Скачать презентацию VAKINFO 2012 Karlovy Vary 6 11 2012 Aktuální Скачать презентацию VAKINFO 2012 Karlovy Vary 6 11 2012 Aktuální

30af0fc6a9e3d552e16e5234502ff13e.ppt

  • Количество слайдов: 17

VAKINFO 2012, Karlovy Vary, 6. 11. 2012 Aktuální trendy v oblasti obecné a tzv. VAKINFO 2012, Karlovy Vary, 6. 11. 2012 Aktuální trendy v oblasti obecné a tzv. dotační regulace oboru VAK Mgr. Jan Toman advokát

Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU 1/ Stávající regulace 2/ Požadavky EK – vznik regulačního Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU 1/ Stávající regulace 2/ Požadavky EK – vznik regulačního úřadu 3/ Připravovaná legislativa 4/ Shrnutí

Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU - KDO ¨ Instituce Ministerstvo zemědělství n Kraje n Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU - KDO ¨ Instituce Ministerstvo zemědělství n Kraje n ostatní ministerstva (Mžp, MF, MZd, MMR) n ÚHOS, ČIŽP, NKÚ etc. n Obce (obce s přenesenou působností) n ¨ Vnitřní mechanismy - samospráva

Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU - JAK ¨ institucionální – kdo (viz výše) ¨ Konference VAKINFO 2012 REGULACE OBORU - JAK ¨ institucionální – kdo (viz výše) ¨ právní – právo EU, právo národní ¨ ekonomické – cenová regulace ¨ technické – normy, výkonové ukazatele, benchmarking ¨ tržní – regulace trhu

Konference VAKINFO 2012 Doporučená metoda regulace je složena ze čtyř základních prvků: Regulační báze Konference VAKINFO 2012 Doporučená metoda regulace je složena ze čtyř základních prvků: Regulační báze (regulovaný majetek) ¨ Regulační výkaznictví ¨ Regulační perioda ¨ Benchmarking ¨ Arthur D Little: „Analýzu modelů regulace vodárenství včetně návrhu regulačního modelu pro české vodárenství"

Konference VAKINFO 2012 Regulátor = specializované instituce odpovědná za usměrňování a dohled nad vodárenským Konference VAKINFO 2012 Regulátor = specializované instituce odpovědná za usměrňování a dohled nad vodárenským trhem. K tomuto disponuje kompetencemi: ¨ Determinace tarifů (Cenová rozhodnutí) ¨ Udělování a odejímání licencí ¨ Stanovování kvalitativních parametrů poskytovaných služeb ¨ Řešení sporů mezi subjekty na trhu Arthur D Little: „Analýzu modelů regulace vodárenství včetně návrhu regulačního modelu pro české vodárenství"

Konference VAKINFO 2012 Důvod vzniku diskuze ohledně samostatného regulačního úřadu: v OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ Konference VAKINFO 2012 Důvod vzniku diskuze ohledně samostatného regulačního úřadu: v OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 1 – ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 2007 – 2013 v DISKUZE OHLEDNĚ NOVÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO OBDOBÍ 2014 a násl.

Konference VAKINFO 2012 Požadavky EK na regulaci v ČR stanoveny v Závěrečných zprávách DG Konference VAKINFO 2012 Požadavky EK na regulaci v ČR stanoveny v Závěrečných zprávách DG Regio z let 2004, 2006 a 2009 !! Problematické jsou tehdejší závěry ve světle roku 2012!!! n Omezení délky trvání provozních smluv n Přijatelnost smluv uzavřených pouze v souladu s legislativou EU v oblasti veřejného zadávání n Omezení zisku provozovatele a zajištění udržitelnosti financování investic prostřednictvím tzv. finančního modelu n Nejlepší mezinárodní praxe v oblasti výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí za porušení povinností provozovatele

Konference VAKINFO 2012 n Hlavní argumenty EK pro změnu: riziko nedostatku vodních zdrojů (růst Konference VAKINFO 2012 n Hlavní argumenty EK pro změnu: riziko nedostatku vodních zdrojů (růst populace a ekonomik) ¨ zvýšení počtu a intenzity případů sucha ¨ „polo-optimální“ alokace fin. zdrojů ¨ neefektivní služby ¨ „beztvaré“ právní prostředí ¨ posun veřejné služby → služba veřejnosti ¨

Konference VAKINFO 2012 n Co se změnilo? ¨ ¨ ¨ ¨ Zavedení PPP legislativy Konference VAKINFO 2012 n Co se změnilo? ¨ ¨ ¨ ¨ Zavedení PPP legislativy (koncesní zákon) novela zákona 274/2001 Sb. (zákon 76/2006 Sb. , 186/2006 Sb. a 222/2006 Sb. ) průběžné změny v cenové regulaci – naposledy Cenový výměr 01/2012 / Finanční model OPŽP kontroly finančních úřadů nové smlouvy – standard 10 let obligatorní Plány financování obnovy Va. K centrální statistiky / výroční zprávy např. Vodovody a kanalizace v ČR

Konference VAKINFO 2012 n. Zavedení regulačního úřadu z pohledu EK Požadovaná funkce V ČR Konference VAKINFO 2012 n. Zavedení regulačního úřadu z pohledu EK Požadovaná funkce V ČR plní Zajištění rovných podmínek na trhu z hlediska soutěže ÚOHS Kontrola smluvních podmínek (oddílný či servisní model) obce/ÚOHS/soud Regulace cen vlastník/Ministerstvo financí

Konference VAKINFO 2012 Výzvy n Dořešit otázku cenové regulace obecná regulace Cenový výměr účinnost Konference VAKINFO 2012 Výzvy n Dořešit otázku cenové regulace obecná regulace Cenový výměr účinnost od 1. 9. 2012 n vs. regulace OPŽP pouze na smlouvy, u kterých daný subjekt čerpá dotace z OPŽP a u tzv. „souvisejících smluv“ Kvalita vodohospodářských služeb ü ü ü výkonové ukazatele benchmarking nahrazení norem ISO

Konference VAKINFO 2012 Co nového v právu? novela z. č. 274/2001 Sb. (ZVK) n Konference VAKINFO 2012 Co nového v právu? novela z. č. 274/2001 Sb. (ZVK) n nová legislativa – návrh koncesní směrnice n změny v oblasti zadávání veřejných zakázek n

Konference VAKINFO 2012 n Návrh koncesní směrnice stávající obecná 2004/18/EC a sektorová 2004/17/EC směrnice Konference VAKINFO 2012 n Návrh koncesní směrnice stávající obecná 2004/18/EC a sektorová 2004/17/EC směrnice neobsahuje úpravu zadávání „servisních koncesí“ n není zaměřena jen na sektor „vodárenství“ n respektuje právo municipalit určit způsob zajištění služeb n konkretizuje principy Smlouvy ES + Case law n uplatní se u koncesí nad 5 mil. EURO n

Konference VAKINFO 2012 n Návrh koncesní směrnice pokud konceionář vysoutěží „výhradní právo“ prostřednictvím transparentní Konference VAKINFO 2012 n Návrh koncesní směrnice pokud konceionář vysoutěží „výhradní právo“ prostřednictvím transparentní soutěže = nemusí postupovat v režimu ZVZ/KZ v případě zadávání sub-zakázek n úprava „in house“, joint venture, jinému veřejnému zadavateli n doba trvání – „rozumná“ s přihlédnutím k návratnosti kapitálu n podstatná změna v obsahu koncese = nové řízení n

Konference VAKINFO 2012 n Celkové shrnutí: ¨ stanovisko EK – má aktuální a komplexní Konference VAKINFO 2012 n Celkové shrnutí: ¨ stanovisko EK – má aktuální a komplexní informace? ¨ regulační úřad – výhody/nevýhody ¨ financování ze státního rozpočtu ¨ změna legislativy ¨ přesun pravomocí ¨ překryv pravomocí ¨ finanční, personální a technické zabezpečení ¨ politická nezávislost v ČR?

Konference VAKINFO 2012 Děkuji za pozornost Mgr. Jan Toman advokát E-mail: jan. toman@akjato. cz Konference VAKINFO 2012 Děkuji za pozornost Mgr. Jan Toman advokát E-mail: jan. [email protected] cz mobil: +420 721 846 800