Скачать презентацию ВЕЧНАТА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО Скачать презентацию ВЕЧНАТА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

cd966b130cdc1ee43af3a5fb1046120d.ppt

  • Количество слайдов: 26

ВЕЧНАТА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО / технически семинар / София, БСК ВЕЧНАТА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО / технически семинар / София, БСК 17 ноември 2009 година

“Микроенергетика и енергийна ефективност – състезанието на 21 -ви век” / материал за дискусия “Микроенергетика и енергийна ефективност – състезанието на 21 -ви век” / материал за дискусия / Кирил Желязков - БСК 17 ноември 2009 година

Какво се случи преди време в Сидни по време на олимпийските игри ? • Какво се случи преди време в Сидни по време на олимпийските игри ? • Захранването на Олимпийското село се осигуряваше изцяло от слънчеви батерии, монтирани на покривите на сградите; • След приключване на игрите – жилищен комплекс за 1 500 жители; • Предотвратено излъчването на 7 000 тона въглероден диоксид годишно; • “По-бързо, по-високо, по-силно”- девизът на игрите; • Посланието към света - “По-евтино, по-чисто, посигурно” – ефектът от микроенергийните инсталации.

Европейска политика и дългосрочни приоритети в енергоснабдяването • Висока ефективност във всички процеси на Европейска политика и дългосрочни приоритети в енергоснабдяването • Висока ефективност във всички процеси на енергоснабдяването; • Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/; • Насърчаване на инвестициите за повишена енергоефективност на крайните потребители; • Активни действия за въвеждане на енергиен мениджмънт за управление на потреблението в посока намаляването му; • Замяна на електроенергията с други алтернативни възможности за отопление.

Европейска политика и приоритети в енергоснабдяването – 2009 -2020 година • Неефективните процеси и Европейска политика и приоритети в енергоснабдяването – 2009 -2020 година • Неефективните процеси и продукти - демоде; • 20 -20 -20 - 20 % участие на ВЕИ в производството на енергия; - 20 % подобряване на енергийната ефективност; - 20 % намаление на емисиите парникови газове; • Енергия за регионите / активна кохезионна политика/: - икономическа ефективност; - сигурност на доставките; - опазване на околната среда.

Енергийната ефективност – новият енергиен източник за България • Повишаване на енергийната ефективност на Енергийната ефективност – новият енергиен източник за България • Повишаване на енергийната ефективност на всички нива; • Прилагане на мерки за оптимизация на енергийното потребление, включително на национално ниво; • Интегриране на политиката за енергийна ефективност в общите политики за присъединяване към ЕС; • Затвърдена взаимовръзка между конкурентоспособността, сигурността на енергоснабдяването и мерките за опазване на околната среда.

Енергетика и опазване на околната среда – приоритетни направления • Комплексни действия съгласно Протокола Енергетика и опазване на околната среда – приоритетни направления • Комплексни действия съгласно Протокола от Киото и Директивата на ЕС за големите горивни инсталации; • Национален План за действие по промените в климата. • Широко използване на природен газ; • Въвеждане на ВЕИ; • Прилагане на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; • Акцентирани регионални приоритети.

Микроенергетиката - Актуалност • Единодействието на технологичните, политическите и природозащитните сили в глобалната икономика Микроенергетиката - Актуалност • Единодействието на технологичните, политическите и природозащитните сили в глобалната икономика днес вдъхва нов живот на една стара идея – децентрализираното маломащабно производство на електрическа и топлинна енергия. • Търсене на практически решения при изготвяне на визията за енергийната ефективност на индустрията и опазването на околната среда на национално, областно и общинско ниво.

Основни акценти – 2009 -2013 • Преодоляване на социално-икономическите последствия от икономическата и финансовата Основни акценти – 2009 -2013 • Преодоляване на социално-икономическите последствия от икономическата и финансовата криза; • Диверсификация на доставките на първичните енергийни носители; • Намаляване зависимостта от вноса на течни горива; • Сигурност и гъвкавост на енергоснабдяването; • Преструктуриране на електропроизводството; • Повишаване конкурентоспособността на българската икономика;

Микроенергетиката - глобални тенденции в развитите страни • Интензивно се реализират в практиката нови Микроенергетиката - глобални тенденции в развитите страни • Интензивно се реализират в практиката нови технологични решения; • Стърлингови двигатели, микротурбини, горивни клетки вече захранват с енергия хотели, училища, болници, малки производства и жилищни домове; • Девизът “Малкото е хубаво” е основата за внедряването на малки електрогенератори, които са чисти, ефикасни и икономични.

“Смаляване” на енергоизточниците Вид енергоизточник Типичен размер /квт/ Ядрена централа Топлоцентрала Промишлен агрегат Газотурбинен “Смаляване” на енергоизточниците Вид енергоизточник Типичен размер /квт/ Ядрена централа Топлоцентрала Промишлен агрегат Газотурбинен генератор Вятърна турбина Промишлена микротурбина или горивна клетка Битова горивна клетка Домашен слънчев панел 1 000 250 000 10 000 1 000 200 10 2

Видове микроелектрогенератори • ДВГ – използващи природен газ или биодизел; • Микротурбини – използващи Видове микроелектрогенератори • ДВГ – използващи природен газ или биодизел; • Микротурбини – използващи природен газ, биодизел, пропан-бутан, биогаз; • Стърлингови двигатели – използващи за горене почти всичко, включително земеделски и дървесни отпадъци; • Горивната клетка – електрохимичен уред, конструкции с фосфорна киселина или протонообменни мембрани; • Вятърни и соларни съоръжения – най-динамично растящият енергоизточник на 90 -те години.

Микроелектропроизводството • Мощности до 5 Мвт / 5 000 квт/; • Тяхната големина не Микроелектропроизводството • Мощности до 5 Мвт / 5 000 квт/; • Тяхната големина не предполага присъединяване към националните електропроводни мрежи; • Възможно е обаче директно включване към нисковолтовите местни електроразпределителни системи; • Съоръженията се монтират самостоятелно във производствени или жилищни сгради.

Микроенергетика - екологични параметри • Производството на 1 квтч електроенергия от сегашните ТЕЦ означава: Микроенергетика - екологични параметри • Производството на 1 квтч електроенергия от сегашните ТЕЦ означава: 0, 014 кг шлака; 0, 080 кг пепел; 1, 00 кг въглероден диоксид; 0, 014 кг серен диоксид; 0, 004 кг азотен оксид • При микроелектрогенераторите, с краен термичен КПД до 90 %, използването на чисти и възобновяеми енергийни източници, означава намаляване излъчването на емисии в атмосферния въздух, почвата и водите със 70 до 100 %.

Седемте “скрити” предимства на микроенергетиката • • • Модулност; Кратки пускови срокове; Разнообразие от Седемте “скрити” предимства на микроенергетиката • • • Модулност; Кратки пускови срокове; Разнообразие от горива и пазарна независимост; Надеждност и гъвкавост; По-малко и по-бързо строителство, по-малко загуби от преноса, по-малко инфраструктура; • Местен и публичен контрол, местно икономическо оживление; • Намаляване излъчването на вредни емисии в околната среда.

Осем пречки пред микроенергетиката 1. По-високи начални капиталовложения; 2. Правилата за собственост; 3. Потребителите Осем пречки пред микроенергетиката 1. По-високи начални капиталовложения; 2. Правилата за собственост; 3. Потребителите не се възнаграждават за снижаването на върховите натоварвания; 4. Не се оценява повишената надеждност на електрозахранването; 5. Несправедливо високи такси за пренос и участие в мрежата; 6. Тромави технологични стандарти; 7. Неадекватност в лицензионните, противопожарните, строителните и други разпоредби; 8. Нееднакви екологични изисквания.

Необходимост от пазарни стимули за микроенергетиката Опростени технически стандарти; По-ефективни ценови схеми в енергетиката; Необходимост от пазарни стимули за микроенергетиката Опростени технически стандарти; По-ефективни ценови схеми в енергетиката; Поощряване намаляването на претоварването на електропреносната и разпределителната мрежа; Налагане на опростени и стандартизирани лицензионни процедури; Поощряване на технологичното обновление и въвеждането на иновации за постигане на “нисковъглеродна икономика”; Поощряване постигането на “чиста” енергетика.

Микроенергетиката – шанс за иновации 1 • Централизираният контрол вече не е гаранция за Микроенергетиката – шанс за иновации 1 • Централизираният контрол вече не е гаранция за надеждност на електроснабдяването; • Децентрализираното управление може да бъде много по-гъвкаво и ефективно; • Напредъкът в силовата електроника, нанотехнологиите, информационните технологии и в акумулиращите средства позволяват нови практически решения; • Може да се създаде многопосочна мрежа, в която електричеството тече натам, където е необходимо, за разлика от сегашната “еднопосочна улица” между електроцентралите и потребителите.

Микроенергетиката – шанс за иновации 2 • Създаване на интелигентна цифрова мрежа за управление; Микроенергетиката – шанс за иновации 2 • Създаване на интелигентна цифрова мрежа за управление; • Всички участващи в процеса звена: големи електроцентрали, малки агрегати, далекопроводи, трансформатори и отделни консуматори, ще могат гъвкаво да се нагаждат към системата като цяло; • Управлявана от компютри, такава система ще може да откликва моментално на всякакви проблеми, а ефективността ще бъде внушителна; • Очаква се електрификацията през 21–ви век да следва модела на Интернет – децентрализиран, йерархичен и пазарно ориентиран.

Микроенергетиката – очакваното състезание на 21 -ви век • Отърсване от шаблона на тромавото Микроенергетиката – очакваното състезание на 21 -ви век • Отърсване от шаблона на тромавото централизирано електро- и топлоснабдяване; • Активно развитие на масово разпръснатото микро производство на електрическа и топлинна енергия; • “По-евтино, по-чисто и по-надеждно” снабдяване на далеч повече обекти и жители; • Ако състезанието продължи да набира сили, понятието “Микроенергетика” може да се превърне в дума за всекидневна употреба – със значения, които днес дори не подозираме.

Давид и Голиат - прелюдията Давид и Голиат - прелюдията

“Ко-Генчо” и Голиат - победата “Ко-Генчо” и Голиат - победата

Европейска кохезионна политика и инвестиционна подкрепа на “зелена икономика” в България до 2013 г. Европейска кохезионна политика и инвестиционна подкрепа на “зелена икономика” в България до 2013 г. • Водния сектор – близо 935 млн. евро; • Развитие на енергетика от ВЕИ – 66, 5 млн. евро; • Енергийна ефективност, когенерации и енергиен мениджмънт – 125, 6 млн. евро; • Интегрирани проекти за възраждане на граддски и селски райони – 150, 2 млн. евро; • Еко иновации в МСП – 23 млн. евро.

Предложение на БСК “ 2009 -2013” – подкрепа за масово прилагане използването на биомаса Предложение на БСК “ 2009 -2013” – подкрепа за масово прилагане използването на биомаса Налице необходимите предпоставки за ускорена реализация на пилотни проекти на публично-частно партньорство при използване на биомаса в условията на пазарни отношения, водещи до: • Подобрена конкурентоспособност, сигурност и надеждност в енергоснабдяването на местно равнище; • Намалено излъчване на вредни емисии в атмосферния въздух, почвата и водите; • Създадени условия за устойчива заетост в райони с трайна безработица в условията на икономическа криза и след нея.

Партньорството • • • Българска стопанска камара; Съвет на аграрните организации; Ерато Холдинг; Асоциация Партньорството • • • Българска стопанска камара; Съвет на аграрните организации; Ерато Холдинг; Асоциация за екологичен инженеринг; Регионални и общински администрации; Големите електроснабдителни и електроразпределителни организации; • Министерство на икономиката и енергетиката; • Министерство на околната среда и водите; • Висши училища, научни организации, консултанти, бизнес-структури и предприемачи;

Благодаря! Кирил Желязков – БСК 02 / 93 209 59 branch@bia-bg. com Благодаря! Кирил Желязков – БСК 02 / 93 209 59 [email protected] com