Скачать презентацию The theme of the project The University libraries Скачать презентацию The theme of the project The University libraries

1a30c705d8fd3f7202612ff9ff598d36.ppt

  • Количество слайдов: 9

The theme of the project “The University libraries – center for scientific and culture The theme of the project “The University libraries – center for scientific and culture communication, bridge to the unified European educational space” is closely connected with the European affiliations and citizenship, based on mutual valuables of European Union and it stimulate the positive perception of the cultural diversity. Темата на проекта “Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство” е тясно свързана с европейската принадлежност и гражданство, основани на общи ценности на Европейския съюз, и стимулира позитивното възприятие на културното многообразие.

In 2000 was established Association of the University Libraries in Bulgaria (AUL) with president In 2000 was established Association of the University Libraries in Bulgaria (AUL) with president assoc. prof. Dr Ivanka Yankova, Ph. D. MISSION The Association of the University Libraries in Bulgaria contributes for improving and development of the library-information service in the sphere of higher education in Bulgaria, for consolidation of the professional community of university libraries and for confirmation of their active role in the information society. Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ) в България е създадена през 2000 г. и има за своя мисия да съдейства за подобряване и развитие на библиотечноинформационното обслужване в сферата на висшето образование в България, за укрепване на професионалната общност на университетските библиотеки и за утвърждаване на активната им роля в информационното общество.

Participants: 20 university libraries in Bulgaria, individuals, firms etc. Detailed information about Association of Participants: 20 university libraries in Bulgaria, individuals, firms etc. Detailed information about Association of the University Libraries in Bulgaria (AUL) you can find on the websait: www. aub-bg. org В АУБ членуват повече от двадесет библиотеки при висши училища в нашата страна, индивидуални членове, фирми и други. Подробна информация за дейността на АУБ е представена и може да следите в нейния сайт: http: //www. aub-bg. org , който има версия на български и английски език.

Main tasks on the project: • Realization of student photo competition and competition for Main tasks on the project: • Realization of student photo competition and competition for essay “My mobility project. Real … or dreamed” • International conference “The University libraries – bridge to the unified European educational space” • Producing of collection “The University libraries – center for scientific and culture communication, bridge to the unified European educational space” • Creation of web-site of the project “The University libraries – bridge to the unified European educational space” Основните дейности по проекта са: • Осъществяване на студентски фотоконкурс и конкурс за есе на тема “Моят проект по мобилност. Преживян. . . или мечтан” • Организиране на Международна конференция “Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство” • Издаване на сборник с материалите от конференцията и студентските конкурси • Създаване на web-сайт на проекта “Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство”

Expected results: • The project “The University libraries – center for scientific and culture Expected results: • The project “The University libraries – center for scientific and culture communication, bridge to the unified European educational space” seeks to direct the attention to this problem and to reach the knowledge for the cultural diversity in European Union, to create new partnerships, to build new steady structure (web-site) for communication, exchange of ideas and possibilities. • The project is addressed in the main to the young people, to the librarians, to the academic and wide community. • The project confirms the traditional role of the university libraries as center for scientific and cultural communication, but also their contemporary imagine of communication, modern centers for real and virtual meetings and exchange of information, mediators of the active international scientific and cultural dialog. Очакваните резултати от осъществяването на проекта са: • Проектът “Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство” цели да насочи вниманието и да обогати познанията за културното многообразие в ЕС, да създаде нови партньорства, да изгради нова устойчива структура (web-сайт) за комуникация, обмен на идеи и възможности. • Проектът е адресиран предимно към младите хора, но и към библиотечната и академическа общност, към всички интересуващи се. • Проектът утвърждава традиционната роля на университетските библиотеки като средище за научно и културно общуване, но и техния съвременен имидж на комуникационни, модерни центрове за реални и виртуални срещи и обмен на информация, посредници на активния международен научен и културен диалог.

In the Project “The University libraries – center for scientific and culture communication, bridge In the Project “The University libraries – center for scientific and culture communication, bridge to the unified European educational space” participate: В проекта “Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство” участват: University Libraries – Members of the AUL: Library of State University of Library Studies and Information Technologies - Sofia University Library “St. Kliment Ohrtidski” – Sofia Library of University of National and World Economy – Sofia Library of Free University of Burgas – Burgas Library of University of Food Technology – Plovdiv Library of University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia Library of Prof. Assen Zlatarov University – Burgas Library of Konstantin Preslavski University of Shumen Library of University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia Library of Trakya University – Stara Zagora Library of Agrarian University – Plovdiv Regional National Library “P. R. Slaveikov” – Veliko Tarnovo Библиотеки, членове на АУБ: Библиотека на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София Университетска библиотека при СУ “Св. Климент Охридски” - София Библиотека с информационен център при УНСС – София Библиотека на Бургаски свободен университет – Бургас Библиотека при Университет по хранителни технологии – Пловдив Библиотека на Университет по архитектура, строителство и геодезия – София Библиотека на Бургаски университет “Проф. А. Златаров” Бургас Библиотеката на ШУ “Еп. К. Преславски” – Шумен Библиотека на Химико-технологичен и металургичен университет – София Библиотека на Тракийски университет – Стара Загора Библиотека на Аграрен университет – Пловдив Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново

European Partners and Guests: Европейски партньори и гости: • Masaryk University and Central Library European Partners and Guests: Европейски партньори и гости: • Masaryk University and Central Library of Faculty of Social Studies, Brno, Czesh Republic Representatives: Ms Irena Sleglova (Director of Central Library of Faculty of Social Studies), Dr. Don Sparling (Director, Office for International Studies) • Масарик университет и Централната библиотека на Факултета по социални науки в гр. Бърно, Чехия Представители: г-жа Ирена Слеглова – директор на библиотеката и д-р Дон Спарлинг – директор на Международния отдел на Масарик университет • Institute of Information and Library Studies at Faculty of Management and Social Communication at Jagellonian University, Cracow, Poland Representatives: Ms Agnieszka Korycińska-Huras (Director Board) • Институт по информация и библиотечни науки на Факултета по мениджмънт и социална комуникация – Ягелонски университет, Краков, Полша Представители: г-жа Агниежка Коричинска-Хюрас (от Директорския съвет на Института, преподавател) • University Library at Humboldt University, Berlin, Germany Representatives: Ms Elke-Barbara Peschke (Director of Historic Book Collection) and Ms Katharina Tollkühn (Project and International Relations Coordinator) • Университетска библиотека на Хумболт университет – Берлин Представители: г-жа Елке-Барбара Пешке (Директор на отдела за историческо и културно наследство) и г-жа Катарина Толкюн (Координатор на международната и проектна дейност на УБ) • Library Directorate, Court of Justice of the European Communities – Luxembourg Mr Jos Kuerten (Law Librarian, Principal Administrator) • Юридическа библиотека на Европейската общност в Люксембург Представител: г-н Джо Кюртен (Библиотекар, административен ръководител)