Úvod do českého práva 1. Teorie práva

Скачать презентацию Úvod do českého práva 1. Teorie práva Скачать презентацию Úvod do českého práva 1. Teorie práva

teorie_práva.ppt

  • Размер: 120.5 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации Úvod do českého práva 1. Teorie práva по слайдам

Úvod do českého práva 1. Teorie práva Úvod do českého práva 1. Teorie práva

Pojem právo = systém právních norem = pravidel chování x jiné normativní systémy (morální,Pojem právo = systém právních norem = pravidel chování x jiné normativní systémy (morální, náboženské, technické, atd. ) normativní systém určitého právního celku = právní řád právo vnitrostátní (hierarchie subjektů a pramenů) právo mezinárodní (rovnost subjektů a pramenů) právo evropské (hybrid) třídění vnitrost. pr. řádů dle podobnosti: kontinentální (Francie, ČR) x angloamerický x islámský (šaria)

Forma práva • pravidla jsou právními normami jen, když mají formu pramene práva –Forma práva • pravidla jsou právními normami jen, když mají formu pramene práva – právní předpis = normativní právní akt; převládá v kontinentálním pr. systému – soudní precedens = individuální právní akt; převládá v angloamerickém pr. systému + normativní smlouvy, právní obyčeje + jiné (pr. principy, učení znalců, spravedlnost. . . ) x interní normativní akt (školní řády…)

Třídění práva • veřejné x soukromé: dle postavení subjektů = nerovnost x rovnost (tříděníTřídění práva • veřejné x soukromé: dle postavení subjektů = nerovnost x rovnost (třídění na pr. odvětví ) Ústavní, správní, trestní x občanské, obchodní, pracovní • objektivní x subjektivní: dle vnímání = právo (pravidlo chování) x oprávnění (možnost chování) • hmotné x procesní: dle účelu = obsah (vlastní pravidla) x forma (procedurální pravidla) • pozitivní x přirozené: dle vzniku

Právní norma Norma = pravidlo stanovící, že něco ne/má být = obecně závazné pravidloPrávní norma Norma = pravidlo stanovící, že něco ne/má být = obecně závazné pravidlo chování vydané ve státem uznané formě, jehož dodržování je vynutitelné státním donucením — Závaznost (stanoví oprávnění a povinnosti) — Obecnost (subjektu = neurčitost a předmětu = abstraktnost) — Vynutitelnost (možnost sankčního plnění) — Formálnost (uznaný pramen práva)

Struktura Ideál: Kondicionální trojčlenná struktura – hypotéza (jestliže) = podmínky – dispozice (pak) =Struktura Ideál: Kondicionální trojčlenná struktura – hypotéza (jestliže) = podmínky – dispozice (pak) = vlastní pravidlo, tj. příkaz, zákaz, dovolení – sankce (jinak) Pbl. leges imperfectae

Třídění • dle předmětu: viz třídění práva • dle obsahu: opravňující x zavazující •Třídění • dle předmětu: viz třídění práva • dle obsahu: opravňující x zavazující • dle právní síly: ústavní x zákonné x podzákonné ( lex superior derogat inferiori ) • dle závaznosti: kogentní x dispozitivní • dle legislativní techniky: taxativní x demonstrativní + zvláštní: blanketové, odkazující, kolizní, kompetenční, teleologické

Působnost  =  rozsah platnosti = na co se vztahuje • věcná: čehoPůsobnost = rozsah platnosti = na co se vztahuje • věcná: čeho se týká; obecná x speciální ( lex specialis derogat generali ) • prostorová: na jakém území; celostátní x lokální * prcp teritoriality (platí na území pro všechny x cizinecký režim) • osobní: pro jaké subjekty * prcp personality (platí pro občany všude) x imunity (absolutní, relativní), exempce • časová: od kdy do kdy platí ( lex posterior derogat priori ) * platnost x účinnost ( vacatio legis ) * pbl. retroaktivity = zpětné účinnosti pravá x nepravá