Скачать презентацию TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ Скачать презентацию TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ

7a4234d5103b9884a24c873e845c53a7.ppt

  • Количество слайдов: 60

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên: Th. S. Nguyễn Thuý Anh Hà nội 2009 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Mục tiêu TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Mục tiêu môn học: v Trang bị kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp: các khái niệm, nguyên tắc, nội dung QTTC… v Trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích và đánh giá tài chính DN v Trang bị công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư v Trang bị kiến thức về việc huy động vốn doanh nghiệp v Trang bị kiến thức về quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của doanh nghiệp 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Nội dung TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Nội dung môn học: Chương I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương II GÍA TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ Chương III PH N TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương IV QUUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Chương V QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP Chương VI QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Phương pháp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Phương pháp học: v. Nghiên cứu tài liệu trước khi nghe giảng v. Nghe giảng trên lớp v. Làm bài tập (máy tính, bảng thừa số giá trị hiện tại và tương lai) v. Thảo luận các bài tập tình huống v. Bài tập nhóm- trình bày, viết báo cáo 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Tài liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Tài liệu tham khảo: -Tài chính doanh nghiệp- NXB Thống kê- Khoa ngân hàng tài chính- ĐH Kinh tế quốc dân - Tài chính doanh nghiệp- Nguyễn Minh Kiều-NXB Thống Kê 2008 - Quản trị tài chính doanh nghiệp- Nguyễn Hải Sản-NXB Thống kê - Financial Management and Analysis- Frank J. Fabozzi & Pamale P. Peterson- John Wiley &Sons, Second Edition, 2003 - Fundamentals of Corporate Finance– Brealy, Myers, Marcus, MXB Mc Graw Hill, Fifth Edition. -Website chứng khoán: www. ssi. org. vn, www. hastc. org. vn, www. vse. org. vn, www. bvsc. com. vn, www. bsc. com. vn … - Website: www. saga. com. vn; www. kiemtoan. com. vn 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Phương pháp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Phương pháp đánh giá: ü Quá trình học: 40% • 30% kiểm tra giữa kỳ • 10% chuyên cần ü Kiểm tra cuối kỳ: 60% 6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 1: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm II. Mục tiêu Quản trị tài chính III. Nội dung Quản trị tài chính IV. Các nguyên tắc Quản trị tài chính V. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp 7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 1. Tài chính 2. Tài chính doanh nghiệp 3. Quản trị tài chính doanh nghiệp 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 1. Tài chính nghiên cứu cách thức mà các chủ thể kinh tế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn theo thời gian, có tính đến các rủi ro liên quan. 9

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 1. Tài chính là môn khoa học liên quan đến: -Các lý thuyết kinh tế vi mô, vĩ mô -Kế toán -Luật -Quản trị doanh nghiệp 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm Tài chính công (NSNN) Thị trường tài chính Tài chính doanh nghiệp Tài chính hộ gia đình 11

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 2. Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình họat động của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu của doanh nghiệp. 12

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 3. Quản trị tài chính doanh nghiệp - Brealy, Myers, Ross (1996) (Fundamental of Corporate Finance): QTTC quan tâm đến mua sắm, tài trợ và quản lý tài sản doanh nghiệp theo mục đích đã đề ra. - Mc Mahon (1993): QTTC quan tâm đến việc tìm nguồn vốn cần thiết cho mua sắm tài sản và hoạt động của DN, phân bổ các nguồn vốn cho giới hạn cho những mục đích sử dụng khác nhau, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả để đạt mục tiêu đề ra. 13

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 3. Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. 14

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp 1. Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp 2. Tối đa hóa lợi nhuận 3. Mục tiêu xã hội 15

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu 1. Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và tối đa lợi nhuận § Tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp là tối đa hóa vốn chủ sở hữu hoặc tối đa hóa giá trị thị trường của vốn cổ phần doanh nghiệp § Giá trị thị trường vốn cổ phẩn= Giá thị trường/Cổ phiếu x Tổng số cổ phiếu lưu hành 16

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu Tối đa hóa giá trị DN có phải là tối đa hóa lợi nhuận? § Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp Các vấn đề: § Tối đa hóa lợi nhuận năm nào? Công ty có thể cắt giảm các chi phí (đào tạo nhân viên, bảo dưỡng trang thiết bị…) để tăng lợi nhuận hiện tại không? § Công ty có thể tăng lợi nhuận tương lai bằng việc giảm tỷ lệ chia cổ tức và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư không? § Phương pháp kế toán khác nhau sẽ tính toán lợi nhuận kế toán khác nhau 17

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu Ưu điểm Nhược điểm Tối đa hóa lợi nhuận • Dễ tính tóan, ước lượng • Dễ xem xét mối quan hệ giữa quyết định tài chính và lợi nhuận • Chú trọng mục tiêu ngắn hạn • Không tính đến yếu tố rủi ro • Không tính đến thời gian của tiền tệ • Đòi hỏi các nguồn lực tức thời Tối đa hóa giá trị DN □Chú trọng đến mục tiêu dài hạn □Cân nhắc đến yếu tố rủi ro □Cân nhắc đến yếu tố thời gian của thu nhập □Khó chỉ ra được mối quan hệ giữa quyết định tài chính và giá cổ phiếu 18

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu 2. Mục tiêu xã hội (social responsibility) Mục tiêu xã hội có nhất quán với mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp? ü Bảo vệ môi trường ü Bình đẳng về giới ü An toàn lao động ü Đào tạo và phát triển nhân viên ü Phát triển cộng đồng… 19

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp 1. Quyết định đầu tư 2. Quyết định tài trợ 3. Quyết định tài chính ngắn hạn 20

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp §Quyết định đầu tư dài hạn: xây dựng, đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư TSNH Nợ ngắn hạn TSDH Nợ dài hạn và VCSH 21

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp § Quyết định tài trợ: Huy động vốn dài hạn cho hoạt động sx-kd của DN TSNH TSDH Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn và VCSH 22

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp §Quyết định tài chính ngắn hạn (Quản trị vốn lưu động): Giám sát, kiểm tra chặt chẽ mọi họat động tài chính hàng ngày TSNH TSDH Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn và VCSH 23

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính 1. Đánh đổi rủi ro và lợi nhuận 2. Giá trị thời gian của tiền tệ 3. Tác động của thuế 4. Tiền mặt (Cash is King) 5. Sinh lời 6. Thị trường hiệu quả 7. Gắn kết lợi ích của nhà quản lý và chủ sở hữu 24

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính 1. Nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng • Dự án đầu tư có rủi ro càng cao thì lợi nhuận kỳ vọng càng cao • Muốn có lợi nhuận cao thì DN phải chấp nhận rủi ro cao. 25

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính 2. Giá trị thời gian của tiền tệ Một đồng hiện tại có giá trị hơn một đồng trong tương lai áp dụng trong việc chiết khấu dòng tiền để đánh giá các dự án đầu tư, định giá cổ phiếu, trái phiếu, định giá doanh nghiệp… 26

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính 3. Tác động của thuế § § Khi ra quyết định tài chính, doanh nghiệp phải tính đến các yếu tố tiết kiệm thuế Các khoản tiết kiệm thuế là: üKhấu hao: Thu nhập chịu thuế được tính trên doanh thu trừ đi các khoản chi phí, trong đó có khấu hao üChi phí lãi vay: doanh nghiệp được phép khấu trừ chi phí lãi vay khi tính thu nhập chịu thuế 27

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính 3. Tác động của thuế Ví dụ: Doanh nghiệp A đang cân nhắc huy động vốn cho một dự án đầu tư có quy mô là 2. 000 triệu đồng Phương án 1: Tài trợ 100% vốn chủ sở hữu Phương án 2: Tài trợ 50% vốn vay với lãi suất 10%/năm, 50% vốn chủ sở hữu 28

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính 4. Các nguyên tắc khác § § Nguyên tắc tiền mặt Nguyên tắc sinh lợi Nguyên tắc thị trường hiệu quả Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và lợi ích của chủ sở hữu 29

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính 4. Các nguyên tắc khác Nguyên tắc thị trường hiệu quả Thị trường hiệu quả là thị trường mà giá chứng khoán của 1 doanh nghiệp phản ánh đầy đủ mọi thông tin của doanh nghiệp đó. Giá cả cổ phiếu được phản ánh trung thực, chính xác giá trị của doanh nghiệp và được định giá công bằng DN không thể đánh lừa nhà đầu tư, nhà đầu tư cũng không thể lợi dụng để kiếm lời 30

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Sự tách biệt giữa việc sở hữu DN và việc quản lý DN Thuận lợi: • Việc chuyển nhượng quyền sở hữu doanh nghiệp không ảnh hưởng đến họat động kinh doanh của doanh nghiệp • Thuê được những nhà quản lý chuyên nghiệp đảm bảo thực hiện mục tiêu DN Khó khăn: • Sự khác biệt về mục tiêu, lợi ích của nhà quản trị và chủ sở hữu DN 31

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Nhà quản lý Mục tiêu Biểu hiện Chủ sở hữu • Ngắn hạn: Tăng lương, thưởng, Tối đa hóa lợi nhuận, Tăng thị phần… • Sử dụng quá nhiều lương bổng • Chây lười • Hành động vì lợi ích riêng của mình • Dài hạn: tối đa hóa giá trị doanh nghiệp • Chế độ lương bổng. . bằng tiền, cổ phiếu • Quyền mua cổ phiếu • Quy định nắm giữ cổ phiếu 32

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Ví dụ: Một doanh nghiệp kinh doanh có lãi 100 USD hoặc lỗ 100 USD Tình huống 1: có duy nhất 1 chủ sở hữu A đồng thời là nhà quản lý Tình huống 2: Chủ sở hữu A quyết định bán 90% tỷ lệ sở hữu ra bên ngoài Trong cả 2 tình huống, chủ sở hữu A là nhà quản lý của DN 33

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Trường hợp Lợi nhuận/thua lỗ Lãi (TH 1) 100 Lỗ (TH 1) Tỷ lệ sở hữu của CSH A Tỷ trọng thu nhập/thua lỗ của CSH khác (100) 34

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Trường hợp Lợi nhuận/thua lỗ Tỷ lệ sở hữu của CSH A Tỷ trọng thu nhập/thua lỗ của CSH khác Lãi (TH 1) 100% 100 0 Lỗ (TH 1) (100) 100% (100) 0 Lãi (TH 2) 100 Lỗ (TH 2) (100) 35

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Trường hợp Lợi nhuận/thua lỗ Tỷ lệ sở hữu của CSH A Tỷ trọng thu nhập/thua lỗ của CSH khác Lãi (TH 1) 100% 100 0 Lỗ (TH 1) (100) 100% (100) 0 Lãi (TH 2) 100 10% 10 90 Lỗ (TH 2) (100) 10% (10) (90) 36

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Kết luận: § Nếu nhà quản lý A sở hữu toàn bộ doanh nghiệp, ông ta sẽ phải chịu toàn bộ rủi ro với lãi, lỗ của doanh nghiệp § Nếu bán cổ phần ra bên ngoài, tỷ lệ sở hữu của nhà quản lý/chủ sở hữu A giảm, những nỗ lực để tối đa hóa tài sản của doanh nghiệp chỉ mang lại 10% thu nhập cho chủ sở hữu A. Ngược lại, nếu thua lỗ so việc ra quyết định tài chính yếu kém, chủ sở hữu A chỉ phải chịu 10% mức thua lỗ 37

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Làm thế nào để gắn kết lợi ích nhà quản lý với lợi ích doanh nghiệp? - Chế độ thù lao khuyến khích nhà quản lý nỗ lực cao nhất - Kết hợp lợi ích ngắn hạn và dài hạn 38

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV. Các nguyên tắc quản trị tài chính §Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu (Agency Problem) Ví dụ: Thù lao của ông Palmisano, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn IBM, trong 3 năm 2003 -2005 (Nguồn: IBM Notice of 2006 Annual Meeting and Proxy Statement) Năm Thù lao hàng năm (USD) Thù lao dài hạn (USD) Salary Bonus Others Restricted stock award 2005 1. 680. 000 5. 175. 000 103. 302 990. 674 2004 1. 660. 000 2003 1. 550. 000 5. 175. 000 5. 400. 000 Stock option Others 230. 325 4. 241. 981 104. 406 250. 000 1. 676. 480 11. 037 250. 000 769. 095 39

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V. Bộ máy CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V. Bộ máy quản trị tài chính tại DN Cơ cấu tổ chức Hội Đồng Quản Trị Tổng Giám Đốc Sản Xuất Giám Đốc Tài Chinh Trưởng Phòng Tài Chính Giám Đốc Marketing Kế Toán Trưởng 40

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V. Bộ máy CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V. Bộ máy quản trị tài chính tại DN Vai trò của nhà quản trị tài chính (1) (2) Họat động của công ty Nhà quản trị tài chính (tài sản thực) (3) Nhà đầu tư (4 b) (tài sản tài chính) (4 a) 41

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V. Bộ máy CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V. Bộ máy quản trị tài chính tại DN - § § § § Trưởng phòng tài chính (treasurer) Hoạch định đầu tư vốn Quản trị tiền mặt Quản trị khoản phải thu Phân chia cổ tức Phân tích và hoạch định tài chính Quan hệ với Ngân hàng Quan hệ với nhà đầu tư Quản trị bảo hiểm và rủi ro 42

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V. Bộ máy CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V. Bộ máy quản trị tài chính tại DN Kế toán trưởng • Kế tóan chi phí • Quản trị chi phí • Xử lý dữ liệu • Lập báo cáo tài chính • Lập kế hoạch tài chính • Báo cáo với cơ quan Nhà nước 43

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp 2. Môi trường kinh doanh 3. Hoạt động của thị trường tài chính 44

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp (theo luật định) 1. 1 Công ty TNHH 1. 2 Công ty cổ phần 1. 3 Công ty hợp danh 1. 4 Doanh nghiệp tư nhân 1. 5 Doanh nghiệp Nhà nước 45

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp (Theo Luật DN VN 2005) Thành viên Chế độ Huy động trách nhiệm vốn Chia sẻ quyền kiểm sóat, lợi nhuận Công ty TNHH Công ty Cổ phần 46

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp (Theo Luật DN VN 2005) Thành viên Chế độ trách nhiệm Huy động vốn Chia sẻ quyền kiểm sóat, lợi nhuận Công ty Hợp danh Doanh nghịêp tư nhân 47

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp (Theo Luật DN VN 2005) Thành viên Chế độ trách nhiệm Huy động vốn Chia sẻ quyền kiểm sóat, lợi nhuận Doanh nghiệp Nhà nước 48

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp (Theo Luật DN VN 2005) Cty TNHH Cty CP CT H. danh DNTN DNNN Thuậ n lợi 49

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp (Theo Luật DN VN 2005) Cty TNHH Cty CP CT H. danh DNTN DNNN Khó khăn 50

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 2. Môi trường kinh doanh § § § Chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước Sự hỗ trợ của Chính phủ Sự ổn định của nền kinh tế Sự cạnh tranh trên thị trường Sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật 51

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính § § Khái niệm Phân loại Các thành viên tham gia thị trường Vai trò của thị trường tài chính đối với doanh nghiệp 52

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính Khái niệm § Thị trường tài chính là nơi diễn ra các giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng các khoản vốn ngắn hạn hoặc dài hạn thông qua các công cụ tài chính (chứng khoán) 53

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính Phân loại: Theo thời hạn của các công cụ tài chính, bao gồm Thị trường tiền tệ (Money Market) □Thị trường hối đoái □Thị trường cho vay ngắn hạn □Thị trường liên ngân hàng Thị trường vốn (Capital Market) □Thị trường cầm cố bất động sản □Thị trường chứng khoán □Thị trường tín dụng thuê mua 54

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính Phân loại: Theo mục đích hoạt động của thị trường Thị trường sơ cấp (Primary Market) Thị trường thứ cấp (Secondary Market) □Các chứng khoán mới được các nhà phát hành bán cho các khách hàng đầu tiên tăng vốn cho nền kinh tế □Thị trường phát hành (giữa nhà phát hành và các nhà đầu tư lớn) □Các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp, được mua đi bán lại, làm thay đổi quyền sở hữu chứng khoán 55

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính Các thành viên tham gia thị trường tài chính: § Doanh nghiệp § Cá nhân (hộ gia đình) § Nhà nước § Các trung gian tài chính 56

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính Tài chính gián tiếp Trung gian tài chính Người có vốn -Doanh nghiệp -Cá nhân -Nhà nước Tài chính trực tiếp Người cần vốn -Doanh nghiệp -Cá nhân -Nhà nước 57

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính Hàng hóa trên thị trường tài chính □ Thị trường tiền tệ Ø Tín phiếu Kho bạc (Treasury Bill) Ø Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng (Negotiable Bank Certificate of Deposit) Ø Thương phiếu (Commercial paper) Ø Chấp phiếu ngân hàng (Banker’s Acceptance) Ø Hợp đồng mua lại (Repurchase agreement- Repo) 58

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính Hàng hóa trên thị trường tài chính □ Thị trường vốn Ø Trái phiếu (Bond) Ø Cổ phiếu (Stock/Share) Ø Khoản vay dài hạn Ø Khoản vay thế chấp (Mortgages) Ø Tài sản thuê mua (leasing assets) 59

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị TCDN 3. Hoạt động của thị trường tài chính Vai trò của thị trường tài chính đối với DN § Tạo vốn và tăng vốn § Đầu tư sinh lợi § Sàng lọc và phân phối rủi ro § Giám sát hoạt động của doanh nghiệp § Liên tục xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp 60