Úvod do českého práva 4. Ústavní právo

Скачать презентацию Úvod do českého práva 4. Ústavní právo Скачать презентацию Úvod do českého práva 4. Ústavní právo

Ústavní_právo.ppt

  • Размер: 121.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 9

Описание презентации Úvod do českého práva 4. Ústavní právo по слайдам

Úvod do českého práva 4. Ústavní právo Úvod do českého práva 4. Ústavní právo

I. Teorie konstitucionalismu = Základní zákon státu regulující hlavní prvky státu a jeho organizaciI. Teorie konstitucionalismu = Základní zákon státu regulující hlavní prvky státu a jeho organizaci • charakteristika státu a st. moci (státoprávní uspořádání) • formy výkonu st. moci (přímá x nepřímá demokracie + dělba moci) • postavení občanů (ochrana LP)

Třídění ústav • materiální x formální = psaná x nepsaná (Velká Británie) • monolegálníTřídění ústav • materiální x formální = psaná x nepsaná (Velká Británie) • monolegální (kodifikovaná) x polylegální (ne-) = 1 dokument x více docs • rigidní x flexibilní = obtížně změnitelná x lehce změnitelná ČR: formální polylegální (čl. 112 Ú) rigidní (čl. 39/4 Ú)

II. Ústavní pořádek ČR = čl. 112: souhrn všech ústavních zákonů • ÚZ 1/1993II. Ústavní pořádek ČR = čl. 112: souhrn všech ústavních zákonů • ÚZ 1/1993 Sb. Ústava ČR • ÚZ 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod + další úst. zákony — ÚZ 4/1993 Sb. a 29/1993 Sb. , o zániku ČSFR — ÚZy o st. hranicích — ÚZ o přistoupení ČR k EU — atd.

Struktura Ústavy • preambule + 8 hlav (113 čl. ) 1) Základní ustanovení 2)Struktura Ústavy • preambule + 8 hlav (113 čl. ) 1) Základní ustanovení 2) Moc zákonodárná: PS + Senát 3) Moc výkonná: prezident + vláda (+ státní zastupitelství) 4) Moc soudní: soudní soustava – 4článková a 2 stupňová + ústavní soud 5) Nejvyšší kontrolní úřad + 6) Česká národní banka 7) Územní samospráva: obce a kraje 8) Přechodná a závěrečná ustanovení

Moc zákonodárná • Poslanecká sněmovna = 200/4 roky/ poměrně • Senát = 81/6 let/Moc zákonodárná • Poslanecká sněmovna = 200/4 roky/ poměrně • Senát = 81/6 let/ většinově/nerozpustitelný + ZOS (čl. 33) – struktura: předseda, místopředsedové; výbory, komise – volby: všeobecné = 18//21/40, přímé, rovné, tajné (čl. 18) – pravomoci: normotvorná (Senát míň), kontrolní (čl. 53) – mandát: volný (čl. 26) – kvóra: Zy = ½ přítomných x ÚZ = 3/5 všech (čl. 39) – inkompatibilita = neslučitelnost funkcí (čl. 22) – imunita = neodpovědnost (čl. 27)

Moc výkonná • Prezident = hlava státu - 5 let max. 2 x zaMoc výkonná • Prezident = hlava státu — 5 let max. 2 x za sebou — Volba: přímá (čl. 56 — všeobecné, přímé, rovné; většinové) — Pravomoci: samostatné (čl. 62 — milost, suspenzivní veto…) x kontrasignované (čl. 63 — ex. amnestie, velení armády…) — Imunita: čl. 65 • Vláda = vrchol výkonné moci — Struktura: předseda, místopředsedové, ministři (½ všech) — pravomoci: organizační , normotvorná (čl. 78 a 79) — odpovědnost PS: důvěra / nedůvěra (čl. 72) • St. zastupitelství: zastuje veř. žalobu v trest. řízení (čl. 80)

Moc soudní • Obecné soudy: ochrana práv (čl. 90) v trestním, civilním a správnímMoc soudní • Obecné soudy: ochrana práv (čl. 90) v trestním, civilním a správním soudnictví – Nejvyšší soud + Nejvyšší správní soud: Brno – Vrchní soudy: Praha a Olomouc – Krajské soudy (+ Městský v Praze) – Okresní soudy (+ Městský v Brně; obvodní v Praze) • Ústavní soud (Brno) : ochrana ústavnosti (čl. 87) – Abstraktní = soulad zákonů/MS s Ú… – Konkrétní = ústavní stížnosti 15 soudců na 10 let

Listina základních práv a svobod • preambule + 6 hlav (44 čl. ) 1)Listina základních práv a svobod • preambule + 6 hlav (44 čl. ) 1) Obecná ustanovení 2) Lidská práva a základní svobody: Oddíl 1: ZLPS (na život…) + Oddíl 2: Politická práva (svoboda projevu…) 3) Práva národnostních a etnických menšin 4) Hospodářská, sociální a kulturní práva (na spravedl. odměnu za práci, na vzdělání, na zdrav. péči…) 5) Právo na soudní a jinou právní ochranu (na spravedlivý proces, na obhajobu, presumpce neviny…) 6) Ustanovení společná