Скачать презентацию The Tower of Babel Pieter Bruegel the Elder Скачать презентацию The Tower of Babel Pieter Bruegel the Elder

23528eb153b564ada6fa4515d96b6bec.ppt

  • Количество слайдов: 49

The Tower of Babel Pieter Bruegel the Elder The Tower of Babel, 1563 Kunsthistorisches The Tower of Babel Pieter Bruegel the Elder The Tower of Babel, 1563 Kunsthistorisches Museum Vienna

 סיפור מגדל בבל חותם את מחזור סיפורי הראשית )בראשית א-יא(, העוסקים בבריאת העולם סיפור מגדל בבל חותם את מחזור סיפורי הראשית )בראשית א-יא(, העוסקים בבריאת העולם ובהתהוות האנושות. אחריו מופיעה רשימה של צאצאי שם עד אברהם, המקשרת בין סיפורי הראשית לסיפורי האבות. הסיפור בנוי במתכונת של סיפור אטיולוגי, שהנחת המוצא שלו היא שבשחר ההיסטוריה התקיימה קהילה אנושית מאוחדת הדוברת שפה אחת. הסיפור בא להסביר כיצד נוצר המצב הקיים, שבו בני האדם פזורים בכל העולם ודוברים שפות שונות. בנוסף, מסביר הסיפור את מקור שם העיר "בבל" בדרך של משחק מילים מהשורש בל"ל. סיפור מגדל בבל דומה מבחינות אחדות לסיפורים אחרים במחזור סיפורי הראשית, שגם הם בעלי מאפיינים אטיולוגיים. בפרט, קיים דמיון לסיפור הגירוש מגן עדן: שני הסיפורים מתארים כיצד בשחר ימיה של האנושות חל שינוי ממצב טוב והרמוני למצב המוכר לנו. השינוי חל בעקבות מעשה של בני האדם, שלכאורה יש בו כדי לאיים על הגבול בין האנושות לאלוהות. בתגובה למעשה זה, אלוהים משנה את מצב האנושות באופן שמבצר את הגבול בינו לבינה. בעקבות השינוי האנושות נאלצת להסתגל למצב חדש וגרוע יותר, כשהמצב הקדום איננו נגיש עוד. Pieter Brueghel the Elder, The Tower of Babel, circa 1563 -1565, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Pieter Schoubroeck (circa 1570– 1607), The Tower of Babel Pieter Schoubroeck (circa 1570– 1607), The Tower of Babel

 א ויהי כל-הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ב ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה א ויהי כל-הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ב ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. ג ויאמרו איש אל-רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר. ד ויאמרו הבה נבנה-לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה-לנו שם פן-נפוץ על-פני כל הארץ. ה וירד יהוה לראת את-העיר ואת-המגדל אשר בנו בני האדם. ו ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא-יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. ז הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ח ויפץ יהוה אתם משם על-פני כל-הארץ ויחדלו לבנת העיר. ט על-כן קרא שמה בבל כי- שם בלל יהוה שפת כל-הארץ ומשם הפיצם יהוה על-פני כל-הארץ. )בראשית יא, א-ט( המושג על אחדותה של שפת בני האדם בתקופת בראשית רווחת הייתה בחוגים נרחבים ביוונית. אחדות זו הקיפה, לפי מושגי היוונים, לא רק את בני האדם, אלא גם את חיות הארץ, עופות השמיים ודגי הים. בדרך כלל מתארים סופרי יוון תקופה זו של אחדות השפה בעולם-החי כולו כתור-הזהב בשחר ימי האנושות Unknown German Master The Tower of Babel, 1590 s Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg

Unknown artist Morgan Bible, 1244 – 1254, (M. 638, fol. 003 ra): Tower of Unknown artist Morgan Bible, 1244 – 1254, (M. 638, fol. 003 ra): Tower of Babel Above left, God and two angels observe as workers build the Tower of Babel. Pierpont Morgan Library, New York

Leandro Bassano The Tower of Babel, about 1600 The National Gallery, London Leandro Bassano The Tower of Babel, about 1600 The National Gallery, London

 וכוש ילד את-נמרד הוא החל להיות גבר בארץ. ט הוא-היה גבר-ציד לפני יהוה וכוש ילד את-נמרד הוא החל להיות גבר בארץ. ט הוא-היה גבר-ציד לפני יהוה על-כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה. י ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער. יא מן-הארץ ההוא יצא אשור ויבן את-נינוה ואת-רחבת עיר ואת-כלח. יב ואת-רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה. )בראשית י, ח-יב ( תרגום ירושלמי על בראשית פרק י פסוק ט )ט( הוא הוה גבור בציידא בחטאה קדם ה` דהוה צייד בני אנשא בלישנהון ואמר להון רחוקו מן דינו דשם ואדבקו בדינו דנמרוד בגין כדין יתאמר כנמרוד גברא גבר בצדיא בחטאה קדם יי תרגום יונתן על בראשית פרק יא פסוק ד )ד( ואמרו הבו נבני לנא קרתא ומגדלא ורישיה מטי עד צית שמיא ונעבד לנא סגדו ברישיה ונשוי חרבא בידה ותהי עבדא לקיבלה סדרי קרבא קדם עד לא נתבדר מעלוי אנפי ארעא: ואמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו מגיע עד סוף השמים ונעשה לנו פסל בראשו ונשים חרב בידו; הוא יעשה נגדו סדרי מלחמה שלא נתפזר על פני הארץ Nemrud heads Yitzhak Danziger 9391 , Nimrod Israel Museum. Jerusalem

Unknown artist Nimrod supervises the building of the Tower of Babel The giant Nimrod Unknown artist Nimrod supervises the building of the Tower of Babel The giant Nimrod stands beside an elaborate tower outside a walled medieval city, while God an angel observe from heaven. Cronique universelle ("La Bouquechardiere") of Jehan de Courcy, Before 1477 (10 a 17, f. 184 r) National Library of the Netherlands, The Hague workshop of Master of the Boucicaut Hours, Building of the Tower of Babel Guyart des Moulins, Bible historiale, the early version, France, 1 st quarter of the 15 th century Royal 15 D III f. 15 v British Library, London

Dunois Master, Second quarter of the 15 th century Cronique universelle ( Dunois Master, Second quarter of the 15 th century Cronique universelle ("La Bouquechardiere") of Jehan de Courcy (Fr. 63, fol. 2 v): Building of the Tower of Babel King Nimrod attended by his court instructs the builders of a tower, who ascend by way of a ramp. Additional builders work at the base of the tower. Bibliotheque national de France, Paris Unknown artist , Tower of Babel The giant Nimrod stands at the foot of the Tower of Babel and watches the work proceeding. Egerton Genesis Picture Book (Egerton 1894, f. 5 v), c. 1360 British Library, London Maitre de l`Echevinage de Rouen, Third quater of the 15 th century De civitate Dei of Augustine, tr, Raoul de Presles (Francais 27, f. 122): Building of the Tower of

 יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, א`, 901 - 911 שלשת בני נח, שם, יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, א`, 901 - 911 שלשת בני נח, שם, יפת וחם, נולדו מאה שנים לפני המבול. הם הראשונים שירדו מן ההרים למישורים והתיישבו בהם ודיברו על לב האנשים האחרים, שהיו מפחדים מאוד מפני המישורים מחמת המבול והיו מהססים לרדת מהמקומות הגבוהים, להתחזק ולעשות כמעשיהם. הבקעה, שהעתיקו אליה תחילה, קרויה שנער. וכשציווה אותם אלוהים, שיחלצו מהם למקומות ישוב אחרים מפני ריבוי האוכלוסים, כדי שלא יתקוטטו ביניהם, אלא יעבדו ארץ רבה ויתענגו על רוב תנובה, לא שמעו בקולו משום בערותם, לפיכך התרגשו עליהם פורענויות, שהעמידום על עוונם. ושוב יעץ להם אלוהים, שיחלצו מהם אנשים בגלל המון הנוער הפורח, שהיו ברוכים בו. והם לא שמעו בקולו וחשבו, שלא מחסדו הרב באו להם כל הטובות, אלא דימו בנפשם, שכוחם הוא סיבת עשרם. ועל הסירוב הזה לשמוע בקול אלוהים הוסיפו גם החשד הרע, שהוא מעורר אותם במזיד לנדוד, כדי שיתפלגו וייקל יותר להתנפל עליהם. והיה מסית אותם ליהירות ולבוז כלפי אלוהים איש אחד נמרוד, שהיה נכדו של חם בן נח, אדם נועז ובעל-זרוע. הוא פיתה אותם, שלא ליתן הודאה לאלוהים, שעל ידו בא להם העושר, אלא לחשוב, שכוחם הוא שממציאו להם. קמעה הפך את המדינה לשלטון של עריצות, בחשבו, שרק בדרך אחת יצליח להרחיק את בני האדם מיראת אלוהים, לכשיהיו תמיד כפופים לשלטון שלו. כן איים להילחם באלוהים. אם יהיה ברצונו להציף שוב את הארץ )מים(, בבנותו מגדל גבוה משיוכלו המים לגאות ויפרע ממנו גם על מותם של האבות. וההמון היה מוכן לילך אחרי עצותיו של נמרוד, בחשבו למעשה עבדות את הכניעה לפני אלוהים. והם בנו את המגדל ולא חדלו מלשקוד על העבודה ולא נרתעו מפני העמל. ומרוב ידים קם המגדל וגבה במהירות יתרה משיוכל מישהו לשער. אכן העובי היה עצום עד כדי כך, שנתמעט האורך בעיני המסתכלים. והמגדל נבנה לבנים שרופות, מודבקות זו לזו בזפת, שלא יוכלו להיגרף. וכשראה אותם אלוהים בשגעונם זה, לא גזר עליהם כיליון חרוץ על שלא השכילו אפילו אחרי אבדן אבותיהם, אלא הטיל קטטה ביניהם ובלבל את לשונם וגרם להם שלא יהיו מבינים איש את חברו בגלל ריבוי הלשונות. המקום שבו בנו את המגדל, נקרא כיום בבל, בגלל הבלבול, שבא בלשון , שהייתה מובנת בראשונה: כי בבל בפי העברים הוא מלשון בלבול. Pieter Bruegel the Elder 3651 , The Tower of Babel ) (detail of Nimrod Kunsthistorisches Museum Vienna

. אמנים אחדים ציירו נוף ים סביב למגדל ואולי, כמו יוסף בן מתתיהו, הם . אמנים אחדים ציירו נוף ים סביב למגדל ואולי, כמו יוסף בן מתתיהו, הם מתייחסים לסמיכותה של פרשת המבול לפרשת מגדל בבל Francesco Antonio Saverio Grue, The Tower of Babel and ships in a large marine landscape, 18 th century, Museum of Fine Arts, Boston

 ספר היובלות י ביובל השלושים ושלושה בשנת אחת לשבוע השני לקח לו פלג ספר היובלות י ביובל השלושים ושלושה בשנת אחת לשבוע השני לקח לו פלג אשה ושמה לומנה בת שנער ותלד לו בן בשנת ארבע לשבוע הזה ויקרא שמו רעו כי אמר הנה באו בני אדם לידי עצה רעה לבנות להם עיר ומגדל בארץ שנער. כי נסעו מארץ אררט מזרחה אל שנער כי בימיו בנו את העיר ואת המגדל לאמר: נעלה בו השמיימה. ויחלו לבנות ובשבוע הרביעי עשו לבנים באש ויהיו להם הלבנים לאבן, ולחמר אשר בו דבקון היה חמר אשר יצא מן הים וממעייני המים בארץ שנער. ויבנו אותו ארבעים שנה ושלוש שנים, בנוהו רוחבו מאתים ושלוש לבנים. . . גבהו חמשת אלפים ארבע מאות שלושים ושלוש אמה ושני טפחים. ויאמר לנו אלוהינו: הנה עם אחד ויחלו לעשות זאת ועתה לא יבצר מהם דבר. הבה נרדה ונבלה שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו ויפוצו בערים ובעמים ולא תהיה עוד להם עצה אחת עד יום הדין. וירד ה` ונרד עימו לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויבל את לשונם ולא הבין עוד איש את שפת רעהו ויחדלו לבנות את העיר ואת המגדל. על כן נקראה כל ארץ שנער בבל, כי שם בלל אלוהים את כל לשונות בני האדם ומשם נפוצו לעריהם איש לפי לשונו ולעמו. וישלח ה` רוח גדולה אל המגדל ויהפכהו מן היסוד והנה היה בין אשר לבבל בארץ שנער ויקראו שמו חרבה. : ) 7. Unknown artist - Compilation des chroniques et histoires de Bretagne by Pierre le Baud (Francais 8266, f 28 - 0841 , Biblical and Greek History Bibliotheque Nationale de France, Paris הציור משלב את הסיפור המקראי באגדה צרפתית-רומית. הציור הוא למעשה "דרשה חזותית" היסטורית מהמאה ה-51 המתאר את ההתיישבות בברטאן שבצרפת. בצד שמאל למעלה עומדת תיבת נח על פסגת הר אררט. במקביל לתיבה ולימינה ניצב המגדל השואף אל המרומים. למטה מימין בוערת העיר טרויה ותושביה נסים ממנה, ובצד שמאל עולים פליטי טרויה על הספינה שתישא אותם לברטאן. מכאן עולות ההקבלות הבאות: התיבה שהצילה את האנושות מהים ובעזרתו, ספינה אחרת מצילה את ניצולי טרויה בדרך הים , הניצולים בונים את עירם החדשה. מכאן עולה שתושבי ברטאן "המודרניים" קשורים לאבותיהם הקדמונים. כשם שנח ומשפחתו ניצלו מאבדון ובנו מחדש את תרבותם, כך גם נמלטו ניצולי טרויה בספינה כדי להקים מחדש את חייהם בברטאן. מגדל בבל הוא איפוא, סמל התרבות ולא מרד של כופרים. גם הים אינו עוד הגורם ההורס והוא הפך לגורם המושיע.

 קדמוניות המקרא המיוחס לפילון ו` – ז` ו, א וכל יושבי הארץ אשר קדמוניות המקרא המיוחס לפילון ו` – ז` ו, א וכל יושבי הארץ אשר נפרדו, אחרי כן התאספו וישבו יחדו. ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ בבל וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו: הנה נפוץ איש מאחיו ובימים האחרונים נלחם בינינו. הבה נבנה לנו מגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם וכבוד על הארץ. ב ויאמרו איש אל רעהו: ניקח אבנים ונכתוב איש את שמו על האבנים ונשרוף אותם באש ואשר תשרפנה היטב תהיינה לטיט וללבנים. . . ז, א ויהי אחרי הדברים האלה ולא שב עם הארץ ממחשבותיו הרעות וייקהלו שנית אל הראשים ויאמרו: לא לעולם ינצח העם ועתה נקהל ונבנה לנו עיר ומגדל אשר לא יחלוף לעולם. ב וכאשר החלו לבנות ראה אלוהים את העיר ואת המגדל אשר היו בונים בני אדם ויאמר אלוהים: הנה עם אחד ושפה אחת לכולם ולא תוכל הארץ לשאת את אשר החלו לעשות וגם השמים לא יוכלו לראות ולסבול, ואם לא ימנע מהם יעזו לעשות את כל אשר יזמו. ג ולכן אפלג את לשונם ואפיץ אותם בכל הארצות למען לא יכירו איש את אחיו ולא ישמע איש את שפת רעהו. ואמסרם לסלעים ויבנו להם אהלים בקני קש ויכרו להם מערות וכחיות השדה ישכנו שם. וכן יהיה לפני בכל עת למען לא יזמו כאלה. ואחשב אותם כמר מדלי וכרק ואחדים מהם יספו במים ואחרים ייבשו בצמא. ד ולפני כל- האנשים האלה אבחר בבני אברם וארחיק אותו מארצם ואביאהו אל ארץ אשר השקיפה עיני עליה מראשית כאשר חטאו לפני כל יושבי הארץ ואביא את מי המבול ולא השמדתי אותה ואשמרה. כי לא נבקעו בה מעיינות חמתי ולא ירדו בה מי השמדתי. שם איפוא אושיב את בני אברם והקימותי את בריתי איתו וברכתי את זרעו ואקרא לו אלוהים לעולם. ה והעמים יושבי הארץ, כאשר החלו לבנות את המגדל, פלג אלוהים את לשונותיהם וישנה את מראיהם ולא הכיר איש את אחיו ולא שמעו איש את שפת רעהו. ויהי כאשר תוו הבונים את משרתיהם להביא אבנים ויביאו מים ואם יבקשו מים הביאו קש וכן הופרה עצתם ויחדלו לבנות את העיר. ויפיצם אלוהים משם על פני כל הארץ לכן נקרא שם המקום בבל כי בלל אלוהים שם את שפתם ומשם הפיצם על פני כל הארץ. Master of the Munich Golden Legends 3241 Building of the Tower of Babel, between 1414 and British Library London

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט/א מאי עבוד? אמרי דבי רבי שילא, נבנה תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט/א מאי עבוד? אמרי דבי רבי שילא, נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו. מחכו עלה במערבא - אם כן ליבנו אחד בטורא. )אלא( אמר רב ירמיה בר אלעזר נחלקו לשלוש כיתות אחת אומרת נעלה ונשב שם ואחת אומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה. זו שאומרת נעלה ונשב שם הפיצם ה` וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעם ואחת אומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה זו שאומרת נעלה ונשב שם הפיצם ה` וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין וזו שאומרת נעלה ונעבודת כוכבים כי שם בלל ה` שפת כל הארץ תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נג/א ויהי בימי אמרפל - רב ושמואל, חד אמר נמרוד שמו; ולמה נקרא שמו אמרפל? שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש. וחד אמר, אמרפל שמו; ולמה נקרא שמו נמרוד? שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו. )1361 -1651( Tobias Verhaecht The Tower of Babel

 פרקי דרבי אליעזר פרק כד ר` אליעזר אומר היו מולידים את בניהם ופרין פרקי דרבי אליעזר פרק כד ר` אליעזר אומר היו מולידים את בניהם ופרין ורבין כמין שרץ גדול ששה בכל לידה והיו כולם עם אחד ולב אחד ושפה אחת שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת. ומאסו בארץ חמדה שנאמר ויהי בנסעם מקדם. הלכו לארץ שנער ומצאו שם אבן גדולה ורחבת ידיים וכל המישור וישבו בה שנאמר וימצאו בקעה בארץ שנער. ר` עקיבא אומר, השליכו מעליהם מלכות שמים והמליכו עליהם נמרוד עבד בן עבד. והלא כל בני חם עבדים הם ואוי לארץ שימלוך עבד שנאמר תחת עבד כי ימלוך. ר` חכינאי אומר, גיבור כוח היה נמרוד שנאמר וכוש ילד את נמרוד. ר` יהודה אומר הכתונת שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולאשתו היו עם נח ובניו אל התיבה וכשיצאו מן התיבה חם בן נח הוציאה עימו והנחילה לנמרוד. ובשעה שהיה לובש אותם כל בהמה וחיה שהיו רואין את הכתב ובאין ונופלים על פניהם לפניו והיו בני אדם סבורין שהוא מכוח גבורתו. לפיכך המליכו אותו עליהם מלך שנאמר על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני ה`. אמר נמרוד לעמו, באו ונבנה לנו עיר גדולה ונשב בתוכה פן נפוץ על פני כל הארץ כראשונים ונבנה לנו מגדל גדול בתוכה עולה עד לשמים, שאין כוחו של הקדוש ברוך הוא אלא במים. ונקנה לנו שם גדול בארץ שנאמר ונעשה לנו שם. ר` פנחס אומר, לא היו שם אבנים לבנות את העיר ואת המגדל. ומה היו עושין? היו מלבנים ושורפים אותם כיוצר חרש עד שבנו אותו גבוה כשבעה מילין ומעלות היו לו במזרחו ובמערבו. ואלו שהיו מעלין לבנים היו עולין ממזרחו ואלו שהיו יורדין היו יורדין ממערבו. ואם נפל אדם ומת לא היו שמים ליבם עליו, ואם נפלה לבנה היו יושבין ובוכין ואומרין מתי תעלה אחרת תחתיה. ועבר אברהם בן תרח וראה אותם בונים את העיר ואת המגדל וקללם בשם אלוהים שנאמר בלע פלג לשונם. ומאסו את דבריו כאבן מושלכת על גבי קרקע והלא כל אבן בחור וטוב אין נותנין אותו אלא על פינת הבנין ועליו הכתוב אומר אבן מאסו הבונים. ר` שמעון אומר, קרא הקדוש ברוך הוא לשבעים מלאכים הסובבים את כסא מלכותו ואמר להם הקדוש ברוך הוא, באו ונרד ונבלל את שבעים גוים ואת שבעים לשונות. ומניין שאמר להם? שנאמר הבה נרדה. הבה ארדה אין כתיב כאן אלא הבה נרדה. והפילו גורלות ביניהם שנאמר בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם. ונפל גורלו של הקדוש ברוך הוא על אברהם ועל זרעו שנאמר כי חלק ה` עמו יעקב חבל נחלתו. אמר הקדוש ברוך הוא חבל וגורל שנפל עלי שרתה נפשי בו שנאמר חבלים נפלו לי בנעימים. וירד הקדוש ברוך הוא ושבעים המלאכים הסובבים את כסא כבודו ובלבל לשונם לשבעים גוים ולשבעים לשון. ומניין שירד הקדוש ברוך הוא? שנאמר וירד ה` לראות את העיר ואת המגדל. וזו ירידה שנייה. והיו רוצין לדבר איש בלשון רעהו ולא היו מכירין איש לשון רעהו. מה עשו? לקחו איש חרבו ונלחמו אלו עם אלו למשחית וחצי העולם שם נפל בחרב. ומשם הפיצם ה` על פני כל הארץ שנאמר ויפץ ה` אותם על פני כל הארץ. ר` מאיר אומר, עשו אחיו ראה את הכתונת של נמרוד וחמד אותה בלבו והרגו ולקחה ממנו. ומניין שהיו חמודות בעיניו? שנאמר ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות. וכל הלובש אותם נעשה גם הוא גיבור שנאמר ויהי עשו איש יודע ציד. וכשיצא יעקב מאת פני יצחק אביו אמר אין עשו הרשע כדאי ללבוש את הכתונת הללו. מה עשה? חפר בארץ וטמנה שנאמר טמון בארץ חבלו: : )71. Fauvel Master, Bible historiale by Guiard des Moulins (Francais 156, f Building of the Tower of Babel , First half of the 14 th century Bibliotheque Nationale de France, Paris On the right, builders work on the Tower of Babel. On the left, God and his . angel approach a group of people

 ספר הישר ד` ויהי כאשר שב נמרוד מהמלחמה בשמחה כאשר ניצח את כל ספר הישר ד` ויהי כאשר שב נמרוד מהמלחמה בשמחה כאשר ניצח את כל אויביו, ויוודעו כולם יחד כל אחיו וכל יודעיו לפנים וימליכוהו עליהם וישימו את כתר מלכות בראשו, וישם שרים ושופטים ומנהיגים על עבדיו ועל כל עמו כמשפט המלכים. וישם שר צבאו את תרח בן נחור ויגלהו וינשאהו מעל כל השרים אשר לו. ויהי כאשר מלך בכל אוות נפשו וכאשר ניצח את כל אויביו מסביב, וייעץ עם כל יועציו לבנות לו עיר לבית מלכותו, ויעשו כן, וימצאו בקעה גדולה מנגד למזרח השמש ויבנו לו שם עיר גדולה ורחבה מאד. ויקרא נמרוד את שם העיר אשר בנה שנער, כי נער ה` את אויביו מפניו וילכדם. ויש נמרוד בשנער וימלוך לבטח וילחם עם כל אויבו ויכניעם ויצליח בכל מלחמותיו ותגדל מלכותו מאד. וכל הגויים וכל הלשונות שמעו את שמעו ויתקבצו כולם ויחד אליו ויביאו לו מנחות וישתחוו לו ארצה ויודו לאדון ולמלך עליהם, וישבו כולם איתו בעיר שנער. וימלוך נמרוד בארץ על כל בני נח ויהיו כולם תחת ידו ותחת עצתו. ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אך לא הלך נמרוד בדרכי ה`, וירשיע מכל האדם אשר היו לפניו מימי המבול עד הימים ההם. ויעש אלוהי עץ ואבן וישתחוו להם. וימרוד בה` וילמד את כל עבדיו וכל אנשי הארץ את כל דרכיו הרעים. וגם מרדון בנו הרשיע מאד מאביו. . . והמלך נמרוד מלך לבטח, ותהי כל הארץ תחת ידו, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויתייעצו כל שרי נמרוד וכל גדוליו בעת ההיא, פוט ומצרים וכוש וכנען למשפחותיהם ויאמרו איש אל רעהו: הבה נבנה לנו עיר ובתוכה מגדל מבצר וחזק וראשו בשמים ונעשה לנו שם למען היותנו מושלים על כל העולם ולמען תחדל רעת אויבנו מעלינו ונמלוך עליהם בחזקה ולא נפוץ על פני כל הארץ ממלחמותיהם. וילכו ויבואו כולם לפני המלך ויגידו את הדברים האלה אל המלך ויודה להם המלך על הדבר ויעשו כן. ויתקבצו כל משפחות, כשש מאות אלף איש, וילכו לבקש ארץ רחבה מאד לבנות את העיר ואת המגדל, ויבקשו בכל הארץ ולא מצאו כבקעה אחת מקדם בארץ שנער מהלך שנתים ימים. ויסעו כולם אליה וישבו שם. ויחלו ללבון הלבנה ולשרוף לשריפה לבנות את העיר ואת המגדל אשר זממו. ויהי להם בנין המגדל לפשע וחטאה. ויחלו לבנותו. ויהי הם בונים וימרדו בה` אלוהי השמים ויחשבו בלבבם להילחם בו לעלות השמימה. ויתחלקו כל האנשים האלה וכל המשפחות לשלושה חלקים, ותאמר האחת: נעלה השמיימה ונילחם בו; והשנית אמרה: נעלה השמים ונעמיד שם את אלוהינו ונעבדם שם; והשלישית אמרה: נעלה השמים ונכה אותו בקשתות ורמחים. (after) Frans II Francken The Construction Of The Tower Of Babel

 וידע אלוהים את כל מעשיהם ואת כל מחשבתם הרעה, וירא את העיר ואת וידע אלוהים את כל מעשיהם ואת כל מחשבתם הרעה, וירא את העיר ואת המגדל אשר הם בונים. והיה בהיותם בונים ויבנו להם עיר גדולה ומגדל בתוכה גבוה וחזק מאד, כי מרוב הגבהות לא יגיע החומר והלבנים אצל הבונה בעלותם אליו עד מלאת לעולים שנה תמימה. ואחר כן יגיעו אל הבונים ויתנו להם החומר והלבנים, ככה יעשו להם בכל יום. ויהיו אלה עולים ואלה יורדים כל היום. ויהי כאשר תיפול לבנה מידם ותשבר ויבכו כולם עליה, וכאשר יפול אדם וימת אין מביט אליו מהם. וידע ה` את מחשבותם. ויהי עת בונים ויזרקו החיצים אל השמים, ויפלו כל החיצים עליהם מלאים דם. ויהי בראותם, ויאמרו איש אל רעהו: אך הנה הרגנו את כל אשר בשמים. כי מאת ה` היה זה למען הכחידם מעל פני האדמה. ויבנו את המגדל ואת העיר ויעשו כדבר הזה יום עד מלאת להם ימים רבים ושנים. ויאמר האלוהים אל שבעים המלאכים העומדים ראשונה לפניו הקרובים אליו לאמר: הנה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא וישמעו ולא יבינו איש שפת רעהו. ויעש להם כן. ויהי מהיום ההוא והלאה שכחו איש שפת רעהו ולא יבינו לדבר כולם יחד בשפה אחת. ויהי כאשר יאמר איש אל רעהו: תנה לי אבן לבנות, וייתן לו חומר, וכאשר יאמר: תנה חומר, וייתן לו אבן. ויהיה כאשר ייקח הבונה מיד רעהו את החומר או את האבן אשר לא אמר וישליכם הבונה מידו ויפילם על רעהו וימת. ויעשו כדבר הזה ימים רבים, וימותו מהם הרבה בדבר הזה. וה` היכה את שלשת החלקים אשר היו שם וייסרם כמפעלותם וכמחשבותיהם, אשר אמרו נעלה השמים ונעבוד את אלוהינו היו לקופים ושנהבים; ואשר אמרו: נכה השמים בחיצים, המיתם ה` איש ביד רעהו; והשלישית אשר אמרה: נעלה השמים ונילחם בו, הפיצם ה` בכל הארץ. והנשארים בהם, באשר ידעו והבינו את הרעה אשר באה עליהם ויעזבו את הבנין ויפוצו גם הם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות את העיר ואת המגדל. על כן קרא למקום ההוא בבל, כי שם בלל ה` שפת כל הארץ, הנה מקדם לארץ שנער. והמגדל ההוא אשר בנו בני האדם פתחה הארץ את פיה ותבלע את שלישיתו; ותרד גם אש מן השמים ותשרוף את השלישית האחרת; והשלישית ממנו נשאר עד היום הזה, והיה ממנו אשר תלוי ברוח השמים ויהי מהלך צילו שלשה ימים. וימותו רבים מבני האדם במגדל ההוא בשנה ההיא, עם אשר אין להם מספר. Dali , Salvador 5691 , Biblia Sacra: Turris Babel Roberto Mastella collection, Italy . A damaged tower stands erect, jutting into threatening skies

 אוגוסטינוס, עיר האלוהים, ספר ד`, פרק 6 לאחר רישום זה, חוזר הכתוב לתחילה אוגוסטינוס, עיר האלוהים, ספר ד`, פרק 6 לאחר רישום זה, חוזר הכתוב לתחילה ואומר: כוש הוליד את נברות ]צ"ל נמרוד[; הוא החל להיות ענק בארץ, הוא היה ענק צייד נגד ה` אלוהים, על כן נאמר: היה נמרוד ענק צייד נגד ה`. ותחילת ממלכתו הייתה בבל, ערך, אכד וכולנה בארץ שנער. מתוך ארצות אלה יצאה אשור ובנתה נינווה והעיר רחובות וחלח ודסם ]צ"ל רסן[ בין נינווה וחלח, אשר הייתה עיר גדולה. היה זה כוש, אבי הענק מרדו, אשר מוזכר כבן הבכור של חם, ואשר הוליד חמישה בנים ושני נכדים. . --- ספר ט"ז, פרק 3 באשר לארץ שנער, אשר הייתה חלק בממלכת נמרוד - דהיינו שיצאה ממנה אשור ובנתה את נינווה ושאר הערים המוזכרות יחד איתה – הדברים קרו זמן רב לאחר מכן, אך מוזכרים פה בגלל עוצמת ממלכת אשור, אשר הורחבה לתפארת ע"י נינוס בן בעל, מיסד נינווה, אשר נתכנתה על שמו. , Maitre de l`Echevinage de Rouen De civitate Dei of Augustine, tr, Raoul de Presles (Francais 27, f. 122): Building of the Tower of Babel, Third quater of the 15 th century Bibliotheque Nationale de France, Paris Nimrod the giant and Ninos his companion observe the building of the Tower of Babel as God . and an angel approach from heaven

 אוריגינס, נגד קלסוס, ספר ה`, פרק 03 נראה שכל דרי תבל דיברו פעם אוריגינס, נגד קלסוס, ספר ה`, פרק 03 נראה שכל דרי תבל דיברו פעם שפה אלוהית אחת, וכל עוד הם חיו ביחד בשלווה נשתמרה שפה אלוהית זו. והם נשארו במקומם "מקדם" כל עוד הם שמרו על האור והשתקפות האור הנצחי. אך כאשר הם יצאו "מקדם" ואימצו מחשבות זרות ל"אנשי קדם" גילו מישור בארץ "שנער" )אשר פירושו "חריקת שיניים", כסימן לאובדן דרכם( ושם הם התיישבו. ברצונם לאסוף חומרים ולצרף אל השמים דברים אשר אינם מצורפים אליהם באופן טבעי, כדי לצאת נגד הבלתי-חומרי באמצעות החומרי, אמרו: הבה נלבנה לבנים ונשרפם באש. לפיכך, לאחר שייבשו והקשיחו את דברי החימר והחומר וביקשו לעשות את הלבנים לאבנים והחימר לחומר, ובדרך זו לבנות עיר ומגדל, שלפי הבנתם יגיע ראשו אל השמים, בחינת דברים המבקשים להתעלות כנגד חכמת האל - כל אחד נמסר )בהתאם למרחק אשר נסע מקדם ובהתאם לכמות הלבנים אשר עשה לאבנים והחומר לחימר והבנייה אשר בוצעה מן החומרים הללו( אל מלאכים מחמירים פחות או יותר להישפט בהתאם למעשיהם החצופים. והובל כל אחד על ידי אותם המלאכים )אשר טבעו בו את שפת אמו( אל חלקו בארץ בהתאם למעשיו: כאלה לאזורים בוערים בחום ואחרים המענישים בקור את תושביהם; ואחרים הקשים לעיבוד יותר או פחות; וכאלה למקום שורץ חיות רעות, לעומת מקומות יחסית ללא כאלו. . Building the Tower of Babel. Duomo di Monreale

 מקורות יווניים אלה היו חלק מהקאנון של הכנסייה בימי הביניים, ומשום כך מופיע מקורות יווניים אלה היו חלק מהקאנון של הכנסייה בימי הביניים, ומשום כך מופיע נמרוד הענק במספר רב של יצירות אמנות נוצריות העוסקות במגדל . בבל The Tower of Babel, from a Russian manuscript of Cosmas Indicopleustes 1539 De casibus. Nimrod and the Tower of Babel (vol. 1: folio 5 r) 15 th century The Construction of the Tower of Babel, about 1400 – 1410 Rudolf von Ems: Weltchronik The J. Paul Getty Museum

 , תיאור מוקדם זה )המאה ה-11( בשנהב מסולרנו )למעלה משמאל( שם ללעג את , תיאור מוקדם זה )המאה ה-11( בשנהב מסולרנו )למעלה משמאל( שם ללעג את נמרוד ומציג את אלוהים, ולא את העריץ בן התמותה, ליד המגדל. אלוהים הוא בעל הקומה . האמתי והוא שישים קץ למעשה האווילות האנושית Unknown artist , Tower of Babel, Ivory carving, Cathedral Museum, Salerno, Late 11 th century At the right, builders work on and the foot of the Tower of Babel. At the left, God gestures toward the tower.

 בראשיתו נוקב סיפור מגדל בבל בשמו של אזור גיאוגרפי ידוע בראשיתו נוקב סיפור מגדל בבל בשמו של אזור גיאוגרפי ידוע "בקעה בארץ שנער" )פסוק ב(, הוא העמק שבין הנהרות פרת וחידקל, ובסיומו הוא נוקב בשמה של העיר בבל. העיר בבל היא אחת העתיקות והמפורסמות בערי המזרח הקדמון, ונזכרה רבות במקרא. המחקר הארכיאולוגי עסק מראשיתו בחפירות בבבל, וזה כמאה שנה ויותר עברו מאז החל לחשוף רקע ממשי מאוד של סיפורנו, הן בשרידי מבנים והן בתעודות כתובות גדולה מאוד הייתה העיר בבל כבר בימים קדומים, ומפואר היה מקדשה שנבנה לאל מרדוך, ושמו באכדית א-סג-אילא שתרגומו לעברית הוא: "הבית הנושא את ראשו )אל על(". בתחומו של מקדש זה התרומם בימים הקדומים מגדל עצום ורב מידות. מגדלים מסוג זה פיארו את מקדשי הערים הגדולות בארץ בבל ונקראו באכדית 'זיקורת'. אולם הזיקורת שבעיר בבל היה גבוה ורחב מכולם. שמו של מגדל זה בתרגום לעברית היה "בית יסוד שמים וארץ". שרידיו של מגדל בבל זה, נחפרו בסוף המאה הי"ט ובתחילת המאה העשרים. לא ידוע מתי נבנו לראשונה המקדש והמגדל שבו, ואף אנשי בבל הקדומה לא ידעו זאת, אולם הם היו גאים מאוד בבניינים המפוארים הללו, וייחסו את בניינם בימים הקדמונים אל האלים עצמם, כפי שעולה מן המיתוס הבבלי 'אנומה אליש' )הוא סיפור הבריאה הבבלי(. המגדל במקדשה של העיר בבל ובשאר מקדשי הארץ שימש מקום מפגש בין האלים, יושבי השמים, לבין האדם אשר בארץ. טור עצום של מדרגות היה מקיף את המגדל, ומביא את כוהני המקדש עד לשיאו. בראש המגדל היה מצוי מקדש, שבו היו הכוהנים "נפגשים" עם האלים. ידיעתן של עובדות היסטוריות-ארכיאולוגיות אלו, הביאה את קאסוטו לפרש את הסיפור כסאטירה, שנועדה ללעוג לגאוותם האלילית של אנשי בבל. העיר בבל, על מקדשה ומגדלה, חרבה במהלך ההיסטוריה הארוכה והקדומה שלה כמה פעמים, והיו תקופות ארוכות שבהן היו העיר, ובעיקר המגדל, עיי חרבות. Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq

 וירד ה' לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. הן תיבותיו וירד ה' לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. הן תיבותיו הראשונות של הפסוק - "וירד ה' ", והן תיבותיו האחרונות - "בני האדם", עוררו קשיים אצל הפרשנים. הקושי הראשון הוא תיאולוגי: וכי צריך ה' לירד כדי לראות את מעשי בני האדם? רש"י עונה על כך בהביאו את דברי התנחומא: "לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים שלא ירשיעו הנדון עד שיראו ויבינו". מוסיף קאסוטו על פירושו: "יש כאן רמז סאטירי: הם חשבו שיגיע ראש מגדלם עד השמים, אבל בעיני ה' לא היה בניינם הענקי אלא מעשה ננסים, דבר שבארץ ולא בשמים, ואם היה היושב בשמים רוצה לראותו מקרוב, היה לו לרדת מן השמים ארצה". על המילים "בני האדם", שהן כה בולטות בייתורן בסוף פסוקנו, שואל רש"י: "אלא בני מי? שמא בני חמורים וגמלים? ". גם כאן מציע קאסוטו לראות רמז סאטירי: "לא האלים בנו את המגדל, כפי שטען המיתוס הבבלי, אלא בני האדם הם שבנו את העיר ואת המגדל". Unknown artist : )91. Old English Illustrated Hexateuch of Aelfric (Cotton Claudius B. IV, f , Tower of Babel, Second quarter 11 th century British Library, London . God stands atop a ladder accompanied by an angel. They watch the building of the Tower of Babel

Miniature 8 from the Constantine Manasses Chronicle, 14 century: Construction and destruction of the Miniature 8 from the Constantine Manasses Chronicle, 14 century: Construction and destruction of the Tower of Babel

 סיפור מגדל בבל עורר עניין רב במשך השנים. לדעת רוב הפרשנים והחוקרים, חטאם סיפור מגדל בבל עורר עניין רב במשך השנים. לדעת רוב הפרשנים והחוקרים, חטאם המרכזי של בוני המגדל הוא חטא ההיבריס - גאווה שסופה להוביל למפלה. חז"ל ניסו לאפיין את חטאם המדויק של בני "דור הפלגה" - בוני מגדל בבל. לפי חלק מהדעות, ניסו בוני המגדל למנוע את בואו של מבול נוסף. המדרשים עוסקים גם במגדל בבל כביטוי לכוחה השלילי, במקרים מסוימים, של האחדות, כאשר היא משמשת למטרות לא רצויות, במקרה זה מרידה באלוהים. על פי פרשן המקרא משה דוד קאסוטו לתורה יש מסר כפול בעניין: הראשון כי הגאווה וההתפארות בכוח חומרי נחשב לעוון בעיני אלוהים; והשני כי עצת ה' לעולם תעמוד, וכל תוכנית שעלתה במחשבתו מתגשמת בהכרח. דומה כי מדרש השם "בבל" מלשון "בלל ה'. . . " בא להתמודד עם המשמעות הבבלית הרווחת של שם המקום: – Bab-ilu שער האל, או – Bab i-lani שער האלים, משמעות שהייתה ידועה בישראל. סיפור המגדל כולו מתפלמס עם המסורת הבבלית, שראתה בבניין מגדל-מקדש האל מרדוך בבבל ביטוי של כבוד לאל ולאמונה כי בבל היא אכן מקום החיבור בין שמים לארץ, השער לשמים. מקדש מרדוך בבבל מכונה " , E-sag-ila בית ירים ראש", ובו התנשא המגדל ושמו " – Etemen-an-ki בית יסוד שמים וארץ". על פי המקרא השם "בבל" בא מדמיון מצלולי לשורש "בלל", המקום שבו התבלבלו או נבללו השפות אחת בשנייה. Hendrick van Cleve, The Tower of Babel, 16 th century, Kröller-Müller Museum, Otterlo, Netherlands

 בספר צפניה מופיעה נבואה שיש הרואים בה התייחסות לסיפור: בספר צפניה מופיעה נבואה שיש הרואים בה התייחסות לסיפור: " כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד" )צפניה, ג', ט'( לפי פרשנות זו, הנבואה מתארת את אחרית הימים כזמן שבו החטא והעונש של מגדל בבל יבואו על תיקונם. Dutch painter The Tower of Babel 17 th century

Illustrations to The Cologne Chronicle (Kölnische Chronik) Bayerische Staats. Bibliothek, Munich 2 Inc. s. Illustrations to The Cologne Chronicle (Kölnische Chronik) Bayerische Staats. Bibliothek, Munich 2 Inc. s. a. 302 (pages C 3 a and C 4 a) Cologne: Johann Koelhoff der Jüngere, 1499

 סיפור קצר זה על העיר בבל ומגדלה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם סיפור קצר זה על העיר בבל ומגדלה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? "מעשה דור המבול נתפרש, מעשה דור הפלגה לא נתפרש" - כך אחת הדעות בבראשית רבה )ל"ח, ו(, ואף רשב"ם )רבי שמואל בן מאיר( שואל בביאורו לפסוק ד: "לפי הפשט, מה חטאו דור הפלגה"? קבוצת מפרשים ראשונים, מ"רודפי הפשט" כפי שהגדירם רמב"ן, רואים את סיפורנו על רקע ברכת ה' לאדם )א', כח( ולנח )ט', א( " פרו ורבו ומלאו את-הארץ. . . ". הנה דברי ראב"ע )רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא( בביאורו לפסוק ד: והנה הכתוב גילה חפצם וסוף דעתם לבנות עיר גדולה למושבם, ולבנות מגדל גבוה, להיות להם לאות ולשם ולתהילה, לדעת מקום העיר להולכים חוצה כרועי המקנה, גם יעמוד שמם אחריהם כל ימי המגדל, וזהו שאמר הכתוב " ונעשה לנו שם". . . ואל תתמה על מלת " ומגדל וראשו בשמים ", כי הנה כן דבר משה )דברים א', כח( "ערים גדלת ובצורת בשמים ". ואלה הבונים ראו בעצתם שלא ייפרדו, והשם לא יעץ כן, והם לא ידעו. ובפירושו לסוף פסוק ז הוא אומר: והשם הפיצם, והוא טוב להם, וכן אמר: " ומלאו את-הארץ ". נראה מדבריו, כי לא סיפור על חטא ועונשו לפנינו, אלא סיפור על טעות אנושית )"והם לא ידעו דרכי"( ועל תיקונה על ידי ה' "לטוב להם". מגמת דור הפלגה לשמור על קיבוצם ואחדותם סותרת את התכנית האלוהית, ועל כן מתערב ה' כדי שתכניתו היא שתתגשם, לטובתם של בני האדם. קשה לקבל כי סיפורנו אינו מתאר חטא ועונשו. פסוק ה: " וירד יהוה לראת את-העיר ואת- המגדל. . . ", מזכיר פסוק דומה )בראשית י"ח, כא(: "ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו. . . ", ובשני הפסוקים נתפסת ירידת ה' לראות כירידת השופט למקום החטא בטרם יפסוק את דינו. נדמה כי אווירת הסיפור בכללותו אינה תואמת את הנינוחות העולה מפירושו של ראב"ע. רד"ק )רבי דוד בן יוסף קמחי( מקבל באופן עקרוני את פירוש ראב"ע, אך רואה במעשיהם של בוני העיר והמגדל מרד מכוון ומודע כנגד התכנית האלוהית. הנה דבריו לפסוק ה: בני האדם - שהולכים אחר שרירות לבם ולא יפנו למעשה האל. כי הוא רצה ביישוב הארץ ממזרח למערב, והם חושבים ליישב מקום אחד מן הארץ לבד, והם חושבים לבטל רצון האל. נראה שאף רשב"ם פירש בדרך זו בביאורו לפסוק ד: לפי הפשט מה חטאו דור הפלגה? אם מפני שאמרו "וראשו בשמים", הא כתיב "ערים גדולות ובצורות בשמים". אלא לפי שציוום הקב"ה "פרו ורבו ומלאו את הארץ", והם בחרו להם מקום לשבת שם, ואמרו "פן נפוץ". לפיכך הפיצם משם בגזרתו.

 רש רש"י הלך בפירושו בעקבות הדרש. את הרמז לחטא הוא מוצא, בעקבות בראשית רבה )ל"ח, ו(, כבר בפסוק א: " ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים". 'שפה אחת' - פירושו לשון אחת משותפת; 'דברים אחדים' - פירושו הסכמה אחת )כך פירש רד"ק(. ובכן, על מה הייתה הסכמתם? שלוש אפשרויות בדברי רש"י: באו בעצה אחת ואמרו: לא כל הימנו שיבור לו את העליונים. נעלה לרקיע ונעשה עימו מלחמה. דבר אחר: על יחידו של עולם. דבר אחר: "ודברים אחדים" - אמרו: אחת לאלף ותרנ"ו שנים הרקיע מתמוטט, כשם שעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות. הצד השווה בכל שלושת פירושיו של רש"י, והוא המאפיין את יחסם של חז"ל לחטא דור הפלגה, שהם רואים בחטא זה מרד חמור בה' או בהנהגתו את עולמו. בכך מחמירה גישתו הפרשנית של רש"י את חטאם של בני דור הפלגה, בהשוואה לגישתם המקלה של הפשטנים. חטא דתי כה חמור יוצר ציפייה לעונש שחומרתו תהא בהתאמה לחטא. אולם בפועל אנו מוצאים עונש קל לבני אותו דור: בלבול שפתם והפצתם על פני כל הארץ. רש"י מתמודד עם שאלה זו, )שוב בעקבות בראשית רבה שם(, בפירושו לפסוק ט, ד"ה ומשם הפיצם: וכי אי זו קשה, של דור המבול או של דור הפלגה? אלו )- דור המבול( לא פשטו יד בעיקר, ואלו )דור הפלגה( פשטו יד בעיקר כביכול להילחם בו, ואלו נשטפו, ואלו לא נאבדו מן העולם? אלא שדור המבול היו גזלנים והייתה מריבה ביניהם, לכך נאבדו, ואלו היו נוהגים אהבה ורעות ביניהם, שנאמר: "שפה אחת ודברים אחדים". למדת ששנוי המחלוקת וגדול השלום. הדבר נראה תמוה: אם האחדות ששררה ביניהם נחשבת לזכותם הגדולה, מדוע היה העונש לאותו דור בפגיעה באחדותם? התשובה לכך היא שאחדותם נועדה לשם חטא: הרי מאותו פסוק שלמד רש"י על זכותם - "שפה אחת ודברים אחדים" - למד לפני כן על חטאם. כוונת המדרש אפוא ללמדנו, כי אחדות אנושית, אף שהיא משמשת לרעה ויש צורך לבטלה, לזכות תיחשב. Marten van Valckenborch 0061 Tower of Babel, circa Towneley Hall Art Gallery and Museum, Towneley Park, Burnley

 בעוד שמוטיב המלחמה באלוהים מרכזית למדרש היהודי, לא ידוע לנו עליו באיקונוגרפיה יהודית בעוד שמוטיב המלחמה באלוהים מרכזית למדרש היהודי, לא ידוע לנו עליו באיקונוגרפיה יהודית או הנוצרית. הד למסורת זו אנו מוצאים בציור מיניאטורי מוסלמי משנת 0061, שבו נראה נימרוד, היושב בסל שעיטים נושאים השמיימה בעוד הוא יורה חצים באלוהים. 0061 , Unknown artist Rawdat al-Safa (Garden of Purity) by Mir Khwand (539. 69): Nimrod rises to heaven to fight the God of Abraham Israel Museum, Jerusalem

 סיפור בניינו של מגדל בבל הוא סיפור הגאווה האנושית שאיננה יודעת גבולות. בני סיפור בניינו של מגדל בבל הוא סיפור הגאווה האנושית שאיננה יודעת גבולות. בני האדם מבקשים לבנות מגדל ולהגיע השמיימה כדי לעשות לעצמם שם , לחצות את הגבול המפריד בין אדם לאלוהים. הגירוש מגן עדן, לאחר שחצה אדם גבול זה ואכל מפרי העץ שנתן בו דעת אלוהים, לא לימד את בני האדם לקח. גם חיבור בין שמים לארץ שנעשה ביוזמתם של עליונים, מעשה בואם של בני האלוהים אל בנות האדם, היה הרה אסון והביא בעקבותיו את המבול, ואף- על-פי-כן עדיין לא אמרו בני האדם די לשאיפתם להיות כאלוהים. גם בזו הפעם כישלונם של בני האנוש מוחלט, ועונשם אינו מאחר לבוא: האלוהים שובר את אחדותם, מפיצם על פני כל הארץ ומפריד אותם ללשונותיהם, לבל יבינו איש את שפת רעהו. Joos de Momper (II) (1564– 1635) , figures )2461– 1851( ) Attributed to Frans Francken (II The Tower of Babel Royal Museums of Fine Arts of Belgium

 מדוע אין לסיפור מקבילות חיצוניות חשיפתן של תעודות ספרותיות מן המזרח הקדמון בדורות מדוע אין לסיפור מקבילות חיצוניות חשיפתן של תעודות ספרותיות מן המזרח הקדמון בדורות האחרונים, גילתה לנו כיצד תיארו וסיפרו עמי הקדם הללו על בריאת העולם, על המבול וההצלה ממנו ועל עוד כמה עניינים שגם התורה מספרת עליהם בפרשות הראשונות שלה. מפרשים בני ימינו )וקאסוטו ראש וראשון להם( פקחו את עינינו לראות את ההבדלים הרבים והתהומיים בין סיפורי התורה לסיפוריהם של אותם עמים. כך, בדרך שבה מספרת התורה על ראשיתו של העולם וראשיתה של האנושות, כמסיחה לפי תומה, מפקיעה היא את הגירסה המיתולוגית האלילית, ומעניקה לאדם, לכל אדם, את הסיפור הצלול והטהור על בריאת העולם וראשית האנושות, ובכך היא מחנכת לאמונה צרופה, ולהעמקה בטיב בעייתו של האדם, בסיבת תעייתה של האנושות. עימות זה אינו נעשה בגלוי, בדרך פולמוסית, אלא במשתמע בלבד. כך נמנעת התורה מלהעלות את הבלי האלילות על גוויליה, אפילו לצורך שלילתם של אותם הבלים. סיפור מגדל בבל , יותר משהוא בא לשלול את תכני המיתוס האלילי, מבקר הוא בחריפות את בני האדם יוצרי המיתוס הזה. גם כאן, אין הוא נותן לאותם בני אדם זכות דיבור מלאה, משום שאין התורה חפצה בחשיפה של המיתוס האלילי בשום דרך. מכאן עמימותם של פסוקים ד, ו: ד ויאמרו הבה נבנה-לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה-לנו שם פן-נפוץ על-פני כל-הארץ. ו ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא-יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. טשטוש האופי המיתי בדבריהם של בוני העיר והמגדל גרם לפרשנים שונים שלא להבחין במשמעות מרחיקת הלכת של הסיפור, ולראות בו סיפור על טעות אנושית תמימה או על חטא בעניין שאינו מרכזי. אולם באמת בא הסיפור להלעיג על יוצרי המיתוס, ולגלות את קלונם ואת אפסותם. רצונם "לעשות להם שם" ולהעפיל אל השמיים מסתיים במפח נפש, בהרס מפעלם, ובהחלשת המין האנושי כולו. הבדל זה בין סיפור מגדל בבל לבין סיפורים קודמים בספר בראשית גרם לכך ש"אף על פי שרקע הסיפור הוא מסופוטמי, אין לו הקבלה בספרויות המסופוטמיות, כמו שיש למעשה בראשית ולמעשה המבול ולכמה דברים אחרים שבפרשיות הראשונות של ספר בראשית" )קאסוטו, מנח עד אברהם(. התמודדות עם תכנים, מחייבת כמובן שתהא הקבלה לסיפור התורה במקורות ספרותיים בעלי תכנים אלו, שעליהם נסובה ההתמודדות. אולם הלעג על בני האדם יוצרי התכנים, אין לו, ולא תיתכן שתהיה לו, כל מקבילה בספרותם של אותם מושאי הלעג. ? Lucas van Valckenborch 53/0351 , The Tower of Babel Museum of Art and History of Geneva

Anonymous Artist Tower of Babel, between 1350 and 1375 Rudolf von Ems: World Chronicle. Anonymous Artist Tower of Babel, between 1350 and 1375 Rudolf von Ems: World Chronicle. Bohemia (Prague) University and State Library Fulda, Aa 88.

 הנצרות מפרשת את סיפור מגדל בבל כהטרמה )פרהפיגורציה( לסיפור חג השבועות הנוצרי: חמישים הנצרות מפרשת את סיפור מגדל בבל כהטרמה )פרהפיגורציה( לסיפור חג השבועות הנוצרי: חמישים יום לאחר הצליבה )וביום מלאת שבעה השבועות( בכינוס השליחים בירושלים שבו הוקמה למעשה הכנסייה הראשונה ירדה רוח הקודש על השליחים והם החלו לדבר במספר שפות שלא ידעו אותן קודם לכן. מעין סינדרום מגדל בבל, אולם במטרה הפוכה כדי להתקשר עם קהילות שאת לשונותיהן הם לא ידעו קודם לכן. לפי המסורת כינוס זה התקיים בעליית הבית שבה נערכה הסעודה האחרונה. "ביום מלאת שבעת השבועות היו כלם יחדיו. 2 פתאום היה קול מן השמים, כקול משב רוח עזה, והוא מלא את כל הבית אשר ישבו בו. 3 אז הופיעו לנגד עיניהם לשונות כלהבות אש, שהתפזרו ונחו אחת על כל אחד מהם. 4 וכלם נמלאו רוח הקדש והחלו לדבר בלשונות אחרות כפי שנתנה להם הרוח לדבר. 5 בירושלים התגוררו יהודים יראי אלהים מכל עם ועם אשר תחת השמים. 6 כאשר נשמע הקול הזה התקהלו עם רב וכלם נבוכו, שכן כל איש שמע אותם מדברים בשפתו שלו. 7 הם נתמלאו תמהון ופליאה ואמרו: "הרי כל המדברים האלה גליליים, 8 ואיך כל אחד מאתנו שומע בשפת מולדתו? 9 פרתים אנחנו ומדים, עילמים ותושבי ארם נהרים, תושבי יהודה וקפדוקיה ופונטוס ואסיה, 01 פריגיה ופמפיליה, מצרים ומחוזות לוב הסמוכים לקירניה, תושבי רומא המתגוררים כאן, 11 יהודים וגרים, כרתיים וערבים - והנה אנחנו שומעים אותם מספרים בלשונותינו את גדלות האלהים!" )מעשי השליחים ב, 11 -1(

Pentecost and Tower of Babel from Farnese Hours by Giulio Clovio; Speculum Humanae Salvationis, Pentecost and Tower of Babel from Farnese Hours by Giulio Clovio; Speculum Humanae Salvationis, Westfalen oder Köln, c. 1360. ULB Darmstadt, Hs 2505, fol. 64 v

 קרוב לוודאי שציור מגדל בבל שצייר ברויגל בשנת 3651 הוא הידוע ביותר, וגם קרוב לוודאי שציור מגדל בבל שצייר ברויגל בשנת 3651 הוא הידוע ביותר, וגם הוא מתאר את הענק נמרוד מתייעץ עם בנאיו למרגלות הבניין הנישא. ציור זה הוא אחד מתוך יותר ממאה ציורים הולנדיים מהמאה ה-61 המתארים את מגדל בבל. מדוע הרבו ההולנדים בעת ההיא לעסוק במגדל בבל? אולי הייתה זו ביקורת על הלהיטות של הכנסייה הקתולית לבנות קתדרלות, ואולי דרך למחות על עריצותה של ספרד ששלטה אז בהולנד. כך או כך, ההקבלה לנמרוד העריץ הייתה חלק מהמסר החזותי. Pieter Bruegel the Elder 3651 , The Tower of Babel Kunsthistorisches Museum Vienna

Hendrik III van Cleve Tower of Babel Kröller Müller Museum Hendrik III van Cleve Tower of Babel Kröller Müller Museum

Abel Grimmer The Tower of Babel, 1604 Abel Grimmer The Tower of Babel, after Abel Grimmer The Tower of Babel, 1604 Abel Grimmer The Tower of Babel, after 1620

Joos de Momper (II) The Tower of Babel from 1595 until 1605 National Museum Joos de Momper (II) The Tower of Babel from 1595 until 1605 National Museum of Ancient Art, Lisbon

Lucas van Valckenborch The Tower of Babel, 1595 Mittelrhein-Museum Koblenz, Germany Lucas van Valckenborch Lucas van Valckenborch The Tower of Babel, 1595 Mittelrhein-Museum Koblenz, Germany Lucas van Valckenborch The Tower of Babel, 1594 Musée du Louvre, Paris

Marten van Valckenborch The Tower of Babel, 1595 Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden Marten van Valckenborch The Tower of Babel, 1595 Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Pieter Brueghel the Younger The Tower of Babel circa 1595 Prado Museum Pieter Brueghel the Younger The Tower of Babel circa 1595 Prado Museum

Anton Mozart The Tower of Babel, circa 1600 Anton Mozart The Tower of Babel, circa 1600

 בסיפור מגדל בבל רק תשעה פסוקים ומבנהו ייחודי הוא כולל מילים החוזרות על בסיפור מגדל בבל רק תשעה פסוקים ומבנהו ייחודי הוא כולל מילים החוזרות על עצמן בדמות מגדל וסולם. וירד ה` לראות )5( ו עיר ומגדל )4( )5( את העיר ואת המגדל ו` ה נבנה לנו )4( )5( אשר בנו בני האדם ה` ד הבה נלבנה )3( )7( הבה נרדה ונבלה ד` ג ויאמרו איש אל רעהו )3( )7( לא שמעו שפת רעהו ג` ב וישבו שם )2( )8( ויפץ ה` אותם משם ב` א כל הארץ שפה אחת )1( )8( על פני כל הארץ א` —————————————— א שפה אחת ודברים אחדים )1( א` עם אחד ושפת אחת לכולם )5( —————————————— ב הבה נלבנה )3( בה נרדה ונבלה )7( —————————————— ג נבנה לנו עיר ומגדל )3( ג` ויחדלו לבנות העיר )8( —————————————— ד ונעשה לנו שם )4( ד` על כן קרא שמה בבל )9( —————————————— ה פן נפוץ על פני כל הארץ )4( ה` משם הפיצם ה` על פני כל הארץ )9( —————————————— והנה לפנינו עלייה וירידה, שפה ואדריכלות כרוכים זה בזה ושזורים בסיפור. )0891 -5091( Stanislas Lepri The Tower of Babel

Unknown artist Tabiban (Sage of Sages), 1710 - 1730 (Or. 590, f. 10): Tower Unknown artist Tabiban (Sage of Sages), 1710 - 1730 (Or. 590, f. 10): Tower of Babel God observes from heaven as the giant Nimrod directs the construction of the Tower of Babel. British Library, London

 בתרבות הכללית משמש סיפור מגדל בבל בהקשרים של תקשורת בין אנשים הדוברים שפות בתרבות הכללית משמש סיפור מגדל בבל בהקשרים של תקשורת בין אנשים הדוברים שפות שונות. בספרו של דאגלס אדמס "מדריך הטרמפיסט לגלקסיה", "דג בבל" מאפשר לאדם אחד להבין את דברי אדם אחר אף על פי שהוא דובר בשפה שונה. "בבילון" )על פי האנגלית( הוא שמה של תוכנה המאפשרת תרגום מכל ולכל השפות על ידי לחיצה על המילה המבוקשת. בסיפורו "סמלה של העיר", מפרש פרנץ קפקא את סיפור המגדל כאלגוריה לתרבות האנושית המכלה את עצמה. הסיפור הקצר מתאפיין בניסוח מתחמק ששואב כוחו מהיסטוריוגרפיה של סיפור המגדל ובעצם אומר לנו: אין משמעות לסיפור הדורות. זהו שילוב של כתיבת היסטוריה עם מאפיינים קפקאיים. אשר מתאר את מגדל בבל מלמעלה )זווית הראייה של אלוהים(, ומשום כך חציו העליון של הרקע מלא בגלים של הים הסמוך. . Escher, M. C 8291 , Tower of Babel, Woodcut Black and white builders stand in a variety of positions on many of the levels of a tower being . built within a port city

David Sharir David Sharir "Tower of Babel" 1975

: מקורות http: //en. wikipedia. org/wiki/The_Tower_of_Babel_(Bruegel) http: //www. daat. ac. il/daat/tanach/samet/b 2 -2. htm : מקורות http: //en. wikipedia. org/wiki/The_Tower_of_Babel_(Bruegel) http: //www. daat. ac. il/daat/tanach/samet/b 2 -2. htm http: //www. tali-virtualmidrash. org. il/Search. Results. Eng. aspx? tp=0&tpts=28&orf=&ord = http: //www. eikongraphia. com/? p=2748 http: //lj. rossia. org/users/marinni/390186. html? thread=5466154 http: //cultured. com/groups/the_tower_of_babel/ http: //mikranet. cet. ac. il/pages/item. asp? item=10619 http: //mikranet. cet. ac. il/pages/item. asp? item=9522 http: //mikranet. cet. ac. il/pages/item. asp? item=13017 עריכה: אסף פלר Meister der Weltenchronik Weltchronik in Versen, Szene: Der Turmbau zu Babel circa 1370 Bayerische Staatsbibliothek , München

 שלום לך, אני מזמין אותך לבקר באתר המצגות שלי ולהנות ממצגות נוספות להתראות, שלום לך, אני מזמין אותך לבקר באתר המצגות שלי ולהנות ממצגות נוספות להתראות, אסף פלר http: //assaffeller. com Alexander Master, c. 1430 History Bible (78 D 38 I, f. 16 v): Nimrod supervises the building of the Tower of Babel National Library of the Netherlands, The Hague