Скачать презентацию УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академія Офіційна допомога розвитку ОДР Скачать презентацию УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академія Офіційна допомога розвитку ОДР

Lecture-32 ODR.ppt

  • Количество слайдов: 72

УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академія Офіційна допомога розвитку (ОДР) Лекція 10 Дисципліна: Міжнародні економічні відносини УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академія Офіційна допомога розвитку (ОДР) Лекція 10 Дисципліна: Міжнародні економічні відносини Спеціальність : МЕВ, 4 курс, I семестр ЧЕРКАС НАТАЛІЯ ІГОРІВНА, к. е. н. кафедра міжнародних економічних відносин

Структура n n n Загальна характеристика Види офіційної міжнародної допомоги розвитку Інструментарій ОДР країн-членів Структура n n n Загальна характеристика Види офіційної міжнародної допомоги розвитку Інструментарій ОДР країн-членів ЄС Аргументи опонентів ОДР Індекс прихильності розвитку

Визначення n n Офіційна (зовнішня) допомога розвитку (ODA - Official Development Assistance) - це Визначення n n Офіційна (зовнішня) допомога розвитку (ODA - Official Development Assistance) - це вид фінансової допомоги країнам, що розвиваються та країнам з перехідною економікою, який включає пільгові позики, грантову і технічну допомогу та спрямовується для забезпечення економічного та соціального розвитку в цих країнах. Рішення про ОДР приймається Комітетом сприяння розвитку (Development Assistance Committee – DAC).

Загальна характеристика ОДР n n Надається країнам-реципієнтам від офіційних іноземних донорів. Представниками країни-реципієнта є: Загальна характеристика ОДР n n Надається країнам-реципієнтам від офіційних іноземних донорів. Представниками країни-реципієнта є: уряд цієї країни, уповноважений урядом орган виконавчої влади, центральний та експортно-імпортний банки, банки — агенти уряду із залучення та використання іноземних кредитів, юридичні особи — резиденти країни. До офіційних іноземних донорів належать міжнародні фінансові організації, уряди окремих країн та їх об'єднання, уповноважені урядові організації. ОМДР надається у грошовій, товарній та змішаних формах.

Країни-члени Комітету сприяння розвитку n Australia (1966), Austria (1965), Belgium (1961), Canada (1961), Denmark Країни-члени Комітету сприяння розвитку n Australia (1966), Austria (1965), Belgium (1961), Canada (1961), Denmark (1963), Finland (1975), France (1961), Germany (1961), Greece (1999), Ireland (1985), Italy (1961), Japan (1961), Luxembourg (1992), Netherlands (1961), New Zealand (1973), Norway (1962), Portugal (19611974, 1991), Spain (1991), Sweden (1965), Switzerland (1968), United Kingdom (1961), United States (1961).

ОДР країн-членів Комітету сприяння розвитку ОДР країн-членів Комітету сприяння розвитку

Структура ОДР країн-членів Комітету сприяння розвитку Структура ОДР країн-членів Комітету сприяння розвитку

Джерела формування фондів ОДР: n n Вступні та щорічні внески країнчленів у вигляді оборотних Джерела формування фондів ОДР: n n Вступні та щорічні внески країнчленів у вигляді оборотних коштів, Залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів через випуск фондами цінних паперів.

Грант-елемент як показник рівня пільг n n Грант-елемент – визначає, яку частину платежів з Грант-елемент як показник рівня пільг n n Грант-елемент – визначає, яку частину платежів з погашення боргу недоотримає кредитор через надання позики за більш пільговими умовами. При цьому вважається, що дохід кредитора від надання коштів становить 10 %. До фінансової допомоги належать ті позики і кредити, за якими грантелемент становить не менш як 25%. Безповоротні кошти називаються грантами. Ві – фактичні платежі з погашення боргу; А – розмір наданої позики; α – процентна ставка комерційних банків (як правило, приймається на рівні 10 %); t – термін позики.

ОДР (млрд. дол. США) ОДР (млрд. дол. США)

ОДР, 2010 р. (% до ВВП) ОДР, 2010 р. (% до ВВП)

Основні напрями ОДР n n n n Зменшення бідності Розвиток сільського господарства Боротьба з Основні напрями ОДР n n n n Зменшення бідності Розвиток сільського господарства Боротьба з ВІЛ/СНІД Програми імунізації Збільшення доступу до питної води Підтримка зовнішньої торгівлі Забезпечення базових соціальних послуг Захист навколишнього середовища

 «Паризька декларація із підвищення ефективності зовнішньої допомоги» (2005 р. ) Паризька Декларація – «Паризька декларація із підвищення ефективності зовнішньої допомоги» (2005 р. ) Паризька Декларація – це: n міжнародна угода, основними принципами якої є посилення ролі національних стратегій розвитку країн та узгодження зовнішньої допомоги з пріоритетами та процедурами країни-партнера; n підвищення підзвітності донорів та країн-партнерів перед своїми громадянами та парламентами; n зменшення дублювання та раціоналізація донорської діяльності з метою підвищення економічної ефективності; n реформування та спрощення донорських політик та процедур, узгодження їх з пріоритетами та процедурами країн-партнерів.

Паризька декларація визначила п’ять базових принципів підвищення ефективності допомоги: n n n Власність: підтверджується Паризька декларація визначила п’ять базових принципів підвищення ефективності допомоги: n n n Власність: підтверджується лідируюча роль країн, що розвиваються, у прийнятті рішень щодо використання допомоги. Узгодження: допомога повинна бути підпорядкована національним стратегіям розвитку та управлінським методам реципієнтів. Гармонізація: передбачає розробку спільних процедур серед донорів у країнах, де вони здійснюють свою діяльність. Управління, спрямоване на результат: як донори, так і реципієнти повинні оцінювати свою політику та зусилля у світлі результатів. Взаємна підзвітність: донори та реципієнти публічно звітують про свою політику.

План фінансової допомоги Дж. Маршалла n n n надання економічної допомоги 17 -ти країнам; План фінансової допомоги Дж. Маршалла n n n надання економічної допомоги 17 -ти країнам; європейські країни отримали $30 млрд. ; забезпечив лише 10― 20% фінансових ресурсів країн-реципієнтів; передбачалася лібералізація торгівлі та платежів між країнами Західної Європи; пропагувалися переваги поліпшення співпраці підприємницьких кіл з урядовими структурами

ОДР до “вразливих” країн Fragile States (млрд. дол. США) ОДР до “вразливих” країн Fragile States (млрд. дол. США)

“Вразливі” країни 2010 р. – 38 країн: n Afghanistan, Angola, Burundi, Cambodia, Cameroon, Central “Вразливі” країни 2010 р. – 38 країн: n Afghanistan, Angola, Burundi, Cambodia, Cameroon, Central African Rep. , Chad, Comoros, Congo, Dem. Rep. , Congo, Rep. , Cote d'Ivoire, Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Liberia, Mauritania, Myanmar, Nigeria, Papua New Guinea, Sao Tome & Principe, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Uzbekistan, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.

Структура ОДР до “вразливих” країн 2009 -2010 рр. 2000 -2001 рр. Структура ОДР до “вразливих” країн 2009 -2010 рр. 2000 -2001 рр.

Види офіційної міжнародної допомоги розвитку n Двостороння ОМДР (70 %) - суб'єктами є уряди Види офіційної міжнародної допомоги розвитку n Двостороння ОМДР (70 %) - суб'єктами є уряди окремих країн або уповноважені ними урядові організації, які визначають низку умов щодо розподілу та використання наданих коштів; n n Багатостороння ОМДР – допомога від МФО Колективна ОМДР - надається об'єднаннями урядів окремих країн, тобто колективними донорами.

Класифікація офіційної допомоги n n Офіційна допомога (Official Aid - OA): потоки допомоги, що Класифікація офіційної допомоги n n Офіційна допомога (Official Aid - OA): потоки допомоги, що відповідають вимогам ОДР, Інші офіційні потоки (Other Official Flows - OOF): Офіційні угоди країн із переліку реціпієнтів допомоги, що не відповідають вимогам ОДР (не призначені для стимулювання розвитку, або грант-елемент менше 25 %.

Країни-реціпієнти ОДР Країни-реціпієнти ОДР

Регіональний розподіл ОДР Регіональний розподіл ОДР

Інструментарій офіційної міжнародної допомоги розвитку n n n Проектна допомога надається лише міжнародними фінансовими Інструментарій офіційної міжнародної допомоги розвитку n n n Проектна допомога надається лише міжнародними фінансовими організаціями та колективними міжнародними донорами. Експортні кредити надаються на двосторонній основі. Гранти надаються офіційними іноземними донорами, іншими міжнародними організаціями, урядами окремих країн.

Взаємозобов'язання країниреципієнта і донора n n По-перше, ухвалення донорами рішення про надання допомоги пов'язується Взаємозобов'язання країниреципієнта і донора n n По-перше, ухвалення донорами рішення про надання допомоги пов'язується з необхідністю погодження з представник країни-реципієнта певних положень, що пропонуються донором ( щодо розвитку визначеної сфери економіки, та механізму контролю їх виконання ("один раз обумовлена допомога"). По-друге, кредити, які надаються країні-реципієнтові, можуть бути або незв'язані (фінансові), або зв'язані. Надання зв'язаних кредитів (позик) обумовлюється і/або: - необхідністю здійснення закупівель товарів (послуг) у країні-донорі ("двічі обумовлена допомога"); - згодою і вибором донора щодо типу (предмету імпорту) джерел надходження (фірм-імпортерів) товару, згодою з цінами, що відрізняються від світових ("тричі обумовлена допомога").

Trends in aid to largest recipients since 1970 USD billion Trends in aid to largest recipients since 1970 USD billion

Класифікація проектів розвитку економіки країн — членів МФО n n А. Проекти макроекономічної стабілізації Класифікація проектів розвитку економіки країн — членів МФО n n А. Проекти макроекономічної стабілізації економіки (системні проекти) " Б. Проекти структурних перетворень у окремих секторах (сферах) економіки (структурні проекти) В. Інвестиційні проекти Г. Проекти технічної допомоги.

A. Cистемні проекти n n Фінансова стабілізація Структурні зміни в економіці Реформування економічних відносин A. Cистемні проекти n n Фінансова стабілізація Структурні зміни в економіці Реформування економічних відносин Здійснення адміністративної реформи

Б. Структурні проекти n n реабілітаційна позика; проект інституційної розбудови; проект реформи системи державного Б. Структурні проекти n n реабілітаційна позика; проект інституційної розбудови; проект реформи системи державного управління; проект реформи юридичної системи.

В. Цикл інвестиційних проектів: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Визначення і пропозиція проекту В. Цикл інвестиційних проектів: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Визначення і пропозиція проекту для фінансування. Підготовка проекту (технічний, економічний, соціальний та природоохоронний аспекти) позичальником. Визначення вартості проекту донором (розгляд результатів, отриманих позичальником, та проведення власних досліджень у чотирьох основних галузях — технічній, організаційній, економічній та фінансовій). Обговорення з позичальником звіту донора, погодження позиції та надання керівному органу донора погодженого проекту на затвердження. Здійснення проекту позичальником, нагляд та консультації донора. Оцінка донором результатів проекту. Здебільшого донори рекомендують таке використання коштів інвестиційного проекту: - закупівля (імпорт) товарів та обладнання (70 % коштів); - здійснення цивільного будівництва (20 %); - надання консультаційних послуг (10 %).

Г. Технічне співробітництво n Технічне співробітництво спрямоване на розвиток людських ресурсів, необхідних для економічного Г. Технічне співробітництво n Технічне співробітництво спрямоване на розвиток людських ресурсів, необхідних для економічного прогресу країн, що розвиваються. Воно включає: o o забезпечення експертів; прийом на стажування; забезпечення обладнанням і матеріалами, щоб сприяти поставці технологій; проектний тип технічного співробітництва (охорона здоров’я і медичне обслуговування, інформатика та інші сфери передової технології).

Проекти технічної допомоги n n n додатковий кваліфікований персонал (іноземний та місцевий); навчання за Проекти технічної допомоги n n n додатковий кваліфікований персонал (іноземний та місцевий); навчання за місцем роботи, що його здійснює кваліфікований персонал; спеціалізовані курси, організовані на території країн-реципієнтів; стипендії для навчання за кордоном; документація, обладнання і технологія для забезпечення допомоги.

Позапроектна допомога n n n Товарна допомога Гранти на підтримку реформаторських дій уряду Позакредитні Позапроектна допомога n n n Товарна допомога Гранти на підтримку реформаторських дій уряду Позакредитні інструменти

Товарна допомога n n n 1 -й варіант. Передбачаються довгострокові пільгові експортні кредити у Товарна допомога n n n 1 -й варіант. Передбачаються довгострокові пільгові експортні кредити у твердій валюті спеціально для придбання імпортних товарів, необхідних для програм розвитку. Уряд країни-реципієнта може продавати ці товари в країні і використовувати прибутки для підтримки проектів реформування економіки. 2 -й варіант. Надається продовольча допомога безкоштовно для перепродажу в місцевій валюті. 3 -й варіант. Передбачається, що прибутки, отримані за схемою варіанту 1, спрямовуватимуться на створення спеціальних фондів підтримки сільського господарства.

Грантова допомога n n n прямовується на підтримку основних людських потреб (медичне обслуговування, охорона Грантова допомога n n n прямовується на підтримку основних людських потреб (медичне обслуговування, охорона здоров’я, водозабезпечення та сільський і агропромисловий розвиток); розвиток людських ресурсів; проекти інфраструктури.

Гранти на підтримку реформаторських дій уряду — це безповоротна виплата коштів з метою n Гранти на підтримку реформаторських дій уряду — це безповоротна виплата коштів з метою n n забезпечення додаткового фінансування системних та інвестиційних проектів. Надання грантів передбачає: додаткове фінансування допомоги на покриття платіжного балансу (Україні гранти такого призначення надавали експортно-імпортні банки Японії та Канади); фінансування інвестиційних компонентів деяких інвестиційних проектів (Україні гранти такого призначення надавали ЄБРР, ЄС, уряди США, Великої Британії, Нідерландів та Швейцарії).

Позакредитні інструменти n n n обговорення стратегії економічного і соціального розвитку країни на короткота Позакредитні інструменти n n n обговорення стратегії економічного і соціального розвитку країни на короткота середньострокову перспективу; загальноекономічна та галузева дослідницька робота; мобілізація та координування офіційних ресурсів шляхом проведення засідань Консультативної групи країн-донорів та участі у спільному фінансуванні.

ODA TO DEVELOPING COUNTRIES BY SECTOR ODA TO DEVELOPING COUNTRIES BY SECTOR

Analysis of social sector ODA since 1990 Analysis of social sector ODA since 1990

ОДР країн-членів ЄС ОДР країн-членів ЄС

ОДР до країн, що розвиваються ОДР до країн, що розвиваються

ОДР в Україні ОДР в Україні

Аргументи опонентів ОДР n n n Створює політичні проблеми Не сприяє збільшенню внутрішніх заощаджень Аргументи опонентів ОДР n n n Створює політичні проблеми Не сприяє збільшенню внутрішніх заощаджень Спотворює структуру споживання Надається з геополітичних міркувань Загроза “голандської хвороби”

Емпіричні дослідження впливу зростання ОДР на фіскальну політику Емпіричні дослідження впливу зростання ОДР на фіскальну політику

Емпіричні дослідження впливу ОДР на економічне зростання ОДР першочергового впливу Загальна ОДР (крім погашення Емпіричні дослідження впливу ОДР на економічне зростання ОДР першочергового впливу Загальна ОДР (крім погашення боргу) ОДР довгострокового впливу Гуманітарна допомога n n n ОДР першочергового впливу: транспорт, зв’язок, електроенергетика, банківські послуги, сільське господарство, промисловість, зниження заборгованості. ОДР довгострокового впливу: державне управління, охорона навколишнього середовища, освіта, медицина, водопостачання, політико-адміністративне управління Гуманітарна допомога: при стихійних лихах, надзвичайних ситуаціях, продукти харчування

Як змусити ОДР працювати ефективно? n n n Допомога повинна скеровуватися на прискорення економічного Як змусити ОДР працювати ефективно? n n n Допомога повинна скеровуватися на прискорення економічного зростання та подолання бідності; Значне збільшення державних інвестицій у інфраструктуру, посилити державний контроль; Запобігання впливу ОДР на обмінний курс та інфляцію; Зниження залежності від пільгових кредитів, що можуть викликати проблеми заборгованості в майбутньому Регулювання зростання залежності від ОДР

Приклад: розвиток промисловості Приклад: розвиток промисловості

Удосконалення практичних методів надання допомоги (Х. Кірога) Для країн-донорів (DUCCA ): n n n Удосконалення практичних методів надання допомоги (Х. Кірога) Для країн-донорів (DUCCA ): n n n Децентралізація прийняття рішень Відмова від обумовленості допомоги Пільгова допомога Координація проектів і програм донорів Підзвітність перед суспільством за результати програм

Для країн-отримувачів (LIPPO): n n n Місцеві органи влади і децентралізація Інституціональна реформа для Для країн-отримувачів (LIPPO): n n n Місцеві органи влади і децентралізація Інституціональна реформа для боротьби з корупцією і сприяння демократичному управлінню. Участь населення у процесі розвитку. Прогресивний, більш справедливий розподіл ресурсів. Нагляд зі сторони громадянського суспільства, фізичних осіб та НГО.

Зовнішня торгівля n n n Спрощення доступу на ринки, Скорочення масштабів субсидування Зміна структури Зовнішня торгівля n n n Спрощення доступу на ринки, Скорочення масштабів субсидування Зміна структури торгівлі

Сільське господарство промислових країн: n Ставки мита n Імпортні квоти n Експортні субсидії Сільське господарство промислових країн: n Ставки мита n Імпортні квоти n Експортні субсидії

Індекс прихильності розвитку (ІПР) n Індекс, розроблений Центром глобального розвитку і журналом “Foreign policy Індекс прихильності розвитку (ІПР) n Індекс, розроблений Центром глобального розвитку і журналом “Foreign policy" У ньому враховується більш широкий комплекс аспектів і стратегій: як якість, так і кількість допомоги, торгові бар'єри, навколишнє середовище, інвестиції, міграція та участь у діяльності з підтримання миру.

2012 Commitment to Development Index Components 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aid 2012 Commitment to Development Index Components 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aid Trade Investment Migration Environment Security Technology

Aid Quantity, net of debt payments Tying Selectivity Project proliferation Tax breaks for charity Aid Quantity, net of debt payments Tying Selectivity Project proliferation Tax breaks for charity

Trade Tariffs Quotas Farm subsidies Actual imports Trade Tariffs Quotas Farm subsidies Actual imports

Investment Political risk insurance Environment and labor screens Fighting international bribery Double taxation More Investment Political risk insurance Environment and labor screens Fighting international bribery Double taxation More

Migration Immigration, especially unskilled Foreign students from developing countries Aid to refugees and asylumseekers Migration Immigration, especially unskilled Foreign students from developing countries Aid to refugees and asylumseekers

Environment Greenhouse gas emissions Gas taxes Fishing subsidies Tropical timber imports More Environment Greenhouse gas emissions Gas taxes Fishing subsidies Tropical timber imports More

Security $ + personnel to U. N. peacekeeping Personnel to non-U. N. Arms exports Security $ + personnel to U. N. peacekeeping Personnel to non-U. N. Arms exports Protecting sea lanes

Technology Public R&D spending Tax breaks for R&D Limiting intellectual property rights Technology Public R&D spending Tax breaks for R&D Limiting intellectual property rights

Sources: Jörg Faust, Foreign Policy Sources: Jörg Faust, Foreign Policy

cgdev. org/cdi cgdev. org/cdi

ОДР – політика чи доброчинність? ОДР – політика чи доброчинність?

Дякую за увагу! Запитання? Розгорнуті відповіді можна отримати: World Bank IMF OECD Development Assistance Дякую за увагу! Запитання? Розгорнуті відповіді можна отримати: World Bank IMF OECD Development Assistance Committee