Úvod do českého práva 9. Finanční právo a

Скачать презентацию Úvod do českého práva 9. Finanční právo a Скачать презентацию Úvod do českého práva 9. Finanční právo a

finanční_právo.ppt

  • Размер: 123.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 9

Описание презентации Úvod do českého práva 9. Finanční právo a по слайдам

Úvod do českého práva 9. Finanční právo a právo sociálního zabezpečení Úvod do českého práva 9. Finanční právo a právo sociálního zabezpečení

I. Finanční právo = soubor pr. norem upravujících vztahy vznikající v průběhu fnanční činnostI. Finanční právo = soubor pr. norem upravujících vztahy vznikající v průběhu fnanční činnost tj. v procesu tvorby + rozdělování + používání peněžní masy = fnančně právní vztahy • Dílčí disciplíny : – Rozpočtové právo – Daňové právo – Měnové a devizové právo

Rozpočtové právo = úprava veřejných rozpočtů:  státní + krajské + obecní • StátníRozpočtové právo = úprava veřejných rozpočtů: státní + krajské + obecní • Státní rozpočet = základní fnanční plán státu schvalovaný na návrh vlády každoročně v PS ve formě zákona s příjmovou a výdajovou stránkou – příjmy: daňové (daně, poplatky, cla) + nedaňové (pojistné na soc. zab. ) + ostatní (zisk ČNB, loterie, pokuty. . . ) – výdaje: neinvestční (sociální transfery = mandatorní výdaje: 80%) x investční • Rozpočtový proces: sestavování MF (kapitoly) + vláda + projednávání v PS + plnění + kontrola plnění (st. závěrečný účet)

Daňové právo: základní pojmy • Daň: neúčelová neekvivalentní platba stanovená Z. na úhradu veřejnýchDaňové právo: základní pojmy • Daň: neúčelová neekvivalentní platba stanovená Z. na úhradu veřejných potřeb • Poplatek: účelová platba (správní + soudní + místní: ze psa, z odpadu, z automatů. . . ) – Clo: účelová platba za přechod státní hranice • plátce (povinná osoba) x poplatník (nositel daně) x správce daně (FÚ) • předmět daně x základ daně x sazba daně: pevná x poměrná % ; lineární x progresivní x degresivní • Druhy daní – přímé x nepřímé – důchodové x majetkové x ze spotřeby

. Daňová soustava ČR – Přímé daně Z. č. 212/1992 Sb • daně důchodové:. Daňová soustava ČR – Přímé daně Z. č. 212/1992 Sb • daně důchodové: Z. č. 586/1992 Sb. — z příjmu FO: lineární sazba (15% ze superhrubé mzdy) — z příjmu PO: lineární sazba (19%) • daně majetkové: — z nemovitost: z pozemků (dle výměry / ceny a koefcienty dle kvality, fce a umístění) + ze staveb (dle zastavěné plochy dle druhu a fce) — z nabyt (převodu) nemovitost: 4%; plat prodávající — silniční: z vozidel používaných k podnikání; pevná roční sazba — dědická a darovací: od 2014 zrušena, daní se dle Z. o dani z příjmu

Daňová soustava ČR – Nepřímé daně • DPH = univerzální daň základní (21) +Daňová soustava ČR – Nepřímé daně • DPH = univerzální daň základní (21%) + snížená (15%) sazba + třet (10%) • spotřební daně selektvní: z minerálních olejů; lihu, piva, vína; tabákových výrobků • ekologické daně selektvní: z plynu, z pevných paliv, z elektřiny

II. Právo sociálního zabezpečení Z. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. II. Právo sociálního zabezpečení Z. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zab. Sociální pojištění = nemocenské + důchodové + příspěvek na st. politku zaměstnanost — plátci : zaměstnavatelé + zaměstnanci = povinně x OSVČ: nemocenské dobrovolně • Nemocenské: — pracovní neschopnost (od 15. dne do max. 380; — zaměstnavatel) — ošetřovné — peněžitá podpora v mateřství (28 / 37 týdnů) • Důchodové: povinné (dávkové a průběžné) + připojištění — starobní: důchodový věk (60 -65 let) + doba pojištění (25 let) — pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí) — invalidní (plný, částečný)

Zdravotní péče Veřejné zdravotní pojištění = na úhradu zákonné, tj.  základní zdravotní péčeZdravotní péče Veřejné zdravotní pojištění = na úhradu zákonné, tj. základní zdravotní péče — plátci: všichni povinně = stát + zaměstnanci + zaměstnavatelé + OSVČ — spravují zdravotní pojišťovny

Státní sociální podpora • Testované dávky: – přídavek na dítě (příjem rodiny do 2,Státní sociální podpora • Testované dávky: – přídavek na dítě (příjem rodiny do 2, 4 x život. min. ) – příspěvek na bydlení – porodné: 13 000 kč na 1. dítě (příjem rodiny do 2, 4 x život. min. ) • Netestované dávky: – rodičovský příspěvek (3 rychlost čerpání) – pohřebné: 5000 kč – dávky pěstounské péče • Systém pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobyt – doplatek na bydlení – mimořádná okamžitá pomoc – příspěvky na péči