Скачать презентацию Územní a druhová ochrana přírody v úmluvách globálního Скачать презентацию Územní a druhová ochrana přírody v úmluvách globálního

4d7143377d17b9ff18d7415e3659d049.ppt

  • Количество слайдов: 47

Územní a druhová ochrana přírody v úmluvách globálního charakteru Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph. Územní a druhová ochrana přírody v úmluvách globálního charakteru Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph. D. ZF JU České Budějovice Říjen 2012

Hlavní úmluvy na ochranu přírody v globálním měřítku • Úmluva o mokřadech majících mezinárodní Hlavní úmluvy na ochranu přírody v globálním měřítku • Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako biotopy vodního ptactva • • • Podpis Írán, Ramsar, 1971 Platnost 1975 Sekretariát Švýcarsko, Gland – www. ramsar. org – 160 smluvních stran • V ČR sdělení FMZV č. 396/1990 Sb. Ramsar sites of the world

Úmluva o mokřadech • První úmluva s celosvětovou účastí • Cíl zajištění co nejširší Úmluva o mokřadech • První úmluva s celosvětovou účastí • Cíl zajištění co nejširší ochrany a rozumného využívání mokřadů a jejich zdrojů • Předmět ochrany - mokřady - vodní ptactvo na mokřady vázané

Úmluva o mokřadech • Mokřad území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo Úmluva o mokřadech • Mokřad území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými i slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů

Úmluva o mokřadech • Seznam mokřadů mezinárodního významu – Ramsar sites • - 1899 Úmluva o mokřadech • Seznam mokřadů mezinárodního významu – Ramsar sites • - 1899 mokřadů - • Seznam ohrožených mokřadů – Montreux Record cca. 186 milionu ha • • - mokřady, v nichž došlo, dochází nebo může dojít ke změnám ekologického charakteru a tím k jejich ohrožení případně zničení 51 mokřadů, z toho 4 v Česku, Dále např. Rakousko: NP Donauauen, Německo: NP Ostfriesische Wattenmeer USA: NP Everglades

Úmluva o mokřadech • Transboundary • Mimo jiné: Ramsar Sites List • 2004 Mokřady Úmluva o mokřadech • Transboundary • Mimo jiné: Ramsar Sites List • 2004 Mokřady soutoku Moravy, • Spolupráce více států na ochraně Dyje a Dunaje mokřadů (Česko/ Rakousko/ rozkládajících se v Slovensko) pohraničním území • 2009 Krkonošská • 13 bi-nebo rašeliniště trilaterálních území (Česko/Polsko)

Krkonoše Dolní Podyjí Krkonoše Dolní Podyjí

Úmluva o mokřadech • Povinnosti smluvních stran • - nahlásit do seznamů mokřady • Úmluva o mokřadech • Povinnosti smluvních stran • - nahlásit do seznamů mokřady • -zajistit praktickou ochranu a udržitelné využívání • -zabezpečit právní ochranu • Sledovat stav mokřadů • -výměna informací

Ramsar sites of the world Laguna Hedionda, Los Lopez Ramsar site, Bolivia Litovelské Pomoraví Ramsar sites of the world Laguna Hedionda, Los Lopez Ramsar site, Bolivia Litovelské Pomoraví Ramsar site, Česká republika

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví • Podpis 1972, Francie, Paříž • Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví • Podpis 1972, Francie, Paříž • Platnost 1975 • Dnes 187 členských států http: //whc. unesco. org - ČR : č. 159/1991 Sb.

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Cíl - ochrana kulturních a přírodních Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Cíl - ochrana kulturních a přírodních památek výjimečné hodnoty - prohlašují se za součást světového dědictví lidstva Závazky - označení, ochrana, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím

Kulturní dědictví - památníky - skupiny budov - lokality (kombinovaná díla přírody a člověka) Kulturní dědictví - památníky - skupiny budov - lokality (kombinovaná díla přírody a člověka) - Přírodní dědictví Přírodní jevy Geologické a fyziografické útvary Přírodní lokality

Seznam světového dědictví (151 zemí) - 704 památek kulturních (např. Versailles, Stonehenge, Velká čínská Seznam světového dědictví (151 zemí) - 704 památek kulturních (např. Versailles, Stonehenge, Velká čínská zeď, mírový památník v Hirošimě, hist. jádra Vídně, Salzburku, Krakova, Říma, opera v Sydney) - 180 památek přírodních (např. Bernské Alpy ve Švýcarsku, Kilimandžáro, Velký bariérový útes, National park Serengeti, National park Islas Galapagos, Grand Canyon) - 27 památek smíšených (např. Kakadu National Park, kláštery Meteora, Macchu Picchu)

2009 Vyloučení Drážďan ze seznamu Světového dědictví 2009 Vyloučení Drážďan ze seznamu Světového dědictví

List world heritage in danger Seznam světového dědictví v nebezpečí (27 zemí) – 34: List world heritage in danger Seznam světového dědictví v nebezpečí (27 zemí) – 34: např. národní park Everglades (USA), pevnost Bam (Kerman) v Iránu, národní parky Virunga a Okapi v Kongu, údolí Bamyian (sochy Budhy) v Afghanistánu

Vyřazení z „List world heritage in danger“ • Národní park Galapágy (Ecuador) • Na Vyřazení z „List world heritage in danger“ • Národní park Galapágy (Ecuador) • Na seznam zařazena 2007, vyřazena 2010 • Úspěch ochrany přírody

CITES • Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích CITES • Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin • Uzavřena: Washington 3. 3. 1973 • Vstup v platnost: 1. 7. 1975 Celkem 175 stran • www. cites. org • Česká rep. (ČSFR): publikace pod č. 572/1992 Sb.

CITES CITES

CITES • Cíle: • regulace a monitoring mezinárodního obchodu s vybranými živočichy a rostlinami CITES • Cíle: • regulace a monitoring mezinárodního obchodu s vybranými živočichy a rostlinami • postavení mezinárodního obchodu pod společnou kontrolu všech zemí světa • zajistit, že mezinárodní obchod neohrozí přežití populací fauny a flóry v přírodě

CITES Chráněné druhy - 3 kritéria - volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny CITES Chráněné druhy - 3 kritéria - volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny - ohrožené nebo potenciálně ohrožené na přežití ve volné přírodě (též „podobné“ druhy) - poptávka ze strany mezinárodního obchodu 3 seznamy chráněných druhů: I a II + „národní seznam“: III Exemplář - živočich nebo rostlina, živé nebo neživé - jakákoliv část těla nebo výrobek (s výjimkami zejména u rostlin) - věc nebo výrobek, který v názvu nebo jinak deklaruje, že obsahuje chráněný druh

CITES • Dovoz, vývoz – povolení (permit) • Nejpřísnější postup u exemplářů přímo ohrožených CITES • Dovoz, vývoz – povolení (permit) • Nejpřísnější postup u exemplářů přímo ohrožených (Příloha I. Úmluvy) • Orgány úmluvy: • Výkonný – Ministerstvo ŽP • Vědecký – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR • Kontrolní -zapojení složek určených k prosazování ochrany CITES (celníci, policie, Interpol, Česká inspekce životního prostředí)

Přínosy pro ochranu přírody ü právní a faktická ochrana druhů ü prohloubení mezinárodní spolupráce Přínosy pro ochranu přírody ü právní a faktická ochrana druhů ü prohloubení mezinárodní spolupráce ü zapojení represivních složek Ø celníci, policie, Interpol… ü záchrana druhů Ø krokodýlové, slon africký… ü statistické údaje ü CITES jako fórum diskuse globální ochrany přírody ü propagace ochrany přírody Ø „CITES megafauna“ slon, nosorožec, velryby ü financování projektů OP v člen. zemích

Kritika, zápory a nedostatky ü byrokracie Ø odčerpávání zdrojů pro ochranu přírody na byrokracii Kritika, zápory a nedostatky ü byrokracie Ø odčerpávání zdrojů pro ochranu přírody na byrokracii Ø zdlouhavá administrativní řízení ü kriminalizace obchodu se zvířaty a rostlinami Ø na seznamech CITES i běžné druhy (nejsou ohroženy, ale jsou zaměnitelné) Øčerný obchod (pašování) Ø zvyšování cen na černém trhu a vyvolávání poptávky Øohrožení welfare zvířat ü zákaz obchodu může mít negativní důsledky na ochranu druhů v přírodě Ø nekontrolovatelné ekonomické využití přírody

Úmluva o biologické rozmanitosti Uzavřena 1992, Konference OSN UNCED, Rio de Janeiro Platnost 29. Úmluva o biologické rozmanitosti Uzavřena 1992, Konference OSN UNCED, Rio de Janeiro Platnost 29. 12. 1993 Počet smluvních stran: 191 Sekretariát Kanada, Montreal - www. cbd. int V ČR: č. 134/1999 Sb. http: //chm. nature. cz

Cíl - ochrana rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů - udržitelné využívání složek biodiverzity - Cíl - ochrana rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů - udržitelné využívání složek biodiverzity - rovnoměrné a spravedlivé rozdělování přínosů, vyplývajících z využívání genetických zdrojů včetně soudobých biotechnologických postupů

Závazky - plány ochrany a rozumného využívání druhového bohatství - zákonná ochrana ohrožených druhů Závazky - plány ochrany a rozumného využívání druhového bohatství - zákonná ochrana ohrožených druhů i jejich prostředí - Zásady in situ a ex situ - rozšiřování zvláště chráněných území - posuzování vlivů projektů na jednotlivé složky biodiverzity - Biologická bezpečnost - Sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů včetně soudobých biotechnologických postupů - Mechanismus výměny informací

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti • Přijat 29. 1. 2000, Kanada, Montreal • První Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti • Přijat 29. 1. 2000, Kanada, Montreal • První z dosavadních dvou prováděcích protokolů k Úmluvě o biodiverzitě • Cíl zajištění ochrany a bezpečnosti při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů při přechodu státních hranic

 • Přihlédnout k ochraně lidského zdraví • Při vývozu platí povinnost poskytnout informace • Přihlédnout k ochraně lidského zdraví • Při vývozu platí povinnost poskytnout informace státu dovozu • Dovozní stát může žádat vyhodnocení rizika • Dovozní stát může dovoz povolit nebo zamítnout

Nagojský protokol 2010 • Druhý prováděcí protokol k Úmluvě CBD • Třetí pilíř CBD Nagojský protokol 2010 • Druhý prováděcí protokol k Úmluvě CBD • Třetí pilíř CBD • Rovnoměrné a spravedlivé rozdělování přínosů, vyplývajících z využívání genetických zdrojů (přírodních materiálů)

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů • Podpis 1979, Bonn, SRN • Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů • Podpis 1979, Bonn, SRN • Platnost 1981 • 112 smluvních stran • Sekretariát UNEP, Bonn • www. cms. int - publikace pod č. 127/1994 Sb.

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů • Cíl ochrana ohrožených stěhovavých druhů Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů • Cíl ochrana ohrožených stěhovavých druhů živočichů migrujících vzduchem, po zemi či ve vodě; ochrana v celém areálu jejich výskytu a zejména na tahových cestách Hlavní nástroje - podpora, spolupráce a propagace výzkumu - zajištění bezprostřední ochrany ohrožených druhů - uzavírání dílčích dohod o ochraně jednotlivých ohrožených druhů

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů • 2 seznamy - ochrana pro Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů • 2 seznamy - ochrana pro kriticky ohrožené druhy v celém areálu rozšíření , včetně smluvní ochrany (vyloučení či zmírnění překážek migrace a omezení faktorů, které druhy ohrožují, zákaz úmyslného zabíjení, poškozování, rušení a odchytu těchto druhů) - druhy, u nichž záchovný status vyžaduje uzavření mezinárodních dohod a memorand pro jejich zachování Záchovný status: souhrn vlivů, působících na stěhovavé druhy, které se mohou projevit na jejich dlouhodobém rozšíření a početnosti

Regionální dohody pro druhy z druhé přílohy Bonnské úmluvy, zaručující péči o síť stanovišť Regionální dohody pro druhy z druhé přílohy Bonnské úmluvy, zaručující péči o síť stanovišť - D. o ochraně kytovců Černého moře, Středozemního moře a přilehlých oblastí Atlantického oceánu • Delfín středomořský (Tursiops truncatus)

Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků Podpis 16. 6. 1995, Nizozemí, Haag Platnost Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků Podpis 16. 6. 1995, Nizozemí, Haag Platnost 1. 1999 Strany 48 Sekretariát SRN, Bonn - www. unep-aewa. org ČR: č. 92/2006 Sb. m. s. Předmět ochrany 172 druhů: vodní ptáci a jejich stanoviště v celé oblasti jejich migrace

Dohoda o ochraně evropských populací netopýrů • Podpis 1991, VB, Londýn • Strany 30 Dohoda o ochraně evropských populací netopýrů • Podpis 1991, VB, Londýn • Strany 30 • Sekretariát SRN, Bonn • ČR: 208/1994 Sb. • Ochrana 48 druhů čeledi netopýrovitých a vrápencovitých • www. eurobats. org

 • - D. o ochraně albatrosů a buřňáků • Buřňák šedý • Albatros • - D. o ochraně albatrosů a buřňáků • Buřňák šedý • Albatros bělohřbetý

 • - D. o ochraně malých kytovců Baltického a Severního moře • Sviňucha • - D. o ochraně malých kytovců Baltického a Severního moře • Sviňucha obecná (Phocoena phocoena)

- D. o ochraně tuleňů ve Waddenském moři • Tuleň obecný (Phoca vitulina) • - D. o ochraně tuleňů ve Waddenském moři • Tuleň obecný (Phoca vitulina) • Tuleň sivý (Helichoerus grypus)

Dohoda o ochraně goril • -ochrana živočichů • -ochrana jejich biotopů Dohoda o ochraně goril • -ochrana živočichů • -ochrana jejich biotopů

Memoranda - M. o porozumění při ochraně rákosníka ostřicového - M. o porozumění při Memoranda - M. o porozumění při ochraně rákosníka ostřicového - M. o porozumění při ochraně dropa velkého (od 2008 člen i ČR)

- M. o porozumění při ochraně mořských želv Indického oceánu a jihovýchodní Asie - - M. o porozumění při ochraně mořských želv Indického oceánu a jihovýchodní Asie - M. o porozumění při ochraně mořských želv atlanticko-afrického pobřeží

- M. o porozumění při ochraně jeřába sibiřského - M. o porozumění při ochraně - M. o porozumění při ochraně jeřába sibiřského - M. o porozumění při ochraně kolihy tenkozobé

 • - M. o porozumění při ochraně jelena bukharského • M. o porozumění • - M. o porozumění při ochraně jelena bukharského • M. o porozumění při ochraně sajgy tatarské

 • M. o porozumění při ochraně kytovců v Pacifiku (Oceánie) • M. o porozumění při ochraně kytovců v Pacifiku (Oceánie)

M. o porozumění při ochraně západoafrické populace slona afrického M. o porozumění při ochraně západoafrické populace slona afrického

A mnoho dalších… • Viz www. cms. int/species A mnoho dalších… • Viz www. cms. int/species