Скачать презентацию Тенденции в разработването и осъвременяването на стандарти за Скачать презентацию Тенденции в разработването и осъвременяването на стандарти за

443f1fce76bcae418a83f6384e11241a.ppt

  • Количество слайдов: 22

Тенденции в разработването и осъвременяването на стандарти за професионална квалификация в Европа Магда Кирш Тенденции в разработването и осъвременяването на стандарти за професионална квалификация в Европа Магда Кирш Europe. Aid/120164/D/SV/BG Vocational Qualification’ Project 1

Основания • Глобализация • Повишена международна конкуренция • Промени в демографското развитие и изискванията Основания • Глобализация • Повишена международна конкуренция • Промени в демографското развитие и изискванията на трудовия пазар Това са някои ключови въпроси, водещи до редица промени в разработването на стандарти за ПОО Vocational Qualification’ Project 2

Тенденции § По-добро взаимодействие с пазара на труда § По-тясно сътрудничество с индустрията § Тенденции § По-добро взаимодействие с пазара на труда § По-тясно сътрудничество с индустрията § Стандартите и КР, отразяващи резултатите от ученето § Опростяване на стандартите, § Интеграция на инструментите за оценка в стандарта § Значение на кариерните пътеки § Значение на проф. ориентиране на студентите § Връзка с НКР, кредити, по-голяма гъвкавост, частични квалификации Vocational Qualification’ Project 3

По-добро взаимодействие с пазара на труда § Преди проектирането на стандарти трябва да си По-добро взаимодействие с пазара на труда § Преди проектирането на стандарти трябва да си зададем редица въпроси § Какви са нуждите на пазара на труда? § Може ли образованието (официалното, неформалното и самостоятелното) да отговори на нуждите на пазара на труда? § Подготвени ли са завършилите ПОО за пазара на труда? § Това осигурява годността за работа на учениците в ПОО. Vocational Qualification’ Project 4

Подобряване на сътрудничеството с индустрията / света на работата § § § В изработването Подобряване на сътрудничеството с индустрията / света на работата § § § В изработването на стандарти При осъвременяването на стандарти Прилагането на стандарти В оценката При сертифицирането Контрол на качеството Vocational Qualification’ Project 5

Изработване на стандарти § Навсякъде – двустепенен подход § Във всички проучени страни (Bnl, Изработване на стандарти § Навсякъде – двустепенен подход § Във всички проучени страни (Bnl, Bfr, BG, D, UK …) първата стъпка при изработването на стандарти за ПОО са профилите на професиите и описанията на работата. § Във всички проучени страни, работодателите се включват по един или друг начин в изработването на тези профили/описания, служещи за основа на обучителните профили стандарти. Vocational Qualification’ Project 6

Изработване на стандарти (ctd. ) § При изработването на стандарти § Когато работни профили Изработване на стандарти (ctd. ) § При изработването на стандарти § Когато работни профили са преведени в обучителни профили обучителни стандарти (втора стъпка) те трябва да бъдат одобрени не само от упълномощените власти, но и от съответния сектор. § Професионалните направления във Франция могат да определят свои стандарти за обучение. Те трябва да бъдат одобрени от министерски и браншови комисии. Vocational Qualification’ Project 7

Осъвременяване на стандарти § При осъвременяване на стандарти § Бързите промени в обществото и Осъвременяване на стандарти § При осъвременяване на стандарти § Бързите промени в обществото и променящите се нужди на пазар на труда изискват нови стандарти или осъвременяване на съществуващите. § Във всички проучени страни (Bnl, Bfr, BG, D, IE, …) стандартите са (само) осъвременени по молба на индустрията § Работещите хора изискват разработване на нови стандарти. Vocational Qualification’ Project 8

Прилагане на стандарти § В много страни учителите по специалните предмети в ПОО се Прилагане на стандарти § В много страни учителите по специалните предмети в ПОО се квалифицират в курсове в сътрудничество с промишлеността § ПОО модели основани на компетенции и работни умения § Индустрията осигурява място за обучение както на учителите, така и на учениците, § Индустрията може да осигури или предостави за ползване инфраструктурата на институциите в обучението § Стандартите, разработени от индустрията (напр. Microsoft ) също се прилагат в образованието. Vocational Qualification’ Project 9

Акредитация и сертифициране § Във Фландрия, Белгия индустрията се ангажира с Акредитацията на курсовете Акредитация и сертифициране § Във Фландрия, Белгия индустрията се ангажира с Акредитацията на курсовете за професионален бакалавър чрез анализ и оценка на стандартите на институциите и чрез посещения на място за външна оценка. § Във Франция индустрията може да отговаря за сертифицирането (след одобрение от съответните министерства). Vocational Qualification’ Project 10

Подход, основан на учебните резултати § Тенденция да се определят Националните квалификационни рамки/ НКР Подход, основан на учебните резултати § Тенденция да се определят Националните квалификационни рамки/ НКР според резултатите/компетенциите от ученето, защото те: § Могат да се използват и от образованието и от пазара на труда § Улесняване на акредитацията на предварителните знания и опит (APEL Accreditation of Prior Experiential Learning) § Повишаване на прозрачността Vocational Qualification’ Project 11

Подход, основан на учебните резултати § Тенденция да се определят стандартите според учебните резултати Подход, основан на учебните резултати § Тенденция да се определят стандартите според учебните резултати вместо според входните нива за: § Повишена прозрачност и сравнимост на квалификациите § Акцент върху компетенциите, изисквани на различни нива на квалификация § Даване на възможност за получаване на частична квалификация/ сертификат. Vocational Qualification’ Project 12

Единен инструмент за оценка • Стандартите са средство (критерий) за оценка на ефективността на Единен инструмент за оценка • Стандартите са средство (критерий) за оценка на ефективността на ученето. Те помагат да се оцени дали са били постигнати образователните цели на определено ниво и за определена професия, обучение, модул или предмет. • Средство за оценяване на постиженията на учещите по даден стандарт; • Инструмент за оценка, гарантиращ че стандартът ще бъде прилаган и оценяван по един и същи начин в цялата страна. Vocational Qualification’ Project 13

Опростяване на стандарти Има нужда от опростяване на стандарти, защото : – Все по-бързите Опростяване на стандарти Има нужда от опростяване на стандарти, защото : – Все по-бързите промени на трудовия пазар, водещи до несъответствие или бързо остаряване на много подробните стандарти, – Нужда от постоянно осъвременяване, – Нужда да се ускорят процедурите, – Единен подход, основан на учебните резултати, – Нарастваща гъвкавост на учебните пътеки, – Признаване/Акредитиране на предварителните знания и опит (APEL). Vocational Qualification’ Project 14

Опростяване на стандарти: Как? – Профилът на професията или описанието на работата не е Опростяване на стандарти: Как? – Профилът на професията или описанието на работата не е вече част от стандарта – различни подходи • Стандартът за обучение е различен от профила на професията или на направлението • Стандартът е на практика опростена версия на професионалния профил, – Само един стандарт за обучаващите институции и за промишлеността, (не всички са съгласни) – Акцент върху ключовите компетенции, без дълги списъци на работните задачи, – Стандарти обвързани с професионалните звания, специално за образованието за възрастни, насочено главно към уменията; – Стандарти за частични професионални степени/ стандарти, използвани като отделни блокове, градящи цялостното постигане на степен. Vocational Qualification’ Project 15

Опростяване на стандарти Практически пример: - Във Белгия, Фландрия новият декрет за професионалните звания Опростяване на стандарти Практически пример: - Във Белгия, Фландрия новият декрет за професионалните звания е свързан с разработването на опростени стандарти, - Професионалното звание може да бъде заслужено от професионалисти, които не са преминали през официално обучение, - Обслужващите центрове ще се основават, за да признават и сертифицират компетенциите на хора, които имат компетенциите, но не и професионалната степен за пазара на труда, - Тези компетенции ще бъдат оценявани, като се използват новите опростени стандарти Vocational Qualification’ Project 16

Последици • • • Модуларизацията и приспособимост на ПОО (какъвто е вече случаят в Последици • • • Модуларизацията и приспособимост на ПОО (какъвто е вече случаят в някои училища за ПОО в България – Проект на ФАР), Използване на кредитната система ECVET, Нови методологии в образованието като проектно ориентирано обучение, учене на работното място и др. Нови методологии за оценка, адаптирани към тези нови дидактични подходи Нарастваща значимост на Акредитацията с акцент върху самооценката. Vocational Qualification’ Project 17

Нарастваща значимост на Акредитацията в ПОО: Обикновена рамка на Aкредитация • Разработена от TWG Нарастваща значимост на Акредитацията в ПОО: Обикновена рамка на Aкредитация • Разработена от TWG да подкрепя развитието и, когато е необходимо, да реформира системите за акредитация в ПОО. • Предоставя единна система за подобряване, мониторинг и оценка на техните собствени политики и практики в областта на Акредитацията. • Състои се от модели въз основа на качествен принцип PDCA – Планирай Направи Провери Изпълни-, метод (базиран главно на самооценка), система за мониторинг, комбинирана с обзорни критики и средство за измерване. Vocational Qualification’ Project 18

Единна рамка за Акредитация (CQAF) • Оценка и преглед – Самооценка, съчетана с периодичен Единна рамка за Акредитация (CQAF) • Оценка и преглед – Самооценка, съчетана с периодичен външен мониторинг от независима и подходяща трета страна, считана като уместен метод/средство за анализ и оценка на качеството, и да се осигури и развие качеството на системата и на обучаващите. – TWG е създал примерни насоки за самооценка и за двете нива, представляващ Европейски наръчник. Vocational Qualification’ Project 19

Тенденции на Акредитацията в ПОО • Самооценка – Редица страни като Ирландия, Румъния, Италия, Тенденции на Акредитацията в ПОО • Самооценка – Редица страни като Ирландия, Румъния, Италия, Дания, Швеция, Фландрия (Белгия), Великобритания и др. са въвели самооценката. – В някои страни като Дания има акцент изцяло върху самооценката и почти няма външно оценяване или одит на място. Може би е поради важното участие на заинтересованите страни в системата на ПОО и на основата на единодушно “взаимно доверие”. Vocational Qualification’ Project 20

Тенденции в Акредитацията в ПОО • Самооценка – Фландрия, Белгия: средно образование • Самооценка Тенденции в Акредитацията в ПОО • Самооценка – Фландрия, Белгия: средно образование • Самооценка свързана с одити на всеки шест години. Акцент върху местното самоуправление, равните възможности и прозрачността. – Фландрия, Белгия: колеж – сектор (професионален бакалавър) • Ежегодна самооценка на обучаващите, свързана с външен одит веднъж на всеки 8 години. (резултатите от него се свързват с акредитацията) Vocational Qualification’ Project 21

Референтни материали – ‘Копенхагенски процес‘, Осигуряване на качество в ПОО, Техническа работна група по Референтни материали – ‘Копенхагенски процес‘, Осигуряване на качество в ПОО, Техническа работна група по доклада за напредък, декември 2004 – http: //www. oph. fi/info/qa/vet/auditory/Oliveira%20 Reis%20 10. 2. 05, %20 Opening%20 Ceremony%20 Copenhagen%20 process%20 and%20 European%20 co-operation. pdf, – Lise-Lotte Ravnmark, ‘Европейски наръчник за самооценка на предоставящите ПОО’, септември 2003. Vocational Qualification’ Project 22