Скачать презентацию УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ загальна концепція Спецкурс для студентів Скачать презентацию УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ загальна концепція Спецкурс для студентів

UBR_ koncept_ Tema_ 1.ppt

  • Количество слайдов: 22

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ: загальна концепція Спецкурс для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8. 050105 УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ: загальна концепція Спецкурс для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8. 050105 «Банківська справа» К. е. н. Слобода Лариса Ярославівна

 «Управління банківськими ризиками» – вибіркова дисципліна, яка передбачена робочим навчальним планом підготовки магістрів «Управління банківськими ризиками» – вибіркова дисципліна, яка передбачена робочим навчальним планом підготовки магістрів за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8. 050105 «Банківська справа» . Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії та практики управління банківськими ризиками, фахове оволодіння методами оцінки, аналізу, регулювання, моніторингу та контролю банківських ризиків як методологічної основи розробки ефективних систем ризик-менеджменту для підтримання надійності банків.

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Ризик як економічна категорія. Види економічних ризиків. Ризики ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Ризик як економічна категорія. Види економічних ризиків. Ризики в банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Зовнішні та внутрішні ризики банку. Кількісні та якісні ризики банку. Фінансові та функціональні ризики банку. Цінові та нецінові ризики банку. Взаємозв’язок банківських ризиків. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку. Передбачувані та непередбачувані збитки від реалізації банківських ризиків.

ТЕМА 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ Мета та завдання банківськими управління ризиками. Стратегії управління ТЕМА 2. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ Мета та завдання банківськими управління ризиками. Стратегії управління банківськими ризиками. Етапи процесу управління банківськими ризиками. Економічний капітал в основі управління ризиками банку. Показники оцінки ефективності банківської діяльності з урахуванням ризиків Принципи побудови системи ризик-менеджменту. Вимоги Національного банку України до побудови систем ризик-менеджменту в банках. Організаційна структура банку в контексті управління ризиками. Функції та завдання структурних підрозділів банку в системі ризик-менеджменту. Інформаційне, аналітичне та методичне забезпечення системи ризик-менеджменту в банку.

 ТЕМА 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Виявлення та ідентифікація банківських ризиків. Визначені ТЕМА 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Виявлення та ідентифікація банківських ризиків. Визначені і невизначені чинники банківських ризиків. Методи виявлення та ідентифікації банківських ризиків. Експертна, аналітична та імітаційного моделювання форми дослідження банківських ризиків. Якісна оцінка банківських ризиків. Кількісна оцінка банківських ризиків. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного рівнів ризику в банківській діяльності. Value-at-Risk – методологія кількісної оцінки ризику

 ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ Види фінансових ризиків і зміст управління ними. ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ Види фінансових ризиків і зміст управління ними. Оцінка та методи управління кредитним ризиком банку. Ефективність управління кредитним портфелем банку. Поняття та оцінка ризику ліквідності. Аналіз розривів ліквідності. Управління відсотковим ризиком Управління гепом, валютною позицією, розривом ліквідності. Імунізація балансу банку. Управління інвестиційними ризиками банку: традиційна та нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія. Ефективність управління інвестиційним портфелем банку.

ТЕМА 5. МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ БАНКУ Методи регулювання банківських ризиків. Лімітування як ТЕМА 5. МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ БАНКУ Методи регулювання банківських ризиків. Лімітування як метод регулювання рівня ризиків. Диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків. Формування та використання резервів на відшкодування можливих збитків від операцій банку Страхування банківських ризиків. Сек’юритизація банківських активів. Економічна сутність хеджування. Відмінності хеджування і страхування при компенсуванні ризиків. Похідні фінансові інструменти.

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ Види функціональних ризиків. Управління функціональними банківськими ризиками. Способи ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ Види функціональних ризиків. Управління функціональними банківськими ризиками. Способи мінімізації функціональних ризиків. Інструменти впливу з боку банку. Критерії оцінки з боку Національного банку України. Управління стратегічним банківським ризиком. Управління операційно-технологічним ризиком Управління юридичним ризиком. Управління ризиком інформаційних технологій. Управління ризиком репутації.

ТЕМА 7. КОНТРОЛЬ ЗА БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ Контроль як функція управління банківськими ризиками. Механізми контролю ТЕМА 7. КОНТРОЛЬ ЗА БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ Контроль як функція управління банківськими ризиками. Механізми контролю за банківськими ризиками. Розподіл відповідальності на організаційних рівнях та в структурних підрозділах банку. Підсистема моніторингу банківських ризиків. Інформаційні звіти в системі моніторингу. Контроль за рівнем ефективності системи ризикменеджменту в банку.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та інші; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примостки Л. О. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с. 2. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків / Г. О. Партин, Л. Я. Слобода / Монографія. За наук. ред. д-ра екон. наук Т. С. Смовженко. – К. : УБС НБУ, 2007. – 231 с. 3. Грюнинг Х. Ван, Брайнович-Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с анг. – М. : Издательство "Весь Мир", 2004. – 304 с.

1. 2. 3. 4. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ Про порядок регулювання діяльності банків в 1. 2. 3. 4. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція НБУ від 28. 08. 2001. № 368, зі змінами та доповненнями // www. zakon. rada. gov. ua/ Методичні вказівки з інспектування банків ”Система оцінки ризиків”, затв. постановою Правління НБУ від 15. 03. 2004 № 104 // www. zakon. rada. gov. ua/ Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 02. 08. 2004 № 361. // www. zakon. rada. gov. ua/ Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 28. 03. 2007 р. № 98. // www. zakon. rada. gov. ua/

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Ризик – це імовірність того, що очікувана подія ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Ризик – це імовірність того, що очікувана подія не відбудеться або відбудеться з певними відхиленнями, що може призвести до небажаних наслідків

З позиції НБУ ризик – це ймовірність того, що події очікувані або неочікувані матимуть З позиції НБУ ризик – це ймовірність того, що події очікувані або неочікувані матимуть негативний вплив на капітал та (або) надходження банку; З позиції комерційного банку ризик – це ймовірність недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Такі збитки можуть бути прямими (доходи чи капітал) чи непрямими (накладення обмежень на досягнення банком встановлених бізнес-цілей)

Очікувані збитки – це збитки, про які керівництво банку знає чи має знати (н-д, Очікувані збитки – це збитки, про які керівництво банку знає чи має знати (н-д, резерви за кредитним портфелем), джерелом їх покриття є спеціальні резерви банку. Неочікувані збитки – це збитки, пов'язані з непередбачуваними подіями (системні збитки, фінансові кризи, політична нестабільність), джерелом їх покриття є капітал банку.

Неповнота та недостовірність інформації із зовнішнього середовища Обмеженість здатності менеджера опрацьовувати інформацію Випадковість появи Неповнота та недостовірність інформації із зовнішнього середовища Обмеженість здатності менеджера опрацьовувати інформацію Випадковість появи несприятливих подій та протидія учасників фінансового ринку Причини виникнення невизначеності та ризиків

Сукупність факторів ризику банку Зовнішні фактори ризику Політичні Соціальні Економічні Регіональногалузеві Внутрішні фактори ризику Сукупність факторів ризику банку Зовнішні фактори ризику Політичні Соціальні Економічні Регіональногалузеві Внутрішні фактори ризику Фінансові Організаційні Функціональні Сукупність факторів виникнення банківських ризиків

за джерелами виникнення за можливістю кількісного оцінювання Зовнішні ризики Квантифіковані Внутрішні ризики Неквантифіковані Критерії за джерелами виникнення за можливістю кількісного оцінювання Зовнішні ризики Квантифіковані Внутрішні ризики Неквантифіковані Критерії класифікації банківських ризиків

Зовнішні ризики Ризик країни Форс-мажорний ризик Правовий ризик Внутрішні ризики Фінансові (кількісний вплив) Функціональні Зовнішні ризики Ризик країни Форс-мажорний ризик Правовий ризик Внутрішні ризики Фінансові (кількісний вплив) Функціональні (якісний вплив) Макроекономічний ризик Політичний ризик, інфляції Види ризиків, що впливають на діяльність банку

Банківські ризики Ризики, що піддаються Ризики, що не піддаються кількісному оцінюванню Кредитний, Ліквідності Ринковий Банківські ризики Ризики, що піддаються Ризики, що не піддаються кількісному оцінюванню Кредитний, Ліквідності Ринковий Репутації Зміни Валютний Юридичний процентної ставки Операційностратегічний технологічний Класифікація банківських ризиків за методикою НБУ

Цінові ризики Валютний Процентний Зміни вартості цінних паперів Зміни цін на фізичні активи Нецінові Цінові ризики Валютний Процентний Зміни вартості цінних паперів Зміни цін на фізичні активи Нецінові ризики Ліквідності Кредитний Базисний Неплатоспроможно сті Класифікація фінансових ризиків за врахуванням зміни ринкових цін

Мінімальний Допустимий (виправданий) (межа – резерви + очікуваний прибуток) Критичний (резерви + оч. прибуток Мінімальний Допустимий (виправданий) (межа – резерви + очікуваний прибуток) Критичний (резерви + оч. прибуток + власний капітал) Катастрофічний ризик (можливість банкрутства) Види ризиків за ступенем впливу на фінансовий стан банку

Модель управління Незбалансовані методи управління Геп-менеджмент Стратегія нехеджування Збалансовані Нульовий геп Стратегія хеджування Моделі Модель управління Незбалансовані методи управління Геп-менеджмент Стратегія нехеджування Збалансовані Нульовий геп Стратегія хеджування Моделі та методи управління діяльністю банку на основі ризиків