Скачать презентацию Tổ Ngoaïi Ngöõ Trường THCS Löông Скачать презентацию Tổ Ngoaïi Ngöõ Trường THCS Löông

b1e0fe335096149cd66a6d03262063f4.ppt

  • Количество слайдов: 94

 Tổ : Ngoaïi Ngöõ Trường THCS Löông Theá Vinh Tổ : Ngoaïi Ngöõ Trường THCS Löông Theá Vinh

I/. Số liệu: - Tổng số GV : 13 - Nữ: 12 -Anh văn: I/. Số liệu: - Tổng số GV : 13 - Nữ: 12 -Anh văn: 11 -Pháp văn: 2 - Số GV đã có soạn và dạy bằng GAĐT: 13 - Tổng số giáo án điện tử đã soạn: 39 * Anh văn: 32 *Pháp văn: 07 - Khối 6: 12 - Khối 6: 02 - Khối 7: 04 - Khối 7: 00 - Khối 8: 06 - Khối 8: 02 - Khối 9: 10 - Khối 9: 03 • Số tiết dạy có sử dụng GAĐT năm học 20072008: 35 * Số tiết dạy có sử dụng GAĐT từ đầu năm học 2008 -2009 đến nay: 38

II/ Các ứng dụng CNTT: 1/ Trong giảng dạy: Giáo viên đã ứng dụng II/ Các ứng dụng CNTT: 1/ Trong giảng dạy: Giáo viên đã ứng dụng đủ các kĩ thuật, hiệu ứng Power Point trong giảng dạy, sử dụng kênh hình, kênh tiếng và phim, kết hợp với bảng đen và bảng con.

2/ Trong chuẩn bị bài soạn: • a/ Chụp hình kĩ thuật số hoặc 2/ Trong chuẩn bị bài soạn: • a/ Chụp hình kĩ thuật số hoặc Scan hình ảnh từ sách giáo khoa hay từ những tài liệu in khác để đưa vào GAĐT

We / wait for a train What are you doing? -> We are waiting We / wait for a train What are you doing? -> We are waiting for a train

Big Ben on day Big Ben on day

 Read newspapers in English Read newspapers in English

2/ Trong chuẩn bị bài soạn: • b/ Lấy tư liệu tham khảo và 2/ Trong chuẩn bị bài soạn: • b/ Lấy tư liệu tham khảo và tài liệu giảng dạy, hình ảnh từ các đĩa Cederom : • . Dạy Tiếng Anh: • . Dạy Tiếng Pháp: • . Các loại tự điển ngôn ngữ, tự điển bách khoa: Encarta, Oxford, Webster, Hachette, Robert, Larousse, . . • . Các phần mềm đọc tiếng Anh, tiếng Pháp: Text aloud, Cool speak, Text speak

d/ Lấy tư liệu tham khảo và tài liệu giảng dạy, hình ảnh từ d/ Lấy tư liệu tham khảo và tài liệu giảng dạy, hình ảnh từ Internet: +Các tự điển bách khoa trực tuyến miễn phí: Wikipedia, , Dictionnaire de l’Academie + Các Website chính thức của các đài VOA (Mĩ), BBC (Anh), RFI(Pháp), TV 5 (Pháp), +Các Website: ctu edu. vn (của Đại học Cần Thơ) REF. vn (tiếng Pháp, của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, dành cho GV tiếng Pháp) +Các Website dạy ngoại ngữ miễn phí: *Tiếng Anh: Hugosite (Tiếng Anh); Mingoville (Tiếng Anh cho trẻ em) *Tiếng Pháp: Francaisfacile. com – Cours et Exercices de Francais gratuit- Cours de francais en video

3/ Trong tự đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ: a/Tập nghe tiếng 3/ Trong tự đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ: a/Tập nghe tiếng Anh, tiếng Pháp, nhất là tin tức qua các Website của các đài: VOA, VOA SPECIAL ENGLISH, RFI, . . . • b/ Tổ thường xuyên tổ chức cho giáo viên đọc báo bằng cách biên tập, cập nhật tin tức bằng tiếng Anh, tiếng Pháp ( nhất là từ các Website: Vietnam News, Le courrier du Vietnam, . . . ) rồi in lại, photocopy cho mỗi giáo viên. • c/Tổ chức cho giáo viên sưu tầm kinh nghiệm, tài liệu về chuyên môn và nghiệp vụ rồi tổ chức báo cáo trong Tổ hay biên tập lại , photocopy phổ biến trong Tổ

4/ Trong liên lạc, quản lí: . a/Giáo viên có thể liên lạc, nộp 4/ Trong liên lạc, quản lí: . a/Giáo viên có thể liên lạc, nộp báo cáo, đề tham khảo qua e-mail b/ Học sinh và giáo viên có thể liên lạc hỏi đáp, trao đổi công việc bài vở, chữa bài viết qua e-mail.

5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong 5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong các hoạt đông học tập và ngoại khoá a/Tổ chức cho HS thực tập nghiên cứu sâu, sưu tầm phim, ảnh, tư liệu tham khảo, tài liệu học tập trên Internet để làm thuyết trình.

5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong 5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong các hoạt đông học tập và ngoại khoá b/Tổ chức cho HS sưu tầm và copy các bài báo, bài viết khoa học trên mạng rồi dịch sang tiếng Việt dưới dạng song ngữ và tập hợp lại thành một tạp chí phổ biến khoa học.

Học sinh dịch bản tin khoa học từ Internet bằng tiếng Pháp • Pourrions-nous Học sinh dịch bản tin khoa học từ Internet bằng tiếng Pháp • Pourrions-nous passer des abeilles? • (Agence Science-Presse) - Un virus ou la météo? Si c’est la météo, ça passera. Mais si c’est un virus, une bonne partie de la planète a intérêt à trouver rapidement un antidote, parce que la disparition des abeilles aurait des conséquences beaucoup plus tragiques que la disparition de vos tartines au miel. • Chuùng ta coù theå naøo khoâng caàn ñeán loøai ong nöõa khoâng? ( Thoâng taán xaõ Khoa hoïc ) – Moät virut hay laø khí haäu ? Neáu ñoù laø khí haäu thì seõ cho qua. Nhöng neáu ñoù laø moät virut, thì moät phaàn lôùn haønh tinh naày caàn tìm ra nhanh moät thuoác giaûi ñoäc, vì söï bieán maát cuûa nhöõng baày ong seõ coù nhöõng heä quaû bi thaûm hôn nhieàu so vôùi söï bieán maát cuûa nhöõng mieáng baùnh mì pheáát maät ong cuûa quí vò.

5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong 5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong các hoạt đông học tập và ngoại khoá c/Tổ chức cho Học sinh thuyết trình bằng tiếng Pháp về những chủ đề phù hợp (mỗi tổ trình bày giới thiệu về một nhà văn Pháp khác nhau, về một đất nước trong cộng đồng Pháp ngữ, . . . ) bằng cách trình chiếu Power Point, trong đó mỗi HS phải lần lượt lên giới thiệu một vài ý.

Où sont vos prochaines vacances ? Où sont vos prochaines vacances ?

 Située sur le plateau Lam Vien. Da Lat est le premire place que Située sur le plateau Lam Vien. Da Lat est le premire place que l’on pense d’abord. Une touristique ville, couverte par des fines brouillards, a des romanesques pays.

Sur des serpentantes rues, notre tour serait une sorte d’avanture entre les montagnes et Sur des serpentantes rues, notre tour serait une sorte d’avanture entre les montagnes et les vallées.

Bienvenue à notre tour à Da Lat ! VOYAGE À DA LAT Bienvenue à notre tour à Da Lat ! VOYAGE À DA LAT

Professionnel Groupe de Guides Huynh Truc Duyen _ Marie Dao Kim Thu _Lucie Nguyen Professionnel Groupe de Guides Huynh Truc Duyen _ Marie Dao Kim Thu _Lucie Nguyen Thi Kieu Ngan _ Sophie Nguyen Bui Nhu Y _ Caroline Le Nguyen Phuong Trinh _ Mariane Phan Ngoc Thanh Yen_Mélissa

Partons! Partons!

 Le Parc de fleurs aø Le Parc de fleurs aø

 Une grande collection de précieuses fleurs. C’est où que l’on peut avoir des Une grande collection de précieuses fleurs. C’est où que l’on peut avoir des beaux images auprès des différentes fleurs.

 Étirant sur plus de 5 hectars, il est vraiment un oeuvre des plus Étirant sur plus de 5 hectars, il est vraiment un oeuvre des plus habiles mains: l’entrée magnifique, l’arrangement des fleur excellent, des fleurs – les plus fraiches. Un immanquable paysage, non?

Ho Xuan Huongun lac magnifique Ho Xuan Huongun lac magnifique

 Un grand lac au centre de la ville est une place pour notre Un grand lac au centre de la ville est une place pour notre promenade. En respirant le fraiche atmosphère de la ville.

Nous pouvons peùdaler autour lui pour contempler une romanesque Da Lat au soir. Nous pouvons peùdaler autour lui pour contempler une romanesque Da Lat au soir.

Datanla_un grandiose torrent Datanla_un grandiose torrent

 Entre les foreâts la montagne. Ce cascade a l’ air le plus vierge. Entre les foreâts la montagne. Ce cascade a l’ air le plus vierge. Force courrants, pentes inclineùes, ce torrent est d’une Da Lat.

 Mais à aval, c’ est un paisible courant qui serpente et disparait dans Mais à aval, c’ est un paisible courant qui serpente et disparait dans les vertes forêts. Beau de ce paysage!

Valleùe D’Amour Valleùe D’Amour

 Son nom dit ce qu’ elle est une valleùe couverte des foreâts de Son nom dit ce qu’ elle est une valleùe couverte des foreâts de sapins.

Nous pouvons y voir une Da Lat romantique et y acheter des cadeaux romantiques Nous pouvons y voir une Da Lat romantique et y acheter des cadeaux romantiques aussi.

LA TUNISIE LA TUNISIE

LA TUNISIE • Capitale: Tunis Fete nationale: 20 mars • Langue parle: Monnais: dinar LA TUNISIE • Capitale: Tunis Fete nationale: 20 mars • Langue parle: Monnais: dinar arabe, berbere, tunisien francais Pays limotrophes: • Langue Algerie, Libye Religion: islam, officielle: arabe christianisme, classique judaisme • Langue coloniale: francais

L’histoire • En 1881, sous le protectorat francais. • 20 mars 1956, l’independence: Rayaume L’histoire • En 1881, sous le protectorat francais. • 20 mars 1956, l’independence: Rayaume de Tunisie. • 25 juillet 1957, proclamation de la

HABIB BOURGUIBA (le 1 er president de la Tunisie) HABIB BOURGUIBA (le 1 er president de la Tunisie)

§Albert Memmi • Ne: 15 décembre 1920 a Tunisie • Intersse aux problemes du §Albert Memmi • Ne: 15 décembre 1920 a Tunisie • Intersse aux problemes du racisme et de la colonisation

La statue de sel • Roman autobiographique La statue de sel • Roman autobiographique

d/ Thành lập các Câu Lạc Bộ Tiếng Anh và các Ban Chủ Nhiệm d/ Thành lập các Câu Lạc Bộ Tiếng Anh và các Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ cho từng khối lớp (hoàn toàn do HS đảm trách, GV chỉ đứng ngoài làm cố vấn). Mỗi Câu Lạc Bộ có chương trình nội dung sinh hoạt riêng phù hợp, chuẩn bị công phu trên USB hay Laptop và đem vào sinh hoạt trình chiếu, mỗi khối ở một phòng riêng. Nội dung rất đa dạng: từ ngữ, ngôn ngữ, nhạc tiếng Anh, văn hóa, kiến thức tổng quát. Hình thức càng đa dạng hơn, sử dụng triệt để Power Point: Các đội thi đua nhau qua các trò chơi : games show (The funny notes: các đội thi nói ra đúng tên một bản nhạc tiếng Anh nhanh nhất, thách đố nói được tên một bản nhạc tiếng Anh được mô tả sơ chủ đề trong thời gian số giây nhỏ nhất và sau đó hát lên một đoạn, . . ), ô chữ, đoán từ qua miêu tả, con số may mắn, đố vui kiến thức, . . bên cạnh các trò chơi vận động khác.

ROUND 1 : ROUND 1 :

: LOSE YOUR TURN ( NOTHING HAPPEN ) : YOU CAN CONTINUE : LOSE YOUR TURN ( NOTHING HAPPEN ) : YOU CAN CONTINUE

2 BOXES 4 “NOTHING HAPPEN” BOXES 2 BOXES 4 “NOTHING HAPPEN” BOXES

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 6

YO U YO U

YOU 2 4 3 5 6 YOU 2 4 3 5 6

LIV E LIV E

Something you can see, hear, taste or touch Words, Questions People Something you can see, hear, taste or touch Words, Questions People

1. Six Faces. 2. The rain. 3. Marking Where I Go. 4. Sound. 5. 1. Six Faces. 2. The rain. 3. Marking Where I Go. 4. Sound. 5. No Breakfast.

Six faces • What has six faces, But does not wear makeup. It also Six faces • What has six faces, But does not wear makeup. It also has twenty-one eyes, But cannot see?

Six faces • What has six faces, But does not wear makeup. It also Six faces • What has six faces, But does not wear makeup. It also has twenty-one eyes, But cannot see? • A die (dice)

The rain • What goes up when the rain comes down? The rain • What goes up when the rain comes down?

The rain • What goes up when the rain comes down? • An umbrella. The rain • What goes up when the rain comes down? • An umbrella.

Which animal has the longest nose? Elephant Which animal has the longest nose? Elephant

What do you call a person who keeps the library? Librarian What do you call a person who keeps the library? Librarian

1. Where is this flag from ? a. The United Kingdom b. Mexico c. 1. Where is this flag from ? a. The United Kingdom b. Mexico c. Israel d. Peru

2. Look at the picture. What’s it ? a. a bee b. a bird 2. Look at the picture. What’s it ? a. a bee b. a bird c. a butterfly d. a beetle

3. Look at the picture. Where is it ? a. in France b. in 3. Look at the picture. Where is it ? a. in France b. in Italy c. in England d. in China

1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 e l b if 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 e l b if l wi rs I u n Yo u wi e Yo gam his T

Oh my sleeping child, the world’s so wide… Oh my sleeping child, the world’s so wide…

I’ve been around the world, and I’ve seen it all. I’ve been around the world, and I’ve seen it all.

I miss you, I miss your smile… I miss you, I miss your smile…

I don’t know why you said goodbye… I don’t know why you said goodbye…

Five little ducks went out one day, over the hills and far away… Five little ducks went out one day, over the hills and far away…

5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong 5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong các hoạt đông học tập và ngoại khoá e/ Tổ chức cho Học sinh tự dàn dựng các Show trình diễn ca múa nhạc tiếng Anh Pháp trước toàn Trường mà không cần nhạc khí, nhạc công, với phần nhạc nền, nhạc đệm hoàn toàn được biên tập trên USB hay Laptop có nguồn lấy từ các đĩa nhạc hay tải từ Internet, sử dụng các phần mềm ém tiếng ca.

5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong 5/ Trong việc tổ chức cho học sinh sử dụng Internet và CNTTL trong các hoạt đông học tập và ngoại khoá f/Tổ chức cho Học sinh hình thành những đôi bạn thực hành tiếng Anh/ tiếng Pháp cố gắng tự giác thực hành giao tiếp nhau tối đa bằng tiếng Anh , tiếng Pháp kể cả qua hình thức chat với nhau ở nhà. g/ Hướng dẫn cho HS vào các Website dạy tiếng Anh, tiếng Pháp miễn phí để rèn luyện thêm.

h/ Tổ chức cho học sinh tiếng Pháp giao lưu với HS Pháp qua h/ Tổ chức cho học sinh tiếng Pháp giao lưu với HS Pháp qua hình thức e-mail và chat.

Bonjour, Je m’appelle Erwan je vis dans le Sud de la France, plus précisément Bonjour, Je m’appelle Erwan je vis dans le Sud de la France, plus précisément prés de la grande ville de Perpignan. J’ai 14 ans et je suis en classe de 3° au collège Jean Moulin d’Arles sur Tech. Je vis avec mon père, ma mère et mon frère dans une maison de Corsavy. Voici mon frère :

III/ Một số kết quả: • a/ GV có thể đưa vào bài học III/ Một số kết quả: • a/ GV có thể đưa vào bài học nhiều hình ảnh, âm thanh, đoạn phim giúp HS có thể nghe, thấy tận mắt khiến dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn, khả năng ứng dụng thực tế cao hơn.

This is a picture of Mount Rushmore Where the heads of four American presidents This is a picture of Mount Rushmore Where the heads of four American presidents are carved into the rock. Mount Rushmore can be seen from more than 100 kilometers away.

Yesterday, while Dad was visiting the Statue of Liberty and the Empire State Building, Yesterday, while Dad was visiting the Statue of Liberty and the Empire State Building, I went shopping. I bought lots of souvenirs of our trip.

Liberty Statue Liberty Statue

London Eye London Eye

London Bridge London Bridge

Big Ben at night Big Ben at night

III/ Một số kết quả: • b/GV có thể trình bày bài giảng rõ III/ Một số kết quả: • b/GV có thể trình bày bài giảng rõ hơn, đẹp hơn, tránh mất thời gian, tránh quên hay phạm phải những sai sót vô ý.

Exercise 1 ( p. 42 ) Answers : Complete the sentences with words from Exercise 1 ( p. 42 ) Answers : Complete the sentences with words from the story. farmer a) Little Pea’s father was a …………. . . died b) Little Pea’s mother ………………. . when she was young. used c) Little Pea ……………. . to do the housework all day after again her father got married ……………. . marry d) The prince wanted to …………………a girl from Little Pea’s village. new clothes e) Stout Nut’s mother did not make …………. . ……………. . . f) for Little Pea. lost g) f ) The prince found Little Pea’s ……………… shoe.

III/ Một số kết quả: • c/GV có thể thiết kế và tổ chức III/ Một số kết quả: • c/GV có thể thiết kế và tổ chức các trò chơi với màn hình một cách hào hứng.

B A 1 2 6 3 7 4 8 5 9 B A 1 2 6 3 7 4 8 5 9

Warm – up Kim’s game night New York reunion plane ticket businessman London photograph Warm – up Kim’s game night New York reunion plane ticket businessman London photograph sky believe airport hotel flight dinner family

Pelmanism 1/ do 2/ play 3/ ride 4/ drive 5/ wait A a/ my Pelmanism 1/ do 2/ play 3/ ride 4/ drive 5/ wait A a/ my bike b/ for a bus c/ my car d/ my homework e/ video games f / B EX: I am doing my homework.

III/ Một số kết quả: d/ HS hứng thú, tích cực hơn trong hoạt III/ Một số kết quả: d/ HS hứng thú, tích cực hơn trong hoạt động học tập. e/GV và HS có thể tiếp cận với các nguồn tư liệu một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém công sức, tiền bạc. f/ Học sinh có thể phát huy hết khả năng nhạy bén, sáng tạo, năng động, tích cực của mình trong các hoạt động ngoại khóa, thuyết trình từ đó nâng cao được năng lực tự nghiên cứu, đào sâu vấn đề.

IV/ Một số khó khăn: a/ Trường chưa có phòng chức năng riêng phù IV/ Một số khó khăn: a/ Trường chưa có phòng chức năng riêng phù hợp cho việc cho giảng dạy giáo án điện tử (cách bố trí màn hình, bảng đen, chỗ ngồi của giáo viên, chỗ để bàn phiếm con chuột, âm thanh, . . . còn vướng bận, khó xoay trở, . . ) b/ Nhiều lúc bị cúp điện bất ngờ khiến GV rất lúng túng. c/Gặp lúc cao điểm, việc bố trí phòng ốc chưa đáp ứng được, khiến kế hoạch giảng dạy của GV bị động.