Скачать презентацию ТОПЕНКОНСУЛТ ООД ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ Предизвикателство и Скачать презентацию ТОПЕНКОНСУЛТ ООД ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ Предизвикателство и

5ffd53066cc3ee1b3c360b35b711346a.ppt

  • Количество слайдов: 19

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ – Предизвикателство и безалтернативност 14 юни 2007 “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ – Предизвикателство и безалтернативност 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ = безалтернативност n Светът изпитва недостиг на енергия – “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ = безалтернативност n Светът изпитва недостиг на енергия – ( Според Международната агенция за енергетика световното потребление на енергия ще се увеличи 25 пъти пред следващите 50 години) n Традиционните природни източници са с ограничен капацитет и пред изчерпване n Потреблението на енергия е отличителен белег за съвременните икономики n Източниците и мрежите за доставка на енергия са елемент на националната сигурност и независимост за всяка държава на планетата n Икономията на енергия е пряко свързана с международните ангажименти на България : § § § Международна рамкова конвенция за промени в климата и Протокол от Киото Директива 85/337/ЕИО за оценяване въздействието върху околната среда Директива 2001/80/ЕО за ограничаване на емисии от определени замърсители в атмосферния въздух Програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕО Директива 87/2003/ЕС Национален план за разпределение на емисиите 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Прогноза за електропотребление в обществения сектор и населението 14 юни 2007 “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Прогноза за електропотребление в обществения сектор и населението 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Планиран капацитет към 2012 година 14 юни 2007 “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Планиран капацитет към 2012 година 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n n n ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ = Предизвикателство Националните стратегии и международните “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n n n ИКОНОМИЯТА НА ЕНЕРГИЯ = Предизвикателство Националните стратегии и международните договорености изискват намирането и разработването на алтернативно и природосъобразно добиване на енергия Елемент на конкурентноспособността е изразходването на енергия за единица изделие Елемент на иновационната политика на всяка държава трябва да бъде още на ниво конструиране да се прилагат технологии, конструкции и материали, които изискват намалено енергопотребление Алтернативното производство на енергия трябва да подобрява екологичната обстановка 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ: І. Стимулиране разработката на технологии за алтернативно производство на “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ: І. Стимулиране разработката на технологии за алтернативно производство на еленергия ІІ. Стимулиране намаленото изразходване на еленергия: в производството в частния живот в социалната сфера и обществения живот ІІІ. Разработване и внедряване на технологии и прибори за ефективен постоянен контрол на енергопотреблението – при крайни потребители– изделия и технологично оборудване, при корпоративни потребители ( в т. ч. бизнес-центрове, индустриални зони), в общини и т. н. 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД І. Стимулиране разработката на технологии за алтернативно производство на еленергия n Регламентиран “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД І. Стимулиране разработката на технологии за алтернативно производство на еленергия n Регламентиран е от Агенцията за n енергийна ефективност подхода n при реализиране на проекти за n производствто на еленергия от: ( Постигане на 11% производство на ЕЕ от ВЕИ от общото производство до 2010 г. ) Вятър Биомаса, биогаз Вода, Слънце Геотермални източници ІІ. Предстои да се регламентира добиването на енергия от природен газ ( директно или разликата в налягането), битови отпадъци, водород, - 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Вятърни електростанции Карта на плътността на енергията на вятъра на височина “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Вятърни електростанции Карта на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната повърхност. Страна Скорост на вятъра - Себестойност 7, 16 м/с 4, 8 цента/КВт. ч. 8, 08 м/с 3, 6 цента/КВт. ч. 9, 32 м/с 2, 6 цента/КВт. ч. (за САЩ, 2004 г. ) Проблеми: Шум – 35 -45 d. B (на 350 м. ) Площ - 800 -1335 м 2 за 1 Гвтч за 30 г. Визуално натоварване - 0. 0012 евро на 1 к. Втч 14 юни 2007 2005 г. МВт. 2006 г. МВт. Германия 18428 20622 Испания 10028 11615 САЩ 9149 11603 Дания 3122 3136 Китай 1260 2405 Италия 1718 2123 Франция 757 1567 Япония 1040 1394 Австрия 819 965 Гърция 573 756 Швеция 510 564

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Отопление. При изгаряне на 1 м 3 биогаз може да се “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Отопление. При изгаряне на 1 м 3 биогаз може да се получи около 2, 5 к. Вт/ч топлина; Електричество. При изгаряне на 1 м 3 биогаз може да се получи около 1, 7 к. Вт/ч От един тон оборски тор от едър рогат добитък 200— 350 m 3 биогаз със съдържание на метан 60 %, От един тон растения 300— 630 м 3 биогаз със съдържание на метан до 70 %. Електростанции от Една „животинска единица“ дава на денонощие отпадъци, от който може да се биомаса произведе около 1, 5 m 3 биогаз. Тя се равнява на: 1 крава, 5 телета, 6 свини, 250 кокошки Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към лева Електропроизводство Директно топлопроизводство 0, 10 – 0, 30 лв/ k. Wh 0, 02 – 0, 05 лв/k. Wh (източник: World Geothermal Congress 2005, Antalya Turkey) ПОТЕНЦИАЛ Вид отпадък Общ ktoe Дървесина % Рапицово масло и отпадни мазнини 23 30 1 000 100 320 100 68 100 117 100 2 692 Сметищен газ 46 68 Селскостопански животински отпадъци 510 77 Селскостопански растителни отпадъци 14 юни 2007 ktoe 1 110 Отпадъци от индустрията Общо Неизползван 2 038 76 Потенциал на биомасата в България

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към лева (източник: World Geothermal Congress 2005, Antalya Turkey) Електропроизводство n 0, 10 – 0, 30 лв / k. Wh Водни електростанции Водно енергиен теоретичен потенциал по речни басейни Ресурс (годишен) Технически енергиен потенциал на водния ресурс по региони и общо за страната GWh ktoe Дунавски Черноморски Беломорски Река Дунав Други ОБЩО 6 570 603 13 9071 5 4504 10 26 5402 565. 0 51. 8 196. 0 68. 7 0. 9 282. 4 Регион Технически потенциал GWh/год. Големи ВЕЦ Малки ВЕЦ Общо ВЕЦ София град 500 16 516 Бургас 400 76 476 Варна 100 13 113 Ловеч 1 700 117 1 817 Монтана 1 420 196 1 616 Пловдив 4 665 79 4 744 500 41 541 София област 2 885 177 3 062 Хасково 2 130 41 2 171 14 300 756 15 056 Русе За страната 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Геотермални електростанции Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Геотермални електростанции Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони Достъпен потенциал за геотермални ресурси Регион Северозападен Видин Северен централен Русе Североизточен Варна Югоизточен Бургас Южен централен Пловдив Югозападен София ОБЩО Оценки по изследвания на БАН 1995 -1999 г. и Щерев и Пенев 14 юни 2007 Достъпна мощн ост MW 8. 3 Достъпен потенциал 2001 г. 70. 2 55. 8 126. 7 14. 4 107. 4 12. 7 103. 8 81. 0 115. 9 439. 3 87. 1 349. 6 ktoe/год. 5. 6 Средна себестойност на Електропроизводство Директно топлопроизводство произведената от ВЕИ енергия 0, 03 - 0, 15 лв / k. Wh 0, 01 – 0, 05 лв/k. Wh по световна оценка, приведена към лева (източник: World Geothermal Congress 2005, Antalya Turkey)

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Инсталирани мощности 1985 год. – 21 Мвт 2006 год. – 1744 Мвт( “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Инсталирани мощности 1985 год. – 21 Мвт 2006 год. – 1744 Мвт( 19% повече от 2005 г. ■Енергия от слънце Въведени нови производства за фотоелементи: Германия – 57%, Япония – 20% САЩ – 7% останалите – 16% Общ обен на инвестициите – около 1 млрд. дол. Производство на фотоелементи: 2005 год 1656 Мвт 2006 год. 1982 Мвт Водещи производители: Япония - 44%, САЩ – 7% Европа – 31% Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 k. Wh m 2. Общото количество теоретичен потенциал слънчева енергия, падаща върху територията на страната за една година е от порядъка на 13. 103 ktoe. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe (Като официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия се използва проект на програма PHARE , BG 9307 -03 -01 -L 001 Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към лева Електропроизводство 1 -1, 20 лв/k. Wh Директно топлопроизводство 0, 05 – 0, 30 лв / k. Wh (източник: World Geothermal Congress 2005, Antalya Turkey) 14 юни 2007 Цена на монокристален силиций — 4, 30 $/Вт инсталирана мощност. Цена на поликристален силиций — 4, 31 $/Вт инсталирана мощност. В стойността на фотоелементите 40— 50% е делът на силиция.

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Енергия от битови отпадъци Изгаряне Нискотемпературно (8000 С) – нежелателно – “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Енергия от битови отпадъци Изгаряне Нискотемпературно (8000 С) – нежелателно – фурани и диоксини - Високотемпературно ( 13000 С) – най-разпространеното - Плазмено (30000 С) – много топлина, незначителен отпадък - Пиролиза ( 1300 – 20000 С) – най-гъвкавото по отношение на вида на отпадъка и неговия обем ( от 10 кг/час). Значителен ефект при комбиниране с когенератор. - В Европа днес работят над 400 инсталации за изгаряне на отпадъци. Според проучване на Конфедерацията на европейските инсталации за енергийно оползотворяване на отпадъците (CEWEP) в следващите години в Европа ще трябва да бъдат построени нови мощности, които да поемат поне още 10 млн. тона боклук. В момента в Европа термично се обработват 24% от отпадъците (около 50 млн. тона), депонират се 44% и се рециклират 33%. Общото количество твърди битови отпадъци, генерирано в ЕС-25, е над 240 млн. тона годишно. За сравнение, Швеция изгаря над половината си битови отпадъци, рециклира 44 на сто от тях и депонира едва 5%. В Швеция, където чрез когенерации се произвежда ток и енергия за отопление, таксата за смет е три пъти по-ниска, отколкото в Норвегия 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Електроенергия от природен газ ◊ Директно използване като гориво – по-екологично “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД n Електроенергия от природен газ ◊ Директно използване като гориво – по-екологично чисто ◊ Използване на енергията от редукцията на налягането 45 : 12 бара 12 : 6 -1 бар Графичен анализ на чувствителността шестата година от проекта (NPV - LCU) Детандерна електростанция за ниско налягане 1 мегаватчас чиста енергия = 0, 68 условни тона С 02 Продажна цена Общи разходи Обем на продажбите Преки разходи

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Електростанции на база водород Към края на 2006 год. работят повече от “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Електростанции на база водород Към края на 2006 год. работят повече от 800 стационарни установки на горивни елементи с мощност по-голяма от 10 квт. със обща мощнаст повече от 100 Мвт. Само в 2006 год. са въведени 50 установки с обща мощност от 18 Мвт. ■ Методи за получаване на водород ♦ От природен газ – основна технология –почти 50% от производството. Смес на водна пара при 700 – 10000 С и метан в присъствието на катализатор. Себестойност 2 -5 дол/кг. ♦ Газификация на въглища. Нагряване на въглищата до 800 -13000 С без достъп на въздух. Себестойност 2 -2, 5 дол/кг. ♦ От атомните централи- електролизи. Себестойност 2, 33 дол/кг ♦ Електролиза на вода - H 2 O+енергия = 2 H 2+O 2. Себестойност 6 -7 дол/кг. – при - използване на промишлено електричество При използване на електречество от вятърни електроцентрали – 7 -11 дол/кг. При използване на електричество от слънчева енергия – 10 -30 дол/кг. ♦ От биомаса. Себестойност 5 - 7 дол/кг. 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД ІІ. Икономия на енергия в промишлеността Оценката на енергийната интензивност на БВП “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД ІІ. Икономия на енергия в промишлеността Оценката на енергийната интензивност на БВП има за основа двата индикатора за енергийна ефективност - първична енергийна интензивност и крайна енергийна интензивност. За периода 1997 -2003 год. равновесната стойност на първичната енергийна интензивност у нас е 0, 35 килограма нефтен еквивалент за създаване на добавена стойност 1€ по цени от 2000 год. , преизчислено към покупателната сила на лева (koe/€ 00) и е значително по-висока от средната за ЕС (0, 2 koe/€ 00), а стойността на крайната енергийна интензивност за 2003 г. е с около 40% по-голяма от осреднената стойност за страните от ЕС (0, 13 koe/€ 00). Цел на Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. (НДПЕЕ), е намаляване на енергийната интензивност на БВП на ниво първично потребление със 17%, а на ниво крайно потребление с 8%. 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД “Сивата” енергия ► Транспортиране на електроенергията оптимизация – централизация/диверсификация ►Употребата на електроенергия “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД “Сивата” енергия ► Транспортиране на електроенергията оптимизация – централизация/диверсификация ►Употребата на електроенергия Конструкция на приборите – “Stand by” ? ? ? „Сива” енергия (k. Wh) Директен разход (k. Wh/ год) Хладилник 220 литра 1. 400 450 Фризер 1. 500 450 Миялна машина 1. 000 400 Пералня машина 1. 000 300 Сушилня 1. 000 300 700 100 Прибор Печка ► Нови технологии, нови конструкции, нови идеи/ иновации 14 юни 2007

“ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД - - Икономия на енергия чрез: Оптимизиране на сградите при проектиране и “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД - - Икономия на енергия чрез: Оптимизиране на сградите при проектиране и реконструкция, с цел увеличаване на достъпа на слънчева енергия – разположението и конструкцията на прозорците и стените Енергоспестяващи машини и офис апарати – напр. компютри с 80% пониска консумация на ел. енергия Управление на осветлението – създаване на комфорт на работното масто, оптимална осветеност според вида дейност, непрекъснат контрол на осветителните тела и своевреманната замяна на дефектните Въвеждане на системи за контрол и управление на енергопотреблението * автоматично събиране и обработка на енергийните разходи за производството и съпътстващи дейности и тяхната оптимизация * постоянен контрол на състоянието и работата на енергийните съоръжения, оптимизация в зависимост от производствения процес * следене и управление на мерките за икономия на енергия * статистическа обработка на информацията за дълъг период от време и оптимизация на енергопотреблението 14 юни 2007

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Лиценз № 62 Е-mail: topenconsult@abv. bg БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО “ТОПЕНКОНСУЛТ” ООД Лиценз № 62 Е-mail: [email protected] bg