวเตอรบางรนดวยซำไป ไมโคร คอมพวเตอรถอเปนเครองมอสำคญ ของการทำงานในหนวยงานและบรษทหางรานตางๆ ไมโครคอมพวเตอรสามารถแบงออกเปนประเภทยอยอกหลายชนด ไดแก วากนวาการทโลกสนใจใชคอมพวเตอรอยางกวางขวาง เปนเพราะมผคดผลตไมโครคอมพวเตอรไดนนเอง - ชนดตงพน ( Floor Standing หรอ Tower Case ) ทำเปนรปกลองสเหลยมสำหรบตงบนพนขางๆ หรอใตโตะทำงานแลวตงจอภาพกบวางแผงแปนพมพไวบนโตะทำง าน แตในปจจบนพบวาสวนใหญใชการวางคกบจอภาพบนโตะทำงาน

 - ชนดตงโตะ ( Desktop หรอ Base Case ) ทำเปนรปกลองสเหลยมวางบนโตะทำงาน และมกนำจอภาพวางทบบนกลองสเหลยมอกตอหนง จดเปนไมโครคอมพวเตอรทพบมากในสบกวาปทแลว แตในปจจบนกพอจะมพบเหนอยบาง - - ชนดตงโตะ ( Desktop หรอ Base Case ) ทำเปนรปกลองสเหลยมวางบนโตะทำงาน และมกนำจอภาพวางทบบนกลองสเหลยมอกตอหนง จดเปนไมโครคอมพวเตอรทพบมากในสบกวาปทแลว แตในปจจบนกพอจะมพบเหนอยบาง - ชนดวางบนตก ( Laptop ) ทำเปนรปกระเปาหว มจอภาพในตวพรอมแบตเตอร สามารถหวไปใชงานในทตางๆได บางครงอาจเรยกวาเปน โนตบคคอมพวเตอร ( Notebook ) ซงมความคลายคลงกนมาก แตมขนาดเลกกวา กวางยาวเทากบกระดาษ A 4 และสามารถบรรจในกระเปาเอกสารได

 - ชนดมอถอ ( Handheld ) เปนไมโครคอมพวเตอรแบบพเศษและมกใชในงานบนทกขอมล แตในปจจบนมความสามารถเทยบเทาไมโครคอมพวเตอรทวไป และกำลงไดรบความนยมอยในปจจบนในชอ พอคเกต (Pocket Personal Computer) โดยบางรนสามารถใชรวมกบเครองไมโครคอมพวเตอรชนดตง - ชนดมอถอ ( Handheld ) เปนไมโครคอมพวเตอรแบบพเศษและมกใชในงานบนทกขอมล แตในปจจบนมความสามารถเทยบเทาไมโครคอมพวเตอรทวไป และกำลงไดรบความนยมอยในปจจบนในชอ พอคเกต (Pocket Personal Computer) โดยบางรนสามารถใชรวมกบเครองไมโครคอมพวเตอรชนดตง พน เพอแลกเปลยนขอมลกนไดดวย พซ -ชนดฝามอ ( Palmtop ) เปนไมโครคอมพวเตอรทมขดความสามารถจำกดลงไปมาก ภาพท 1. 29 ไมโครคอมพวเตอรชนดมอถอ เพราะแปนพมพมขนาดเลก และตองใชดนสอดจตอลทเรยกวา สไตลส (Stylus) จมบนหนาจอแทนการพมพนยมใชในการบนทกขอมล และจดลำดบงานคลายๆกบอปกรณชวยงานบรหารทเรยกวา ออร กาไนเซอร ( Organizer ) ภาพท 1. 30 ไมโครคอมพวเตอรชนดฝามอพรอม สไตลส (Stylus)

อางอง www. google. co. th http: //tc. mengrai. ac. th/chanon/webnews/M 1_30206/01/index. php อางอง www. google. co. th http: //tc. mengrai. ac. th/chanon/webnews/M 1_30206/01/index. php