Úvod do českého práva 8. Trestní právo procesní

Скачать презентацию Úvod do českého práva 8. Trestní právo procesní Скачать презентацию Úvod do českého práva 8. Trestní právo procesní

trestní_právo_procesní.ppt

  • Размер: 121.5 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации Úvod do českého práva 8. Trestní právo procesní по слайдам

Úvod do českého práva 8. Trestní právo procesní Úvod do českého práva 8. Trestní právo procesní

Pojem a prameny = souhrn norem upravujících postup trestního řízení = postup orgánů činnýchPojem a prameny = souhrn norem upravujících postup trestního řízení = postup orgánů činných v tomto řízení x trestní stíhání = úsek tohoto řízení od zahájení stíhání sdělením obvinění do rozhodnutí ve věci samé • Účel: zjistit a) zda spáchán TČ b) pachatele c)posoudit TČ dle TZ d) uložit trest. sankci • Prameny: Trestní řád: 141/1961 Sb. + jiné

Zásady trestního řízení § 2 TŘ • obecné: zákonnost, presumpce neviny (in dubio proZásady trestního řízení § 2 TŘ • obecné: zákonnost, presumpce neviny (in dubio pro reo, ne bis in idem), veřejnost (x leda), právo na obhajobu (nutná § 36) • zahájení řízení: legalita, oficialita (x odklony), obžalovací • dokazování: vyhledávací, volné hodnocení důkazů, ústnost a bezprostřednost • zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností = tzv. materiální pravdy

Subjekty trestního řízení • Orgány činné v trestním řízen í + pomocné orgány (zapisovatel,Subjekty trestního řízení • Orgány činné v trestním řízen í + pomocné orgány (zapisovatel, tlumočník…) — Soudy: jaké — věcná §§ 16, 17 a místní příslušnost § 18 + kdo: samosoudce x senát ( námitka podjatosti § 30) — státní zástupce — policejní orgán • Strana x níž se řízení vede + osoby na jeho straně (obhájce + příbuzný…) x poškozený — obviněný = po zahájení trest. stíhání — obžalovaný = po podání obžaloby / návrhu na potrestání — odsouzený = po vydání pravomocného rozsudku

Stadia trestního řízení • Předsoudní: - postup před zahájením řízení (trest. oznámení + podáníStadia trestního řízení • Předsoudní: — postup před zahájením řízení (trest. oznámení + podání vysvětlení) — přípravné řízení = po zahájení trest. řízení = vyšetřování TČ – provádí kriminální policie (za dozoru st. zástupce) • Soudní: — předběžné projednání obžaloby = zvážení nutnosti hl. líčení — hlavní líčení: § 196 a násl. = rozhodování o vině a trestu zahájení, dokazování, závěrečné řeči , porada senátu, rozhodnutí — odvolací řízení = rozhodování o opravných prostředcích x rozhodnutí (řádné + mimořádné) — vykonávací řízení = výkon trestu (odnětí svobody ve věznicích)

Dokazování § 89 a násl. = získávání důkazů cestou důkazních prostředků • výslech obviněnéhoDokazování § 89 a násl. = získávání důkazů cestou důkazních prostředků • výslech obviněného / svědků • znalecký posudek • důkazy věcné a listinné • ohledání osoby a věci (osobní a domovní prohlídka) • odposlech • konfrontace, rekonstrukce, rekognice, vyšetřovací pokus

Vyšetřovací úkony • O každém úkonu se sepisuje protokol: § 55 • Zajištění osobyVyšetřovací úkony • O každém úkonu se sepisuje protokol: § 55 • Zajištění osoby – Zadržení: obviněného (policie) x podezřelého (každý) – Vazba: § 67 + max. doba až 4 roky a možnosti náhrady • útěková • koluzní • předstižná + vydávací / vyhošťovací • Ostatní – Neodkladné a neopakovatelné úkony

Rozhodnutí a opravné prostředky • Rozsudek : § 120 = rozhodnutí věci samé, tj.Rozhodnutí a opravné prostředky • Rozsudek : § 120 = rozhodnutí věci samé, tj. o vině a trestu, tj. buď odsuzující x nebo zprošťující — části: hlavička, výrok, odůvodnění, poučení — stadia: porada a hlasování, vyhlášení, vyhotovení, doručení x řádný opravný prostředek = odvolán í do 8 dnů • trestní příkaz: § 314 e x odpor do 8 dnů • usnesení (o zastavení, postoupení…) x stížnost Mimořádné opravné prostředky = x pravomocným rozh. — obnova řízení — stížnost pro porušení Z. — dovolání