Úvod do českého práva 2. Tvorba a realizace

Скачать презентацию Úvod do českého práva 2. Tvorba a realizace Скачать презентацию Úvod do českého práva 2. Tvorba a realizace

tvorba_a_realizace.ppt

  • Размер: 116.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации Úvod do českého práva 2. Tvorba a realizace по слайдам

Úvod do českého práva 2. Tvorba a realizace práva Úvod do českého práva 2. Tvorba a realizace práva

I. Tvorba práva = vytváření právních norem: způsoby • imperativní / autoritativní (z jednohoI. Tvorba práva = vytváření právních norem: způsoby • imperativní / autoritativní (z jednoho ohniska) — právní předpisy ( ex ante ) a — soudní precedenty ( ex post ) • konsenzuální (dohodou) = normativní smlouva • spontánní (přirozeným vývojem) = pr. obyčej x interpretace práva

Legislativní proces v ČR = vytváření pr. norem ve formě zákonů (pr. předpisů) •Legislativní proces v ČR = vytváření pr. norem ve formě zákonů (pr. předpisů) • zákonodárná iniciativa: čl. 41 odst. 2 Ú • projednávání návrhu zákona: trojí čtení v PS + Senát (+ prezident) • hlasování o návrhu Z: kvóra dle Ú • vyhlášení ( promulgace ): ve Sbírce zákonů

II. Realizace práva = užívání právních norem v praxi  • prostým dodržováním: II. Realizace práva = užívání právních norem v praxi • prostým dodržováním: legální licence (čl. 2 odst. 4 Ú) • prostřednictvím právních vztahů • prostřednictvím aplikace práva • prostřednictvím právní odpovědnosti • prostřednictvím interních normativních instrukcí

Právní vztahy • z pohledu adresáta: využívání oprávnění a dodržování povinnost = společenské vztahyPrávní vztahy • z pohledu adresáta: využívání oprávnění a dodržování povinnost = společenské vztahy regulované právem, které vznikají na základě právních skutečností (pr. nebo x pr. jednání – pr. úkony, ind. pr. akty) — mezi určenými subjekty (FO/PO) — ohledně určeného objektu (věci a jiné) — s daným obsahem (pr. a povinnosti)

Aplikace práva • z pohledu tvůrce: použit abstraktní normy na konkrétní případ orgánem veřejnéAplikace práva • z pohledu tvůrce: použit abstraktní normy na konkrétní případ orgánem veřejné moci oprávněným autoritativně vynutit svou vůli vůči subjektu — Druhy: řízení občanské x trestní x správní — Výsledek: akt aplikace práva = individuální právní akt = soudní / správní rozhodnutí * právní moc rozhodnut = konečnost rozhodnut

Právní odpovědnost = zvláštní druh právního vztahu, který vzniká,  když se někdo nezachováPrávní odpovědnost = zvláštní druh právního vztahu, který vzniká, když se někdo nezachová podle práva • Druhy: dle deliktů — veřejnoprávní: trestní, správní, disciplinární — soukromoprávní: za škodu, za vady, za prodlení • Obsahuje prvky státního donucení

Hodnocení realizace - v souladu s právem  ( secundum legem ) - mimoprávníHodnocení realizace — v souladu s právem ( secundum legem ) — mimoprávní (praeter legem) — protiprávní ( contra legem ) Realizaci ovlivňuje právní vědomí = indivuální vnímání práva, které je ovlivněné — znalost práva x ignorantia legis non excusat — akceptací práva (hodnocení de lege lata x de lege ferenda )