Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації

Описание презентации Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації по слайдам

Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації

Розподіл навчального навантаження 18 04 04 Розподіл навчального навантаження

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна формаНайменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання Кількість кредитів – 4, 5 Галузь знань: 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства» (шифр і назва) Нормативна — Модулів – 2 Спеціальність: 8. 091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» (шифр і назва) Рік підготовки: Змістових модулів: 8 2013 -2014 й Індивідуальне науково-дослідне завдання: — Курс 5 Семестр Загальна кількість годин — 162 9 -й Лекції Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 6 самостійної роботи студента — 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 54 год. Практичні, семінарські Лабораторні 54 год. Самостійна робота 54 год. Індивідуальні завдання: — Вид контролю (іспит): Комп`ютерне тестування, захист ЛПЗ

Результати навчання: Студенти повинні знати: Модуль 1: - основні поняття та визначення теорії експлуатації,Результати навчання: Студенти повинні знати: Модуль 1: — основні поняття та визначення теорії експлуатації, цілі та завдання технічної експлуатації енергетичного обладнання та засобів автоматизації; класифікацію енергетичного обладнання та засобів автоматизації, яке застосовують в АПК, технічні характеристики енергетичного обладнання та засобів автоматизації; експлуатаційні властивості енергетичного обладнання та засобів автоматизації; вплив умов експлуатації на надійність роботи енергетичного обладнання та засобів автоматизації; — методи дослідження і оцінювання технічного стану енергетичного обладнання та засобів автоматизації; загальні положення та методи діагностування стану ізоляції; загальні вимоги до енергетичного обладнання та засобів автоматизації, методику його діагностування та випробовування, способи сушіння обмоток силових трансформаторів та електродвигунів;

Модуль 2: - принципи обмеження та оптимізації під час вибору енергетичного обладнання та засобівМодуль 2: — принципи обмеження та оптимізації під час вибору енергетичного обладнання та засобів автоматизації; засоби підвищення ефективності експлуатації енергетичного обладнання та засобів автоматизації; якісні та кількісні показники надійності енергетичного обладнання та засобів автоматизації; основні принципи організації технічної експлуатації енергетичного обладнання та засобів автоматизації; критерії ефективності технічної експлуатації енергетичного обладнання та засобів автоматизації; типовий обсяг робіт, що виконують під час, технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання та засобів автоматизації; — методики діагностування та випробовування світлотехнічного та опромінювального обладнання, внутрішніх електропроводок; методики діагностування та випробовування засобів керування і захисту енергетичного обладнання;

Студенти повинні уміти: Модуль 1: - вибирати енергетичне обладнання за основними технічними характеристиками, кліматичнимСтуденти повинні уміти: Модуль 1: — вибирати енергетичне обладнання за основними технічними характеристиками, кліматичним виконанням та ступенем захисту; — розраховувати кількісні показники надійності енергетичного обладнання; — розраховувати річний обсяг робіт з ТО та ПР енергетичного обладнання та засобів автоматизації; Модуль 2: — складати схему заміщення ізоляції, визначати технічний стан ізоляції; — проводити необхідні розрахунки під час ремонту енергетичного обладнання та засобів автоматизації; — проводити необхідні вимірювання та випробування енергетичного обладнання та засобів автоматизації, визначати технічний стан енергетичного обладнання та засобів автоматизації.

1. Основні поняття і визначення технічного обслуговування і ремонту 1. Основні поняття і визначення технічного обслуговування і ремонту

Серед завдань сільської електрифікації на даному етапі важливу роль займає експлуатація електрообладнання, установленогоСеред завдань сільської електрифікації на даному етапі важливу роль займає експлуатація електрообладнання, установленого в господарствах агропромислового комплексу. Пам`ятай!

Визначення експлуатації енергообладнання Експлуатація енергообладнання сукупність усіх фаз його існування з моменту виготовлення: Визначення експлуатації енергообладнання Експлуатація енергообладнання сукупність усіх фаз його існування з моменту виготовлення: транспортування до місця установки, монтаж і підготовка до пуску, робота за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, зберігання в періоди простою, капітальний ремонт і модернізація. Кінець експлуатації визначається граничним станом виробу, коли виникають порушення вимог безпеки, або непереборні відхилення параметрів за установлені межі, або зниження ефективності експлуатації.

З народногосподарських позицій експлуатація полягає в реалізації споживчих властивостей електрообладнання. При цьому виділяють дваЗ народногосподарських позицій експлуатація полягає в реалізації споживчих властивостей електрообладнання. При цьому виділяють два види експлуатації: виробничу; технічну. Пам`ятай!

Експлуата ція Виробни ча Технічн а 3325 17 Експлуата ція Виробни ча Технічн а

Виробнича експлуатація процес використання енергоустаткування за своїм призначенням, в результаті якого електрична енергіяВиробнича експлуатація процес використання енергоустаткування за своїм призначенням, в результаті якого електрична енергія перетворюється в інші види енергії. Технічна експлуатація — це процес забезпечення і підтримання необхідного стану енергообладнання, що полягає у відновленні його властивостей, які втрачаються при використання або зберіганні.

Умови експлуатації - це сукупність всіх зовнішніх факторів, від яких залежить ефективність експлуатації енергоустаткуванняУмови експлуатації — це сукупність всіх зовнішніх факторів, від яких залежить ефективність експлуатації енергоустаткування Тривала і надійна робота енергоустаткування Залежить Умови використання Умови навколишньог о середовища Умови електропостачанн я Умови обслуговуванн я

Умови використання залежать від особливостей технологічного об'єкта. Їх визначають режимом роботи, Умови використання залежать від особливостей технологічного об’єкта. Їх визначають режимом роботи, характером і рівнем навантаження, зайнятістю протягом доби, місяця й року, а також відповідальністю об’єкта, яка характеризується розміром технологічного збитку, що виникає при відмові енергоустаткування. Умови електропостачання оцінюють вплив джерела електроенергії на надійність і процеси роботи обладнання. Вони характеризуються якістю напруги в сталому і пусковому режимах, втратами енергії в системі її передачі і розподілу, а також питомими витратами на електроенергію. Умови обслуговування дають відомості про якість технічного обслуговування, поточного та капітапьного ремонтів, швидкості усунення відмов і витратах ресурсів на всі експлуатаційні роботи.

Умови використання Залежать від Особливостей технічного об`єкту Визначаються Режимом роботи Характером і рівнем навантаженУмови використання Залежать від Особливостей технічного об`єкту Визначаються Режимом роботи Характером і рівнем навантажен ня Зайнятості протягом доби (місяця, року) Відповідальні стю об`єкта Розмір збитку

Умови електропостачанн я Оцінюють вплив Джерела енергії Надійність Процеси роботи Електрообладнання Характеризуються Якістю напругиУмови електропостачанн я Оцінюють вплив Джерела енергії Надійність Процеси роботи Електрообладнання Характеризуються Якістю напруги Втратами енергії Питомими витратами на електроенергю

Умови обслуговування Дають інформацію про Якість ТО Якість ПР (КР) Оперативніс ть усунення відказів.Умови обслуговування Дають інформацію про Якість ТО Якість ПР (КР) Оперативніс ть усунення відказів. Витрату ресурсів на експл. роботи

Умови навколишнього середовища характеризують дестабілізуючі впливи на енергоустаткування в періоди роботи і простою. Умови навколишнього середовища характеризують дестабілізуючі впливи на енергоустаткування в періоди роботи і простою. Включають кліматич ні умови місце розміщенн я загазованіс ть вологість рівень вібрації

Відповідно до ГОСТ 18322 -78 та ДСТУ в процесі експлуатації виробів повинні передбачатись дваВідповідно до ГОСТ 18322 -78 та ДСТУ в процесі експлуатації виробів повинні передбачатись два види профілактичних заходів: технічне обслуговування. Пам`ятай!

2. Система планово-попереджува льних ремонтів і технічного обслуговування енергоустановок 2. Система планово-попереджува льних ремонтів і технічного обслуговування енергоустановок

Під системою планово-попереджувальних ремонтів (ППРТОЕсг) розуміють весь комплекс організаційно-технічних заходів з догляду, нагляду іПід системою планово-попереджувальних ремонтів (ППРТОЕсг) розуміють весь комплекс організаційно-технічних заходів з догляду, нагляду і ремонту енергообладнання, спрямованих на забезпечення його безаварійної і економічної роботи

ППРТОЕсг Включає Міжремонтн е обслуговува ння Профілактичні випробування установлювані графіком Модерніза ція Ремонт 2ППРТОЕсг Включає Міжремонтн е обслуговува ння Профілактичні випробування установлювані графіком Модерніза ція Ремонт

Система ППРТОЕсг Класифікується за Видами електрообладна ння Виконанням ремонтних робіт і робіт з обслуговуванняСистема ППРТОЕсг Класифікується за Видами електрообладна ння Виконанням ремонтних робіт і робіт з обслуговування

Класифікація за видами електрообладнання передбачає: • розробку типових обсягів ремонтних робіт дляКласифікація за видами електрообладнання передбачає: • розробку типових обсягів ремонтних робіт для кожного виду електрообладнання, структури ремонтного циклу і тривалості міжремонтних періодів; норм простою обладнання в ремонті, норм знижуваних запасів обладнання і запасних частин, норм витрат матеріалів на експлуатаційні потреби, норм витрат купованих запасних частин на ремонт електрообладнання; • визначення трудомісткості ремонтних робіт з усіх видів електрообладнання; • планування, підготовку і організацію виробництва ремонтних робіт; • забезпечення матеріалами, запасними частинами і організацію їх зберігання; • розробку системи оплати праці робітників енергетичної служби; • створення виробничої бази, необхідної для проведення робіт.

Таким чином, система планово-попереджувальних ремонтів є основою не тільки для організації обслуговування і ремонтівТаким чином, система планово-попереджувальних ремонтів є основою не тільки для організації обслуговування і ремонтів електрообладнання, але й для розрахунку необхідних при цьому людських і матеріальних ресурсів. Пам`ятай!

Система ППРТОЕсг дозволяє: - підтримувати нормальні технічні параметри електроустановок, - знижувати витратиСистема ППРТОЕсг дозволяє: — підтримувати нормальні технічні параметри електроустановок, — знижувати витрати на ремонт, — поліпшувати технічні характеристики при планових ремонтах або в результаті модернізації.

Пам`ятай!  1. ППРТОЕсг проводяться по заздалегідь складеному плану і забезпечує безвідмовну, безпечнуПам`ятай! 1. ППРТОЕсг проводяться по заздалегідь складеному плану і забезпечує безвідмовну, безпечну і економічну роботу енергетичних пристроїв підприємства при мінімальних ремонтних та експлуатаційних витратах. 2. Профілактична сутність ППРТОЕсг полягає в проведенні планових оглядів, перевірки, випробувань та ремонту, які забезпечують подальшу нормальну роботу обладнання та мережі, після заздалегідь визначеної їх напрацювання. 3. ППРТОЕсг передбачають наступні види робіт: технічне обслуговування, огляди, перевірки (випробування), поточний і капітальний ремонт. 4. Основою системи ППРТОЕсг, якою визначені трудові та матеріальні витрати на ремонт, є ремонтний цикл та його структура.

Основні визначення Ремонтний цикл тривалість роботи обладнання в проміжку часу (роки) між двома капітальнимиОсновні визначення Ремонтний цикл тривалість роботи обладнання в проміжку часу (роки) між двома капітальними ремонтами. Структурою ремонтного циклу називають порядок розташування і чергування різних видів ремонту і ТО в межах одного ремонтного циклу Час роботи обладнання, виражене в місяцях календарного часу між двома плановими ремонтами, називається міжремонтним періодом. Технічне обслуговування — комплекс робіт для підтримки обладнання та мереж в справному стані.

Технічне обслуговування передбачає: - проведення оглядів і систематичного спостереження; - контроль режимів роботи;Технічне обслуговування передбачає: — проведення оглядів і систематичного спостереження; — контроль режимів роботи; дотримання правил експлуатації та експлуатаційних інструкцій; — усунення дрібних пошкоджень, які не потребують відключення обладнання та мереж; — регулювання, — чистку, — продувку — змащення (поповнення мастила).

Поточний ремонт - це вид ремонту обладнання та мереж, при якому шляхом чистки,Поточний ремонт — це вид ремонту обладнання та мереж, при якому шляхом чистки, перевірки, заміни швидкозношуваних частин і покупних виробів, а в необхідних випадках налагодження, забезпечує підтримку устаткування або мереж в працездатному стані. Капітальний ремонт — найбільш складний і повний за обсягом вид ППРТОЕсг. При ньому здійснюється повне розбирання обладнання або розтин мережі; відновлення або заміна зношених деталей, вузлів елементів або ділянок; ремонт базових деталей, обмоток, комунікаційних пристроїв (траншей, каналів, естакад, опор і т. п. ). Капітальний ремонт передбачає зупинку устаткування і відключення мереж.

Ремонтний цикл це найменший повторний інтервал часу або напрацювання виробу, протягом якого виконуються вРемонтний цикл це найменший повторний інтервал часу або напрацювання виробу, протягом якого виконуються в певній послідовності відповідно до вимог нормативно-технічної документації всі установлені види ремонту. Періодичність ТО (ремонту) — це інтервал часу або напрацювання між даним видом ТО (ремонту) і наступним таким же видом або іншим більшої складності. Трудомісткість технічного обслуговування або ремонту визначається трудовими затратами на проведення одного технічного обслуговування або ремонту даного виду. Річна трудомісткість робіт з ТО і ремонту енергообладнання визначає чисельність і структуру інженерно-технічних робітників ETC господарства. Пам`ятай!

3. Організація інженерної служби з експлуатації енергообладнання і засобів автоматизації 3. Організація інженерної служби з експлуатації енергообладнання і засобів автоматизації

 Структура енергослужби господарств і підприємств системи АПК (зразок) Структура енергослужби господарств і підприємств системи АПК (зразок)

Експлуатація енергообладнання в господарствах АПК, на птахофабриках, тваринницьких комплексах, теплично-парникових комбінатах та інших сільськогосподарськихЕксплуатація енергообладнання в господарствах АПК, на птахофабриках, тваринницьких комплексах, теплично-парникових комбінатах та інших сільськогосподарських виробничих підприємствах здійснюється енергетичною службою підприємства за участю виробничо-експлуатаційних енергетичних підприємств «Агропроменерго». Основу внутрішньогосподарської енергетичної служби становить електротехнічна служба і служба теплофікації.

1. На кожному підприємстві за наказом адміністрації з числа спеціально підготовленого інженерно-технічного персоналу повинна1. На кожному підприємстві за наказом адміністрації з числа спеціально підготовленого інженерно-технічного персоналу повинна бути призначена особа, яка відповідає за загальний стан експлуатації всього енергогосподарства підприємства і забезпечення електробезпеки. 2. У фермерському господарстві відповідальною особою за стан енергогосподарства може бути фермер. 3. Особа, відповідальна за енергогосподарство, відповідає за правильний добір енерготехнічного персоналу для експлуатації енергоустановок. Цей персонал також несе відповідальність за правильну і безпечну експлуатацію енергоустановок відповідно до своїх посадових інструкцій. Пам`ятай!

Основною ланкою інженерної служби з експлуатації енергетичного обладнання в сільському господарстві є служба головногоОсновною ланкою інженерної служби з експлуатації енергетичного обладнання в сільському господарстві є служба головного енергетика господарства, яка включає в себе інженерно-технічних працівників, штат електромонтерів та інших робітників і відповідну виробничу базу (стаціонарні і пересувні засоби для виконання всього обсягу експлуатаційних робіт). Енерготехнічна служба господарства займає самостійне і винятково відповідальне місце в господарстві, хоча вона й відноситься до допоміжних служб, але безпосередньо впливає на виконання виробничих завдань усіма галузями. Роль і завдання ETC господарства

 • об'єкти експлуатації розподілені на великій території; • транспортні зв'язки • об’єкти експлуатації розподілені на великій території; • транспортні зв’язки всередині господарства, а також з районним і обласним центром специфічні і часом ускладнені; • енергообладнання використовується неритмічно; • штати не укомплектовані енерготехнічним персоналом. Cвоєрідність умов сільського господарства:

Ці особливості варіюються в широкому діапазоні, тому не можна вказати єдиний варіант енерготехнічної служби,Ці особливості варіюються в широкому діапазоні, тому не можна вказати єдиний варіант енерготехнічної служби, однаковою мірою ефективної для будь-якого господарства. У завдання ETC також входить підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і культурно-побутового рівня населення. Ця мета досягається за рахунок успішної діяльності в таких напрямах: • підготовка і підвищення кваліфікації енерготехнічного персоналу; • ефективне використання обладнання; • своєчасна підготовка обладнання до використання; • виконання дрібномонтажних робіт, пов’язаних з модернізацією енергоустановок і підвищенням рівня електрифікації.

Завдання Організаці йні Технічні Економічні 31 Завдання Організаці йні Технічні Економічні

Група технічного обслуговування проводить планове технічне обслуговування енергообладнання в місцях його установлення. Персонал групиГрупа технічного обслуговування проводить планове технічне обслуговування енергообладнання в місцях його установлення. Персонал групи розділено на окремі бригади, які закріплені за певною ділянкою обслуговування. Ділянкою обслуговування можуть бути відділення, населені пункти або тваринницька ферма господарства. В обсяг робіт бригади входить проведення технічного обслуговування енергообладнання відповідно до графіка; усунення дефектів, виявлених під час його обслуговування; облік споживання електроенергії, газу тощо, а також вимикань і перебоїв в енергопостачанні.

Бригадами керують старші з персоналу бригади, які мають найбільш високий розряд і групи допускуБригадами керують старші з персоналу бригади, які мають найбільш високий розряд і групи допуску з техніки безпеки. В обов’язки бригадира, крім основної роботи, входить контроль за роботою бригади, витрачанням матеріалів і запасних частин, забезпечення персоналу бригади потрібними інструментами, приладами, пристроями, контроль за станом захисних засобів і дотриманням правил з техніки безпеки, ведення технічної документації тощо.

Група ремонту повинна виконувати роботи з поточного ремонту енергообладнання як у місцях його установлення,Група ремонту повинна виконувати роботи з поточного ремонту енергообладнання як у місцях його установлення, так і на пунктах технічного обслуговування (ПТО); налагодження, випробування і його консервацію, комплектування і відправлення його на підприємства. Персонал групи розділяється на дві бригади: з поточного ремонту енергообладнання на пункті; з поточного ремонту, налагодження і випробування енергообладнання в місцях його установлення.

 • проведення поточного ремонту; • демонтаж обладнання, що підлягає поточному • проведення поточного ремонту; • демонтаж обладнання, що підлягає поточному ремонту в стаціонарних умовах, доставлення його на ПТО енергообладнання і назад; • установлення на робоче місце, налагодження і перевірка працездатності обладнання, яке пройшло поточний ремонт на ПТО енергообладнання; • комплектування енергообладнання для відправлення його на спеціалізоване підприємство для капітального ремонту. В обсяг робіт бригади з ремонту енергообладнання в місцях його установлення входить:

Кількість персоналу в групі технічного обслуговування і ремонту визначається за затратами праці на виконанняКількість персоналу в групі технічного обслуговування і ремонту визначається за затратами праці на виконання цих робіт. В окремих випадках, при наявності достатнього обсягу робіт з обслуговування і ремонту КВП і автоматики, у складі енергетичної служби поряд з групами технічного обслуговування і ремонту може бути створена окрема група обслуговування і ремонту КВП і автоматики. Пам`ятай!

 • проведення необхідних вимикань і перемикань в енергоустановках господарства; • • проведення необхідних вимикань і перемикань в енергоустановках господарства; • усунення дрібних несправностей, що виникають у процесі експлуатації енергообладнання, з проведенням необхідних перевірок, регулювань і настроювань; • контроль за виконанням робітниками правил експлуатації енергообладнання. Обов’язки чергової (оперативної) групи

Черговою групою керує старший з персоналу з найбільш високим розрядом і групою допуску зЧерговою групою керує старший з персоналу з найбільш високим розрядом і групою допуску з техніки безпеки. В обов’язки керівника групи, крім основної роботи, входить контроль за роботою групи, прийняття заявок з об’єктів господарства на обслуговування і розподіл персоналу групи згідно з отриманими заявками, забезпечення персоналу групи потрібними інструментами, приладами, пристосуваннями, матеріалами і запасними частинами, контроль за станом захисних засобів і дотриманням персоналом групи правил з техніки безпеки, ведення технічної документації. Пам`ятай!

Для визначення обсягу робіт в енергогосподарстві необхідно все обладнання і енергоустановки звести до одногоДля визначення обсягу робіт в енергогосподарстві необхідно все обладнання і енергоустановки звести до одного показника — умовної одиниці енергообладнання (УОЕ). Розрахунок річного обсягу робіт ETC За одну УОЕ прийнято усереднені річні затрати на технічну експлуатацію комплекту електрообладнання електроприводу з двигуном потужністю 10 к. Вт, який має прилади автоматичного керування.

Система умовних одиниць призначена для визначення трудомісткості робіт, які виконуються енерготехнічною службою в господарствахСистема умовних одиниць призначена для визначення трудомісткості робіт, які виконуються енерготехнічною службою в господарствах та інших підприємствах АПК з планового і оперативного обслуговування всіх видів енергообладнання, дрібномонтажних робіт і монтажу нових установок, що виконуються господарським засобом. За умовну одиницю обслуговування обладання прийнято затрати праці, які дорівнюють 18, 6 людино-годин. При цьому норма навантаження на одного електромонтера в рік встановлена 100 УОЕ.

Визначення штатної чисельності ETC Вихідними даними для планування потрібної кількості робітників є річний графікВизначення штатної чисельності ETC Вихідними даними для планування потрібної кількості робітників є річний графік ППРЗсг, річний обсяг робіт Qyo. E і нормативи трудомісткості Затрати праці на обслуговування і ремонт енерготехнічного обладнання визначають за річним числом умовних технічних обслуговувань, поточних ремонтів, затрат на монтаж і налагодження енергообладнання, що виконується енергетичною службою. Сумарні річні трудозатрати на технічну експлуатацію енергоустановок у господарстві АПК можуть бути визначені за формулами.

Керівник енерготехнічної служби господарства (ETC) або експлуатаційної дільниці вважається головним спеціалістом. З інженерно-технічнихКерівник енерготехнічної служби господарства (ETC) або експлуатаційної дільниці вважається головним спеціалістом. З інженерно-технічних питань він підпорядкований районному підприємству «Агропроменерго», а з адміністративних і господарських питань — керівнику господарства, фірми або підприємства. Права і обов’язки керівника ET

як особа, відповідальна за енергогосподарство, організовує і забезпечує експлуатацію, технічне обслуговування і ремонтяк особа, відповідальна за енергогосподарство, організовує і забезпечує експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт електромереж, електрообладнання, внутрішніх електропроводок, трас газифікації і теплотрас, теплоенергетичного обладнання, а також теплофікацію, газифікацію і електрифікацію господарства; організовує і забезпечує постійний контроль за дотриманням правил з охорони праці і техніки безпеки, зберіганням матеріально-технічних засобів і раціональним використанням теплотехнічних ресурсів на стаціонарних установках сільськогосподарського виробництва. Головний (старший) інженер-енергетик

Головному (старшому) інженеру-енергетику підпорядковані: Інженер-елект рик (старший технік) Старший інженер-тепл отехнік Старший інженер зГоловному (старшому) інженеру-енергетику підпорядковані: Інженер-елект рик (старший технік) Старший інженер-тепл отехнік Старший інженер з холодильного обладнання Робітники служби газифікації Радіотехнік Ремонтно-об слуговуючи й персонал ЕТС

Вказівки головного (старшого) інженера-енергетика, у рамках його повноважень, обов'язкові для виконання всіма підлеглимиВказівки головного (старшого) інженера-енергетика, у рамках його повноважень, обов’язкові для виконання всіма підлеглими працівниками. Пам`ятай!

Дякую за увагу! Дякую за увагу!