Скачать презентацию UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM APPLICATION FORM Postgraduate Diploma Postgraduate Certificate Masters Ph Скачать презентацию UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM APPLICATION FORM Postgraduate Diploma Postgraduate Certificate Masters Ph

4c733a236a0e0f7583f48a6fcbb89c34.ppt

  • Количество слайдов: 15

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM APPLICATION FORM (Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate/Masters/Ph. D Programmes) Sila kembalikan borang yang UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM APPLICATION FORM (Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate/Masters/Ph. D Programmes) Sila kembalikan borang yang telah lengkap diisikan bersama dokumen yang telah disahkan kepada : Please return completed forms together with certified copies of relevant documents to : The Registrar & Secretary Universiti Brunei Darussalam Jalan Tungku link Gadong BE 1410 Brunei Darussalam / Applicant’ Name Programmes Applied Status First Choice : Second Choice : Private Sector Employee Name of Ministry/Department : I. C. No : Government Employee Name of Comapny : Colour : Pre-Service

PANDUAN MENGISI DAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN A GUIDE ON FILLING IN AND SUBMITTING TE PANDUAN MENGISI DAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN A GUIDE ON FILLING IN AND SUBMITTING TE APPLICATION FORM 1. Pemohon mestilah mengisi Borang Permohonan Asal dalam dua (2) salinan Applicants are required to fill in two (2) copies of Application form. 2. Setiap borang hendaklah dilengkapi dengan salinan-salinan dokumen yang telah disahkan oleh ketua jabatan/pengetua/ guru besar/pengurus syarikat seperti berikut : Each application form must be attached with copies of certified documents as follows: a) Salinan Surat Beranak. / Copy of Birth Certificate b) Salinan Kad Pengenalan. / Copy of Identity Card c) Salinan sijil ijazah pertama/sarjana. / Copies of Higher National Certificate/Diploma/First Degree/Masters Degree d) Salinan sijil/dokumen lain yang berkaitan. / Other copies of relevant academic certificates / documents 3. Setiap borang hendaklah dilekatkan dengan gambar terbaru berukuran pasport. Each form is to be attached with a recent passport size photograph 4. Pemohon-Pemohon lain bolehlah menghantar borang permohonan terus ke Bahagian Kemasukan dan Rekod Pelajar, Tingkat Satu, Bangunan Pentadbiran, Universiti Brunei Darussalam. Completed application form must be sent to: Admission & Students Records Section, 1 st. Floor, Administration Block, Universiti Brunei Darussalam, Jalan Tungku-Link, Gadong BE 1410, Negara Brunei Darussalam. Nota /Notes: 1. Universiti Brunei Darussalam berhak menolak borang permohonan yang tidak lengkap atau mengandungi maklumat palsu. Universiti Brunei Darussalam reserves the right to reject application forms which are INCOMPLETE, RECEIVED AFTER THE CLOSING DATE OR CONTAINING FALSE INFORMATION. 2. Pemohon-pemohon yang disenaraipendekkan/berjaya sahaja yang akan dihubungi. Only successful applicants will be contacted.

BORANG PERMOHONAN Lekatkan (Program Diploma Lepas Ijazah/Sijil Lepas Ijazah/Sarjana/Doktor Falsafah) Gambar Ukuran APPLICATION FORM BORANG PERMOHONAN Lekatkan (Program Diploma Lepas Ijazah/Sijil Lepas Ijazah/Sarjana/Doktor Falsafah) Gambar Ukuran APPLICATION FORM Pasport di sini / (Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate/ Masters/ Ph. D Programmes) Attach Passport size Photograph here / UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM Program Dipohon : Programme Applied : Pilihan Pertama/ First Choice Pilihan Kedua/ Second Choice Kod/Code Nama Program dengan lengkap / Name Of Programme in full [ Sepenuh Masa/Full-Time ] * [ Separuh Masa/Part-Time ] Tahun Akademik/ Academic Year : BAHAGIAN / SECTION A BUTIR-BUTIR PERIBADI / PERSONAL DETAILS 1. Nama Penuh / Full Name : Gelaran / Title : (Awg/Dyg/Mr. /Mdm/Mrs. /Ms) 2. Bil. Kad Pengenalan / Identity Card No. : Warna / Colour : Y – Kuning / Yellow P – Ungu / Purple G – Hijau / Green O – Lain-Lain / Others 3. Bangsa/ Race 4. Ugama/ Religion 5. Jantina/ Sex 6. Taraf Kelamin/ Marital Status M = Lelaki/ Male SI = Bujang/ Single F = Perempuan/ Female MA = Kahwin/ Married OT = Lain-Lain/ Others 8. Kerakyatan / Citizenship : 7. Bil. Pasport / Passport No. : Tarikh Dikeluarkan / Date Of Issue: 9. No. Sijil Kerakyatan (Jika berkenaan/ Citizenship Certificate No. (if applicable) Tarikh Mansuh / Date Of Expiry : Tempat Dikeluarkan / Place of Issue: ____________ 10. Tarikh Lahir / Date Of Birth : Tempat dan Negeri dilahirkan / Place and Country of Birth : * Sila tandakan/ Please indicate -1 -

11. Alamat Persuratan / Correspondence Address: Kod Pos / Post -Code : Telefon / 11. Alamat Persuratan / Correspondence Address: Kod Pos / Post -Code : Telefon / Telephone : Faks / Fax : 12. Alamat Tetap Pemohon / Applicant’s Permanent Address : -- Telefon / Telephone : - Telefon Bimbit / Mobile Telephone: - Alamat E-Mail / E-Mail Address : 13. Orang Mudah Dihubungi/Saudara Terdekat (Nama & Alamat) Hubungan / Relationship Contact Person / Next of Kin (Name & Address) Nama / Name : FA = Bapa / Father HU = Suami/ Husband MO = Ibu / Mother WF = Isteri / Wife GU = Penjaga / Guardian OT = Lain-lain / Others Rumah / Home : Pejabat /Office: Telefon Rumah Home Tel. No. Telefon Pejabat Office Tel. No. Kod Pos / Post-Code : Telefon Bimbit/Mobile Telephone : Faks/ Fax Perkerjaan / Occupation : Alamat E-Mail/E-Mail Address : 14. Sila tandakan Sumber Biayaan/ Please indicate Source of Funding AS = Memohon biasiswa Kerajaan Brunei bagi pemohon negara-negara ASEAN/ Applying For Brunei Government Scholarship for ASEAN Country Applicant TF = Universiti Brunei Darussalam Totalfinaelf Scholarship (Ph. D programme in Petroleum Geoscience only) IW = Cuti Tidak Bergaji Dalam Negeri/ In-Service-Study Leave Without Pay PC = Syarikat Swasta/ Private Company PS = Sekolah Swasta/ Private School PO = Pertubuhan Swasta Yang Lain/ Other Private Organisation SS = Biayaan Persendirian/ Private Student (Self-Sponsored) OT = Lain-Lain/ Others Jika Syarikat/ Sekolah/ Organisasi/ swasta atau lain, sila nyatakan namanya : If a private company/school/organisation or others, please state its name : Alamat/ Address : -2 -

15 a. Nyatakan sama ada pernah menerima biasiswa kerajaan Negara Brunei Darussalam Y = 15 a. Nyatakan sama ada pernah menerima biasiswa kerajaan Negara Brunei Darussalam Y = Ya/ Yes State if you have ever been awarded Government of Brunei Darussalam Scholarship N = Tidak/ No Jika ada, nyatakan/ If yes, please state Tempoh Kursus Nama Program Name of Institution and Country Duration Result Nama Institusi dan Negeri Name of Programme Keputusan Dari From Hingga Lulus/ Gagal To Pass/Fail [Sila sertakan salinan surat dari Kementerian /jabatan/ agensi berkenaan jika awda pernah ditamatkan penganugerahan biasiswa kerajaan Negara Brunei Darussalam. 15 b. Adakah awda juga memohon Biasiswa Kerajaan Brunei Darussalam untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri pada tahun ini? Have you also applied for government scholarship for overseas study this year? Jika ada, nyatakan. / If yes, please state. (i) Tarikh Permohonan : Date of application : (iii) Nama Institusi Name of Institution : (ii) Nama Program : Name of Programme : (iv) Negeri : Country : -3 -

BAHAGIAN / SECTION B KELULUSAN-KELULUSAN AKADEMIK (Sijil Tinggi Kebangsaan / Diploma / Ijazah Pertama/ BAHAGIAN / SECTION B KELULUSAN-KELULUSAN AKADEMIK (Sijil Tinggi Kebangsaan / Diploma / Ijazah Pertama/ Ijazah Sarjana) ACADEMIC QUALIFICATIONS (Higher National Certificate / Diploma / First Degree/ Masters Degree) Tempoh Kursus (Tahun) Kelulusan Nama Institusi, negeri Qualifications Institution Name, Country Kelas/Gred/Lulus/Gagal Duration (Year) Dari Hingga From Bahasa Pengantar Class/Grade/Pass/Fail Medium of Language To BAHAGIAN/SECTION C [untuk diisi oleh pemohon praperkhidmatan sahaja/is to be filled in by pre-service applicant only] Jika baru menamatkan pengajian sila nyatakan : If you have just completed your study please state : Nama Sekolah/Maktab/Institusi : Name of School/College/Institution : Tahun menamatkan pengajian : Year of Completing your study : [Sila sertakan salinan sijil peringkat biasa dan lanjutan/Please attach copies of ‘O’ and ‘A’ level certificates] BAHAGIAN / SECTION D KEMAHIRAN BAHASA/LANGUAGE PROFICIENCY Bahasa Menulis Membaca Percakapan Language Written Reading Spoken Melayu / Malay 3 = Sangat Baik / Excellent 2 = Baik / Good 1 = Sederhana / Fair Inggeris / English Arab / Arabic Jika Lain, Sila Nyatakan If others , Please State : -4 -

BAHAGIAN/SECTION E KEGIATAN LUAR DAN KEAHLIAN DALAM PERSATUAN/ EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES AND MEMBERSHIP IN ASSOCIATION BAHAGIAN/SECTION E KEGIATAN LUAR DAN KEAHLIAN DALAM PERSATUAN/ EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES AND MEMBERSHIP IN ASSOCIATION 1. Sila nyatakan kegemaran/aktiviti sukan, kebudayaan, kesenian atau khidmat masyarakat Please list any hobbies, sports, cultural activities or community services 2. Keahlian dalam Persatuan dan Badan-badan Ikhtisas/Membership of Associations and Professional Bodies Tahun Nama Persatuan/Badan Jawatan dipegang Year Name of Association/body Position held -5 -

(Bahagian E dan F untuk diisikan oleh pemohon yang sedang bekerja sahaja Section E (Bahagian E dan F untuk diisikan oleh pemohon yang sedang bekerja sahaja Section E and F are to be filled in by working applicant only) BAHAGIAN/SECTION F PEKERJA SEKARANG/PRESENT OCCUPATION 1. Jawatan Sekarang/Present Post 2. Tempat Bertugas/Place of Work 3. Nama dan Alamat Majikan/Employer’s Name and Address 4. Terangkan hubungkait Program yang dipohonkan dengan tugas awda Indicate the relevance of the programme(s) applied for to your current duties BAHAGIAN/SECTION G PENGALAMAN KERJA YANG LALU/PAST WORK EXPERIENCE Tarikh/ Nama dan alamat majikan/ Jawatan/ Employer’s Name and Address Post Dates Hingga/ From -6 - Dari/ To

BAHAGIAN/SECTION H AM/GENERAL Sila nyatakan sebab-sebab memohon/terangkan hubungkait tugas awda dengan program yang dipohonkan BAHAGIAN/SECTION H AM/GENERAL Sila nyatakan sebab-sebab memohon/terangkan hubungkait tugas awda dengan program yang dipohonkan State the reasons for your application/Explain the relationship between your job and the programme(s) applied BAHAGIAN/SECTION I PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN RESEARCH AND PUBLICATIONS 1. Sila senaraikan penyelidikan yang telah selesai dan penerbitan, jika ada Please list completed research and publications, if any 2. Sila nyatakan bidang pengajian yang dicadangkan/Please indicate proposed field of study : 3. Tajuk Penyelidikan/Research Topic : -7 -

4. Sila berikan sinopsis cadangan penyelidikan awda. (Sila kembarkan lampiran tambahan jika perlu) Please 4. Sila berikan sinopsis cadangan penyelidikan awda. (Sila kembarkan lampiran tambahan jika perlu) Please provide an initial synopis of your research proposal. (Please attach additional sheet if necessary) -8 -

BAHAGIAN / SECTION J NAMA ORANG YANG BOLEH DIRUJUK/ NAME OF REFEREES 1. Sila BAHAGIAN / SECTION J NAMA ORANG YANG BOLEH DIRUJUK/ NAME OF REFEREES 1. Sila berikan dua nama dan alamat orang yang boleh dirujuk untuk mendapatkan laporan akademik. Give the names and address of two referees to whom reference may be made on your academic record. (i) Nama / Name : Jawatan/ Post : Alamat / Address : Telefon/ Tel : Fax : E-Mail : (ii) Nama / Name : Jawatan/ Post : Alamat / Address : Telefon/ Tel : Fax : E-Mail : -9 -

BAHAGIAN / SECTION K PENGAKUAN / DECLARATION 1. Bahawa dengan sesungguhnya saya mengaku semua BAHAGIAN / SECTION K PENGAKUAN / DECLARATION 1. Bahawa dengan sesungguhnya saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah betul dan benar. Saya bersetuju akan memaklumkan kepada pihak Universiti Brunei Darussalam sekiranya ada perubahan semasa pengajian saya di Universiti Brunei Darussalam. Saya juga mengaku bahawa Unversiti Brunei Darussalam berhak untuk mengubah atau menarik balik sebarang keputusan mengenai kemasukan saya ke Universiti Brunei Darussalam jika maklumat yang diberikan adalah tidak betul dan tidak benar. I hereby certify that all the information provided by me is correct and true. I agree to inform Universiti Brunei Darussalam if there is any change while I am studying at Univerisiti Brunei Darussalam. I aslo certify that Universiti Brunei Darussalam reserves the right to vary or reverse any decision pertaining to my admission to Universiti Brunei Darussalam if the information given is incorrect and untrue. Tarikh / Date Tandatangan Pemohon/Applicant’s Signature 2. Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar Sekolah atau Pegawai Kementerian atau Ketua Jabatan atau Pengurus Syarikat : Certification by School Principal / Head Master or Ministry Official or Head of Department or Company Manager : Saya mengesahkan maklumat yang diberikan oleh pemohon pada pengetahuan saya adalah betul dan benar. I certify that the information given by the applicant to the best of my knowledge is correct and true. Nama / Name : Jawatan / Post : Alamat Pejabat / Office Address : Official Stamp Telefon / Telephone : Alamat E-Mail/E-Mail Address : Tarikh / Date : Tandatangan / Signature : -10 -

BAHAGIAN INI UNTUK DIISIKAN OLEH FAKULTI/ INSTITUT THIS SECTION IS TO BE FILLED IN BAHAGIAN INI UNTUK DIISIKAN OLEH FAKULTI/ INSTITUT THIS SECTION IS TO BE FILLED IN BY FACULTY/ INSTITUTE Nama Permohonan : Applicant’s Name : Program Dipohonkan : Programme Applied for : Keputusan Permohonan : Application Result : Layak untuk ditemuduga Simpanan Ditolak Layak menduduki ujian bertulis Qualified for an interview Reserve Rejected Qualified for sitting a written test Sebab-sebab ditolak/ Reasons for being rejected : Nama Penilai/ Assessor’s Name : Tandatangan/ Signature : Tarikh/ Date : Keputusan Selepas Temuduga/ Ujian Bertulis/ Result After the Interview/ Written Test Ditawarkan/ Offered Ditolak/ Rejected Sebab-sebab ditolak/ Reasons for being rejected : Nama Penyelaras Panel Temuduga/ Ujian Bertulis/ Name of Coordinator of Interview/ Written Test Panel : Tandatangan/ Signature : Tarikh/ Date : -11 -

UNTUK KEGUNAAN UBD SAHAJA Disemak oleh : Tarikh : Dimasukan dalam komputer oleh : UNTUK KEGUNAAN UBD SAHAJA Disemak oleh : Tarikh : Dimasukan dalam komputer oleh : Tarikh : Keputusan Diterima Simpanan Ditolak Tarikh : Catatan : STATUS PEMOHON 1. Program ditawarkan : 2. No Kad Pengenalan : Warna : 3. Keputusan Peperiksaan Bahasa Melayu Peringkat Biasa : Gred : 4. Status Ditawarkan : Tahun : i) Biasiswa Kerajaan ii) Biayaan Persendirian (Fee Paying) Sebab-sebab Biayaan persendirian : a) Bukan rakyat b) Tidak mempunyai kelulusan Bahasa Melayu c) Memohon untuk membiayai sendiri pengajian di UBD d) Pernah ditamatkan biasiswa sebelum ini. e) Dibiayai oleh pihak swasta Nama swasta : f) iii) Cuti Belajar Dalam Negeri (Study Leave) iv) Cuti Tidak Bergaji Dalam Negeri Catatan: HJM/lela - 15 th. November, 2001 -12 -

UNTU KEGUNAAN UBD SAHAJA Nama Pemohon : Applicant’s Name : Program dipohonkan : Programme UNTU KEGUNAAN UBD SAHAJA Nama Pemohon : Applicant’s Name : Program dipohonkan : Programme Applied for : Keputusan Pemohon Ditawarkan Simpanan Ditolak Application Result Offered Reserve Rejected Sebab-sebab ditolak/ Reasons for being rejected : Nama Penyelaras/ Pengerusi Jawatankuasa Penilai/ Name of Coordinator/ Chairman Assessment Committee : Tandatangan/ Signature : Tarikh/ Date : -11 -