Скачать презентацию Урок 12 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО МЛАДЕЖТА И Скачать презентацию Урок 12 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО МЛАДЕЖТА И

e1ae023810a4349594ef139d2bf2e650.ppt

  • Количество слайдов: 11

Урок № 12 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Урок № 12 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ 2007 - 2013 г. “Инвестира във вашето бъдеще” начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м сл 1 айд за шести клас Виртуален свят за ученици със специални образователни потребности 6 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. Раздел втори: Будителите Урок № 12 начало Новото българско училище план на урока 1 2 3 4 1. Преход към светско образование 2. Взаимните училища 3. Първото българско светско училище 4. Класни училища и гимназии. Първите учители изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 2 сла Речник: Даскал, aсимилация, светско образование, взаимоучителна метода, еилно-български (славяно-елински) училища, класни училища. “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. 1. Преход към светско образование Урок № 12 начало план на урока A. Предпоставки • Със зараждането и замогването на българската буржоазия нараства потребността от светско образование. • Килийните училища не могат да отговорят на потребностие от по-вече знания по география, математика, биология, химия физика, чужди езици. 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи Б. Гръцките училища в българските земи • Гърците преживяват по-рано своето възраждане и създават множество светски училища, не само в Гърция, а и в редица български селища. • В началото играели положителна роля, но по-късно застрашават от асимилация българския народ в името на великогръцките претенции. В. Елино-български (славяно-елински) училища • Първи опит за противодействие на българите са възникналите т. нар. българо-елински или славяно-елински училища. • Такива училища възникват в Свищов, Котел и др. и в тах се преподава както на гръцки, така и на български. • Така се зараждат кълновете на новото светско учебно съдържание. речник СОП Ф и л м йд 3 сла Еволюция на образованието Релефи от паметника на Васил Априлов в Габрово (скулптор К. Тодоров)

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. 2. Взаимните училища Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 4 сла A. Д-р Петър Берон (1800 -1871) • Роден е в гр, Котел и получава високо образование в Хайделберг и Мюнхен (Германия) и става учен от европейска величина. • Защитава докторска дисертация по медицина и работи като лекар. • Владее 9 езика и пише на 6 и често пребивава в Берлин, Лондон, Виена, Прага, Атина и се установява в Париж, създава нова система за обяснение на света, изложена на френски език, в 8 тома, и е автор е на повече от 20 научни труда в различни области на знанието: философия, медицина, естествени науки. Б. Взаимоучителна метода • Петър Берон остава в българската история със своя знаменит “Буквар с различни поучения”, издаден със средствата на сливенския търговец Антон Иванов в Брашов през 1824 г. , станал известен под наименованието “Рибен буквар”. • Петър Берон предлага нов метод на преподаване т. нар. взаимоучителна метода, която се базира на това по-способните ученици да се използват като помощници в предаването на информацията на другите ученици. д-р Петър Берон “Буквар с различни поучения”, т. нар. “Рибен буквар” “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. 3. Първото българско светско училище Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м A. Васил Априлов (1789 -1847) • Роден е в гр. Габрово, още като малък се преселва в Русия и става богат търговец. • Поврат във възгледите на В. Априлов оказва книгата на Юрий Венелин „Древните и сегашните българи“ подтикнала го да се посвети на просветното и културно издигане на българския народ. • Подпомогнат от други търговци през 1835 г. В. Априлов открива в Габрово първото българско светско училище, в което учител е Неофит Рилски. Васил Априлов Юрий Венелин Б. Единен български книжовен език • Васил Априлов е един от първите книжовници озъзнал необходимостта от единен Първото българско светско училище в Габрово български книжовен език. • За основа на литературния език предлага да се вземе източнобългарското наречие. • Априлов е автор на множество научни трудове, между които е книгата му “Денница на новобългарското образование”. йд 5 сла “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. 4. Класни училища и гимназии. Първите учители Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 6 сла A. Класни училища • Откриват се нови училища, усъвършенстват се методите на преподаване и се появяват първите класни училища. • В класното училище децата се делят на класове в зависимост от тяхната Неофит Риски възраст, като един учител отговаря за един клас, който е до 30 деца. • Даскалоливницата в град Елена е първото българско класно училище, основано от Иван Момчилов през 1843 г. , а Найден Геров през 1846 г. основава класно училище в Копривщица. Б. Специализирани училища и гимназии • 1876 г. има близо 1500 начални, десетки класни и наколко гимназии. • специализирани училища се появяват в Свищов – търговско училище, а в Пловдив и Щип – педагогически за начални учители. В. Първите учители • Неофит Риски (Никола Бенин) е учител в първото българско светско училище в Габрово и издава множество учебници и учебни пособия. • Анастасия Димитрова в 1840 г. открива в Плевен първото девическо взаимно училище. • Други изявени педагози са Найден Геров, Христаки Павлович, Ботьо Петков и др. . Христаки Павлович Анастасия Димитрова Найден Геров “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 Книги от личната библиотека на Васил Априлов, които се съхраняват в Националния музей на образованието - Габрово От 1872 г. Габровското училище прераства в Първата пълна гимназия в поробените български земи. Привлечени са много добри преподаватели като Илия Христович, Сава Сирманов, Игнат Иванов, Райчо Каролев, Иван Гюзелев. изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 7 сла “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 Европейски социален фонд Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. Въпроси и задачи: 1. Кои са предпоставките за прехода към светско образование? 2. Защо през Възраждането се появяват гръцки училища в българските земи? 3. С какво светските гръцки училища застрашават българския народ? 4. Защо се появяват българо-елински или славяно-елински училища? 5. Как е наречен и с какво се характеризира предложения от Петър Берон нов метод на преподаване? 6. Коя година д-р Петър Берон издава “Рибния буквар”? 7. В коя година и къде се открива първото българско светско училище? 8. Васил Априлов кое наречие предлага за основа на литературния език? 9. По какво се различават класните от взаимните училища? 10. Кое е първото българско класно училище и коя година се открива? 11. Какъв е броя на началните и класните училища и на гимназии в 1876 г. ? 12. Кога и къде се открива първото девическо взаимно училище? изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 8 сла д-р Петър Берон “Буквар с различни поучения”, т. нар. “Рибен буквар” “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 Европейски социален фонд Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. Речник: Даскал – учител, почетно название на възрожденските учители. Асимилация – политика, действия, при която един народ се стреми да претопи (погълне) друг народ. Светско образование – образование, при което научаването на елементарно четмо и писмо и изучаването на богословски науки се заменя с изучаването на история, география, природни науки, математика и т. н. Взаимоучителна метода – метод на преподаване, при който по-подготвените ученици помагат на останалите в усвояването. Еилно-български (славяно-елински) училища – в тах се преподава както на гръцки, така и на български език и възникват като противодействие на българите срещу асимилаторските домогания на Цариградската патриаршия. Класни училища – в тях методите на преподаване са по-усъвършенствани и децата се делят на класове в зависимост от тяхната възраст. Еволюция на образованието Релефи от паметника на Васил Априлов в Габрово, (скулптор К. Тодоров) речник СОП Ф и л м йд 9 сла “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 Европейски социален фонд Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд сла 0 1 “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. Това вече го знаем Новото българско училище • Със зараждането и замогването на българската буржоазия нараства потребността от светско образование, а килийните училища не могат да отговорят на потребностие от повече знания по география, математика, биология, химия физика, чужди езици. • Гърците създават множество светски училища в редица български селища, които в началото играели положителна роля, но по-късно застрашават от асимилация българите • Първи опит за противодействие на българите са възникналите т. нар. българо-елински или славяно-елински училища в Свищов, Котел и др. и в тах се преподава както на гръцки, така и на български и така се зараждат кълновете на новото светско учебно съдържание. • Д-р Петър Берон (1800 -1871) е роден е в гр, Котел и получава високо образование и става учен от европейска величин, защитава докторска дисертация, владее 9 езика и пише на 6. • Петър Берон остава в българската история със своя знаменит “Буквар с различни поучения”, издаден през 1824 г. , станал известен под наименованието “Рибен буквар” и предлага нов метод на преподаване т. нар. взаимоучителна метода, която се базира на това по-способните ученици да се използват като помощници в предаването на другите ученици. • Васил Априлов (1789 -1847)е роден е в гр. Габрово, подпомогнат от други търговци през (1789 -1847) 1835 г. открива в родния си град първото българско светско училище. • В. Априлов озъзнал необходимостта от единен български книжовен език и предлага за основа на литературния език да се вземе източнобългарското наречие, автор на множество научни трудове, между които е книгата му “Денница на новобългарското образование”. • Откриват се нови училища, усъвършенстват се методите на преподаване и се появяват първите класни училища, в които децата се делят на класове в зависимост от тяхната възраст, като един учител отговаря за един клас, който е до 30 деца. • Видни учители са Неофит Риски (Никола Бенин) е учител в първото българско светско училище в Габрово, Анастасия Димитрова, Найден Геров, Христаки Павлович, Ботьо Петков. “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд Филмотека план на урока Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд Филмотека план на урока Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г. Филм 5. 52 мин. - Килийно училище Урок № 12 начало “Инвестира във вашето бъдеще” Филм 1. 52 мин. - Традициите на Априловската гимназия в Габрово Филм 2. 07 мин. - Взаимното училище в Габрово Филм 1. 46 мин. - Взаимното училище в Златоград 1 Филм 1. 02 мин. - Хаджистояновото училище в Севлиево 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Край Ф и л м йд сла 1 1 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.