Скачать презентацию ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ Доц Д-р по ик Скачать презентацию ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ Доц Д-р по ик

34ada3fd4490b04617c1a1a6a730ce48.ppt

  • Количество слайдов: 58

ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ Доц. Д-р по ик. М. Видолова ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ Доц. Д-р по ик. М. Видолова

ФУНДАМЕНТАЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ • Фундаменталният анализ изследва икономически данни и новини и се ФУНДАМЕНТАЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ • Фундаменталният анализ изследва икономически данни и новини и се опитва на тази база да прогнозира измененията на цените. Той включва анализирането както на отделната компания, така и на потенциала на сектора и икономиката, а също и влиянието на международното положение. • За анализи на пазарите в краткосрочен план се използва техническият анализ. Той изследва движението на цените и на тази база прави изводи за текущото състояние на пазара и прогнозира бъдещите изменения. Движението на цените всъщност отразява борбата между купувачите и продавачите или биковете и мечките. • Съвместяването на двата вида анализ дава впечатляващи резултати.

ФУНДАМЕНТИТЕ НА ЕДНА КОМПАНИЯ Тези присъщи за нея факти, могат да бъдат използвани, за ФУНДАМЕНТИТЕ НА ЕДНА КОМПАНИЯ Тези присъщи за нея факти, могат да бъдат използвани, за да се предвиди нейното финансово представяне и в известна степен движенията на курса на акциите й. • • Качествени Количествени

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМПАНИИТЕ 1. Цена/ Печалба (Р/Е) P/E = Цена на акция / ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМПАНИИТЕ 1. Цена/ Печалба (Р/Е) P/E = Цена на акция / Нетна печалба на акция 2. Цена/ Приходи от продажби (Р/S) P/S= Цена на акция / Приходи от продажби на акция 3. Цена/ Счетоводна стойност (Р/В) P/В = Цена на акция / Счетоводна стойност акция 4. Възвращаемост на собствения капитал (ROE) ROE = Нетна печалба / Собствен капитал

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМПАНИИТЕ 5. Възвращаемост на активите (ROA) ROA = Нетна печалба / ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМПАНИИТЕ 5. Възвращаемост на активите (ROA) ROA = Нетна печалба / Общо активи 6. Печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви (ЕBIT) ЕBIT = Нетна печалба преди облагане с данъци + Разходите за лихви 7. Печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви/ Собствен капитал ROE using EBIT = EBIT / Собствен капитал 8. Печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви/ Общо активи ROA using EBIT = EBIT / Общо активи 9. Цена/ Печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви (Р/ EBIT) Р/ EBIT = Цена на акция / Печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМПАНИИТЕ 10. Коефициент на задлъжнялост (Debt- Equity ratio) Debt- Equity ratio ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМПАНИИТЕ 10. Коефициент на задлъжнялост (Debt- Equity ratio) Debt- Equity ratio = (Текущи пасиви + Нетекущи пасиви) / Собствен капитал При изчисляването на коефициента се използват текущи пасиви, нетекущи пасиви и собствен капитал според последния отчет на дружеството. Колкото е по-голям коефициентът на задлъжнялост, толкова повече нараства рискът компанията да изпадне в неплатежоспособност. Компании с отношения дълг/ собствен капитал от над 1, следва да бъдат внимателно разглеждани. 11. Коефициент на ликвидност (COL) СОL = Текущи активи / Текущи пасиви 12. Обращаемост на активите (Assets - Turnover) Assets- Turnover = Приходи от продажби / Общо активи

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Брутен вътрешен продукт - парично изражение на сумата на всички стоки МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Брутен вътрешен продукт - парично изражение на сумата на всички стоки и услуги, произведени в една държава от национални и чужди компании. Състои се от потребление, инвестиции, правителствени разходи и нетния експорт. Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: БВП ▲ ▲ Акции Фондов пазар: БВП ▼ ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Неселскостопанска заетост – количество нови работни места, разкрити в неселскостопанските отрасли МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Неселскостопанска заетост – количество нови работни места, разкрити в неселскостопанските отрасли на икономиката за последния месец. Това е много силен индикатор, показващ изменението на заетостта в страната. Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: Неселскостопанска заетост ▲ ▲ Акции Фондов пазар: Неселскостопанска заетост ▼ ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Индустриално производство - степен на използване на производствените мощности – Индексът МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Индустриално производство - степен на използване на производствените мощности – Индексът на индустриалното производство е измерител на продукцията на производствените предприятия, мините и на комуналните услуги в една държава. Пазар Фондов пазар: Промяна на показателя Индустриално производство ▲ Степен на използване на капацитетите ▲ Индустриално производство ▼ Степен на използване на производствените мощности. ▼ Влияние ▲ Акции ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Международна търговия - показателят международна търговия измерва разликата между вноса и МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Международна търговия - показателят международна търговия измерва разликата между вноса и износа на продукти и услуги Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: Търговски баланс ▲ ▲ Акции Фондов пазар: Търговски баланс ▼ ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Индекс на водещите индикатори - среднопретеглен индекс на десетте икономически показатели, МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Индекс на водещите индикатори - среднопретеглен индекс на десетте икономически показатели, оказващи най-значително влияние върху кономическата активност - „производствени поръчки”, „количество молби за помощи за безработица”, показатели на паричната маса М”, „продължителност на средната работна седмица”, „разрешителни за строеж”, цени на основни акции, „поръчки на дълготрайни стоки”, „индекс на потребителско доверие”. Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: Индекс на водещите индикатори ▲ ▲ Акции Фондов пазар: Индекс на водещите индикатори ▼ ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Индекс на потребителските цени - ценови индекс, чрез който се измерва МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Индекс на потребителските цени - ценови индекс, чрез който се измерва инфлацията. Изчислява се на база измененията на цените на стоките и услугите включени в потребителската кошница. Пазар Фондов пазар: Промяна на показателя Индекс на потребителските цени ▲ Индекс на потребителските цени ▼ Влияние ▲ Акции ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Индекс на производствените цени - определя изменението на равнището на цените МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Индекс на производствените цени - определя изменението на равнището на цените на „кошница” от стоки, произведени в промишлеността. Пазар Фондов пазар: Промяна на показателя Индекс на производствените цени ▲ Индекс на производствените цени ▼ Влияние ▲ Акции ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Личен доход. Потребителски разходи - показателят личен доход е доларовата стойност МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Личен доход. Потребителски разходи - показателят личен доход е доларовата стойност на дохода, получен от всички източници, на физическите лица в икономиката, институции с идеална цел и попечителски фондове. Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: Личен доход ▲ ▲ Акции Фондов пазар: Потребление ▲ ▲ Акции Фондов пазар: Личен доход ▼ ▼ Акции Фондов пазар: Потребление ▼ ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Равнище на безработица - равнището на безработица измерва броя на безработните МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Равнище на безработица - равнището на безработица измерва броя на безработните като процент от работоспособното население в една държава. Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: Равнище на безработица ▲ ▼ Акции Фондов пазар: Равнище на безработица ▼ ▲ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Поръчки на стоки за дълготрайна употреба - показателят поръчки на стоки МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Поръчки на стоки за дълготрайна употреба - показателят поръчки на стоки за дълготрайна употреба отразява направените нови поръчки при местните производители както за незабавни, така и за бъдещи доставки на заводски дълготрайни стоки. Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: Поръчки на трайни стоки ▲ ▲ Акции Фондов пазар: Поръчки на трайни стоки ▼ ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Продажби на дребно - този индекс показва изменението на обема на МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Продажби на дребно - този индекс показва изменението на обема на продажбите в сферата на търговията на дребно. Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: Продажби на дребно ▲ ▲ Акции Фондов пазар: Продажби на дребно ▼ ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Начално жилищно строителство - началното жилищно строителство измерва броя на жилищните МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Начално жилищно строителство - началното жилищно строителство измерва броя на жилищните сгради, по които е започнало строителство всеки месец. Пазар Промяна на показателя Влияние Фондов пазар: Начално жилищно строителство ▲ ▲ Акции Фондов пазар: Начално жилищно строителство ▼ ▼ Акции

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Други - Измерители на паричното предлагане (Money Aggregates) Паричните агрегати са МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ • Други - Измерители на паричното предлагане (Money Aggregates) Паричните агрегати са измерител на паричното предлагане и са разделени според степента на ликвидност на компонентите, включени в тях. - Потребителско доверие (Consumer Confidence) - Потребителски кредити (Consumer Installment Credit) - Производителност и разходи (Productivity and Costs)

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ - ISM за непроизводствения сектор - Червената книга на LJR - Бежовата МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ - ISM за непроизводствения сектор - Червената книга на LJR - Бежовата книга - Индекс Търсена помощ - Молби за помощи за безработица - Показател BTM/ UBSW за търговските вериги

ФОРЕКС • Всяка новина, която може да окаже директно или косвено влияние върху икономиката ФОРЕКС • Всяка новина, която може да окаже директно или косвено влияние върху икономиката може да се счита за фундаментална. • Със цел да се направи ясна ориентация в комплексния свят на валутните пазари е полезно класифицирането на отделните показатели в няколко категории: икономически фактори, финансови фактори, политически фактори и кризи.

ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ Някои данни за икономическото развитие на страната, които имат влияние върху валутните ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ Някои данни за икономическото развитие на страната, които имат влияние върху валутните пазари са :

Брутен вътрешен продукт Пазар Промяна на показателя Влияние Валутен пазар: БВП ▲ ▲ Местна Брутен вътрешен продукт Пазар Промяна на показателя Влияние Валутен пазар: БВП ▲ ▲ Местна валута Валутен пазар: БВП ▼ ▼ Местна валута

Международна търговия (International Trade) - положителното салдо (или намаляването на отрицателното салдо) е благоприятен Международна търговия (International Trade) - положителното салдо (или намаляването на отрицателното салдо) е благоприятен фактор за ръст на курса на националната валута. Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Търговски баланс ▲ Търговски баланс ▼ Влияние ▲ Местна валута ▼ Местна валута

Индустриално производство. Степен на използване на производствените мощности Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Индустриално производство. Степен на използване на производствените мощности Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Индустриално производство ▲ Степен на използване на производствените мощности. ▲ Влияние ▲ Местна валута ▲Местна валута

Индекс на водещите индикатори Пазар Валутен пазар: Промяна на Влияние показателя Индекс на водещите Индекс на водещите индикатори Пазар Валутен пазар: Промяна на Влияние показателя Индекс на водещите ▲ Местна валута индикатори ▲ Индекс на водещите ▼ Местна валута индикатори ▼

Личен доход. Потребителски разходи (Personal Income & Outlays) Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Личен доход. Потребителски разходи (Personal Income & Outlays) Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Личен доход ▲ Валутен пазар: Потребление ▲ Валутен пазар: Личен доход ▼ Валутен пазар: Потребление ▼ Влияние ▲ Местна валута ▲Местна валута ▼ Местна валута

Продажби на дребно Пазар Промяна на показателя Влияние Валутен пазар: Продажби на дребно ▲ Продажби на дребно Пазар Промяна на показателя Влияние Валутен пазар: Продажби на дребно ▲ ▲ Местна валута Валутен пазар: Продажби на дребно ▼ ▼ Местна валута

Равнище на безработица Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Равнище на безработица ▲ Влияние Равнище на безработица Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Равнище на безработица ▲ Влияние ▼ Местна валута Равнище на безработица ▼ ▲ Местна валута

Индекс на потребителските цени Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Индекс на потребителските цени▲ Индекс на потребителските цени Пазар Валутен пазар: Промяна на показателя Индекс на потребителските цени▲ Индекс на потребителските цени▼ Влияние Променлив ефект

Поръчки на стоки за дълготрайна употреба Този индикатор е много важен за валутните пазари, Поръчки на стоки за дълготрайна употреба Този индикатор е много важен за валутните пазари, защото дава добра представа за потребителското доверие. Пазар Промяна на показателя Влияние Валутен пазар: Поръчки на трайни стоки ▲ ▲ Местна валута Валутен пазар: Поръчки на трайни стоки ▼ ▼ Местна валута

Други • Индекс на МВА за заявленията за покупка на къщи (Mortgage Bankers) • Други • Индекс на МВА за заявленията за покупка на къщи (Mortgage Bankers) • Association Purchase (Applications Index) • Бюджет на Федералния резерв (Treasury Budget) • Вносни и износни цени (Import & Export Prices) • Текуща сметка (Current Account)

ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ФАКТОРИ • • Политическите фактори варират значително, както по значимост, така ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ФАКТОРИ • • Политическите фактори варират значително, както по значимост, така и по време на реализиране. Финансовите фактори са съществени за формирането на валутните курсове, например лихвените проценти.

Основни теории на валутните пазари 1. Паритет на покупателните сили (ППС) 2. Лихвени паритети Основни теории на валутните пазари 1. Паритет на покупателните сили (ППС) 2. Лихвени паритети /лихвен диференциал/ 3. Платежно-балансов подход 4. Порфейлно-балансов подход

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ Трендове Трендът ни показва накъде е най-вероятно да се развие цената в ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ Трендове Трендът ни показва накъде е най-вероятно да се развие цената в бъдеще. Ако трендът на цената на акцията или CFD е в посока нагоре, трябва да купим. Възходящ тренд – цената на акция или CFD /депозитен сертификат/, чийто тренд формира серия от по-високи върхове и по-високи дъна.

Низходящ тренд – цената на акция или CFD, чийто тренд формира серия от по-ниски Низходящ тренд – цената на акция или CFD, чийто тренд формира серия от по-ниски върхове и по-ниски дъна.

Странично изместен тренд – цената на акция или CFD формира тренд със серия от Странично изместен тренд – цената на акция или CFD формира тренд със серия от върхове, които са приблизително на едно и също ниво и дъна, също на приблизително еднакви нива. Обобщение – всеки един от трите вида тренд може да се формира на различен времеви период. Тяхното разпознаване на всеки един етап и включването им в нашия анализ е изключително важно за успеха ни като търговци на валутния пазар или пазара на акции и CFD.

Дългосрочен тренд Дългосрочният тренд, понякога наричан основен тренд, е този, който доминира при цената Дългосрочен тренд Дългосрочният тренд, понякога наричан основен тренд, е този, който доминира при цената на акция или CFD за дълъг времеви период.

Средносрочен тренд Средносрочните трендове, понякога наричани второстепенни трендове, са по-чувствителни от дългосрочните, защото покриват Средносрочен тренд Средносрочните трендове, понякога наричани второстепенни трендове, са по-чувствителни от дългосрочните, защото покриват по-кратък период от време. графика на Mc. Donalds (MCD: xnys)

Краткосрочен тренд Краткосрочните трендове, понякога наричани микро трендове, са по-чувствителни от дълго- и средносрочните Краткосрочен тренд Краткосрочните трендове, понякога наричани микро трендове, са по-чувствителни от дълго- и средносрочните трендове, защото покриват най-кратък период от време.

Комбиниране на времевите периоди на трендовете Нашите най-печеливши възможности за търговия се появяват, когато Комбиниране на времевите периоди на трендовете Нашите най-печеливши възможности за търговия се появяват, когато дълго-, средно- и краткосрочните трендове тръгнат в една и съща посока.

Подкрепата и съпротивата Подкрепата е ценово ниво, при което има тенденция цената на акция Подкрепата и съпротивата Подкрепата е ценово ниво, при което има тенденция цената на акция или CFD да спре низходящото си движение, да се обърне и да възобнови възходящото движение. Нивата на подкрепа обикновено се формират поради следните фактори: • Инвеститори, които са пропуснали по-ранни възможности за покупка, сега решават, че цената е добра, за да го направят. • Инвеститори, които са купили по-рано и са решили, че времето е подходящо да добавят към досегашната си инвестиция. • Инвеститори, които са продали на късо и сега са решили, че моментът е подходящ да реализират печалбите си. Съпротивата е ценово ниво, при което има тенденция цената на акция или CFD да спре възходящото си движение, да се обърне и да възобнови низходящото движение. Нивата на подкрепа и съпротива не са определени точки в цената. Те са равнища на цената, които изразяват важни психологически равнища на пазара на акции.

Хоризонтални подкрепа и съпротива Хоризонталните нива на подкрепа и съпротива са може би най Хоризонтални подкрепа и съпротива Хоризонталните нива на подкрепа и съпротива са може би най -лесни за разпознаване.

Диагонални подкрепа и съпротива Диагоналните нива на подкрепа и съпротива обикновено са най-важните, когато Диагонални подкрепа и съпротива Диагоналните нива на подкрепа и съпротива обикновено са най-важните, когато анализираме цената на акция или CFD, която е в тренд.

Графики Bar графиките съдържат повече информация отколкото line графиките. Докато line графиката показва само Графики Bar графиките съдържат повече информация отколкото line графиките. Докато line графиката показва само цената на затваряне, bar графиките показват също така най-високата и най-ниската стойност през зададения период. Графика 1 - Ценови bar

Графика 2 - Bar графика Графика 2 - Bar графика

Candlestick графиките са японско откритие, датиращо от 18 век, когато основно са използвани за Candlestick графиките са японско откритие, датиращо от 18 век, когато основно са използвани за следене на търговията на оризовия пазар. Графика 3 - Ценови сandlestick

Графика 4 – Сandlestick графика Графика 4 – Сandlestick графика

Технически индикатори Графика 1 – Технически индикатор: Moving Average Технически индикатори Графика 1 – Технически индикатор: Moving Average

Технически индикатори Техническите индикатори могат да се разделят на три основни категории: • Трендови Технически индикатори Техническите индикатори могат да се разделят на три основни категории: • Трендови индикатори - най-популярни в тази група са: - Движеща се средна - Bollinger Bands • Осцилиращи индикатори • Индикатори за обема на търговия Графика 2 – Движеща се средна (Moving Average)

Moving Average сигнали • Сигнали за откриване на позиция • Сигнали за закриване на Moving Average сигнали • Сигнали за откриване на позиция • Сигнали за закриване на позиция • Силни страни на Moving Average • Слаби страни на Moving Average

Bollinger Bands Bollinger bands са трендови индикатор, който е кръстен на създателя си Джон Bollinger Bands Bollinger bands са трендови индикатор, който е кръстен на създателя си Джон Болинджър и показва както посоката, така и волатилността при цената на акцията или CFD. Графика 3 – Bollinger bands

Сигнали на Bollinger Bands • • Сигнали за отваряне на позиция Сигнали за затваряне Сигнали на Bollinger Bands • • Сигнали за отваряне на позиция Сигнали за затваряне на позиция Силни страни на bollinger bands Слаби страни на bollinger bands Графика 4 - Bollinger Bands - сигнал за затваряне на позиция

Осцилиращи индикатори Осцилиращите индикатори, както предполага тяхното име, са индикатори, които се движат назад Осцилиращи индикатори Осцилиращите индикатори, както предполага тяхното име, са индикатори, които се движат назад и напред, докато цените на акциите и CFD контрактите се покачват и падат. Commodity channel index (CCI) Графика 5 - Commodity channel index (CCI)

Осцилиращи индикатори Moving average convergence divergence (MACD) Графика 6 - Moving average convergence divergence Осцилиращи индикатори Moving average convergence divergence (MACD) Графика 6 - Moving average convergence divergence (MACD)

Осцилиращи индикатори Slow stochastic Графика 7 - Slow stochastic Осцилиращи индикатори Slow stochastic Графика 7 - Slow stochastic

Индикатори за обем на търговия Графика 8 – On balance volume Индикатори за обем на търговия Графика 8 – On balance volume

Вълновият принцип на Елиът Откритието, че една петвълнова поредица е индикативна за бичи пазар, Вълновият принцип на Елиът Откритието, че една петвълнова поредица е индикативна за бичи пазар, а една тривълнова поредица – на продължаващия мечи пазар, представлява велико прозрение на големия американски теоретик на ценни книжа Ралф Нелсън Елиът