Скачать презентацию Туининг проект BG 2006 IB OT 01 Укрепване на капацитета на Скачать презентацию Туининг проект BG 2006 IB OT 01 Укрепване на капацитета на

75bb2833bb99f4c61a327c1a19a7019d.ppt

  • Количество слайдов: 24

Туининг проект BG 2006/IB/OT/01 „Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг Туининг проект BG 2006/IB/OT/01 „Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” Компонент 2. Укрепване капацитета на областните администрации за наблюдение прилагането на национални политики на областно ниво ПИЛОТЕН ПРОЕКТ “ЗЕЛЕНАТА МРЕЖА НА ДОБРУДЖА” ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Област Добрич разполага с обширна крайбрежна ивица, с разнообразни природни ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Област Добрич разполага с обширна крайбрежна ивица, с разнообразни природни забележителности и защитени територии, които са потенциал за устойчиво развитие. Налице е ограничена и фрагментирана информация за природните забележителности, тяхното състояние, статут, възможни близки места за настаняване, достъп до тях и др. , която често е непълна, остаряла или неточна. Около 25% от населението на областта са млади хора, които са един огромен потенциал за разпространение на екологосъобразното поведение сред тях. Те ще оформят бъдещото поколение, което ще взима управленските решения. Туристическият потенциал на област Добрич е безспорен и значим на национално ниво-200 000 туристи, 1 500 000 нощувки.

Защитени територии в област Добрич Защитени територии в област Добрич

Природно богатство По добруджанското черноморско крайбрежие изключителен интерес представлява поддържаният резерват Природно богатство По добруджанското черноморско крайбрежие изключителен интерес представлява поддържаният резерват "Балтата”. Той е разположен по долината на река Батовска на площ 183, 2 ха. Лонгозната гора "Балтата” е най-северната подобна гора в Европа, като в нея основно расте полски ясен, черна елша и бяла върба. Други защитени територии край Черно море са резерватът “Калиакра”, защитените местности “Шабленското езеро”, “Дуранкулашкото езеро”- влажни зони с Рамсарско значение- на пътя на птиците “VIA PONTICA”. На много места природните, археологически и културни ценности са в една особена симбиоза и съответно под двойна защита- “Яйлата”, “Ботаническа градина- Двореца”, “Нос Калиакра”. Във вътрешността на Добруджа са разположени каньонът “Суха река”, “Арборетум”, Александрийска гора, Росица, Лозница, Бежаново, находища на божур край с. Орлова могила.

Поддържан резерват “Балтата” Поддържан резерват “Балтата”

Каньонът “Суха река” е пълноводен само през пролетта. Дуранкулашкото езеро – Защитена местност от Каньонът “Суха река” е пълноводен само през пролетта. Дуранкулашкото езеро – Защитена местност от Рамсарско значение

ПРИРОДНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ Все още малко познатото Добруджанско черноморско крайбрежие. . . ПРИРОДНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ Все още малко познатото Добруджанско черноморско крайбрежие. . .

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Да се създаде информационна мрежа и база данни на регионален принцип, ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Да се създаде информационна мрежа и база данни на регионален принцип, която да обедини и подобри взаимодействието, както и наличната екологична информация, свързана със защитените местности, държавните политики за опазване на околната среда, държавните структури, които ги администрират, природозащитните организации, представителите на бизнеса и структурите за обучение на подрастващите; Да се повиши обществения достъп до информация за наличните природни ресурси и потенциалните ефекти/въздействия върху тях от човешката дейност, както и мерки за минимизиране на въздействие върху защитените зони и видове;

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ПАРТНЬОРИ Целевите групи на проекта са ученици (подрастващи), туристи, екологични неправителствени ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ПАРТНЬОРИ Целевите групи на проекта са ученици (подрастващи), туристи, екологични неправителствени организации; Партньори на нивата Пилотен комитет за наблюдение (Направляващ комитет) и Технически екип за изпълнение са: Кметовете и общинските администрации в област Добрич, РИОСВ- Варна, Регионалния инспекторат по образование- Добрич, Държавно ловно стопанство- Балчик, Държавен земеделски институт- Генерал Тошево, Международен колеж- Добрич и др. (ТЗ на МРРБ- Варна, РИОКОЗ- Добрич, ДЛС- Тервел, ДГС- Добрич, ДГС- Генерал Тошево)

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Изготвянето на регионален екологичен WEB-портал на област Добрич; Осъществяване на ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Изготвянето на регионален екологичен WEB-портал на област Добрич; Осъществяване на регулярни работни срещи между представителите на държавната и местна власти, отговорни за опазване на компонентите на околната среда; Осъществяване на срещи между представителите на държавната и местна власт и екологични неправителствени организации; Организиране на екопрояви, свързани с популяризиране на екопортала; Издаване на брошура с екологична информация на база информацията от WEB-екопортала.

ГЛАВНИ ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ И РЕЗУЛТАТИ Интегрирана база данни за защитените зони и видове на ГЛАВНИ ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ И РЕЗУЛТАТИ Интегрирана база данни за защитените зони и видове на област Добрич; Подпомагане на усилията за партньорско сътрудничество за планиране на мерки за опазване на защитените територии между държавните ведомства на хоризонтален и вертикален принцип; Подобряване на общественото съзнание чрез информация за природните забележителност на територията; Принос към национална стратегия за устойчиво развитие, националната стратегия за екотуризъм и към изпълнение на стратегиите от Лисабон и Гьотеборг.

ПРЕДПРИЕТИ ПЪРВОНАЧАЛНИ ДЕЙСТВИЯ Официално откриване на Туининг проекта в Министерски съвет; Проведено обучение за ПРЕДПРИЕТИ ПЪРВОНАЧАЛНИ ДЕЙСТВИЯ Официално откриване на Туининг проекта в Министерски съвет; Проведено обучение за добри европейски практики в сферата на стратегическото планиране на служители от пилотните областни администрации и териториалните ведомства- РИОСВ, РИОКОЗ, МРРБ във Велико Търново- 26. 05. 2008 г. ;

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Идентифицирани три предложения за пилотни проекти за област Добрич- избор на едно ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Идентифицирани три предложения за пилотни проекти за област Добрич- избор на едно най-подходящо за целите на Туининг проекта; Проведени пет срещи с консултанти по Туининг проекта- висши служители на ръководни длъжности от френската публична администрация;

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Проведено обучение на висш служител от Областна администрация Добрич за ролята на ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Проведено обучение на висш служител от Областна администрация Добрич за ролята на френските местни и териториални власти; Проведено обучение на кмета на община Добрич за ролята на италианските местни и териториални власти;

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Топографска карта изготвена от Военногеографската служба на Българската армия, Комисията по антарктическите ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Топографска карта изготвена от Военногеографската служба на Българската армия, Комисията по антарктическите наименования към МВн. Р и Института по математика и информатика при БАН Автор: Любомир Иванов © Фондация Манфред Вьорнер Новата географска карта е български принос към Четвъртата международна полярна година (март 2007 - март 2009), осъществен с финансовата подкрепа на Огнян Траянов и Техно. Логика ЕООД, Николай Банев, адв. Тодор Батков, Цветан Василев и Корпоративна търговска банка. Предложение от Министерски съвет за публично-частно сътрудничество за изготвяне на информационен сайт за проекта- дарение от фирма “Техно. Логика” ЕООД; проведени няколко работни срещи с техни представители; Събиране на екологична информация и данни за попълване на рубриките;

ПЪРВОНАЧАЛЕН МАКЕТ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПОРТАЛ РАЗШИРЕН ВАРИАНТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПЪРВОНАЧАЛЕН МАКЕТ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПОРТАЛ РАЗШИРЕН ВАРИАНТ И ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Предложения за дизайн на информационния сайт от страна на “Техно. Логика” ЕООД; ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Предложения за дизайн на информационния сайт от страна на “Техно. Логика” ЕООД;

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Предложения за организация на информационния сайт от страна на “Техно. Логика” ЕООД; ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Предложения за организация на информационния сайт от страна на “Техно. Логика” ЕООД; (КАРТА НА САЙТА съгласно договореността от срещата в София на 10. 02. 2009 год. за 7 -9 рубрики) 1. НАЧАЛО 2. НОВИНИ Новини в аванс Текущи новини Архив на новините 3. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ Държавни органи Общински органи 4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 5. АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ - Визитка (кратка информация) за Асоцииран партньор 1 - Линк към електронната страница на Асоцииран партньор 1 6. ВЪЗМОЖНСОТ ЗА ЕКОТУРИЗЪМ Визитка (кратка информация) за Организация 1 Линк към електронната страница на Организация 1 7. КОНТАКТИ 7. 1 Контакти за партньорите 7. 2 Зелен E-mail

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Предложения за дизайн на информационния сайт от страна на “Техно. Логика” ЕООД; ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Предложения за дизайн на информационния сайт от страна на “Техно. Логика” ЕООД;

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Проведени Заседания на Направляващия комитет за напредъка по проекта- Заседания на Областния ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Проведени Заседания на Направляващия комитет за напредъка по проекта- Заседания на Областния съвет за развитие;

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Решение на Съвета по децентрализация към Мининстерски съвет за финансово подпомагане на ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ Решение на Съвета по децентрализация към Мининстерски съвет за финансово подпомагане на пилотните области за осъществяване на проектите в сферата на стратегическото планиране; Организиране на тръжни процедури от Министерски съвет по реда на НВМОП- привличане на фирма “Пикселдепо” ООД, гр. Добрич; Проведени първоначални срещи с фирма “Пикселдепо” ООД; Запазен домейн www. eco-dobrudzha. org; Организиране на информационни и работни срещи;

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 1. Надграждане (надстройка, редизайн, вътрешноведомствена интерактивна връзка и двуезичност), хостване и поддръжка ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 1. Надграждане (надстройка, редизайн, вътрешноведомствена интерактивна връзка и двуезичност), хостване и поддръжка на Регионален екологичен web-портал на област Добрич; 2. Организиране на информационни дни и работни срещи на различни нива- медии, неправителствен сектор, училища, туристически фирми, партньори и др. ; 3. Реализация на комуникационна стратегия и реклама на екопортала в основните интернет търсачки, български медии, специализирани списания за екология и разпространяване на инфо-материали към гражданите и обществеността от област Добрич; ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА!!!

Туининг проект BG 2006/IB/OT/01 „Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг Туининг проект BG 2006/IB/OT/01 „Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” Компонент 2. Укрепване капацитета на областните администрации за наблюдение прилагането на национални политики на областно ниво БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ