Úvod do českého práva 5. Správní právo

Скачать презентацию Úvod do českého práva 5. Správní právo Скачать презентацию Úvod do českého práva 5. Správní právo

správní_právo.ppt

  • Размер: 126.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 11

Описание презентации Úvod do českého práva 5. Správní právo по слайдам

Úvod do českého práva 5. Správní právo Úvod do českého práva 5. Správní právo

Správní právo = soubor pr. norem upravujících veřejnou správu pokud jde o její organizaciSprávní právo = soubor pr. norem upravujících veřejnou správu pokud jde o její organizaci a činnost = činnost ve veřejném zájmu orgánů výkonné moci = správních orgánů = úřadů x činnost zákonodárná – ta je nadřazená x veř. správa je činností podzákonnou x činnost soudní – ta je nezávislá x veř. správu provádí ve veřejném zájmu osoby v závislém postavení

Druhy veřejné správy • státní správa:  – ústřední (vláda a jiné úřady sDruhy veřejné správy • státní správa: – ústřední (vláda a jiné úřady s celost. působností) – místní ( dekoncentrované orgány st. správy) • samospráva: – územní (obce a kraje) – zájmová (ČMFS, ČMS…) – profesní (ČAK, ČLK, Agrární komora…) portál veřejné správy: portal. gov. cz

Organizace veřejné správy • vláda: vrcholný orgán výkonné moci – 14 ministerstev (průřezová: MF,Organizace veřejné správy • vláda: vrcholný orgán výkonné moci – 14 ministerstev (průřezová: MF, MPSV… x oborová: MŠMT, MZ, MŽP…) + jim podřízené orgány (Czechinvest, Nár. divadlo …) – jiné ústřední správní orgány (ČSÚ, ČBÚ, ÚHOS, ÚPV, NPÚ…) • regionální a místní st. správa – všeobecná: obce a kraje – odborná: FÚ, ÚP, celní správa • st. správa veřejnými (ozbrojenými) sbory – armáda ČR, Policie ČR, hasičský záchranný sbor • st. správa propůjčená soukromým osobám autorizované FO, PO (STK) x zmocněné FO (veř. stráže)

Kontrola veřejné správy • Vnější – Zastupitelské orgány: parlament + zastupitelstva – Soudy: správníKontrola veřejné správy • Vnější – Zastupitelské orgány: parlament + zastupitelstva – Soudy: správní + ústavní soudnictví – Správní orgány: Zákon o st. kontrole (NKÚ) – Občané: petiční právo – Veřejný ochránce práv • Vnitřní – ex. Generální inspekce bezpečnostních sborů

Dělba a prameny správního práva • správní pr. organizační:  Kompeteční Z. č. 2/1969Dělba a prameny správního práva • správní pr. organizační: Kompeteční Z. č. 2/1969 Sb. , zy o obcích / krajích / hl. městě Praze. . . • správní pr. hmotné: nesčetné prameny v jednotl. oblastech – Vnitřní správa (zy st. občanství / o evidenci obyvatel / o matrikách…) – Bezpečnost (zy o policii / obecní policii / o požární ochraně…) – Školství (školský z. / o VŠ / o pedagogických pracovnících…) – Zdravotnictví (zy o veřejném zdraví / o péči o zdraví lidu / o ČLK…) – Živnostenská správa ( živnostenský z. ) – Územní plánování (zy stavební / o KN / o zápisech pr. k nemovitostem) • správní pr. procesní: Správní řád: Z. č. 500/2004 Sb. a Soudní řád správní • správní pr. deliktní: Z. o přestupcích č. 500/1990 Sb. aj.

Základní správní činnosti • normotvorba = odvozená a podzákonná – abstraktní správní akty (nařízení,Základní správní činnosti • normotvorba = odvozená a podzákonná – abstraktní správní akty (nařízení, vyhlášky) • aplikace = rozhodovací činnost – konkrétní (individuální) správní akty (povolení…) • správní dozor: NKÚ, ČOI, ČIŽP, ÚHOS, úřady finanční, stavební… • správní řízení • správní trestání

Normotvorba • obecně závazné předpisy dle čl. 78 a 79 (3) Ú = kNormotvorba • obecně závazné předpisy dle čl. 78 a 79 (3) Ú = k provedení zákona pro neurčitý počet případů stejného druhu — vyhlašují se ve Sbírce zákonů x vyhlášky a nařízení: obcí: účinné 15 dnem po vyvěšení na úřední desce — posílají se krajským úřadům krajů: účinné 15 dnem po zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje — posílají se MV Možnost zrušení ÚS

Aplikace • vydávání správních aktů = j ednostranný pr. úkon, kterým spr. úřad vAplikace • vydávání správních aktů = j ednostranný pr. úkon, kterým spr. úřad v konkrétním případě řeší pr. poměry jmenovitě určených osob – Druhy: hmotné x procesní konstitutivní (staveb. povolení) x deklaratorní (osvědčení) • uzavírání veřejnoprávních smluv • udělování faktických pokynů a donucovacích úkonů

Správní řízení = řízení, v němž orgány st. správy rozhodují o pr. a povinnostechSprávní řízení = řízení, v němž orgány st. správy rozhodují o pr. a povinnostech účastníků • Zásady – zákonnosti – rovnosti účastníků – materiální pravdy – neveřejnosti a písemnosti – volného hodnocení důkazů • Fáze – zahájení: na návrh — podání x ex offo – zjišťování podkladů: slyšení účastníků, místní šetření… – rozhodnutí – přezkumné řízení

Správní trestání = rozhodování o vině a sankci za porušení práva, které není TČSprávní trestání = rozhodování o vině a sankci za porušení práva, které není TČ ale správním deliktem – přestupek = zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno (v zákoně o přestupcích a v dalších zákonech) a nejde o jiný spr. delikt nebo o TČ X sankce: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti… – jiné správní delikty FO, PO postihované na základě zavinění nebo bez podle zvláštních zákonů – správní disciplinární delikty (v regulovaných profesích) – správní pořádkové delikty (porušení interních směrnic)