Скачать презентацию Vodcovstvo Krédo Najvyšší výkon sa dosahuje len pri Скачать презентацию Vodcovstvo Krédo Najvyšší výkon sa dosahuje len pri

05b350a420caea21ace3ef9fd8e046be.ppt

  • Количество слайдов: 26

Vodcovstvo Krédo: Najvyšší výkon sa dosahuje len pri plnom nasadení. (Arlene Blum) Vodcovstvo Krédo: Najvyšší výkon sa dosahuje len pri plnom nasadení. (Arlene Blum)

Ciele: 1. Uvedomiť si, čo v skutočnosti znamená vodcovstvo. 2. Vidieť diferencie v manažérskom Ciele: 1. Uvedomiť si, čo v skutočnosti znamená vodcovstvo. 2. Vidieť diferencie v manažérskom a vodcovskom myslení a ich efektívnosti. 3. Poznať akým spôsobom sa skupiny rozvíjajú.

Čo znamenajú slová • riadiť • viesť? Čo znamenajú slová • riadiť • viesť?

Vodcovia Vodcovia

Čo je vodcovstvo? 1. “. . . sa prejavuje koordináciou aktivít ľudí a ich Čo je vodcovstvo? 1. “. . . sa prejavuje koordináciou aktivít ľudí a ich úsilia v intenciách cieľov organizácie. “ (Laurie J. Mullins: Management and Organisational Behaviour, FT Prentice Hall, Pearson Education, Spain 2005, p. 280. )

Čo je vodcovstvo? Belbin podčiarkuje: 2. “nie je súčasťou práce, ale kvalitou, ktorú je Čo je vodcovstvo? Belbin podčiarkuje: 2. “nie je súčasťou práce, ale kvalitou, ktorú je potrebné vniesť do práce. . . “ (Laurie J. Mullins: Management and Organisational Behaviour, FT Prentice Hall, Pearson Education, Spain 2005, p. 283. )

Charakteristiky vodcu • Má jasnú víziu, hodnoty a princípy. • Vie realizovať ciele. • Charakteristiky vodcu • Má jasnú víziu, hodnoty a princípy. • Vie realizovať ciele. • Podporuje úsilie iných. • Vie narábať s informáciami. • Vie robiť správne veci. • Rieši problémy. • Poskytuje spätnú väzbu. • Je flexibilný. • Vyhľadáva príležitosti. • Chyby považuje za príležitosti, ako robiť veci lepšie. Koncentruje sa na budúcnosť. • Je otvorený novým myšlienkam. • Venuje pozornosť zamestnancom. • Podporuje kooperáciu.

Rozdiely v myslení Manažér Vodca Stratégia Kultúra Slabé stránky Príležitosti Variant Vízia Izolácia Korelácia Rozdiely v myslení Manažér Vodca Stratégia Kultúra Slabé stránky Príležitosti Variant Vízia Izolácia Korelácia - vzťahy Riešenie Problémy Trhy Zákazníci Rivali Partneri Profit Perspektíva Slabé stránky Silné stránky

Rozdiely v efektívnosti Manažér Vodca Metódy Motívy Logické myslenie Laterálne myslenie Hierarchia Rovnosť Skeptik Rozdiely v efektívnosti Manažér Vodca Metódy Motívy Logické myslenie Laterálne myslenie Hierarchia Rovnosť Skeptik Optimista Mier Konfrontácia Zodpovednosť Delegovanie Formálnosť Neformálnosť Veda Umenie Úlohy Ideály

 Teórie vodcovstva Teórie vodcovstva

Teórie 1. Situačná teória vodcovstva (Paul Hersey and Kenneth Blanchard) Správanie orientované na vzťahy Teórie 1. Situačná teória vodcovstva (Paul Hersey and Kenneth Blanchard) Správanie orientované na vzťahy Otvorené komunikácie založené na emocionálnej podpore. Správanie orientované na úlohy Zdôrazňuje sa vysvetlenie jednotlivých činností, ktoré aktivity je potrebné urobiť, kto ich vykoná, kedy a akým spôsobom.

2. Teória založená na dosahovaní cieľov (Robert House) Vodca harmonizuje pracovné a osobné ciele 2. Teória založená na dosahovaní cieľov (Robert House) Vodca harmonizuje pracovné a osobné ciele u svojich podriadených. Direktívne vodcovstvo Podporné vodcovstvo Participatívne vodcovstvo Vodcovstvo založené na výkone

3. Teória vodcovstva - výzva (J. M. Kuzes, B. Z. Posner) Vodcovia majú schopnosti: 3. Teória vodcovstva - výzva (J. M. Kuzes, B. Z. Posner) Vodcovia majú schopnosti: • iniciovať proces, • inšpirovať druhých pre víziu, • aktivizovať druhých, • identifikovať spôsob, • osloviť srdcia.

MOC MOC

Formálne zdroje moci Moc pozície - Rola v organizácii. Autorita. Vplyv na životnú úroveň Formálne zdroje moci Moc pozície - Rola v organizácii. Autorita. Vplyv na životnú úroveň iných osôb. Nie ste členom tímu. Moc zdrojov - Možnosť rozhodovania o iných, - Možnosť rozhodovania o peniazoch.

Neformálne zdroje moci Moc experta - Rešpektovanie vedomostí a zručností, - Autorita vyplývajúca z Neformálne zdroje moci Moc experta - Rešpektovanie vedomostí a zručností, - Autorita vyplývajúca z poznania. Moc osobnosti - Kolegovia vás akceptujú ako vodcu. - Mystická kombinácia osobných charakteristík, ktoré majú len niektorí ľudia. Vodca sa prejavuje v krízových situáciách.

Jazyk vodcu Reaktívny jazyk Proaktívny jazyk Nemôžem to urobiť. Môžem to urobiť iným spôsobom. Jazyk vodcu Reaktívny jazyk Proaktívny jazyk Nemôžem to urobiť. Môžem to urobiť iným spôsobom. Privádza ma to do šialenstva. Môžem kontrolovať svoje pocity. Nebudú so mnou súhlasiť. Môžem im dať efektívny návrh. Musím to urobiť. Rozhodol som sa to urobiť. Mal by som to urobiť. Chcem to urobiť. Ja nemôžem. Chcem to riešiť. Budem to musieť urobiť. Preferujem túto činnosť.

Sociálna skupina Sociálna skupina

Skupina “Skupina je súborom indivíduí, ktoré majú spoločné ciele, sú nezávislí a vnímajú sa Skupina “Skupina je súborom indivíduí, ktoré majú spoločné ciele, sú nezávislí a vnímajú sa navzájom ako jeden celok. “ (D. L. Brandford)

Typy skupín Formálna skupina Je vytvorená organizáciou za účelom realizácie vopred stanovených cieľov. Formálnu Typy skupín Formálna skupina Je vytvorená organizáciou za účelom realizácie vopred stanovených cieľov. Formálnu skupinu možno klasifikovať ako príkazovú skupinu alebo skupinu orientovanou na ciele. Členstvo v nej vyžaduje plniť isté úlohy. Neformálna skupina Je vytvorená samotnými členmi za účelom priateľstva. Môže prerásť do neformálnej organizácie.

Indikátory FORMÁLNA SKUPINA INDIKÁTORY NEFORMÁLNA SKUPINA Profit Výkon 1. Hlavné ciele Spokojnosť Istota Plánovaná Indikátory FORMÁLNA SKUPINA INDIKÁTORY NEFORMÁLNA SKUPINA Profit Výkon 1. Hlavné ciele Spokojnosť Istota Plánovaná organizáciou 2. Formovanie Spontánna Autorita, financie, bonus 3. Vplyv Formálny kanál Osobnosť, profesionalizmus 4. Komunikácia Všetky typy kanálov Nominovaný organizáciou 5. Vodca Formuje sa v skupine Pracovné 6. Vzťahy Spontánne Dohoda, odmena, plat 7. Sociálna kontrola Silné sociálne sankcie

Vývoj skupiny Vývoj skupiny

Vývoj skupiny Porozumenie emóciám. Proces 5. Harmónia, otvorená komunikácia 4. Porozumenie správaniu Konsenzus, počúvanie, Vývoj skupiny Porozumenie emóciám. Proces 5. Harmónia, otvorená komunikácia 4. Porozumenie správaniu Konsenzus, počúvanie, víťaz - víťaz 3. Porozumenie roliam Koordinátor, iné roly 2. Porozumenie štruktúre cieľ, plán, čas 1. Porozumenie úlohe „Je potrebné dosiahnuť cieľ. “

1. • • Chaotické štádium skupiny Členovia neodsúhlasujú ciele. Venujú málo času plánovaniu. Nemajú 1. • • Chaotické štádium skupiny Členovia neodsúhlasujú ciele. Venujú málo času plánovaniu. Nemajú ujasnené roly. Myšlienky sú vyslovované ale nie sú vypočuté. Úspech je možno dosiahnuť len sporadicky.

2. Formálne štádium skupiny • Stanovujú sa ciele a určuje sa plán ich realizácie. 2. Formálne štádium skupiny • Stanovujú sa ciele a určuje sa plán ich realizácie. • Potreba silného lídra. • Ľuďom sú určené konkrétne úlohy. • Jednotlivcom sú priradené roly. (Hovorca) Existuje reálna šanca na úspech.

3. Rozvinuté štádium skupiny • Existuje koordinátor. • Členovia majú rovnakú zodpovednosť. • Skupina 3. Rozvinuté štádium skupiny • Existuje koordinátor. • Členovia majú rovnakú zodpovednosť. • Skupina sa vyznačuje optimistickou a kooperatívnou atmosférou. • Skupina je flexibilná. Reálne šance na úspech.